Jak napisać list po niemiecku

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "CV"

 

"CV" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-20 z 20

CV {rzeczownik}

CV {n.} (też: życiorys, curriculum vitae)

Poza tym znakomicie wygląda w CV i wyraźnie zwiększa możliwości znalezienia później pracy.

Sie macht sich gut im Lebenslauf und kann deine Jobchancen verbessern.

jak napisać CV, jak szukać pracy, praktyki, zatrudnienia na wakacje lub pracy w charakterze au-pair.

Ihr erhaltet Anleitung dazu, wie man einen Lebenslauf schreibt und wie man in Ungarn oder im Ausland einen Job findet.

W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.

Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.

To jest moje wizualne C.V.

Und hier ist mein visueller Lebenslauf.

Podczas przesyłania życiorysu (CV) do takiej witryny sam dokument może być zaszyfrowany, jednakże pracodawca wie, że pracownik poszukuje nowej pracy.

Wenn Sie Ihren Lebenslauf an eine Arbeitsvermittlungs-Website senden, weiß Ihr Unternehmen, dass Sie nach einem neuen Job suchen, auch wenn das Dokument verschlüsselt ist.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "CV" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Może występować duża zmienność osobnicza dotycząca kinetyki, do 70 % CV % dla AUC.

Die interindividuellen kinetischen Schwankungen können für AUC bis zu 70 CV % betragen.

Manx Healthcare Taylor Group House Wedgnock Lane Warwick CV34 5YA Wielka Brytania

Manx Healthcare Taylor Group House Wedgnock Lane Warwick CV34 5YA Vereinigtes Königreich

Średnie wartości (% CV) parametrów farmakokinetycznych dla preparatu

Durchschnittliche (% CV) pharmakokinetische Parameter der Mehrfachdosierung für

Średnie wartości (% CV) parametrów farmakokinetycznych dla preparatu

Durchschnittliche (% CV) pharmakokinetische Parameter der Mehrfachdosierung für eim

Średnie (CV %) oszacowane parametry farmakokinetyczne w stanie równowagi dla fondaparynuksu u yb

er State-Plasma-Spiegel nach 3-4 Tagen mit einer 1,3fachen Erhöhung der Cmax und AUC erreicht.

Po podaniu dwóch tabletek leku Activelle średnie stężenie w osoczu wynosi 24 pg/ ml (CV 38 %).

Nach Verabreichung von 2 Tabletten Activelle betrug die durchschnittliche maximale Plasmakonzentration 24 pg/ml (CV 38 %).

Średnia objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym po dożylnym podaniu dawki 12 mg sakwinawiru wynosiła 700 litrów (CV 39 %).

Nach intravenöser Gabe von 12 mg Saquinavir beträgt das mittlere Verteilungsvolumen im Steady State 700 l (VK 39 %).

Zmienność między poszczególnymi osobami (CV %) wskaźników narażenia ogólnoustrojowego (Cmax, AUC) wynosiła zazwyczaj około 30 %.

Die interindividuelle Variabilität (CV %) betrug bei Parametern der systemischen Exposition (Cmax, AUC) typischerweise etwa 30 %.

Średnia i CV (%) pokazano

Mittelwerte und CV (%) sind dargestellt.

Eliminacja Proces eliminacji soli sodowej porfimeru jest powolny, a średnia wartość CLT wynosi 0, 859 ml/ h/ kg (CV 53 %).

Elimination Porfimer-Natrium wird langsam aus dem Körper ausgeschieden, bei den Patienten mit einer mittleren CLT von 0,859 ml/h/kg (V.K.

Średnie (CV %) oszacowane parametry farmakokinetyczne w stanie równowagi dla fondaparynuks u eg

Nach einmaliger täglicher Dosierung werden Steady- State Plasma-Spiegel nach 3-4 Tagen mit einer 1,3fachen Erhöhung der Cmax und AUC erreicht.

Tabela 3 Podsumowanie średnich parametrów farmakokinetycznych gabapentyny w stanie stacjonarnym podczas stosowania leku co 8 godzin (% CV)

Tabelle 3 Zusammenfassung der mittleren (% CV) Steady-State Pharmakokinetik-Parameter von Gabapentin bei dreimal täglicher Gabe (alle 8 Stunden)

Średnie wartości (% CV) wewnątrzkomórkowego Cmax i AUC ara- GTP wynosiły 95, 6µM (139 %) i 2214µM. h (263 %) podczas stosowania tej dawki.

Die mittleren (Variationskoeffizient in %) intrazellulären Cmax- und AUC-Werte von ara-GTP betrugen 95,6µM (139 %) und 2214µM.h (263 %) bei dieser Dosis.

Dzieci ze swoimi CV, siedzące przed niewzruszonymi komisjami, (Śmiech) które pytają: "Czy to wszystko?"

Kinder, die vor unbeeindruckten Gremien sitzen -- Sie wissen schon, mit ihren Lebensläufen -- (Gelächter) welche die Seiten durchblättern und fragen: "Nun, das ist alles?"

Po podaniu pojedynczej dawki 600 mg abakawiru średnie (CV) Cmax wynosi 4, 26 μg/ ml (28 %) i średnie (CV) AUC∞ wynosi 11, 95 μg. h/ ml (21 %).

Nach einmaliger Verabreichung von 600 mg Abacavir betrugen der mittlere Cmax-Wert (Variationskoeffizient) 4,26µg/ml (28 %) und der mittlere AUC∞ -Wert 11,95µg.h/ml (21 %).

Bezwzględna biodostępność (70 %) insuliny glulizynowej była podobna pomiędzy miejscami wstrzyknięcia i wykazywała niewielką zmienność u poszczególnych pacjentów (CV 11 %).

Die absolute Bioverfügbarkeit (70 %) von Insulinglulisin war mit einer geringen intra- individuellen Variabilität (11 % VK) bei den jeweiligen Injektionsstellen ähnlich.

Średnie (CV) AUC po podaniu leku co 12 godz. wynosi 6µg. h/ ml (29 %), co odpowiada dobowemu AUC w przybliżeniu 12, 0µg. h/ ml.

Der mittlere (Variationskoeffizient) AUC-Wert über ein Dosierungsintervall von 12 Stunden beträgt 6,02µg.h/ml (29 %), entsprechend einer AUC von ungefähr 12,0µg.h/ml über den Tag.

Średnie (CV) AUC po podaniu leku co 12 godz. wynosi 6ug. h/ ml (29 %), co odpowiada dobowemu AUC w przybliżeniu 12, 0 ug. h/ ml.

Der mittlere AUC-Wert (Variationskoeffizient) über ein Dosierungsintervall von 12 Stunden beträgt 6,02µg.h/ml (29 %), entsprechend einer AUC von ungefähr 12,0µg.h/ml über den Tag.

Ogólnoustrojowy klirens sakwinawiru był wysoki i wynosił 1, 14 l/ h/ kg (CV 12 %), nieznacznie powyżej wątrobowego przepływu osocza i wykazywał stałą wartość po dawkach dożylnych 6 mg, 36 mg i 72 mg.

Die systemische Clearance von Saquinavir war hoch, 1,14 l/h/kg (VK 12 %), knapp oberhalb des hepatischen Plasmaflusses, und konstant nach intravenöser Gabe von 6, 36 und 72 mg.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: w dół rzeki, otaczający, zwietrzały, łukowaty, zachłanność

Podobne słowa

cukromocz · cukrownia · cukry · cukrzyca · cukrzyk · cuma · cumować · cunnilingus · curling · curry · cv · cwaniactwo · cwaniaczka · cwaniak · cwaniara · cwany · cwał · cwałować · cwel · ćwiartka · ćwiartować

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.