Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "zadania"

 

"zadania" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-30 z 188

zadania {rzeczownik}

zadania {niemęskoos.}

Aufgaben {l.mn.}

Na poniższej ilustracji przedstawiono opcję dodaj Extender wybraną w kategorii Zadania.

In der folgenden Abbildung ist Extender hinzufügen in Aufgaben ausgewählt.

    Podstawowe zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych polegają na:

   Die grundlegenden Aufgaben des Europäischen Systems der Zentralbanken bestehen darin,

Krajowe banki centralne wykonują prawie wszystkie zadania operacyjne Eurosystemu.

Die NZBen führen nahezu alle operationalen Aufgaben des Eurosystems aus.

Navigation Path: Home > The European Central Bank > Zadania > Operacje walutowe

Navigation Path: Home > The European Central Bank > Aufgaben > Devisengeschäfte

Navigation Path: Home > The European Central Bank > Zadania > Polityka pieniężna

Navigation Path: Home > The European Central Bank > Aufgaben > Geldpolitik

zadania {niemęskoos.} (też: wierzytelności, roszczenia)

Forderungen {l.mn.}

zadania {niemęskoos.} (też: wymagania, roszczenia, prawa)

Ansprüche {l.mn.}

zadanie {rzeczownik}

zadanie {n.} (też: obowiązek)

Aufgabe {f.}

Wiem też, że to zadanie często wydaje się gigantycznym obowiązkiem, którego ciężko się podewziąć.

Mir ist bewusst, dass diese Aufgabe oft als überwältigende Verantwortung für Menschen betrachtet wird.

Wydaje się to proste, ale to naprawdę wielkie zadanie.

Und das hört sich ziemlich einfach an, aber in Wahrheit ist es eine ziemlich große Aufgabe.

Moje zadanie tutaj się kończy, a filmowcy nigeryjscy muszą zabrać się do roboty.

FS: Meine Aufgabe endet hier, und die Nollywood-Filmemacher müssen sich nun wirklich an die Arbeit machen.

Drugie zadanie to wydajność paliwa. ~~~ Oto druga zagadka dla was.

Die zweite Aufgabe dreht sich um Kraftstoffverbrauch.

Każdy użytkownik może w pewnym momencie napotkać problem z komputerem lub zadanie trudne do wykonania.

Früher oder später werden Sie vermutlich auf ein Computerproblem oder eine für Sie unverständliche Aufgabe treffen.

zadanie {n.} (też: zamówienie, polecenie, zlecenie, nałożenie)

Auftrag {m.}

Duński rysownik powiedział mi, że był jednym z 24, którzy otrzymali zadanie narysowania proroka.

Ein dänischer Cartoonist erzählte mir, dass er einer der 24 gewesen sei, die den Auftrag erhielten, den Propheten zu zeichnen.

Organizuję wiele warsztatów na całym świecie i to konkretne zadanie polegało na wymyśleniu nowych symboli oznaczających toalety.

Ich veranstalte viele Workshops auf der ganzen Welt und dieser spezielle Auftrag war, mir neue Symbole für WC-Türen einfallen zu lassen.

Wkrótce po tym, jak przeprowadziłam mój pierwszy przeszczep wątroby, otrzymałam kolejne zadanie, było nim jeżdżenie do więzień w celu pobierania narządów od więźniów po egzekucji.

Kurz nachdem ich meine erste Lebertransplantation durchführte erhielt ich meinen nächsten Auftrag und der war, in die Gefängnisse zu gehen um Organe zu ernten von hingerichteten Gefangenen.

zadanie {n.} (też: zapotrzebowanie)

Anforderung (das Anfordern) {f.}

Żądanie i wyświetlanie reklam musi się odbywać za pośrednictwem pakietu IMA SDK.

Für die Anforderung und Darstellung von Anzeigen muss das IMA SDK verwendet werden.

Wyślij żądanie URL, używając poleceń wget, curl lub innego wybranego mechanizmu.

Senden Sie die HTTP-Anforderung mit wget, curl oder einer anderen Methode Ihrer Wahl.

Kody stanu wskazujące, że serwer pomyślnie przetworzył żądanie.

Diese Statuscodes geben an, dass die Anforderung vom Server erfolgreich verarbeitet wurde.

Wysyłane żądanie zawiera pewną liczbę parametrów lub wartości.

Die Anforderung enthält eine Reihe von Parametern oder Werten.

KodOpis 200 (Pomyślnie) Serwer pomyślnie przetworzył żądanie.

CodeBeschreibung 200 (Erfolgreich) Die Anforderung wurde vom Server verarbeitet.

zadanie {n.} [komp.]

Job {m.} [komp.]

zadanie {n.} (też: postulat)

Forderung (von Rechten) {f.}

Do zadań Banku w ramach wspierania wzrostu i zatrudnienia w Europie należy ułatwianie MŚP dostępu do finansowania.

Sie verbessert im Rahmen ihrer Anstrengungen zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung in Europa den Zugang zu Finanzmitteln für KMU.

zadanie {n.} (też: zlecenie)

 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "zadanie":

 

Podobne tłumaczenia

"zadania" - podobne tłumaczenia na niemiecki

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zadania" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Aby wyłączyć żądania, wybierz „Nie zezwalaj żadnej witrynie na obsługę protokołów”.

Anderenfalls wählen Sie "Verarbeitung von Protokollen für keine Website zulassen".

Znajdziesz tam szczegółowe uzasadnienie odrzucenia Twojego żądania usunięcia.

So erfahren Sie, warum Ihr jeweiliger Antrag auf Entfernung abgelehnt wurde.

Pomimo prostoty tego zadania, interesującym było zapoznanie się z jego wynikami.

Und wir haben Dinge dafür belohnt, wie gut sie sich vorwärts bewegen können.

Na ekranie start przewiń do kategorii Zadania, a następnie kliknij ekran ustawienia.

In diesem Fall muss von Windows Media Center kein Videotext wiedergegeben werden.

Po zgłoszeniu żądania reklamy musi ona być wyświetlana do czasu, gdy:.

Nachdem eine Anzeige angefordert wurde, muss sie folgendermaßen gezeigt werden:.

Wszystkie parametry przekazane do Google w momencie żądania reklamy muszą być poprawne.

Alle an Google zum Zeitpunkt der Anzeigenanfrage übergebenen Parameter müssen korrekt sein.

Teraz opowiem trochę o projektach, które miały na celu zbadać wymienione wcześniej zadania.

Und in Anbetracht dieses großen Aufwands, macht es Sinn ihn zu nutzen.

Teraz opowiem trochę o projektach, które miały na celu zbadać wymienione wcześniej zadania.

Also werde ich über einige Projekte reden die diese Ideen verfolgt haben.

Podziwiaj obrazy z gry niezależnie od zadania, nad którym pracujesz.

Verwenden Sie Bilder aus dem Spiel – z. B. aus Ihrer Lieblingsmission.

408 (Przekroczono limit czasu żądania) Upłynął limit czasu oczekiwania na odpowiedź serwera.

Bei dieser Antwort des Servers wird auch der zu verwendende Proxy angegeben.

Na wyższych poziomach zaawansowania są zadania dla graczy w każdym wieku.

Die höheren Schwierigkeitsgrade fordern Spieler jeden Alters heraus.

cele i zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych (artykuł III-185 ustępy 1, 2, 3 i 5),

Zwangsmittel zum Abbau eines übermäßigen Defizits (Artikel III-184 Absätze 9 und 10);

Robotnica musi rozumieć różnicę pomiędzy mrówkami wykonującymi poszczególne zadania.

Die Ameise muss also den Unterschied zwischen einem Nahrungssucher und einem Nestbauer kennen.

W całych Idniach, po około dwóch latach, dzieci zaczęły używać Google przy odrabianiu zadania.

Und nach etwa zwei Jahren begannen Kinder in ganz Indien ihre Hausaufgaben zu googlen.

Powinno to zmusić nas do zadania sobie pytań, nie tylko "Dlaczego istnieją wojny?",

Es sollte uns zwingen nicht nur zu fragen "Warum gibt es Krieg?"

W lewym okienku w obszarze Zadania sieciowe kliknij polecenie Wyświetl komputery grupy roboczej.

Klicken Sie im linken Fensterbereich unter Netzwerkaufgaben auf Arbeitsgruppencomputer anzeigen.

W celu kontynuowania żądania konieczne jest podjęcie działania.

CodeBeschreibung100 (Weiter)Der Anfragende soll die Anfrage fortsetzen.

Powinno to zmusić nas do zadania sobie pytań, nie tylko "Dlaczego istnieją wojny?

Es sollte uns zwingen nicht nur zu fragen "Warum gibt es Krieg?

4. ~~~ Dane w raportach domyślnie obejmują jedynie identyfikator URI żądania, a nie nazwę domeny.

4. Standardmäßig umfassen die Berichtdaten nur die Anfrage-URI und nicht den Domain-Namen.

Ponieważ, od czasów przed podziałem, stawiały żądania dla poparcia ich ideologii tam, na miejscu.

Weil sie seit der Voraufteilung eine Nachfrage für ihre Ideologie an der Basis geschaffen haben.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.