polsko-angielskie tłumaczenie słowa "znak"

PL znak polskie tłumaczenie

znak {m.}

PL znak
play_circle_outline
{męski}

  1. IT
  2. inne

1. IT

znak
play_circle_outline
character {rzecz.} [komp.]
"O co chodzi z tymi chińskimi znakami, które ciągle widzę przy drodze?"
"What's up with the Chinese character I keep seeing by the side of the road?"
Może być druzgoczące, odkrywcze, w rzeczywistości nawet śmieszne, jak moja głupia pomyłka z chińskim znakiem.
I mean it can be devastating, it can be revelatory, it can actually be quite funny, like my stupid Chinese character mistake.
Optyczne rozpoznawanie znaków (Optical Character Recognition, OCR) umożliwia wydzielanie tekstu z obrazów za pomocą automatycznych algorytmów komputerowych.
Optical Character Recognition (OCR) lets you convert images with text into text documents using automated computer algorithms.

2. inne

znak (też: znaczek, oznaka, oznaczenie, szyld)
Obecność symboli religijnych to nie znak dyskryminacji czy przymusu religijnego.
The presence of religious symbols is not a sign of religious discrimination or coercion.
To znak, że jesteście gotowi na bezzwłoczne osiągniecie porozumienia.
This is a sign that you are prepared to reach agreement in the shortest possible time.
Można pokazać slogan albo symbol, albo znak reprezentujący demokrację.
You can show a slogan, or a symbol, or a sign that stands for democracy.
znak (też: wróżba, zwiastun, omen)
To dobry znak z punktu widzenia nadchodzących negocjacji.
That is a good omen for the upcoming negotiations.
Szerpowie powiedzieli nam wtedy, że to bardzo zły znak, i powinniśmy byli ich posłuchać.
. ~~~ And the Sherpas told us then that was a very bad omen, and we should have listened to them.
Myślę, że to dobry znak; jak powiedzieliby w Casablance - "początek pięknej przyjaźni”.
I believe that this is a good omen: as they would say in Casablanca, 'the beginning of a beautiful friendship'.
znak (też: sygnał)
Pokazałby wtedy wyraźnie, że rozumie znak czasu.
This would be a significant signal that he has understood the sign of the times.
Dzisiejsza rezolucja to prawdziwie budujący znak i zaproszenie do dialogu z Turcją.
Today's resolution is a genuinely constructive signal for positive dialogue with Turkey.
To byłby ważny znak pokazujący wzrastającą jedność i integrację UE.
This would be an important signal demonstrating the increasing unity and integration of the EU.
znak (też: oznaczenie, symbol, talon, kupon)
(Posłowie powstali z miejsc i zgotowali owację na stojąco na znak solidarności)
(The Members rose and gave a standing ovation as a token of their solidarity)
Europejczycy na znak solidarności chcieliby wesprzeć ludność Tajwanu, dostarczając im pomoc.
As a token of our solidarity, we Europeans wished to support the Taiwanese people by providing disaster relief.
A ten, który go wydawał, dał im był znak, mówiąc: Któregokolwiek pocałuję, tenci jest, imajcież go, a wiedźcie ostrożnie.
Now he that betrayed him had given them a token, saying, Whomsoever I shall kiss, that is he; take him, and lead him away safely.
znak (też: wskazówka, końcówka, sygnał, kij bilardowy)
A później dowiedziałam się, że aktorzy i aktorki rzeczywiście umieszczają sobie wskazówki na ziemi, więc okazało się, że taki system znaków nabrał sensu.
And then I found that actors and actresses actually take their cues from the floor, so it turned out that these sorts of sign systems began to make sense.
znak (też: zapowiedź)
znak (też: oznakowanie)
znak (też: pamiątka, zobowiązanie, dowód, zastaw)
znak (też: hasło, szybolet)

Przykłady użycia - "znak" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishznak ograniczający wyjście bramkarza
Polishbłędny znak końca strony
Polishwychodzić na znak protestu
PolishAby usunąć regułę, wystarczy kliknąć znak „X” z prawej strony danej reguły.
Notes: ~~~ Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs?
PolishW ten sposób, jak mi się wydaje, usunęliśmy tego rodzaju znak zapytania.
By means of this, we would, it seems to me, remove this type of question mark.
PolishMoja odpowiedź brzmi: tak, jest między nami dialog, a to może być tylko dobry znak.
My answer is yes, we are in dialogue, and that can only be a good thing.
PolishPoważna większość parlamentarna tureckiego rządu to znak, że reform nie wolno opóźniać.
The Turkish Government's large parliamentary majority means reform cannot be delayed.
PolishZamiast tego program stawia znak równości pomiędzy migracją a przestępczością.
Instead of this, your programme equates immigration with criminality.
PolishJednocześnie znak EIT powinien także pomagać potencjalnym klientom.
At the same time, the EIT mark should also assist potential business customers.
PolishWiele osób niesłusznie uważa, że znak CE jest wskaźnikiem bezpieczeństwa.
Many people wrongly believe that the CE mark is an indicator of safety.
PolishTo również znak - jak to powiedział również pan komisarz - że osiągnęliśmy kompromis.
This also shows, as the Commissioner has also mentioned, that a compromise has been reached.
PolishChciałbym przekazać obywatelom Węgier znak solidarności.
(EL) Madam President, I should like to send a message of solidarity to the citizens of Hungary.
PolishAby usunąć regułę, wystarczy kliknąć znak „X” z prawej strony danej reguły.
Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs?
PolishKomisja zarejestrowała swój tysięczny znak jakości dla produktu żywnościowego.
In February 2011, the Commission registered its 1 000th quality food name.
PolishW Unii Europejskiej dla dużej grupy towarów obowiązuje znak CE.
In the European Union the CE mark is compulsory for a large group of goods.
PolishTaki znak widać wszędzie w USA. ~~~ Taki znak widać wszędzie w USA.
And you have to really wonder who are the laws made for, and who has gotten above the laws.
PolishCyfrowy znak wodny może być dodany do wszystkich zarejestrowanych materiałów.
A digital watermark can be added to all recorded material.
Polishwskaźnik wyboru dawki barwny znak kodowy skala przycisku podania dawki przycisk podania dawki
Check the label to be sure that your NovoRapid NovoLet contains the correct type of insulin.