Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "znaczenie"

 

"znaczenie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-25 z 4339

znaczenie {rzeczownik}

znaczenie {n.}

meaning {rzecz.}

Podstawowe znaczenie słowa "edukacja" można wywieść z angielskiego słowa "educe".

In fact, the exact meaning of the word "educate" comes from the root word "educe."

Pokazało nam to, że słowo "solidarność” wciąż ma znaczenie w polityce europejskiej.

This showed us that the word 'solidarity' still had meaning in European policies.

W istocie to nasze cechy jako człowieka nadają znaczenie naszemu życiu politycznemu.

Indeed, it is our human qualities that give meaning to our political life.

Nie jestem pewna, czy jest to angielskie powiedzenie, ale rozumie pani jego znaczenie.

I do not know exactly if this is the English expression, but you know the meaning.

Co jest takiego w animacji grafice czy ilustracjach - co definiuje ich znaczenie?

What is it about animation, graphics, illustrations, that create meaning?

znaczenie {n.} (też: ranga)

significance {rzecz.}

Znaczenie tych danych dla stosowania produktu Livensa u pacjentek nie jest znane.

The significance of these data for the use of Livensa in patients is not known.

Znaczenie tych danych dla stosowania produktu Intrinsa u pacjentek nie jest znane.

The significance of these data for the use of Intrinsa in patients is not known.

Kliniczne znaczenie takiego zmniejszenia stężenia testosteronu jest nieznane.

The clinical significance of these reductions in serum testosterone is unknown.

Znaczenie: Podstawowa zasada działania kołka pozostała niezmieniona do dziś.

Significance: the basic principle of the dowel is still just as valid today.

Moim zdaniem znaczenie tego pakietu będzie odczuwalne przez wiele nadchodzących lat.

For me, the significance of this package will be felt for many years to come.

znaczenie {n.} (też: siła, uderzenie, walnięcie)

clout {rzecz.}

Znaczenie gospodarcze przekłada się na wpływ polityczny oraz pewność siebie.

Economic weight is translating into political clout and self-confidence.

System pierwiastkowy zapewnia zbyt duże znaczenie mniejszym państwom.

The square root system gives too much clout to smaller states.

UE jest nie tylko wspólnotą interesów, ale też wspólnotą wartości, i to daje jej siłę gospodarczą i znaczenie polityczne.

The EU is not just a community of interests but one of values; that is what gives it its economic strength and political clout.

Drugi czynnik wiąże się z tym, że znaczenie niektórych wielkich korporacji wielonarodowych umożliwia im wpływanie na ceny dla własnej korzyści.

The second has to do with the fact that the clout of some of the large multinationals enables them to influence prices in their favour.

Unia musi zyskać większe znaczenie, nabyć możliwość działania w stanowczy sposób oraz stać się prawdziwym biegunem wpływu i potęgi w dzisiejszym wielobiegunowym świecie.

The Union must indeed develop more clout, it must be able to act in a decisive manner and to become a real pole of influence and power in this multipolar world.

znaczenie {n.}

signification {rzecz.}

znaczenie {n.} [jęz.] (też: sens)

acceptation {rzecz.} [jęz.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "znaczenie":

 

Podobne tłumaczenia

"znaczenie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "znaczenie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Nie oczekuje się, aby efekty zwiększenia tych wartości miały znaczenie kliniczne.

An effect of this magnitude is not generally expected to be clinically relevant.

Ma to istotne znaczenie, jeśli mamy znaleźć rozwiązanie długotrwałych konfliktów.

Indeed, it is essential if we are to see a solution to long-standing conflicts.

Odnośnie do obecnego prawodawstwa unijnego, kluczowe znaczenie ma jego wdrożenie.

Regarding existing EU legislation, it is implementation that is very essential.

Podkreślają państwo wreszcie znaczenie informowania i konsultacji z Parlamentem.

Lastly, you also emphasise the importance of informing and consulting Parliament.

Niektóre sprawy mają kapitalne znaczenie dla wsparcia tych krajów w przyszłości.

Some things are extremely important to support these countries into the future.

Przeszczepy twarzy mają znaczenie w przywracaniu skóry pacjentom z poparzeniami.

The face transplant has a role probably in burns patients to replace the skin.

Kliniczne znaczenie tego zjawiska jest nieznane (patrz poniżej oraz punkt 4. 4).

The clinical relevance of this finding is unknown (see below and section 4.4).

Pragnę podkreślić znaczenie jednej z tych przestrzeni: stosunków gospodarczych.

I wish to highlight the importance of one of these spaces: economic relations.

W projekcie uchwały zostało poruszone szereg kwestii mających znaczenie dla EBC.

In the draft resolution you raise a number of issues of relevance for the ECB.

Jest też inny powód, dla którego pani wizyta ma dla mnie szczególne znaczenie.

There is another reason why your visit is especially significant at this time.

Połowy sardeli w Zatoce Biskajskiej mają duże znaczenie społeczno-ekonomiczne.

The anchovy fishery in the Bay of Biscay is of great socio-economic importance.

Wszyscy wiemy, jakie są znaczenie i dramatyczne konsekwencje tego rodzaju zranień.

We all know the importance and the dramatic consequences of this type of injury.

Wreszcie zwracam uwagę na znaczenie wspierania młodego pokolenia w tej republice.

In the end, I emphasize the need to promote the young generation in this republic.

Z tego względu ma bezwzględnie kluczowe znaczenie dla mobilności obywateli w Unii.

Therefore, it is absolutely crucial for the mobility of citizens within the Union.

Elektryczność ma pierwszorzędne znaczenie i powinna być dostępna dla wszystkich.

Electricity is of the utmost importance and should be accessible to everyone.

Jednak jeszcze większe znaczenie ma kontynuowanie reformy procesu bolońskiego.

However, continuing the reform of the Bologna Process is even more important.

Region Morza Czarnego ma zasadnicze znaczenie strategiczne dla Unii Europejskiej.

The Black Sea region is of major strategic importance for the European Union.

Ma to szczególne znaczenie dla uboższych państw członkowskich Unii Europejskiej.

This is particularly important for the European Union's poorer Member States.

Region eurośródziemnomorski ma dla nas w tym zakresie strategiczne znaczenie.

The Euromed region is, in that respect, a strategically important region for us.

Przedmiotowe sprawozdanie uznaje podstawowe znaczenie dauhańskiej rundy rozwojowej.

The report recognises the central importance of the Doha Development Agenda (DDA).
 

Wyniki z forum

"znaczenie" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: niedożywiony, impas, płaz bezogonowy, zagiąć kogoś, zerowy

Podobne słowa

zmywarka · zmyłka · znać · znachor · znachorstwo · znacząca · znaczące · znacząco · znaczący · znaczek · znaczenie · znaczeniowy · znaczki · znaczna · znaczne · znacznie · znacznik · znaczny · znaczyć · znad · znajda

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.