Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "znaczenie"

 

"znaczenie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-29 z 2750

znaczenie {rzeczownik}

znaczenie {n.} (też: wymowa, ranga, doniosłość)

significance {rzecz.}

Znaczenie tych danych dla stosowania produktu Intrinsa u pacjentek nie jest znane.

The significance of these data for the use of Intrinsa in patients is not known.

Znaczenie: Podstawowa zasada działania kołka pozostała niezmieniona do dziś.

Significance: the basic principle of the dowel is still just as valid today.

Moim zdaniem znaczenie tego pakietu będzie odczuwalne przez wiele nadchodzących lat.

For me, the significance of this package will be felt for many years to come.

Chciałbym również podkreślić znaczenie polityczne tej prezydencji czeskiej.

I should also like to highlight the political significance of this Czech Presidency.

Znaczenie kliniczne wpływu M1 na zmniejszenie stężenia glukozy pozostaje niejasne.

The clinical significance of the glucose-lowering effect of M1 is unclear.

znaczenie {n.} (też: wymowa)

meaning {rzecz.}

Podstawowe znaczenie słowa "edukacja" można wywieść z angielskiego słowa "educe".

In fact, the exact meaning of the word "educate" comes from the root word "educe."

Pokazało nam to, że słowo "solidarność” wciąż ma znaczenie w polityce europejskiej.

This showed us that the word 'solidarity' still had meaning in European policies.

W istocie to nasze cechy jako człowieka nadają znaczenie naszemu życiu politycznemu.

Indeed, it is our human qualities that give meaning to our political life.

Nie jestem pewna, czy jest to angielskie powiedzenie, ale rozumie pani jego znaczenie.

I do not know exactly if this is the English expression, but you know the meaning.

Co jest takiego w animacji grafice czy ilustracjach - co definiuje ich znaczenie?

What is it about animation, graphics, illustrations, that create meaning?

znaczenie {n.} (też: siła, uderzenie, walnięcie)

clout {rzecz.}

UE jest nie tylko wspólnotą interesów, ale też wspólnotą wartości, i to daje jej siłę gospodarczą i znaczenie polityczne.

The EU is not just a community of interests but one of values; that is what gives it its economic strength and political clout.

Drugi czynnik wiąże się z tym, że znaczenie niektórych wielkich korporacji wielonarodowych umożliwia im wpływanie na ceny dla własnej korzyści.

The second has to do with the fact that the clout of some of the large multinationals enables them to influence prices in their favour.

Unia musi zyskać większe znaczenie, nabyć możliwość działania w stanowczy sposób oraz stać się prawdziwym biegunem wpływu i potęgi w dzisiejszym wielobiegunowym świecie.

The Union must indeed develop more clout, it must be able to act in a decisive manner and to become a real pole of influence and power in this multipolar world.

Instytucje te sporządzają katastroficzne prognozy i udowadniają, że mają coraz mniej kontroli nad przebiegiem wypadków, a także że ich wpływ i znaczenie są w praktyce nieprzewidywalne.

They just make catastrophic predictions and show that they have less and less say in what happens, and that their influence and clout are in practice unpredictable.

znaczenie {n.} [jęz.] (też: sens)

acceptation {rzecz.} [jęz.]

znaczenie {n.}

signification {rzecz.}

znaczenie {n.} (też: waga, ważność, istotność, doniosłość)

importance {rzecz.}

Pragnę podkreślić znaczenie jednej z tych przestrzeni: stosunków gospodarczych.

I wish to highlight the importance of one of these spaces: economic relations.

Połowy sardeli w Zatoce Biskajskiej mają duże znaczenie społeczno-ekonomiczne.

The anchovy fishery in the Bay of Biscay is of great socio-economic importance.

Elektryczność ma pierwszorzędne znaczenie i powinna być dostępna dla wszystkich.

Electricity is of the utmost importance and should be accessible to everyone.

Region Morza Czarnego ma zasadnicze znaczenie strategiczne dla Unii Europejskiej.

The Black Sea region is of major strategic importance for the European Union.

Przedmiotowe sprawozdanie uznaje podstawowe znaczenie dauhańskiej rundy rozwojowej.

The report recognises the central importance of the Doha Development Agenda (DDA).

znaczenie {n.} (też: istotność)

relevancy {rzecz.} [rzadk.]

znaczenie {n.} (też: trafność, istotność)

relevance {rzecz.}

W projekcie uchwały zostało poruszone szereg kwestii mających znaczenie dla EBC.

In the draft resolution you raise a number of issues of relevance for the ECB.

Znaczenie kliniczne hOAT- 3 w transporcie sitagliptyny nie zostało ustalone.

The clinical relevance of hOAT-3 in sitagliptin transport has not been established.

Znaczenie tych obserwacji dotyczących gryzoni dla ryzyka u ludzi jest nieznane.

The relevance of these tumour findings in rodents in terms of human risk is unknown.

Kliniczne znaczenie wyników tych badań nie zostało jednak dobrze określone.

The clinical relevance of such findings remains, however, not well defined.

Kliniczne znaczenie tej obserwacji dla pacjentów z nadciśnieniem nie jest znane.

The clinical relevance of this finding in hypertensive patients is unknown.

znaczenie {n.} (też: waga, widoczność, wysoka pozycja)

prominence {rzecz.}

Na przykład, szczepieniom nadano większe znaczenie w zwalczaniu choroby.

For example, vaccination has been given greater prominence in the combating of the disease.

na piśmie. - Pan poseł Mladenov w swoim sprawozdaniu przypisuje odpowiednie znaczenie organizacjom konsumentów w ocenie ubezpieczeń komunikacyjnych.

in writing. - The Mladenov report gives an appropriate degree of prominence to consumer organisations in the evaluation of motor insurance.

W komunikacie Komisji przyznano priorytet ochronie środowiska, a doniosłe znaczenie tej kwestii utrzymano w konkluzjach Rady z 2009 roku.

The Commission communication gives priority to environmental protection, and the prominence of this point was maintained in the Council conclusions of 2009.

To jest niezwykle ważna kwestia i myślę, że powinniśmy nadać jej większe znaczenie niż to miało miejsce do tej pory, lecz w kontekście zmieniającej się Europy.

It is an extremely important issue, and I think one we should perhaps give more prominence to than we have done, but in the context of a Europe which is changing.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "znaczenie":

 

Podobne tłumaczenia

"znaczenie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "znaczenie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Wreszcie zwracam uwagę na znaczenie wspierania młodego pokolenia w tej republice.

In the end, I emphasize the need to promote the young generation in this republic.

Z tego względu ma bezwzględnie kluczowe znaczenie dla mobilności obywateli w Unii.

Therefore, it is absolutely crucial for the mobility of citizens within the Union.

Jednak jeszcze większe znaczenie ma kontynuowanie reformy procesu bolońskiego.

However, continuing the reform of the Bologna Process is even more important.

Region eurośródziemnomorski ma dla nas w tym zakresie strategiczne znaczenie.

The Euromed region is, in that respect, a strategically important region for us.

Ma to szczególne znaczenie dla uboższych państw członkowskich Unii Europejskiej.

This is particularly important for the European Union's poorer Member States.

Jakość środowiska szkolnego i nauczania ma podstawowe znaczenie dla skuteczności.

The quality of the school environment and teaching are prerequisites to efficiency.

Jak zawsze uważam, że państwa wkład w tę debatę będzie miał zasadnicze znaczenie.

I believe, as usual, that your contribution to this debate will be essential.

Jednak drugi czynnik ma znaczenie i wymaga pogodzenia interesów, co nie jest łatwe.

The second explanation, however, is sound and involves a difficult balancing act.

Wartość osiągnięć naukowych zawsze miała dla Europejczyków podstawowe znaczenie.

The value of scientific endeavour has always been fundamental for Europeans.

Ich znaczenie dodatkowo wzrasta w kontekście postępujących zmian klimatycznych.

This becomes even more significant in the light of advancing climate change.

Kwestie energii i innowacji mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju i zatrudnienia.

The areas of energy and innovation are fundamental to growth and employment.

Różnorodność i zgodność na rynku pracy i w społeczeństwie mają podstawowe znaczenie.

Diversity and compatibility in the job market and in society are fundamental.

Ponadto kluczowe znaczenie ma odbudowa zaufania między władzami a rolnikami.

In addition, it is essential to rebuild trust between authorities and farmers.

Uważam również, że rezolucja w sprawie aktu urzędowego ma szczególne znaczenie.

I also believe that this Authentic Act resolution is particularly important.

Panuje również ogromna niepewność, co sprawia, że pewność ma tak wielkie znaczenie.

There is also massive uncertainty which means that security is so important.

Kluczowe znaczenie dla mojego głosu za miało zwrócenie uwagi na potrzeby MŚP.

This emphasis on the needs of SMEs was key to my decision to vote in favour.

Rok 2009 jest bardzo ważny i może mieć dla Bośni i Hercegowiny decydujące znaczenie.

2009 is an important year and it could be decisive for Bosnia and Herzegovina.

Nie ulega wątpliwości, że Europejczycy nie rozumieją, jakie to ma znaczenie.

It is very clear that people in Europe don't understand how important this is.

Kluczowe znaczenie ma skuteczna edukacja domowa i szkolna już od szkoły podstawowej.

Effective education in the home and in school from primary school up is paramount.

Moim zdaniem największe znaczenie ma odpowiedź na pytanie, co może parlamentarzysta.

As I see it, what is most important is the question of what MEPs are allowed to do.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

zmywarka · zmyłka · znać · znachor · znachorstwo · znacząca · znaczące · znacząco · znaczący · znaczek · znaczenie · znaczeniowy · znaczki · znaczna · znaczne · znacznie · znaczniej · znacznik · znaczniki · znaczny · znaczyć

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.