Liczebniki porządkowe i ich odmiana

Liczebniki porządkowe określają miejsce przedmiotów lub osób wśród podobnych podmiotów i odpowiadają na pytania: кото́рый? (który?), кото́рая? (która?), кото́рыое? (które?) кото́рые? i (którzy?). Tworzymy je dodając do tematu liczebnika głównego odpowiednią końcówkę rodzajową. Przykłady i wyjątki podano w tabeli (zobacz tez tabelę liczebników głównych).

Liczebniki porządkowe

Liczebnik Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki Liczba mnoga
0 ноль нулево́й нулева́я нулево́е нулевы́е
1 оди́н пе́рвый пе́рвая пе́рвое пе́рвые
2 два второ́й втора́я второ́е вторы́е
3 три тре́тий тре́тья тре́тье тре́тьи
4 четы́ре четвёртый четвёртая четвёртое четвёртые
5 пять пя́тый пя́тая пя́тое пя́тые
6 шесть шесто́й шеста́я шесто́е шесты́е
7 семь седьмо́й седьма́я седьмо́е седьмы́е
8 во́семь восьмо́й восьма́я восьмо́е восьмы́е
9 де́вять девя́тый девя́тая девя́тое девя́тые
10 де́сять деся́тый деся́тая деся́тое деся́тые
11 оди́ннадцать оди́ннадцатый оди́ннадцатая оди́ннадцатое оди́ннадцатые
12 двена́дцать двена́дцатый двена́дцатая двена́дцатое двена́дцатые
13 трина́дцать трина́дцатый трина́дцатая трина́дцатое трина́дцатые
14 четы́рнадцать четы́рнадцатый четы́рнадцатая четы́рнадцатое четы́рнадцатые
15 пятна́дцать пятна́дцатый пятна́дцатая пятна́дцатое пятна́дцатые
16 шестна́дцать шестна́дцатый шестна́дцатая шестна́дцатое шестна́дцатые
17 семна́дцать семна́дцатый семна́дцатая семна́дцатое семна́дцатые
18 восемна́дцать восемна́дцатый восемна́дцатая восемна́дцатое восемна́дцатые
19 девятна́дцать девятна́дцатый девятна́дцатая девятна́дцатое девятна́дцатые
20 два́дцать двадца́тый двадца́тая двадца́тое двадца́тые
30 три́дцать тридца́тый тридца́тая тридца́тое тридца́тые
40 со́рок сороково́й сорокова́я сороково́е сороковы́е
50 пятьдеся́т пятидеся́тый пятидеся́тая пятидеся́тое пятидеся́тые
60 шестьдеся́т шестидеся́тый шестидеся́тая шестидеся́тое шестидеся́тые
70 се́мьдесят семидеся́тый семидеся́тая семидеся́тое семидеся́тые
80 во́семьдесят восьмидеся́тый восьмидеся́тая восьмидеся́тое восьмидеся́тые
90 девяно́сто девяно́стый девяно́стая девяно́стое девяно́стые
100 сто со́тый со́тая со́тое со́тые
200 двес́ти двухсо́тый двухсо́тая двухсо́тое двухсо́тые
300 три́ста трёхсо́тый трёхсо́тая трёхсо́тое трёхсо́тые
400 четы́реста четырёхсо́тый четырёхсо́тая четырёхсо́тое четырёхсо́тые
500 пятьсо́т пятисо́тый пятисо́тая пятисо́тое пятисо́тые
600 шестьсо́т шестисо́тый шестисо́тая шестисо́тое шестисо́тые
700 семьсо́т семисо́тый семисо́тая семисо́тое семисо́тые
800 восемьсо́т восьмисо́тый восьмисо́тая восьмисо́тое восьмисо́тые
900 девятьсо́т девятисо́тый девятисо́тая девятисо́тое девятисо́тые
1.000 ты́сяча ты́сячный ты́сячная ты́сячное ты́сячные
100.000 сто ты́сяч стоты́сячный стоты́сячная стоты́сячное стоты́сячные
1.000.000 миллио́н миллио́нный миллио́нная миллио́нное миллио́нные
Warto zapamiętać:
 • gdy akcent pada na temat to liczebniki porządkowe rodzaju męskiego kończą się na -ый
 • gdy akcent pada na końcówkę to liczebniki porządkowe rodzaju męskiego kończą się na -ий
 • miękki znak piszemy we wszystkich rodzajach w liczebnikach porządkowych 7, 8, 80 i 800
 • и zamiast miękkiego znaku piszemy we wszystkich rodzajach w liczebnikach porządkowych 50-80 i 500-900
 • przez rodzaje szczególnie odmieniają się liczebniki porządkowe 0-4, 40, 100, 1.000 i 1.000.000
Liczebniki porządkowe tworzymy dodając końcówkę rodzajową do tematu liczebnika głównego, ale w języku rosyjskim nie brak wyjątków, dlatego niektórych liczebników trzeba nauczyć się na pamięć. Zostały one zamieszczone w tabeli i oznaczone pogrubioną czcionką. Zwróć też uwagę na liczebniki porządkowe złożone, które tworzymy od dopełniacza odpowiednich liczebników głównych, na przykład трёхсо́тый.
 • Под но́мером 8 нахо́дится восьмо́е зда́ние на у́лице Пу́шкина.
 • Pod numerem 8 znajduje się ósmy budynek na ulicy Puszkina.

Odmiana liczebników porządkowych

Całe szczęście, odmiana liczebników porządkowych nie jest aż tak skomplikowana jak odmiana liczebników głównych. Liczebniki porządkowe odmieniają się jak przymiotniki, przy czym zmienia się jedynie ich końcówka. W wieloczłonowych liczebnikach porządkowych odmienia się jedynie ostatni człon. Liczebniki porządkowe występują w takim samym rodzaju, liczbie i przypadku jak rzeczowniki, które są przez nie określane. Wszystkie liczebniki porządkowe po odmianie zachowują akcent z formy rodzaju męskiego.

Ponieważ odmiana liczebników porządkowych jest regularna. W poniższych tabelach zamieszczono jedynie przykłady odmiany.

Przypadek Pytania Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki
Mianownik
Имени́тельный
kto? co?
кто? что?
пе́рвый пе́рвая пе́рвое пе́рвые
Dopełniacz
Роди́тельный
kogo? czego?
кого́? чего́?
пе́рвого пе́рвой пе́рвого пе́рвых
Celownik
Да́тельный
komu? czemu?
кому́? чему́?
пе́рвому пе́рвой пе́рвому пе́рвым
Biernik
Вини́тельный
kogo? co?
кого́? что?
пе́рвый
пе́рвого
пе́рвую пе́рвое пе́рвые
пе́рвых
Narzędnik
Твори́тельный
z kim? z czym?
с кем? с чем?
пе́рвым пе́рвой пе́рвым пе́рвыми
Miejscownik
Предло́жный
o kim? o czym?
о ком? о чём?
пе́рвом пе́рвой пе́рвом пе́рвых
Przypadek Pytania Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki
Mianownik
Имени́тельный
kto? co?
кто? что?
сороково́й сорокова́я сороково́е сороковы́е
Dopełniacz
Роди́тельный
kogo? czego?
кого́? чего́?
сороково́го сороково́й сороково́го сороковы́х
Celownik
Да́тельный
komu? czemu?
кому́? чему́?
сороково́м сороково́й сороково́м сороковы́х
Biernik
Вини́тельный
kogo? co?
кого́? что?
сороковы́м сороково́й сороковы́м сороковы́ми
Narzędnik
Твори́тельный
z kim? z czym?
с кем? с чем?
сороково́й
сороково́го
сорокову́ю сороково́е сороковы́е
сороковы́х
Miejscownik
Предло́жный
o kim? o czym?
о ком? о чём?
сороково́му сороково́й сороково́му сороковы́м
Przypadek Pytania Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki
Mianownik
Имени́тельный
kto? co?
кто? что?
тре́тий тре́тья тре́тье тре́тьи
Dopełniacz
Роди́тельный
kogo? czego?
кого́? чего́?
тре́тьего тре́тьей тре́тьего тре́тьих
Celownik
Да́тельный
komu? czemu?
кому́? чему́?
тре́тьему тре́тьей тре́тьему тре́тьим
Biernik
Вини́тельный
kogo? co?
кого́? что?
тре́тий
тре́тьего
тре́тью тре́тье тре́тьи
тре́тьих
Narzędnik
Твори́тельный
z kim? z czym?
с кем? с чем?
тре́тьим тре́тьей тре́тьим тре́тьими
Miejscownik
Предло́жный
o kim? o czym?
о ком? о чём?
тре́тьем тре́тьей тре́тьем тре́тьих
 • Бори́с у́чит по́льский язы́к уже́ тре́тий год.
 • Borys uczy się języka polskiego już trzeci rok.
 • Я пробежа́ла марафо́н и была́ со́рок пе́рвой.
 • Przebiegłam maraton i byłam czterdziesta pierwsza.