Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "zadanie"

Czy chodziło Ci o żądanie?
 

"zadanie" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-34 z 639

zadanie {rzeczownik}

zadanie {n.} (też: obowiązek)

Aufgabe {f.}

Wiem też, że to zadanie często wydaje się gigantycznym obowiązkiem, którego ciężko się podewziąć.

Mir ist bewusst, dass diese Aufgabe oft als überwältigende Verantwortung für Menschen betrachtet wird.

Wydaje się to proste, ale to naprawdę wielkie zadanie.

Und das hört sich ziemlich einfach an, aber in Wahrheit ist es eine ziemlich große Aufgabe.

Moje zadanie tutaj się kończy, a filmowcy nigeryjscy muszą zabrać się do roboty.

FS: Meine Aufgabe endet hier, und die Nollywood-Filmemacher müssen sich nun wirklich an die Arbeit machen.

Drugie zadanie to wydajność paliwa. ~~~ Oto druga zagadka dla was.

Die zweite Aufgabe dreht sich um Kraftstoffverbrauch.

Każdy użytkownik może w pewnym momencie napotkać problem z komputerem lub zadanie trudne do wykonania.

Früher oder später werden Sie vermutlich auf ein Computerproblem oder eine für Sie unverständliche Aufgabe treffen.

zadanie {n.} (też: zamówienie, polecenie, zlecenie, nałożenie)

Auftrag {m.}

Duński rysownik powiedział mi, że był jednym z 24, którzy otrzymali zadanie narysowania proroka.

Ein dänischer Cartoonist erzählte mir, dass er einer der 24 gewesen sei, die den Auftrag erhielten, den Propheten zu zeichnen.

Organizuję wiele warsztatów na całym świecie i to konkretne zadanie polegało na wymyśleniu nowych symboli oznaczających toalety.

Ich veranstalte viele Workshops auf der ganzen Welt und dieser spezielle Auftrag war, mir neue Symbole für WC-Türen einfallen zu lassen.

Wkrótce po tym, jak przeprowadziłam mój pierwszy przeszczep wątroby, otrzymałam kolejne zadanie, było nim jeżdżenie do więzień w celu pobierania narządów od więźniów po egzekucji.

Kurz nachdem ich meine erste Lebertransplantation durchführte erhielt ich meinen nächsten Auftrag und der war, in die Gefängnisse zu gehen um Organe zu ernten von hingerichteten Gefangenen.

zadanie {n.} (też: zapotrzebowanie)

Anforderung (das Anfordern) {f.}

Żądanie i wyświetlanie reklam musi się odbywać za pośrednictwem pakietu IMA SDK.

Für die Anforderung und Darstellung von Anzeigen muss das IMA SDK verwendet werden.

Wyślij żądanie URL, używając poleceń wget, curl lub innego wybranego mechanizmu.

Senden Sie die HTTP-Anforderung mit wget, curl oder einer anderen Methode Ihrer Wahl.

Kody stanu wskazujące, że serwer pomyślnie przetworzył żądanie.

Diese Statuscodes geben an, dass die Anforderung vom Server erfolgreich verarbeitet wurde.

Wysyłane żądanie zawiera pewną liczbę parametrów lub wartości.

Die Anforderung enthält eine Reihe von Parametern oder Werten.

KodOpis 200 (Pomyślnie) Serwer pomyślnie przetworzył żądanie.

CodeBeschreibung 200 (Erfolgreich) Die Anforderung wurde vom Server verarbeitet.

zadanie {n.} [komp.]

Job {m.} [komp.]

zadanie {n.} (też: postulat)

Forderung (von Rechten) {f.}

Do zadań Banku w ramach wspierania wzrostu i zatrudnienia w Europie należy ułatwianie MŚP dostępu do finansowania.

Sie verbessert im Rahmen ihrer Anstrengungen zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung in Europa den Zugang zu Finanzmitteln für KMU.

zadanie {n.} (też: zlecenie)

 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "zadanie":

 

Podobne tłumaczenia

"zadanie" - podobne tłumaczenia na niemiecki

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zadanie" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Zadaniem Rady jest wyznaczanie kierunku polityki UE i określanie jej priorytetów.

Diese Sitzungen sollen Impulse erbringen und politische Prioritäten definieren.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Przypinanie programu do paska zadań.

Weitere Informationen finden Sie unter Anheften eines Programms an die Taskleiste.

Czym jest reklama na cały boks reklamowy i jak wysłać żądanie takiej reklamy?

Was ist eine Full-Slot-Anzeige und wie kann ich eine solche Anzeige anfordern?

Aby uzyskać więcej informacji o pasku zadań, zobacz temat Pasek zadań (omówienie).

Weitere Informationen zur Taskleiste finden Sie unter Taskleiste (Übersicht).

Możliwe, że w żądaniu reklamy lub w kodzie osadzania występują nieprawidłowości.

Sehr wahrscheinlich ist der Anzeigenanfrage- oder Einbettungscode falsch formatiert.

Menedżera zadań można również otworzyć, naciskając klawisze CTRL+SHIFT+ESC.

Sie können den Task-Manager auch durch Drücken von STRG+UMSCHALT+ESC öffnen.

Zawsze wykonujemy swoje zadanie dla klientów, którzy z nami współpracują.

Wir bringen immer Leistung für unsere Klienten, die mit uns Geschäfte machen.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Żądanie lub odnawianie certyfikatu.

Weitere Informationen finden Sie unter Anfordern oder Erneuern eines Zertifikats.

Złożoność takich organów wywodzi się z tego, że muszą działać na żądanie.

Hohlorgane sind wesentlich komplexer, weil man diese auf Anfrage handeln lassen muss.

Każda witryna przypięta do paska zadań ma własną listę szybkiego dostępu.

Jede Website, die Sie an die Taskleiste heften, verfügt über Sprunglisten.

W takim przypadku pasek zadań jest widoczny tylko wtedy, gdy zostanie wskazany myszą.

In diesem Fall wird die Taskleiste nur angezeigt, wenn Sie darauf zeigen.

Program pozostanie zminimalizowany na pasku zadań dopóki nie będzie znów potrzebny.

Das Programm bleibt so lange auf der Taskleiste minimiert, bis Sie es wieder benötigen.

Użytkownik może zmieniać kolory ramek okien, menu Start oraz paska zadań.

Sie können die Farben der Fensterrahmen, des Startmenüs und der Symbolleiste ändern.

Aby przejść do innego okna, należy kliknąć jego przycisk na pasku zadań.

Klicken Sie auf die Taskleistenschaltfläche, um zu einem anderen Fenster zu wechseln.

Domyślnie Menedżer zadań jest ustawiony tak, aby był zawsze wyświetlany na wierzchu.

Der Task-Manager ist standardmäßig so festgelegt, dass er im Vordergrund angezeigt wird.

Inny przydatny test to zadanie sobie pytania: „Czy to przynosi korzyść moim użytkownikom?

Eine weitere hilfreiche Frage lautet: "Nutzt dies den Besuchern meiner Website?

Zaleta takiego rozwiązania to mniej otwartych elementów na pasku zadań.

Der Vorteil besteht darin, dass hiermit in der Taskleiste weniger Elemente geöffnet sind.

W Menedżerze zadań może być ustawiona opcja Ukryj kiedy zminimalizowane.

Möglicherweise ist für den Task-Manager die Option Ausblenden, wenn minimiert festgelegt.

Miernik stanu baterii znajduje się w obszarze powiadomień na pasku zadań systemu Windows.

Die Akkumessanzeige befindet sich im Infobereich der Windows-Taskleiste.

Listę szybkiego dostępu ma również każda witryna internetowa zakotwiczona do paska zadań.

Alle Websites, die Sie an die Taskleiste anheften, verfügen auch über Sprunglisten.
 

Wyniki z forum

"zadanie" po niemiecku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

Więcej w słowniku angielsko-polskim.