"zdarza sie" - angielskie tłumaczenie

PL

"zdarza sie" po angielsku

zdarza sie
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Podobne tłumaczenia angielskie dla słowa "zdarza sie"

się zaimek
odezwać się czasownik
zdarzyć czasownik
English

Przykłady użycia - "zdarza sie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMyślę, że połowa wypadków w Unii Europejskiej zdarza się w obszarze miast.
I think that half of the accidents in the European Union happen in urban areas.
PolishNiestety, zdarza się, że osoby otrzymujące "pomoc” muszą za nią zapłacić.
Unfortunately it does happen that persons receiving 'aid' have to pay for it.
PolishPonieważ, znowu uważam, że kiedy jestem ich świadoma, zdarza się ich więcej.
Because, again, I think that when I am aware of them, more of them happen.
PolishRzadko zdarza się, że naród otrzymuje taką samą szansę dwukrotnie w swej historii.
It is rare that a nation is given the same opportunity twice in history.
PolishNiestety, jak to się często zdarza, najwyższą cenę płacą tu kobiety i dzieci.
Unfortunately, as is often the case, it is women and children who pay the highest price.
PolishMoże nasz wszechświat to tylko jedno z tych zaburzeń, które zdarza się od czasu do czasu.
Maybe our universe is just one of those things that happens from time to time.
PolishZdarza się, że tego rodzaju działania przekraczają granice Rosji i pojawiają się w UE.
Sometimes this sort of activity even goes beyond Russian borders and even into the EU.
PolishPijaństwo i jego skutki to nie problem Szwecji, jak to czasem zdarza mi się słyszeć.
Drunkenness and its consequences is not a Swedish problem, as I sometimes hear people say.
PolishAle co ta kobieta musiała przejść nie było niczym wyjątkowym; zdarza się to nazbyt często.
But what that woman had to go through was not exceptional; it happens all too often.
PolishWięcej zmian zdarza się teraz niż kiedykolwiek indziej w historii człowieka.
There's more change going on than ever has occurred in the history of human life on earth.
PolishBardzo rzadko zdarza się zobaczyć na własne oczy obrót góry lodowej.
It's a very rare occasion that you get to actually witness an iceberg rolling.
PolishZdarza się, że bardzo często nie zauważamy, co robią nasi sąsiedzi.
It so happens that very often we fail to notice what our neighbours are doing.
PolishMamy tu również, co zdarza się niesłychanie rzadko, korzyści ekonomiczne.
But this is one of the incredibly rare situations where you also have economic benefits.
PolishMam na myśli taką sytuację: zdarza się tu terroryzm; my przesadzamy z reakcją.
What I have in mind is: terrorism happens here; we overreact to it.
PolishCzęsto zdarza się, że planujesz w ten sposób: "Jak przejść najtrudniejszą część?
Often what happens is you're planning so hard for like, "How do I get through the hardest part?
PolishZdarza się również, że są one potrzebne, aby stworzyć solidną podstawę nowoczesnej gospodarki.
They are also, as it happens, needed to create a solid basis for a modern economy.
PolishOczywiście w dawnych czasach samoloty się rozbijały i niestety w dalszym ciągu to się zdarza.
Certainly, aircraft crashed in the old days, and unfortunately they still do.
PolishCzasami późno wieczorem denerwujemy się, ale zdarza się, że z uzasadnionych powodów.
Sometimes late at night we get cross, but sometimes it is justified.
PolishPonieważ z definicji, news to jest coś, co praktycznie nigdy się nie zdarza.
Because by definition, news is something that almost never happens.
PolishCzęsto się zdarza, że jest ona ponownie inwestowana w aktywa przynoszące wyższe odsetki.
Often, it has simply been reinvested in assets bearing higher interest.