Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "umowa"

 

"umowa" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-32 z 66

umowa {rzeczownik}

umowa {f.} (też: układ, kontrakt)

Vertrag {m.}

Traktat jest wiążącą umową między państwami członkowskimi UE.

Ein Vertrag ist eine verbindliche Vereinbarung zwischen EU-Mitgliedstaaten.

Umowa Get Genuine Windows dla małych i średnich organizacji*

Get Genuine Windows-Vertrag für kleine und mittlere Unternehmen *

Umowa jest zawierana wyłącznie między Użytkownikiem a nami.

Dieser Vertrag wird ausschließlich zu Ihren und unseren Gunsten geschlossen.

Niniejsza Umowa jest zawierana w formie elektronicznej.

Dieser Vertrag wird in elektronischer Form geschlossen.

Niniejsza Umowa obowiązuje we wszystkich przypadkach korzystania z identyfikatora Windows Live.

Dieser Vertrag gilt für jede Verwendung der mit den Services bezogenen Anmeldeinformationen durch Ihre Person.

umowa (według umowy) {f.}

Vereinbarung (nach Vereinbarung) {f.}

Traktat jest wiążącą umową między państwami członkowskimi UE.

Ein Vertrag ist eine verbindliche Vereinbarung zwischen EU-Mitgliedstaaten.

Umowa została już raz przedłużona 25 sierpnia 2011 r. i miała obowiązywać do końca września 2012 r.

Nach der ersten Verlängerung vom 25. August 2011 wäre die Vereinbarung ansonsten Ende September 2012 ausgelaufen.

Nasza umowa:Publikując na tym forum, akceptujesz powyższe reguły i zobowiązujesz się ich przestrzegać.

Unsere Vereinbarung:Sie bestätigen durch die Veröffentlichung von Posts in diesem Forum, dass Sie oben genannte Regeln befolgen.

Nasza umowa:.

Vereinbarung für dieses Forum:.

Operacja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Danmarks Nationalbank.

Dieses Geschäft wurde vom Eurosystem im Zusammenhang mit dem befristeten wechselseitigen Währungsabkommen (Swap-Vereinbarung) zwischen der EZB und der Danmarks Nationalbank durchgeführt.

umowa {f.} (też: układ, porozumienie)

Abkommen {n.}

Umowa ta podlega ratyfikacji przez wszystkie umawiające się państwa, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation durch alle Vertragsstaaten im Einklang mit ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften.

W Warszawie w Polsce zostaje podpisana umowa o współpracy handlowej i gospodarczej pomiędzy Wspólnotą a Polską.

In Warschau wird das Abkommen über den Handel sowie die handelspolitische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Gemeinschaft und Polen unterzeichnet.

Wchodzi w życie umowa o partnerstwie i współpracy z Ukrainą i układ euro-śródziemnomorski z Tunezją.

Die Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit mit der Ukraine und das Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Tunesien treten in Kraft.

umowa {f.}

Absprache {f.}

umowa {f.} (też: interes)

Deal {m.} [pot.]

umowa {f.} (też: spotkanie, randka)

umowa {f.} (też: układ, ugoda, złatwienie)

Abmachung {f.}

umowa {f.} (też: układ, porozumienie, ugoda, konwencja)

umowa {f.} (też: komunikacja, zawiadomienie, porozumienie, ugoda)

umowa {f.} (też: zgoda, porozumienie)

umowa {f.} (też: zamknięcie, ustanowienie)

Abschluss {m.}

umowa {f.} (też: układ, porozumienie, ugoda, konwencja)

 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "umowa":

 

Podobne tłumaczenia

"umowa" - podobne tłumaczenia na niemiecki

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "umowa" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Wkład zawiera szklan kulk umo liwiaj c przywrócenie insulinie postaci zawiesiny.

Die Patrone enthält eine Glaskugel, um die Resuspendierung zu erleichtern.

Używanie filtru SmartScreen jest objęte Umową serwisową firmy Microsoft.

Die Verwendung des SmartScreen-Filters wird durch den Microsoft-Servicevertrag geregelt.

Używanie filtru witryn wyłudzających informacje jest objęte Umową serwisową firmy Microsoft.

Das Verwenden des Phishingfilters wird durch das Microsoft Service Agreement verwaltet.

InnoLet umo liwia wybór dawki w zakresie od 1 do 50 jednostek, z dokładno ci do 1 jednostki.

InnoLet gibt zwischen 1 und 50 Einheiten in Schritten von 1 Einheit ab.

NovoLet umo liwia wybór dawki w zakresie od 2 do 78 jednostek, z dokładno ci do 2 jednostek.

NovoLet gibt zwischen 2 und 78 Einheiten in Schritten von 2 Einheiten ab.

FlexPen umo liwia wybór dawki w zakresie od 1 do 60 jednostek, z dokładno ci do 1 jednostki.

FlexPen gibt zwischen 1 und 60 Einheiten in Schritten von 1 Einheit ab.

Na stronie Umowa licencyjna Windows XP przeczytaj umowę licencyjną.

Lesen Sie den Lizenzvertrag auf der Seite Windows XP-Lizenzvertrag.

We wkładzie znajduje si szklana kulka umo liwiaj ca przywrócenie insulinie postaci zawiesiny.

Die Patrone enthält eine Glaskugel, um die Resuspendierung zu erleichtern.

Portugal TIBOTEC, uma divisão da JANSSEN- CILAG FARMACÊUTICA, LDA.

Portugal TIBOTEC, uma divisão da JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA, LDA.

W praktyce jednak nawet z tego rodzaju umową nadal może być Wam trudno wyegzekwować swoje prawa.

In der Praxis könnte es für Sie sehr schwierig werden, Ihre Rechte durchzusetzen.

W Luksemburgu podpisana zostaje Umowa o Partnerstwie i Współpracy między UE a Tadżykistanem.

Die EU und Tadschikistan unterzeichnen in Luxemburg ein Partnerschafts- und Zusammenarbeitsabkommen.

W Yaoundé zostaje podpisana umowa stowarzyszeniowa pomiędzy EWG a 18 krajami afrykańskimi.

In Jaunde wird ein Assoziierungsabkommen zwischen der EWG und 18 afrikanischen Ländern unterzeichnet.

Nasza umowa:Publikując na tym forum, akceptujesz powyższe reguły i zobowiązujesz się ich przestrzegać.

Das Brechen dieser Regeln führt dazu, dass Ihr Post entfernt wird.

Umową, która dała nam cywilizację było nieużywanie siły.

Wissen Sie, öffentliche Ordnung und moralischer Fortschritt.

Umową, która dała nam cywilizację było nieużywanie siły.

Der Handel, der uns Zivilisation bringt, ist ein Handel, unsere Macht nicht einzusetzen.

Niniejsza Umowa stanowi całość uzgodnień między nami a Użytkownikiem w przedmiocie korzystania z Usługi.

Wenn Sie in Zusammenhang mit den Services Vertraulichkeitsverpflichtungen unterliegen, z.B.

W Niemczech staramy się przeforsować ratyfikację Konwencji Narodów Zjednoczonych, to już kolejna umowa.

In Deutschland treiben wir die Ratifizierung der UN-Konvention voran, die eine nachfolgende Konvention ist.

Wchodzi w życie umowa o wolnym handlu zawarta pomiędzy Wspólnotą a Austrią, Szwajcarią, Portugalią i Szwecją.

Die Freihandelsabkommen der Gemeinschaft mit Österreich, der Schweiz, Portugal und Schweden treten in Kraft.

Urzędy powinny zaakceptować ubezpieczenie, jeśli umowa została zawarta z towarzystwem ubezpieczeniowym, które:

Die Behörden müssen Versicherungen jeder Versicherungsgesellschaft akzeptieren, die

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z umową o świadczenie usług firmy Microsoft dostępną w trybie online.

Weitere Informationen finden Sie online im Microsoft-Dienstleistungsvertrag.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.