Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "znaleźć"

 

"znaleźć" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-36 z 3988

znaleźć {czasownik}

znaleźć {czas.} (też: poznać, poznawać, odkrywać, znajdować)

to find [found|found] {czas.}

Europa musi również znaleźć skuteczne i rozsądne rozwiązania problemu finansowania.

Europe must also find effective and reasonable solutions to the issue of funding.

Rzeczywiście uważam, że możemy znaleźć zasadniczą linię porozumienia w tej kwestii.

I believe, in fact, that we can find a fundamental line of agreement on this.

Dziś siedzimy przy stole i staramy się znaleźć metodę negocjowania tych kwestii.

Today, we sit around a table and try to find a method of negotiating these matters.

By znaleźć odpowiednie rozwiązania w tym zakresie, wszyscy musimy być elastyczni.

We will all need flexibility to be able to take this forward and to find solutions.

Żeby go aresztować, wcale nie musieliśmy go znaleźć gdy akurat kogoś zabijał.

It's not like we had to find him actually killing somebody live to arrest him.

znaleźć (w czymś) {czas.} (też: znajdować)

to derive [derived|derived] (pleasure, joy from sth) {czas.}

znaleźć {czas.} (też: znajdować, wystąpić z, występować z, starać się o)

to come up with (sth) {czas.}

To europejski obowiązek i dlatego też musimy znaleźć europejskie rozwiązanie.

This is a European responsibility and that is why we have to come up with European solutions.

W celu zabezpieczenia operacji bankowych wystarczyło kilka dni, by znaleźć 2000 miliardów euro.

In order to secure banking operations, a few days was enough to come up with EUR 2 000 billion.

W związku z tym musimy szybko znaleźć rozwiązanie tego problemu.

For this reason, we need to come up with solutions to this problem quickly.

Dzięki naszej współpracy byliśmy w stanie znaleźć coś, co uważam za dobre kompromisowe rozwiązanie.

By working together we have been able to come up with what, I believe, is a good compromise.

Musimy znaleźć inne rozwiązania niż te, które mamy dzisiaj.

We must find other answers than the ones which we have come up with today.

znaleźć {czas.} (też: znajdować)

to work out (answer, reason, culprit) {czas.}

Podobnie jak poseł Hannan nie mogę znaleźć w traktatach żadnych podstaw, dla których miałoby to mieć miejsce.

Like Mr Hannan, I am unable to work out any basis in the Treaties on which it should be done.

Rosjanie mają prawo podnosić swoje ceny i bezspornie Ukraina będzie musiała znaleźć sposób, aby radzić sobie z konsekwencjami gospodarczymi takich decyzji.

The Russians are entitled to raise their prices, and it goes without saying that the Ukrainians will have to work out how to deal with the economic fallout.

Kiedy to wszystko się dzieje, w moim biurze odbywa się spotkanie kryzysowe służące określeniu, co dokładnie zrobimy, z uwzględnieniem wszelkich okoliczności, w jakich możemy się znaleźć.

While all this is going on, we have a crisis meeting going on in my offices to work out exactly what we will do in whatever eventuality we find ourselves.

znaleźć {czas.} (też: znajdować, wpaść)

to come by {czas.}

znaleźć {czas.} (też: zyskać, znajdować, zarabiać, dostąpić)

znaleźć punkt oparcia

to gain a foothold

znaleźć {czas.} (też: wyczuć, wykrywać, wykryć, wyczuwać)

Nie znaleziono żadnych metabolitów cydofowiru w surowicy ani w moczu pacjentów.

No metabolites of cidofovir have been detected in serum or urine of patients.

W rozporządzeniu znalazły się środki umożliwiające naprawę sytuacji w razie wykrycia nielegalnego przewozu odpadów.

Once illegal shipments of waste have been detected, there are measures laid down in the regulation to remedy the situation.

Planetolodzy uważają, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo znalezienia w ich oceanach pierwszych form życia poza Ziemią.

This is one of the places where planetary scientists believe there is a highest probability of the detection of the first life off earth in the ocean that exists below there.

znaleźć (natrafiać na) {czas.} (też: znajdować)

to meet [met|met] (with sth) {czas.}

Wiele prób i pomysłów, które z osobna pozostają teoretyczne, obecnie może stać się częścią szerszej struktury i znaleźć zastosowanie w konkretnych przypadkach.

Many efforts and ideas which, by themselves, remain in the abstract, can now be part of a system and can be brought to fulfilment to meet specific needs.

Ale niektóre pomidory trafiają do zupy. ~~~ Jeśli tylko odpowiadają wymaganiom kontroli żywności w zupie może bez problemu znaleźć się cokolwiek.

But there's tomatoes that end up in a soup, and as long as they meet the requirements of the food agency, there can be all kinds of things in there, no problem.

W związku z tym musimy znaleźć rozwiązania na szczeblu europejskim, aby sprostać potrzebom rynku pracy, i migracja zarobkowa jest jednym z rozwiązań które należy zbadać.

We must therefore find solutions at the European level to meet the needs of the labour market, and economic migration is one of the solutions that we must explore.

Jeśli mamy osiągnąć ambitne cele, jakie sobie postawiliśmy, zmiana klimatu musi także znaleźć wyraźne odzwierciedlenie w tworzeniu europejskich priorytetów ekonomicznych.

Climate change must also feature highly in the formation of Europe's economic priorities if we are to meet the ambitious targets that we have set ourselves.

Musimy znaleźć właściwą równowagę pomiędzy potrzebami w zakresie ochrony środowiska i koniecznością produkowania wystarczającej ilości żywności w celu zaspokojenia popytu.

We must find the correct balance between environmental needs and the need to produce sufficient food in order to meet demand.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "znaleźć":

 

Podobne tłumaczenia

"znaleźć" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "znaleźć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Moim jednak zdaniem nie znalazło to wyraźnego odzwierciedlenia w programie prac.

However, in my opinion, this is not so clearly reflected in the work programme.

Szukałem wytrwale i znalazłem informacje na temat najszybszych samochodów świata.

Boy: I did good research and I got the information [on the] world's fastest cars.

Zatem udało się znaleźć konsensus europejski, którego szukaliśmy przez wiele lat.

The European consensus that we have sought for years has therefore been found.

Równowaga ta musi znaleźć odzwierciedlenie w umowie, nad którą obecnie debatujemy.

This balance must be reflected in the agreement that we are currently debating.

To pozwoli nam znaleźć wspólny język, który pomoże nam w negocjacjach z Chinami.

That will give us common ground in order, together, to negotiate with the Chinese.

Pani przewodnicząca, pani komisarz! Znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji.

Madam President, Commissioner, we find ourselves in a very complicated situation.

Obecnie główne elementy porozumienia kopenhaskiego znalazły się pod egidą ONZ.

The main elements of the Copenhagen Agreement are now under the aegis of the UN.

Nie znajdziesz żadnego ze składników na jakiejkolwiek liście produktów zakazanych.

Not one ingredient is found on any known government's banned substance watch list.

Europa musi również znaleźć skuteczne i rozsądne rozwiązania problemu finansowania.

Europe must also find effective and reasonable solutions to the issue of funding.

Musimy także znaleźć równowagę pomiędzy perspektywą długo- i krótkoterminową.

We also need to strike the right balance between the long term and the short term.

Większość problemów czy błędów można znaleźć w dokumentacji zamówień publicznych.

Most of the problems, or errors, are to be found in the public procurement dossier.

Państwa członkowskie słusznie starają się znaleźć sposoby zwalczania tych zagrożeń.

The EU Member States are right to look at how these risks should be combated.

Powinno do znaleźć szersze odzwierciedlenie w strategii lizbońskiej i w wytycznych.

This should have been reflected more in the Lisbon Strategy and in the Guidelines.

Rzeczywiście uważam, że możemy znaleźć zasadniczą linię porozumienia w tej kwestii.

I believe, in fact, that we can find a fundamental line of agreement on this.

A więc, mając środki działania, myślę, że musimy znaleźć sposób ich wykorzystania.

Then, when we have the means to act, I think that we must find a way of using them.

Oto w sługach jego niemasz doskonałości, a w Aniołach swoich znalazł niedostatek;

Behold, he putteth no trust in his servants; And his angels he chargeth with folly:

A szukając mię, znajdziecie; gdy mię szukać będziecie ze wszystkiego serca swego,

And ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart.

Zablokuje drogę do UE; uniemożliwi znalezienie rozwiązania wspólnie z Grecją.

It blocks the path to the EU; it prevents a solution being found with Greece.

Wręcz przeciwnie, podkreślają one konieczność znalezienia pokojowego rozwiązania.

On the contrary, they underline the necessity of finding a peaceful solution.

Nie znalazłeś potrzebnych informacji? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu?

Haven't found the information you need? Do you have a problem to solve? References
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odzwierzęcy, brać w żyłę, ćpać, dodatek, informacja

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.