Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "znaleźć"

 

"znaleźć" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-28 z 2478

znaleźć {czasownik}

znaleźć {czas.} (też: poznać, poznawać, odkrywać, znajdować)

to find [found|found] {czas.}

Kiedy szukasz zła w człowieku spodziewając się je znaleźć... to je znajdziesz.

When you look for the bad in mankind expecting to find it... you surely will.

Czekamy na jej ustanowienie, ale do tego czasu musimy znaleźć inne rozwiązania.

This is what we await, but while we are waiting we must find some other solutions.

Dziś nie musimy jechać na Kubę, aby znaleźć zdrowy kraj w Ameryce Południowej.

Today, we don't have to go to Cuba to find a healthy country in Latin America.

Europa musi również znaleźć skuteczne i rozsądne rozwiązania problemu finansowania.

Europe must also find effective and reasonable solutions to the issue of funding.

Żeby go aresztować, wcale nie musieliśmy go znaleźć gdy akurat kogoś zabijał.

It's not like we had to find him actually killing somebody live to arrest him.

znaleźć (w czymś) {czas.} (też: znajdować)

to derive [derived|derived] (pleasure, joy from sth) {czas.}

znaleźć {czas.} (też: znajdować, wystąpić z, występować z, starać się o)

to come up with (sth) {czas.}

A jeśli nie, ktoś naprawdę musi znaleźć jakieś lepsze rozwiązanie techniczne.

If not, someone really needs to come up with a better technical solution.

To europejski obowiązek i dlatego też musimy znaleźć europejskie rozwiązanie.

This is a European responsibility and that is why we have to come up with European solutions.

W celu zabezpieczenia operacji bankowych wystarczyło kilka dni, by znaleźć 2000 miliardów euro.

In order to secure banking operations, a few days was enough to come up with EUR 2 000 billion.

W związku z tym musimy szybko znaleźć rozwiązanie tego problemu.

For this reason, we need to come up with solutions to this problem quickly.

Dzięki naszej współpracy byliśmy w stanie znaleźć coś, co uważam za dobre kompromisowe rozwiązanie.

By working together we have been able to come up with what, I believe, is a good compromise.

znaleźć {czas.} (też: znajdować)

to work out (answer, reason, culprit) {czas.}

Podobnie jak poseł Hannan nie mogę znaleźć w traktatach żadnych podstaw, dla których miałoby to mieć miejsce.

Like Mr Hannan, I am unable to work out any basis in the Treaties on which it should be done.

Rosjanie mają prawo podnosić swoje ceny i bezspornie Ukraina będzie musiała znaleźć sposób, aby radzić sobie z konsekwencjami gospodarczymi takich decyzji.

The Russians are entitled to raise their prices, and it goes without saying that the Ukrainians will have to work out how to deal with the economic fallout.

Kiedy to wszystko się dzieje, w moim biurze odbywa się spotkanie kryzysowe służące określeniu, co dokładnie zrobimy, z uwzględnieniem wszelkich okoliczności, w jakich możemy się znaleźć.

While all this is going on, we have a crisis meeting going on in my offices to work out exactly what we will do in whatever eventuality we find ourselves.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "znaleźć":

 

Podobne tłumaczenia

"znaleźć" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "znaleźć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Szukałem wytrwale i znalazłem informacje na temat najszybszych samochodów świata.

Boy: I did good research and I got the information [on the] world's fastest cars.

Ma to istotne znaczenie, jeśli mamy znaleźć rozwiązanie długotrwałych konfliktów.

Indeed, it is essential if we are to see a solution to long-standing conflicts.

Razem musimy znaleźć odpowiednią równowagę pomiędzy wymogami ekonomii i ekologii.

Together we have to strike the right balance between the economy and the ecology.

Wraz z nabyciem doświadczenia, znajdziesz najbardziej odpowiedni kąt dla dziecka.

With experience, you will find the angle that is most comfortable for the child.

Nie ma szczegółowej dokumentacji projektu, w której można by wszystko znaleźć.

There's no detailed history of the design plans, you can't go look it up anywhere.

Ponieważ podlegają one zasadzie jednomyślności, trzeba było znaleźć rozwiązanie.

As they are subject to the principle of unanimity, a solution had to be found.

Nie znajdziesz żadnego ze składników na jakiejkolwiek liście produktów zakazanych.

Not one ingredient is found on any known government's banned substance watch list.

Mniej więcej w tym samym czasie, gdy znalazłem ten wiersz, natrafiłem na kolejny.

And about the same time I ran across this one verse, I ran across another one.

Zatem udało się znaleźć konsensus europejski, którego szukaliśmy przez wiele lat.

The European consensus that we have sought for years has therefore been found.

Równowaga ta musi znaleźć odzwierciedlenie w umowie, nad którą obecnie debatujemy.

This balance must be reflected in the agreement that we are currently debating.

To pozwoli nam znaleźć wspólny język, który pomoże nam w negocjacjach z Chinami.

That will give us common ground in order, together, to negotiate with the Chinese.

Czekamy na jej ustanowienie, ale do tego czasu musimy znaleźć inne rozwiązania.

This is what we await, but while we are waiting we must find some other solutions.

Kiedy pisząc na klawiaturze chcemy coś przełączyć, musimy najpierw znaleźć myszkę.

Maybe not come to a grinding halt, but you've got to sort of find that mouse.

Całość odwrócić (aby fiolka z przygotowanym roztworem znalazła się na górze).

Invert the system (the vial with the reconstituted solution has to be on top).

Nie znaleziono żadnych metabolitów cydofowiru w surowicy ani w moczu pacjentów.

No metabolites of cidofovir have been detected in serum or urine of patients.

Na stronie Google Apps dla Firm znajdziesz więcej informacji o cenach Google Apps.

Visit the Google Apps for Business webpage to learn more about Google Apps pricing.

A więc szukaliśmy, szukaliśmy, aż znaleźliśmy każdy przypadek ospy w Indiach.

So, we searched and we searched, and we found every case of smallpox in India.

Pomyślałem o innowacji -- szukałem cyklów innowacji w kosmosie i nie znalazłem ich.

I put down innovation -- I've looked for innovation cycles in space; I found none.

Oto w sługach jego niemasz doskonałości, a w Aniołach swoich znalazł niedostatek;

Behold, he putteth no trust in his servants; And his angels he chargeth with folly:

A szukając mię, znajdziecie; gdy mię szukać będziecie ze wszystkiego serca swego,

And ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.