Search for the most beautiful word
foliate
namelessly

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "mogę"

Czy chodziło Ci o mögen?
 

"mogę" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-32 z 762

mogę

mogę (też: wolno mi)

Chciałbym się przyjrzeć, jeśli mogę kilku powodom dlaczego czujemy lęk związany z karierą.

Ich möchte nun, wenn ich darf, einige Gründen beleuchten, warum wir vielleicht Karriereangst verspüren.

Był pierwszym programem, który zezwolił widzom na wyrażanie opinii. ~~~ "Mój Boże, mogę powiedzieć głośno co myślę o Wojnie w Wietnamie? o prezydencie?

Das war die erste Sendung, die es den Zuschauern zu sagen ermöglichte: "Mein Gott, ich darf äußern, wie ich zum Vietnam-Krieg stehe, zum Präsidenten, und zwar im Fernsehen?

móc {czasownik}

móc [mogę|mógł] {czas.} (też: potrafić, umieć)

ja mogę (Czas teraźniejszy)

ich kann (Indikativ Präsens)

móc [mogę|mógł] {czas.} (też: mieć pozwolenie)

ja mogę (Czas teraźniejszy)

ich darf (Indikativ Präsens)

móc [mogę|mógł] {czas.} (też: polubić, lubić)

ja mogę (Czas teraźniejszy)

ich mag (Indikativ Präsens)

moc {rzeczownik}

moc {f.} (też: tłum, ilość, pula)

Menge {f.}

Moc wskazuje na ilość czystego białka w cząsteczce glikolu metoksypolietylenowego epoetyny beta bez uwzględnienia glikozylacji.

Der Gehalt gibt die Menge des Proteinanteils des Methoxy-Polyethylenglycol-Epoetin beta Moleküls ohne Berücksichtigung der Glykosylierung an.

Moc wskazuje na ilość czystego białka w cząsteczce glikolu metoksypolietylenowego epoetyny beta bez uwzględnienia glikozylacji.

Der Gehalt gibt die Menge des Proteinanteils des Methoxy- Polyethylenglycol-Epoetin beta Moleküls ohne Berücksichtigung der Glykosylierung an.

Moc preparatu Stalevo, jaką powinien stosować pacjent, jest uzależniona od ilości lewodopy, jakiej wymaga on do kontrolowania występujących objawów.

Die für den Patienten geeignete Stärke von Stalevo beruht auf der Menge an Levodopa, die erforderlich ist, um die Krankheitssymptome unter Kontrolle zu halten.

Dlatego tej niesamowitej maszyny możemy użyć by polepszyć stan naszego zdrowia.

Dabei werden ungeheure Mengen von Daten in der Maschine erzeugt.

Orientacyjne pułapy nie mogą być jednak niższe niż:

Die Richtwerte dürfen folgende Mengen nicht unterschreiten:

moc {f.} (też: władza, władanie)

Macht {f.}

Sugerowanie, że Bóg wyraża się poprzez niemoc, a nie poprzez moc.

Der Hinweis, dass er oder sie sich durch Machtlosigkeit ausdrückt, anstatt durch Macht.

(Film) CL: Mike, wchodź. ~~~ (Mężczyzna: Niech moc będzie z Tobą.)

(Video) CL: Mike, komm herein (Man:Möge die Macht mit dir sein).

Ale muzyka ma jeszcze większą moc, jeśli się jej nie tylko słucha, ale też tworzy się ją samemu.

Doch Musik ist noch stärker, wenn man sie nicht nur hört, sondern auch selbst macht.

Mamy indywidualną moc, aby powiedzieć: "Tym chcę się zajmować".

Wir haben die individuelle Macht zu sagen, "Das ist es, was ich tun möchte."

Następnie wykonujesz rytualne tańce, które nadają krzyżowi moc.

Dann tanzt man die rituellen Tänze, die den Kreuzen Macht geben.

moc {f.} (też: siła, dynamizm)

Kraft {f.}

Ale gdy początkowo dostaje swoją moc, zaczyna brać udział w teleturniejach i zarabiać pieniądze.

Wir haben Jabbar aus Saudi, der Sachen zerstört, als er seine Kraft bekommt.

(Śmiech) „Mięso dla oczu" brzmi może inaczej, bardziej treściwie, i ma większą moc.

(Gelächter) 'Fleisch für's Auge' ist etwas anderes, etwas mit mehr Fasern, mit mehr Kraft vielleicht.

Można zmienić moc, zmieniając ciśnienie powietrza.

Man kann tatsächlich die Kraft verändern, indem man einfach den Luftdruck ändert.

I to jest właśnie ta zadziwiająca moc sztuki.

Und DAS ist die erstaunliche Kraft der Kunst.

Odkupiająca moc muzyki przywróciła go rodzinie muzyków, którzy go rozumieli, poznawali jego talent i darzyli szacunkiem.

Die erlösende Kraft der Musik brachte ihn zurück in eine Familie von Musikern, die ihn verstand, die sein Talent erkannte und ihn achtete.

moc {f.} (też: usługa, osiągnięcie, wydajność, nakład)

Leistung {f.}

Moc i pojemność potrzebnedo edycji wideo na profesjonalnym poziomie.

Leistung und Speicher für professionelle Videobearbeitung.

Najlżejsze komputery typu netbook ważą 1,5 kilograma lub mniej, ale ich moc i wydajność są gorsze.

Die leichtesten Netbooks wiegen gerade einmal 3 Pfund, aber sie sind auch Leichtgewichte, was die Leistung anbelangt.

A moc pobierasz tylko z tego powietrza ogrzewanego w tym samym czasie, ale tracisz energię na rozgrzewanie i chłodzenie metalu.

Und die gewonnene Leistung ist nur die der gleichzeitig erwärmten Luft, aber all die Energie, die das Heizen und Abkühlen des Metalls benötigt, wird verschwendet.

Korzystając z pośrednictwa systemu Windows 7, program Internet Explorer 9 wykorzystuje całą moc komputera, zapewniając szybsze i bogatsze we wrażenia surfowanie po Internecie.

Mit Windows 7 nutzt Internet Explorer 9 die volle Leistung Ihres PCs – damit Sie die Vorteile eines noch schnelleren und ansprecherenden Internets genießen.

Być może to wartościowe osiągnięcia, ale moim zdaniem niekoniecznie świadczą o czyimś sukcesie.

Das mögen ehrenwerte Leistungen sein, aber es sind für mich nicht unbedingt Anzeichen für Erfolg.

moc {f.} (też: siła, mocna strona, zaleta, tęgość)

Stärke {f.}

Należy się upewnić, że wybrano właściwą postać farmaceutyczną i moc. od

Bitte stellen Sie eine geeignete Wahl der Darreichungsform und Stärke sicher.

Moc 375 mg 375 mg 500 mg 500 mg 750 mg 750 mg 375 mg 375 mg 500 mg 500 mg 750 mg 750 mg

Stärke 375 mg 375 mg 500 mg 500 mg 750 mg 750 mg 375 mg 375 mg 500 mg 500 mg 750 mg 750 mg

Należy się upewnić, że wybrano właściwą postać farmaceutyczną i moc.

Bitte stellen Sie eine geeignete Wahl der Darreichungsform und Stärke sicher.

Należy się upewnić, że wybrano właściwą postać farmaceutyczną i moc.

Bitte stellen Sie eine geeignete Wahl der Darreichungsform und Stärke sicher. ich

Moc 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 7. 5 mg 7. 5 mg 7. 5 mg 7. 5 mg 7. 5 mg 7. 5 mg 7. 5 mg

Stärke 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 7.5 mg 7.5 mg 7.5 mg 7.5 mg 7.5 mg 7.5 mg 7.5 mg

moc {f.}

Stärke (Leistung) {f.}

moc {f.} (też: wydajność, sprawność)

moc {f.} (też: siła, porywczość, gwałtowność, ostra wypowiedź)

 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "móc":

Synonimy (polski) dla "moc":

 

Podobne tłumaczenia

"mogę" - podobne tłumaczenia na niemiecki

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "mogę" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

" Należy myśleć "Co mogę dodać do systemu, aby mieć jeszcze większe korzyści?

" Sie denken: "Was kann ich zu dem System hinzufügen um Mehrwert zu erzeugen?

Oczywiście nie mogę być tego pewien, ale mogę powiedzieć Wam co mi się wydarzyło.

Natürlich kann ich das nicht. ~~~ Aber ich sage Ihnen was mir passiert ist.

Jak mogę się upewnić, że informacja o poprawieniu witryny dotarła do firmy Google?

Wie kann ich Google wissen lassen, dass meine Website jetzt in Ordnung ist?

I dlatego moim wyzwaniem było zrozumienie jak mogę czerpać siłę z tego bólu.

Daher war meine Herausforderung, zu verstehen, wie ich diesen Schmerz entkräften kann.

Mogę przejść tutaj i podzielić Afrykę na południe od Sahary na poszczególne kraje.

Ich kann hierher gehen und kann Schwarzafrika in seine Länder unterteilen.

Jak mogę zdefiniować 'pierwszą' jednostkę reklam, jeżeli używam wielu jednostek reklam?

Wie definiere ich den "ersten" Anzeigenblock, wenn ich mehrere Anzeigenblöcke verwende?

Mogę przyjść jako rolnik albo w skórach, i nikt nigdy nie wybrał rolnika.

Man kann mich als Farmer haben, oder in Leder, aber niemand hat jemals Farmer gewählt.

Odkryłem, że mogę przerobić mojego ThinkPada tak, by działał jak telefon.

Ich entdeckte, dass ich mein ThinkPad dazu bringen konnte, sich als Telefon auszugeben.

A potem muszę spróbować zrozumieć w jaki sposób mogę uczynić z tego ręce Boga.

Und dann muss ich versuchen herauszufinden, wie ich diese zu Händen Gottes machen kann.

Mogę powiedzieć, analizując dane, co masz zamiar zrobić jeszcze zanim to zrobisz.

Anhand der Datenanalyse kann ich sagen, was Sie tun werden, bevor Sie es überhaupt tun.

W jednym miejscu mogę śledzić swoje konta na wszystkich portalach społecznościowych.

Ich kann von nur einem Ort aus meine sozialen Netzwerke im Auge behalten.

Więc mogę wam pokazać przedmiot, którego nigdy wcześniej nie widzieliście.

Ich kann Ihnen ein Objekt zeigen, dass Sie noch nie zuvor gesehen haben.

Jakiego jeszcze nieznajomego mogę spotkać, albo kogoś, od kogo jestem zupełnie inna?"

Wen kann ich sonst noch treffen, den ich nicht kenne, oder der ganz anders ist als ich?"

Mogę użyć obu rąk, lub tylko za pomocą dwóch palców, jednego z każdej ręki.

Man kann das mit beiden Händen machen oder mit nur zwei Fingern von jeder Hand zusammen.

Mogę odzyskać ten obraz, nie przestawać i nakładać warstwa po warstwie.

Ich kann dies Bild überarbeiten, einfach weitermachen mit Schicht über Schicht.

Mogę to robić równolegle, gdy trzymam drugą rękę tu, i porwać inne, rozciągnąć to jak to.

Man kann dies gleichzeitig tun, eines festhalten ein anderes so vergrößern.

Oczywiście nie mogę być tego pewien, ale mogę powiedzieć Wam co mi się wydarzyło.

Aber kann ich sicher sein, dass jeder Einzelne gefolgt ist, es verstanden hat, bewegt war.

Napisałem, 'Czy mogę polegać na Twoim wsparciu, przez następny miesiąc?

' Was mich etwas überraschte, da ich 'kannst nicht' noch nie so geschrieben gesehen hatte.

Zastanawiałem się, jak mogę być przydatny, i pomóc w dziedzinie entomologii?

Und habe deshalb als Zoologe Entomologie studiert, also Insektenkunde.

Mogę powiedzieć, "Pokaż mi tylko to, co jest związane ze zdrowiem serca!

Dies ist die Visualisierung online -- und ich kann sagen: "Ja, genial!
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

moderować · modliszka · modlitwa · modnie · modny · modry · modrzew · modus · moduł · modyfikować · mogę · Moguncja · Mohamed · Mohammed · moher · moi · mój · moja · moje · mokka · moknąć

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.