"to ally" - czeskie tłumaczenie

EN

"to ally" po czesku

volume_up
ally {rzecz.}
volume_up
Allis {nazwa wł.}
CS

Synonimy (angielski) dla "ally":

ally
English
allied

Przykłady użycia - "to ally" po czesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI always regard him as a great ally in the fight to defend fundamental rights.
Vždy jsem si ho vážila jako úžasného spojence v boji za obranu základních práv.
EnglishI am sure the European Parliament will be a strong ally in support of these efforts.
Jsem si jistá, že Evropský parlament bude naším silným spojencem v tomto úsilí.
EnglishAt the same time, however, the country is the West's main ally against terrorism.
Zároveň je však tato země hlavním spojencem Západu v boji proti terorismu.
EnglishI am glad that we have such a dedicated ally in keeping the Barcelona objectives.
Těší mě, že máme tak oddaného spojence při prosazování barcelonských cílů.
EnglishIn the fight against undeclared work, we must enlist the business community as an ally.
V boji proti nehlášené práci musíme získat na svou stranu podnikatelskou sféru.
EnglishThe European Commission has been the European Parliament's main ally and collaborator.
Evropská komise byla a je hlavním spojencem a spolupracovníkem Evropského parlamentu.
EnglishOur new ally has bravely supported our fight against terrorism in several NATO missions.
Náš nový spojenec statečně podpořil náš boj proti terorismu v několika misích NATO.
EnglishMore than ever, the EU must also remain alert in support of its neighbour and ally.
Více než kdy předtím musí EU svého souseda a spojence čile podporovat.
EnglishI am so proud to say that, to me, she was a friend and a political ally.
Jsem velmi hrdá na to, že mohu říct, že pro mě byla přítelkyní a politickou spojenkyní.
EnglishGeography and history make Europe the natural ally of the countries in the Mediterranean region.
Geografie a historie činí z Evropy přirozené spojence zemí středomořské oblasti.
EnglishHowever, Saudi Arabia is an ally of the US, of course, and can get away with that bit more.
Nicméně Saúdská Arábie je spojencem USA a může tomu trochu více uniknout.
EnglishAfter all, the United States has been our closest ally for years.
Přece jen jsou Spojené státy americké po léta naším nejbližším spojencem.
EnglishThe key to a successful revolution in Belarus is Russia, which has always been an ally of the regime.
Klíčem k úspěšné revoluci v Bělorusku je Rusko, které vždy bylo spojencem režimu.
EnglishWe recognise that Pakistan is a key ally of the West, as Mr Salafranca Sánchez-Neyra said.
Uvědomujeme si, že Pákistán je klíčový spojenec západu, jak řekl pan Salafranca Sánchez-Neyra.
EnglishIt looks like times have changed: ally has become enemy and Iran's image is full of contradictions.
Doby, jak se zdá, se změnily, ze spojence se stal nepřítel a obraz Íránu je rozporný.
EnglishThe US should act as a loyal and reliable ally and respect EU law.
Spojené státy by se měly chovat jako loajální a spolehlivý spojenec a respektovat právo EU.
English. - Pakistan is a vital ally in the war on terror.
písemně. - Pákistán je životně důležitý spojenec ve válce proti terorismu.
EnglishSouth Korea is an important ally in a strategically important area.
Jižní Korea je významným spojencem ve strategicky důležité oblasti.
EnglishTherefore, we signal our concern to a partner, an ally, and a friend.
Proto dáváme své obavy najevo partnerovi, spojenci a příteli.
EnglishMr President, Canada is a close ally, but the EU must be a critical friend where necessary.
Pane předsedající, Kanada je blízkým spojencem, ale EU musí být v případě potřeby kritickým přítelem.