polsko-angielskie tłumaczenie słowa "znaczenie"

PL znaczenie polskie tłumaczenie

znaczenie {n.}
znaczyć {czas.}
znaczyć {czas. ndk}

PL znaczenie
play_circle_outline
{nijaki}

  1. ogólne
  2. Językoznawstwo

1. ogólne

znaczenie (też: wymowa, ranga, doniosłość)
Znaczenie kliniczne tej interakcji farmakokinetycznej nie jest znane.
The clinical significance of the pharmacokinetic interaction is unknown.
W przedmiotowym sprawozdaniu przeceniono znaczenie energii jądrowej.
In this report, the significance of nuclear energy is overrated.
Kliniczne znaczenie tych obserwacji nie zostało jeszcze w pełni zbadane.
The clinical significance of these observations has not been fully explored.
znaczenie (też: wymowa)
W ten sposób dewiza "jedności w różnorodności” zyska właściwe znaczenie.
In essence, that is us giving meaning to the motto 'united in diversity'.
Podstawowe znaczenie słowa "edukacja" można wywieść z angielskiego słowa "educe".
In fact, the exact meaning of the word "educate" comes from the root word "educe."
Takie jest znaczenie strategii lizbońskiej i - obecnie - strategii post-lizbońskiej.
This is the meaning of the Lisbon and, now, post-Lisbon Strategy.
znaczenie (też: uderzenie, siła, walnięcie)
UE jest nie tylko wspólnotą interesów, ale też wspólnotą wartości, i to daje jej siłę gospodarczą i znaczenie polityczne.
The EU is not just a community of interests but one of values; that is what gives it its economic strength and political clout.
Drugi czynnik wiąże się z tym, że znaczenie niektórych wielkich korporacji wielonarodowych umożliwia im wpływanie na ceny dla własnej korzyści.
The second has to do with the fact that the clout of some of the large multinationals enables them to influence prices in their favour.
Unia musi zyskać większe znaczenie, nabyć możliwość działania w stanowczy sposób oraz stać się prawdziwym biegunem wpływu i potęgi w dzisiejszym wielobiegunowym świecie.
The Union must indeed develop more clout, it must be able to act in a decisive manner and to become a real pole of influence and power in this multipolar world.
znaczenie
znaczenie (też: istotność, trafność)
Znaczenie tych wyników dla zastosowania klinicznego produktu ORENCIA jest nieznane.
The relevance of these findings to the clinical use of ORENCIA is unknown.
Kliniczne znaczenie wyników tych badań nie zostało jednak dobrze określone.
The clinical relevance of such findings remains, however, not well defined.
Potencjalne znaczenie kliniczne powstawania przeciwciał neutralizujących nie jest znane.
The potential clinical relevance of neutralizing antibody formation is not known.
znaczenie (też: waga, ważność, istotność, doniosłość)
Elektryczność ma pierwszorzędne znaczenie i powinna być dostępna dla wszystkich.
Electricity is of the utmost importance and should be accessible to everyone.
Unia Europejska musi podkreślić znaczenie odpowiedzialności społecznej.
The European Union must emphasise the importance of social responsibility.
Poprawki, które popieram, powinny nadto podkreślać znaczenie przełomowych badań.
They also need to stress the importance of breakthrough-oriented research.
znaczenie (też: waga, widoczność, wysoka pozycja)
Na przykład, szczepieniom nadano większe znaczenie w zwalczaniu choroby.
For example, vaccination has been given greater prominence in the combating of the disease.
. - Pan poseł Mladenov w swoim sprawozdaniu przypisuje odpowiednie znaczenie organizacjom konsumentów w ocenie ubezpieczeń komunikacyjnych.
. - The Mladenov report gives an appropriate degree of prominence to consumer organisations in the evaluation of motor insurance.
W komunikacie Komisji przyznano priorytet ochronie środowiska, a doniosłe znaczenie tej kwestii utrzymano w konkluzjach Rady z 2009 roku.
The Commission communication gives priority to environmental protection, and the prominence of this point was maintained in the Council conclusions of 2009.
znaczenie (też: istotność)
play_circle_outline
relevancy {rzecz.} [rzadk.]

2. Językoznawstwo

znaczenie (też: sens)
play_circle_outline
acceptation {rzecz.} [jęz.]

Przykłady użycia - "znaczenie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishdostrzec ukryte lub niezamierzone znaczenie
Polishpomniejszyć znaczenie czegoś
Polishpomniejszać znaczenie czegoś
Polishmężczyzna, którego historyczne znaczenie mogło zostać wyolbrzymione z powodu jego przynależności do dominującej wtedy grupy
Polishmężczyzna, którego historyczne znaczenie mogło zostać wyolbrzymione z powodu jego przynależności do dominującej wtedy grupy
Polishmężczyzna, którego historyczne znaczenie mogło zostać wyolbrzymione z powodu jego przynależności do dominującej wtedy grupy
Polishmężczyźni, których historyczne znaczenie mogło zostać wyolbrzymione z powodu ich przynależności do dominującej wtedy grupy
Polishmężczyźni, których historyczne znaczenie mogło zostać wyolbrzymione z powodu ich przynależności do dominującej wtedy grupy
Polishmężczyźni, których historyczne znaczenie mogło zostać wyolbrzymione z powodu ich przynależności do dominującej wtedy grupy
Polishmieć kluczowe znaczenie dla czegoś
Polishjeśli ma to jeszcze jakieś znaczenie
PolishWreszcie zwracam uwagę na znaczenie wspierania młodego pokolenia w tej republice.
In the end, I emphasize the need to promote the young generation in this republic.
PolishRegion eurośródziemnomorski ma dla nas w tym zakresie strategiczne znaczenie.
The Euromed region is, in that respect, a strategically important region for us.
PolishMa to szczególne znaczenie dla uboższych państw członkowskich Unii Europejskiej.
This is particularly important for the European Union's poorer Member States.
PolishJakość środowiska szkolnego i nauczania ma podstawowe znaczenie dla skuteczności.
The quality of the school environment and teaching are prerequisites to efficiency.
PolishJednak drugi czynnik ma znaczenie i wymaga pogodzenia interesów, co nie jest łatwe.
The second explanation, however, is sound and involves a difficult balancing act.
PolishZ tego względu ma bezwzględnie kluczowe znaczenie dla mobilności obywateli w Unii.
Therefore, it is absolutely crucial for the mobility of citizens within the Union.
PolishWartość osiągnięć naukowych zawsze miała dla Europejczyków podstawowe znaczenie.
The value of scientific endeavour has always been fundamental for Europeans.
PolishJak zawsze uważam, że państwa wkład w tę debatę będzie miał zasadnicze znaczenie.
I believe, as usual, that your contribution to this debate will be essential.