Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "znaki"

 

"znaki" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-33 z 77

znaki {rzeczownik}

znaki {niemęskoos.} (też: oznaki, sygnały, gesty)

signs {l.mn.}

Pokusy wielkie, które widziały oczy twoje, znaki, i cuda one wielkie.

the great trials which thine eyes saw, the signs, and those great wonders:

(PT) Panie przewodniczący! Wszystkie znaki wskazują na to, że rok 2009 będzie rokiem szans.

(PT) Mr President, all the signs indicate that 2009 will be a year of opportunities.

Są one dużo lepsze -- lepsze niż światła drogowe, niż znaki „stop".

And they are much better -- better than traffic lights, better than four-way stop signs.

(Śmiech) Pytam dalej..."No wiesz, wszystkie te znaki z chińskimi symbolami, które widziałyśmy."

(Laughter) And I'm like, "You know, all the signs we keep seeing with the Chinese character on them."

Wszyscy, którzy jechali nowojorskim metrem znają te znaki.

Everybody who has ridden the New York subway system will be familiar with these signs?

znaki {niemęskoos.} (też: postaci)

characters {l.mn.}

znaki na sekundę

characters per second

Losowe znaki, które zobaczył użytkownik to W, A, I, T, ułożone w angielskie słowo "CZEKAJ".

The random characters that happened to be shown to the user were W, A, I, T, which, of course, spell a word.

znaki na cal

characters per inch

Ponieważ są tak często stosowane, zdarza się, że losowe znaki pokazywane użytkownikowi układane są dość niefortunnie.

And since they're used so often, a lot of times the precise sequence of random characters that is shown to the user is not so fortunate.

znaki {niemęskoos.} (też: plamki, łaty, łatki)

markings {l.mn.}

Obie grupy muszą znać i respektować zasady ruchu drogowego oraz znaki drogowe poziome, a rowerzyści muszą nosić wyposażenie ochronne.

They must know and respect the traffic rules, respect the markings, and cyclists must wear protective equipment.

znak {rzeczownik}

znak {m.} (też: znaczek, szyld, oznaka, objaw)

sign {rzecz.}

Moją reakcją było więc, czy można jakoś użyć to wszystko jako jedynie symbol czy znak?

So my recourse was like, is there any way to use all this as just a symbol or a sign?

Obecność symboli religijnych to nie znak dyskryminacji czy przymusu religijnego.

The presence of religious symbols is not a sign of religious discrimination or coercion.

I rzekł był Ezechyjasz: Cóż jest za znak, że wstąpię do domu Pańskiego?

Hezekiah also had said, What is the sign that I shall go up to the house of Jehovah?

Można pokazać slogan albo symbol, albo znak reprezentujący demokrację.

You can show a slogan, or a symbol, or a sign that stands for democracy.

Może wszyscy sportowcy mogliby założyć czarne tasiemki na znak żałoby.

Perhaps all the athletes could wear a black ribbon as a sign of mourning.

znak {m.} [komp.]

character {rzecz.} [komp.]

Dokumenty: 1 024 000 znaków, bez względu na liczbę stron czy rozmiar czcionki.

Documents: 1,024,000 characters, regardless of the number of pages or font size.

To proste, popatrzcie na ostatnią linijkę Mieści się tam mini-reklama o długości 10 znaków.

And the answer is: look at the last line. ~~~ They put this teeny-weeny little ad, about 10 characters long.

W Chinach, przez umiejętność czytania i pisania rozumie się zdolność czytania i pisania 1,500 znaków chińskich.

In China, the definition of literacy is the ability to read and write 1,500 Chinese characters.

Wiele wydawnictw ogranicza się do tych znaków, niektóre wręcz muszą.

Many of the publications in Japan limit themselves to these characters, to facilitate literacy -- some are required to.

Tabela czy plakat pokazująca 1945 najpowszechniejrzych znaków, według ustaleń Ministerwstwa Edukacji z 1981.

This is a Tablet rather, or a poster of the 1,945 common-use characters as determined by the Ministry of Education in 1981.

znak {m.} (też: sygnał)

signal {rzecz.}

Dzisiejsza rezolucja to prawdziwie budujący znak i zaproszenie do dialogu z Turcją.

Today's resolution is a genuinely constructive signal for positive dialogue with Turkey.

Rosnące cen żywności i ropy to znak, że era tanich paliw kopalnych i żywności skończyła się.

Rising oil and food prices signal that the era of cheap fossil fuels and food is over.

To byłby ważny znak pokazujący wzrastającą jedność i integrację UE.

This would be an important signal demonstrating the increasing unity and integration of the EU.

My musimy, jako Unia Europejska, dać tego rodzaju znak.

The European Union has to send out a signal of this type.

Pokazałby wtedy wyraźnie, że rozumie znak czasu.

This would be a significant signal that he has understood the sign of the times.

znak {m.} (też: talon, symbol, oznaczenie, kupon)

token {rzecz.}

(Posłowie powstali z miejsc i zgotowali owację na stojąco na znak solidarności)

(The Members rose and gave a standing ovation as a token of their solidarity)

Europejczycy na znak solidarności chcieliby wesprzeć ludność Tajwanu, dostarczając im pomoc.

As a token of our solidarity, we Europeans wished to support the Taiwanese people by providing disaster relief.

A ten, który go wydawał, dał im był znak, mówiąc: Któregokolwiek pocałuję, tenci jest, imajcież go, a wiedźcie ostrożnie.

Now he that betrayed him had given them a token, saying, Whomsoever I shall kiss, that is he; take him, and lead him away safely.

Okaż mi znak dobroci twojej, aby to widząc ci, którzy mię mają w nienawiści, zawstydzeni byli, żeś mię ty, Panie

Show me a token for good, That they who hate me may see it, and be put to shame, Because thou, Jehovah, hast helped me, and comforted me.

Przetoż teraz przysiężcie mi proszę przez Pana, iż jakom ja uczyniła z wami miłosierdzie, także uczyńcie i wy z domem ojca mego miłosierdzie, a dajcie mi znak pewny,

Now therefore, I pray you, swear unto me by Jehovah, since I have dealt kindly with you, that ye also will deal kindly with my father's house, and give me a true token;

znak {m.} (też: końcówka, wskazówka, sygnał, kij bilardowy)

cue {rzecz.}

A później dowiedziałam się, że aktorzy i aktorki rzeczywiście umieszczają sobie wskazówki na ziemi, więc okazało się, że taki system znaków nabrał sensu.

And then I found that actors and actresses actually take their cues from the floor, so it turned out that these sorts of sign systems began to make sense.

znak {m.} (też: oznakowanie)

signage {rzecz.}

znak {m.} (też: wróżba, omen, zwiastun)

omen {rzecz.}

Szerpowie powiedzieli nam wtedy, że to bardzo zły znak, i powinniśmy byli ich posłuchać.

Hyakutake. ~~~ And the Sherpas told us then that was a very bad omen, and we should have listened to them.

To dobry znak z punktu widzenia nadchodzących negocjacji.

That is a good omen for the upcoming negotiations.

Myślę, że to dobry znak; jak powiedzieliby w Casablance - "początek pięknej przyjaźni”.

I believe that this is a good omen: as they would say in Casablanca, 'the beginning of a beautiful friendship'.

Bruce Wayne znajduje się w swojej sypialni, gdy wielki nietoperz przelatuje mu nad głową i postrzega to jako znak, by stać się Batmanem.

Bruce Wayne is in his bedroom when a big bat flies over his head, and he sees it as an omen to become Batman.

Rada nie jest nawet obecna podczas tej debaty, nad czym bardzo ubolewam, gdyż nie jest to dobry znak z punktu widzenia ukończenia drugiego czytania.

The Council is not even present for this debate, which I very much regret, because that is not a good omen for the completion of the second reading.

znak {m.} (też: zapowiedź)

portent {rzecz.}

znak {m.} (też: pamiątka, zastaw, dowód, zobowiązanie)

pledge {rzecz.}

znak {m.} (też: szybolet, hasło)

shibboleth {rzecz.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "znak":

 

Podobne tłumaczenia

"znaki" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "znaki" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Pani przewodnicząca! Konsumenci muszą też wiedzieć, jakie znaki obowiązują.

Subsequently, Madam President, it must also be clear to consumers which marks exist.

Trudno określa się wartość rzeczy niematerialnych, takich jak znaki towarowe czy patenty.

It is hard to place a value on intangible assets, such as trademarks and patents.

- (RO) Kryzys gospodarczy mocno daje się we znaki przedsiębiorstwom i obywatelom w Europie.

- (RO) The economic crisis is taking a serious toll on Europe's enterprises and citizens.

Wystarczy, że w trakcie głosowania będą patrzyli na znaki dawane im przez partyjnych szefów.

They simply follow the gesticulations of their party tic-tac men.

Oczywiście, gdy ludzie zadają pytania, pojawiają się znaki zapytania.

There are question marks, of course, when people ask questions.

Ale potem gniew i depresja po śmierci ojca dały się we znaki.

But then the anger and the depression about my father's death set in.

Dosłownie widać znaki ich szoku oburzenia gniewu i żałoby.

They're finding that their world is really collapsing.

To było kanji, chińskie znaki wcielone do japońskiego.

And he goes, "Ahh, okay okay, eehto, World History, ehh, Calculus, Traditional Japanese."

Znaki wplatały się w budynek na różne dziwne sposoby.

They integrated with the building in really peculiar ways.

Znaki wydrukowane obustronnie w górnym rogu banknotu dokładnie się uzupełniają, tworząc cyfry nominału.

Marks printed in the top corner of the banknote, on both sides, combine perfectly to form the value numeral.

Znaki sprawiedliwego handlu stanowią tu model do naśladowania, który należy dalej rozwijać przy wsparciu UE.

Fair trade labels represent a model to follow here, and these should now be further developed with EU support.

Postawmy znaki zbierające ludzi razem i wskazujące drogę, coś jak Indeks Happy Planet.

And we need to have signposts gathering people together and pointing them -- something like the Happy Planet Index.

Niech ludzie zrobią znaki o pojednaniu."

So I thought, "Well let's just give it a try.

Minie chwila zanim spostrzeżecie, że te znaki przekazują coś innego, niż zazwyczaj.

And it takes you a while until it actually -- you realize that this says something different than what it normally says.

Sam Petras tak opisuje swoją metodę pracy reżyserskiej: „Gromadzić zdania, obrazy i znaki.

"Collecting sentences, images, symbols.

Konsumenci znają te znaki i ufają im.

Consumers are familiar with these marks and trust them.

Nie widzę powodów, dla których należałoby wprowadzać dodatkowe oznaczenia na produktach, nawet gdyby były to znaki jakości.

I see no reason for introducing additional marking on products, not even if these were quality marks.

Te znaki ostrzegawcze były rzeczywiście wysyłane.

These warnings were definitely made.

Cały czas są wokół nas różne znaki.

And there's almost this sort of semaphore around us all the time.

Są ich dwa rodzaje: sygnalizowane i niesygnalizowane, to jest znaki „stop". 50 procent wypadków zdarza się na skrzyżowaniach.

Fifty percent of crashes happen at intersections.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W słowniku rosyjsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.