Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zdjęcia"

 

"zdjęcia" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-30 z 232

zdjęcia {rzeczownik}

zdjęcia {niemęskoos.} (też: obrazy, rysunki, obrazki)

pictures {l.mn.}

Mała rada - jeśli robią wam zdjęcia do prasy, to nie dotykajcie swoich zębów.

Just a tip, if you're being photographed for press pictures, don't touch your teeth.

Podróżuję po całym świecie robiąc zdjęcia -- niektóre dobre, większość nie.

I travel all over the world taking pictures -- some of them good, most of them not.

Motywem konferencji, za dwa lata, będą "Śliczne Zdjęcia Szczeniaków". ~~~ (Śmiech)

And the theme, in two years, is going to be "Cute Pictures Of Puppies."

W ostatnim tygodniu, będąc w Dorset, zrobiłem zdjęcia posłonkowi, helianthemum.

Last week I took these pictures of rock rose, helianthemum, in Dorset.

Niedawno opublikowano zdjęcia z miejsc produkcji takiej ropy naftowej.

Recently some pictures have been published about where it is produced.

zdjęcia {niemęskoos.} (też: fotografie)

photographs {l.mn.}

Obrazy, które oglądaliśmy, przypominały lekko zamazane czarno-białe zdjęcia nagich ciał.

The images we have seen resemble slightly blurred black and white photographs of naked bodies.

Ostatnim razem pokazałem wszystkim pewne zdjęcia, w tym przedstawiające Pana, Panie Van Rompuy.

Last time, I showed everyone some photographs, including of you, Mr Van Rompuy.

Ale żeby być wielkim fotoreporterem, musicie mieć więcej niż jedno lub dwa wspaniałe zdjęcia w sobie.

But to be a great photojournalist, you have to have more than just one or two great photographs in you.

Niedawno widziałam zdjęcia z publicznych egzekucji w Iranie.

Recently I saw photographs of public executions in Iran.

Wywołuję zdjęcia, a Kodak do mnie: „Czas na prostotę” („Keep it Simple").

I develop photographs, and Kodak said, "Keep It Simple."

zdjęcia (filmowe) {niemęskoos.} [film i TV]

camerawork {l.mn.} [film i TV]

zdjąć {czasownik}

zdjąć {czas. dk} (też: odwieźć, zawozić, odstawić, pochwycić)

to take [took|taken] {czas.}

Trzymając tłok strzykawki delikatnie zdjąć osłonkę igły bez obracania nią.

Hold the syringe barrel and gently take the cover from the needle without twisting.

Wziąć długą igłę i osadzić mocno na strzykawce. len Zdjąć osłonę z igły bez dotykania igły.

Take the long needle and place it firmly onto the tip of the syringe.

Następnie zdjąć igłę i założyć strzykawkę na pompę strzykawkową.

Take an appropriate sterile syringe and attach a suitable needle.

Zdjąć zewnętrzną osłonę igły i zostawić ją do wyrzucenia ze zużytą igłą po wykonaniu wstrzyknięcia.

Take off the outer needle cap and keep it to remove the used needle after injection.

A, co najważniejsze -- przepraszam, nigdy nie noszę garnituru, wiedziałem, że będę musiał to zdjąć.

So the bullet point -- sorry, I never do a suit, so I knew that I was going to take this off.

zdjąć {czas. dk} (też: wywieźć, wywabić, odczynić, usunąć)

7 - Zdjąć opakowanie blistrowe z łącznika fiolki trzymając za krawędzie blistra.

Remove the blister pack from the vial adapter, holding the blister edges.

Z pudełka należy wyjąć plastikową tackę, zdjąć papierową nakrywkę i wyjąć strzykawkę.

Remove the plastic tray from the box, peel back the paper cover, and remove the syringe.

Krok 4 Odchylić plaster i ostrożnie zdjąć drugą część warstwy ochronnej.

Step 4 Fold back the patch and carefully remove the other half of the liner.

(3) Zdjąć osłonę z igły i wprowadzić igłę przez gumowy korek urządzenia.

(3) Remove the needle cover and insert the needle through the rubber seal of the device.

W przypadku stosowania nowej fiolki, zdjąć plastikową osłonkę, lecz nie wyjmować korka.

If using a new vial, flip off the plastic protective cap, but do not remove the stopper.

zdjąć {czas. dk} (też: zdejmować)

to doff [doffed|doffed] {czas. przech.} [przest.]

zdjąć {czas. dk} (też: zzuć, wystartować, przedrzeźniać, zwiać)

to take off {czas.}

Zdjąć zewnętrzną osłonę igły i zostawić ją do wyrzucenia ze zużytą igłą po wykonaniu wstrzyknięcia.

Take off the outer needle cap and keep it to remove the used needle after injection.

Zdjąć nasadkę (w kierunku pokazanym przez strzałkę na rysunku).

Take off the pen cap (as shown by the arrow).

Zdjąć wewnętrzną osłonę igły i wyrzucić ją.

Take off the inner needle cap and discard it.

Żeby naprawdę zrozumieć jak działają, trzeba zdjąć pokrywę i spojrzeć na ich budowę.

Well, in order to really understand how they do that you have to take off the hood, and look underneath and see what's going on.

Możesz zdjąć tą drugą część?

Do you want to take off the other part of it?

zdjąć {czas. dk} (też: zdejmować)

to work off (lid) {czas.}

zdjąć (ubranie) {czas. dk} (też: rozbierać się, obnażyć, ściągnąć, rozebrać do naga)

Z sławy mojej złupił mię, i zdjął koronę z głowy mojej.

He hath stripped me of my glory, And taken the crown from my head.

A zdjawszy z siebie Jonatan płaszcz, który miał na sobie, dał go Dawidowi, i szaty swe, aż do miecza swego, i aż do pasa swego rycerskiego.

And Jonathan stripped himself of the robe that was upon him, and gave it to David, and his apparel, even to his sword, and to his bow, and to his girdle.

zdjąć {czas. dk} (też: odłożyć, obrzydzić, zbyć, przekładać)

to put off {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "zdjąć":

 

Podobne tłumaczenia

"zdjęcia" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zdjęcia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Przyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.

Being realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.

To zdjęcia z La Vilette we Francji i z "Welcome Wing" w Muzeum Nauki w Londynie.

These are examples of what I would say is bad practice in science teaching centers.

Robiłam jej zdjęcia zarówno przed jak i po narodzinach jej ślicznej córeczki, Issy.

I photographed her before and after the birth of her beautiful baby girl, Issa.

Następnie, stosując specjalne urządzenie, lekarz wykonuje zdjęcia (scyntygram) płuc.

Your doctor will then take a picture (scan) of your lungs using a special camera.

Już od prawie dwudziestu lat wiadomości są złe, a zdjęcia i filmy - wstrząsające.

For nearly two decades now, the news has been bad and the images have been haunting.

Chowałem moje zdjęcia pod ' Markowski ', a akurat " L " jest tuż przedtym.

I was putting my head shots under Markovski, and then " L " is right before it.

Zdjęcia wykażą dokładnie miejsca gromadzenia radioaktywności w tkankach.

This scan will show exactly the distribution of the radioactivity within the body.

Możesz także wyświetlać, powiększać i przesuwać zdjęcia satelitarne żądanej lokalizacji.

View satellite images of your desired location that you can zoom and pan.

Skorzystaj z takiej usługi, jak Google PicasaWeb, aby udostępnić swoje zdjęcia online.

Please use a service such as Google PicasaWeb to put your photos online.

I faktycznie napisał do naukowców w Londynie: Czy mógłby zobaczyć zdjęcia rentgenowskie?

And, in fact, he'd written the people in London: Could he see their x-ray photograph?

Oglądamy zdjęcia rentgenowskie na monitorze, możemy je przesłać mailem.

You look at your X-rays on a screen and you do stuff with them, you email them.

Wykorzystujemy zdjęcia satelitarne, aby obserwować wylesianie na tym terenie.

And we use GSI -- geographic whatever it is, GSI -- to determine the range of the chimps.

W rzeczywistości on sam sobie robi zdjęcia z tak zwanej kamery pułapki.

He's actually taking his own picture, shot with what's called a camera trap.

W przypadku każdej strony możesz zgłosić tylko te zdjęcia, które są na niej widoczne.

For any given page, you will only be able to report the photos that you see on that page.

Zajmujemy się... ~~~ ludzie to uwielbiają: te zdjęcia z lotu ptaka, które wykorzystujemy.

What we're doing is -- people like this a lot, this bird's eye imagery we work with.

Przyklejaliśmy zdjęcia -- oba zdjęcia na ulicy przy zatłoczonym targu.

We're pasting portraits -- so both portraits in the streets in a crowded market.

Zdjęcia z wystawy o euro w Banque centrale du Luxembourg w Luksemburgu

Photos of the Euro Exhibition hosted by the Banque centrale du Luxembourg in Luxembourg

Rozpadają się przy wynurzaniu, więc te zdjęcia są niezbędne dla nauki.

And they disintegrate on the way up, so the imagery is critical for the science.

To należało zrobić. ~~~ Za pokazanie tego zdjęcia pewnie pozwą mnie do sądu.

Never shown this picture before, and probably going to be sued for it.

Co czujecie i myślicie na temat tego zdjęcia, o tej kobiecie? ~~~ Dobrze.

What are you feeling and thinking about this photo, about this woman?
 

Wyniki z forum

"zdjęcia" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.