Liczebniki zbiorowe i ich odmiana

Liczebników zbiorowych używamy, gdy chcemy określić pewną liczbę osób jako całość. Podobnie jak liczebniki główne odpowiadają one na pytanie ско́лько? (ile?). Aby poprawnie tworzyć liczebniki zbiorowe warto znać liczebniki główne.

Liczebniki zbiorowe

Liczebnik Rodzaj męski i nijaki Rodzaj żeński
2 два дво́е две
3 три тро́е три
4 четы́ре че́тверо четы́ре
5 пять пя́теро пять
6 шесть ше́стеро шесть
7 семь се́меро семь
8 во́семь во́сьмеро во́семь
9 де́вять де́вятеро де́вять
10 де́сять д́е́сятеро де́сять
Warto zapamiętać:
 • liczebników typu дво́е (dwoje), тро́е (troje), че́тверо (czworo) itd. używamy z rzeczownikami określającymi osoby płci męskiej, dzieci oraz mieszane grupy osób, w których również mogą znaleźć się osoby płci żeńskiej
 • po tych liczebnikach rzeczownik należy użyć w dopełniaczu liczby mnogiej
 • w rodzaju męskim i nijakim akcent pada na pierwszą sylabę
 • У неё че́тверо сынове́й и три до́чки.
 • Ona ma czterech synów i trzy córki.

Odmiana liczebników zbiorowych

Odmiana liczebników zbiorowych rodzaju żeńskiego jest taka sama jak odmiana liczebników głównych. W tabeli przedstawiono odmianę form liczebników dla rodzaju męskiego i nijakiego.

Przypadek Pytania дво́е тро́е че́тверо
Mianownik
Имени́тельный
kto? co?
кто? что?
дво́е тро́е че́тверо
Dopełniacz
Роди́тельный
kogo? czego?
кого́? чего́?
двои́х трои́х четверы́х
Celownik
Да́тельный
komu? czemu?
кому́? чему́?
двои́м трои́м четверы́м
Biernik
Вини́тельный
kogo? co?
кого́? что?
дво́е/двои́х тро́е/трои́х че́тверо/четверы́х
Narzędnik
Твори́тельный
z kim? z czym?
с кем? с чем?
двои́ми трои́ми четверы́ми
Miejscownik
Предло́жный
o kim? o czym?
о ком? о чём?
двои́х трои́х четверы́х
Warto zapamiętać:
 • liczebniki дво́е i тро́е w końcówkach przy odmianie mają и
 • liczebniki typu че́тверо w końcówkach przy odmianie mają ы
 • Ма́ма пошла́ с тремя́ дочерьми́ в магази́н.
 • Mama poszła z trzema córkami do sklepu.
 • Па́па пое́хал с трои́ми сыновья́ми в мастерску́ю.
 • Tata pojechał z trzema synami do warsztatu.

Liczebnik о́ба/о́бе

Szczególnymi typami liczebników zbiorowych są liczebniki о́ба (oboje) oraz о́бе (obie). Liczebników tych można używać z rzeczownikami we wszystkich rodzajach, zarówno żywotnymi, jak i nieżywotnymi. Liczebnika о́ба używamy do rodzaju męskiego i nijakiego, a liczebnika о́бе do rodzaju żeńskiego. Odmiana została przedstawiona w tabeli:

Przypadek Pytania о́ба о́бе
Mianownik
Имени́тельный
kto? co?
кто? что?
о́ба о́бе
Dopełniacz
Роди́тельный
kogo? czego?
кого́? чего́?
обо́их обе́их
Celownik
Да́тельный
komu? czemu?
кому́? чему́?
обо́им обе́им
Biernik
Вини́тельный
kogo? co?
кого́? что?
о́ба/обо́их о́бе/обе́их
Narzędnik
Твори́тельный
z kim? z czym?
с кем? с чем?
обо́ими обе́ими
Miejscownik
Предло́жный
o kim? o czym?
о ком? о чём?
обо́их обе́их
 • Дву́м де́вушкам понра́вилось одно́ пла́тье. Им обе́им оно́ понра́вилось.
 • Dwóm dziewczynom spodobała się jedna sukienka. Im obu się ona spodobała.
 • Их па́рни да́же не заинтересова́лись. Им обо́им бы́ло всё равно́.
 • Ich chłopcy nawet się nie zainteresowali. Im obu było wszystko jedno.