Podawanie godziny

Jedną z podstawowych umiejętności w języku rosyjskim jest prawidłowe podawanie godziny. Warto przyswoić sobie tę krótką lekcję, ponieważ po polsku określamy godzinę nieco inaczej niż nasi wschodni sąsiedzi.

Po rosyjsku o godzinę spytamy: кото́рый час lub ско́лько вре́мя?

Pełna godzina

Do określania czasu w pełnych godzinach wykorzystuje się liczebniki główne, po których występuje odmieniony rzeczownik час.
 • 1:00 - час
 • 2:00 - 4:00 - два, три, четы́ре часа́
 • 5:00 - 12:00 - пять, шесть... часо́в
Po dwunastej pełnymi nazwami operujemy tylko w oficjalnych wypowiedziach (w radiu, telewizji itd.), natomiast w mowie potocznej wracamy do skali od 1 do 12.
 • 13:00 - час

 • 14:00 - 16:00 - два, три, четы́ре часа́

 • 17:00 - 24:00 - пять, шесть... часо́в

Dlatego, na końcu dodaje się wyrazy утра́ (rano), дня (dnia) lub но́чи (nocy), aby wskazać na dokładną porę. Np. 8:00 - во́семь часо́в утра́, 13:00 - час дня, 24:00 - двена́дцать часо́в но́чи.

Połowy godzin

Aby określić połowę godziny, musimy wspomóc się rzeczownikiem полови́на (połowa).
 • 12:30 - полови́на пе́рвого (полпе́рвого)
 • 13:30 - полови́на второ́го (полвторо́го)
 • 18:30 - полови́на седьмо́го (полседьмо́го)...

Oczywiście można też powiedzieć to samo, ale oficjalnie, na przykład 12:30 - двена́дцать три́дцать lub двена́дцать часо́в три́дцать мину́т. Takie określanie czasu jest jednak raczej rzadko spotykane w mowie potocznej.

Niepełne godziny

Jeśli określamy czas co do dokładnych minut od pełnej godziny do połowy następnej godziny, mówimy:
 • 17:05 - пять мину́т шесто́го
 • 17:10 - де́сять мину́т шесто́го
 • 17:15 - пятна́дцать мину́т шесто́го (че́тверть шесто́го)
 • 17:20 - два́дцать мину́т шесто́го
 • 17:25 - два́дцать пять мину́т шесто́го

Tutaj widzimy podstawową różnicę między określaniem czasu po polsku a po rosyjsku. W języku rosyjskim zawsze podajemy minuty względem nadchodzącej godziny, a nie, jak po polsku - względem rozpoczętej godziny!

Powtórzmy: po polsku powiemy kwadrans po piątej, a po rosyjsku - kwadrans szóstej

Jeśli określamy czas co do dokładnych minut od wpół do pełnej godziny do pełnej godziny, mówimy:
 • 17:35 - без двадцати́ пяти́ ше́сть
 • 17:40 - без двадцати́ ше́сть
 • 17:45 - без пятна́дцати ше́сть (без че́тверти ше́сть)
 • 17:50 - без десяти́ ше́сть
 • 17:55 - без пяти́ ше́сть
Zawsze używamy przyimka без i nie używamy мину́т!
 • Ка́ждый день Та́ня встаёт в шесть часо́в утра́.
 • Każdego dnia Tania wstaje o szóstej rano.
 • Авто́бус прихо́дит ро́вно в 7:54 (семь пятьдеся́т четы́ре = без шести́ во́семь).
 • Autobus przyjeżdża dokładnie o 7:54 (siódmej pięćdziesiąt cztery = za sześć ósma).