"catastrophes" - czeskie tłumaczenie

EN

"catastrophes" po czesku

EN catastrophes
volume_up
{liczba mnoga}

catastrophes (też: disasters)
volume_up
katastrofy {niemęskoos.}
Ecological catastrophes and natural disasters are an increasingly common part of our lives.
Ekologické katastrofy a přírodní katastrofy jsou stále častěji součástí našich životů.
This kind of aid is only helpful in times of catastrophes and disasters.
Taková forma pomoci je účinná jen v době pohromy nebo přírodní katastrofy.
The funds will come from the Solidarity Fund, which is allocated for major catastrophes such as this.
Prostředky budou poskytnuty z Fondu solidarity, který je určen na velké katastrofy, jakou je tato.

Synonimy (angielski) dla "catastrophe":

catastrophe

Przykłady użycia - "catastrophes" po czesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe can see that we risk ending up with mega-killings as well due to these catastrophes.
Vidíme, že v důsledku těchto katastrof nám také hrozí obrovské ztráty na životech.
EnglishIt cannot be the task of research alone to protect the world from such catastrophes.
Samotný výzkum nemůže mít za úkol chránit svět před takovými katastrofami.
EnglishAfter all, we are talking about natural catastrophes and that also includes floods.
Hovoříme přece o přírodních pohromách, a mezi ně patří i povodně.
EnglishThe nuclear reactor of Fukushima was hit by an unprecedented combination of catastrophes.
Jaderný reaktor ve Fukušimě postihla nepředstavitelná souhra katastrof.
EnglishThis fund was meant to bring relief to those who had suffered damage due to major catastrophes.
Tento fond byl vytvořen, aby pomohl poškozeným v důsledku velkých katastrof.
EnglishClimate change has turned this summer into a catalogue of catastrophes.
Změny klimatu učinily z letošního léta přehlídku katastrof.
EnglishIt is one of the most horrifying catastrophes we have heard of.
Je to jedna z nejstrašnějších katastrof, o jakých jsme slyšeli.
EnglishThe damage caused by these catastrophes is hard to assess, particularly because of the loss of human life.
Škody způsobené těmito katastrofami se složitě posuzují, a to zejména kvůli ztrátám lidských životů.
EnglishWhat is the rule for catastrophes involving aircraft should not be impossible for accidents involving ships.
To, co je pravidlem u katastrof v letecké dopravě, by nemělo být nemožné u nehod ohrožujících lodě.
EnglishTherefore, my first thought and my utmost sympathy is for the human suffering caused by these catastrophes.
Proto je má první myšlenka i má nejhlubší soustrast věnována lidskému utrpení způsobenému těmito katastrofami.
EnglishThe report also gathered a lot of experience of these catastrophes with the people who were affected by disasters over the last year.
Zpráva shromáždila od lidí, kteří byli katastrofami v uplynulém roce postiženi, řadu zkušeností.
EnglishThe earthquake which hit Haiti in January this year is one of the greatest humanitarian catastrophes of the 21st century.
Zemětřesení, které postihlo Haiti v lednu tohoto roku, je jednou z největších humanitárních katastrof 21. století.
EnglishThe history of human development, especially in the industrial era, has left true environmental catastrophes behind.
Historie lidského vývoje, zejména za dobu industrializace nám zanechala životní prostředí ve skutečně katastrofálním stavu.
EnglishIn particular, we must maintain solidarity with the victims of natural disasters and catastrophes who are not prepared for what happens to them.
Musíme především dodržovat solidaritu s oběťmi přírodních pohrom a katastrof, jež nejsou na takové události připraveny.
EnglishThis is proof for me that the path of European integration away from the catastrophes of the 20th century is the right one in itself to freedom and unity.
Je to pro mě důkazem, že cesta evropské integrace pryč od katastrof 20. století a směrem ke svobodě a jednotě je sama o sobě správná.
EnglishITS tries to block the admission of refugees who are in danger, and, on the contrary, we try to help those victims of suppression, catastrophes, and poverty.
ITS se pokouší zablokovat vstup utečencům, kteří jsou v ohrožení, a my se naopak snažíme pomoci tímto obětem útlaku, katastrof a bídy.
EnglishLet us remember that it took the very worst of catastrophes for the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) to decide at last to cancel Haiti's debt.
Vzpomeňme si, že Světovou banku a Mezinárodní měnový fond (MMF) donutila až jedna z nejhorších katastrof přijmout konečně rozhodnutí, že odpustí haitský dluh.
EnglishIt is the only way of sending human traffickers and economic fortune hunters a clear message that Europe is prepared to protect its borders to avoid social catastrophes.
Je to jediný způsob, jak vyslat obchodníkům s lidmi a hledačům ekonomického štěstí, že je Evropa připravena bránit své hranice, aby se vyhnula sociální katastrofě.
EnglishAt the same time, I propose that - with adequate regulation - the Solidarity Fund should be opened up to the partial alleviation of industrial catastrophes, I emphasise, partial ...
Zároveň navrhuji, aby - v rámci odpovídajícího nařízení - byl Fond solidarity otevřen pro částečné zmírnění průmyslových katastrof, zdůrazňuji částečné...
EnglishThe resolution in itself aims to show that, despite everything, it is possible to learn from catastrophes, and to react clearly and effectively in order to ensure that they do not happen again.
Cílem samotného usnesení je ukázat, že navzdory všemu je možné se z katastrof poučit a reagovat rozhodně a účinně a zajistit tak, aby se již neopakovaly.