Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zdanie"

 

"zdanie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-30 z 2879

zdanie {rzeczownik}

zdanie {n.} (też: opinia, pogląd)

opinion {rzecz.}

Nie jest to wyłącznie moje zdanie, lecz opinia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

That is not just my opinion, but also the opinion of the European Court of Human Rights.

Panie przewodniczący, chciałbym wyraźnie usłyszeć, jakie jest pana zdanie w tej kwestii.

Mr Barroso, I would like to hear clearly what your opinion is on this question.

Każdy z nas ma własne zdanie na temat sposobu, w jaki możemy usprawniać nasze działanie.

Each one of us has his or her own opinion as to where and how we might improve things.

Ludzie na Kubie nadal ryzykują życiem, gdy wyrażają swoje własne zdanie.

People there continue to risk their lives when voicing their opinion.

Każdy w tej Izbie ma prawo wyrazić swoje zdanie, zaś decyduje większość,

Everyone is entitled to express his or her opinion in this House, and the majority decides.

zdanie {n.}

sentence {rzecz.}

I tak, poza strażnikami więziennymi, to zdanie jest dosłownie fałszywe.

Now, unless you're a prison guard, the sentence "Some jobs are jails" is literally false.

Uważam, że następujące zdanie mogłoby uzyskać tutaj szerokie poparcie:

I believe that this is a sentence which could gain broad agreement here:

Jest to konieczne, gdyż w przeciwnym razie zdanie nie będzie miało sensu w języku angielskim.

This is necessary, otherwise the sentence will have no meaning in English.

Aby rozwiązać tę kwestię, wystarczyłoby dodać zdanie nawiązujące do poprawki 3.

A sentence corresponding with Amendment 3 would have been sufficient to defuse this conflict.

(Śmiech) Ponieważ wiecie, jakie było ostatnie zdanie tego spotkania.

(Laughter) Because you know what the last word was, what the last sentence was of that meeting.

zdanie {n.} (też: instrukcja, twierdzenie, rozkaz, wypowiedź)

statement {rzecz.}

W pełni popieram pańskie zdanie, uznające konieczność kontynuowania procesu ratyfikacyjnego.

I fully endorse your statement on the need to continue the ratification process.

Panie komisarzu! Pamiętam pana zdanie, że Tybet słusznie nas martwi.

I would note, Commissioner, your statement that Tibet is our legitimate concern.

Myślę, że jest to istotne zdanie, które ukazuje naszą powinność.

This, I believe, is a key statement which illustrates our duty.

Powyższe zdanie jest dość oczywiste.

Well, that's kind of an obvious statement up there.

Jest to również wspólne oświadczenie, panie pośle, więc jeśli pana zdanie jest takie, jakie właśnie pan wyraził, to sprzeciwia się pan wspólnemu oświadczeniu.

That is in the joint statement too, Mr McMillan-Scott, and if you hold the opinion you have been expressing, you are against the joint statement.

zdanie {n.} (też: wyrażenie, zwrot, wypowiedzenie)

phrase {rzecz.}

Użyte w tym projekcie rezolucji zdanie może być dla Hindusów obraźliwe.

The phrase used in the motion for a resolution is potentially offensive to Indians.

Panie pośle Alvaro! Problem polega na tym, że w różnych wersjach językowych zdanie to jest odmiennie skonstruowane.

Mr Alvaro, the problem is that, in the different language versions, this phrase was structured in a different way.

Co to zdanie naprawdę oznacza?

What does this phrase really mean?

Ale najważniejszą rzeczą jest, jak sądzę, zdanie, które rozpoznacie, zdanie, które dzisiejsza młodzież powtarza coraz częściej.

But the most important thing is, I guess, a phrase that you will recognise, a phrase that the youth of today are using more and more.

W moim kraju mamy zdanie opisujące kogoś, kto jest gotów oddać wszystko w zamian za zysk i korzyść: "sprzedaliby nawet własną babcię”. Panie komisarzu!

If someone is prepared to give away everything for a profit or an advantage, then we have a phrase to describe them: 'They would sell their own grandmothers'.

zdanie {n.} (też: pamięć, myśl, uwaga, opinia)

mind {rzecz.}

Mam nadzieję, że prezydent Kibaki posłucha naszej rady i zmieni zdanie.

I hope that President Kibaki will take our advice and change his mind.

Mam tylko nadzieję, że ja i Brittany pomożemy ci zmienić zdanie.

I just hope that me and Brittany can persuade you to change your mind.

Gdy zmienisz zdanie, monit będzie wyświetlany ponownie przy następnym uruchomieniu Google Maila offline.

If you change your mind, you will be prompted again the next time you start Google Mail Offline.

Kiedy się z nią spotkaliśmy jednak, zmieniła niestety zdanie, i mówię "niestety” z dużą dozą ironii.

When we met her, she had unfortunately changed her mind; when I say 'unfortunately' I mean it ironically.

Cóż, nigdy nie jest za późno, zawsze może zmienić zdanie.

Well, it is never too late for him to change his mind.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "zdanie":

 

Podobne tłumaczenia

"zdanie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zdanie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Naszym zdaniem kompromis nie rozwiązuje w satysfakcjonujący sposób tego problemu.

In our view, the compromise does not resolve this matter in a satisfactory way.

Nie przeprowadziły wspomnianego przeglądu, który naszym zdaniem stanowił wymóg.

They failed to carry out such screening, which, in our view, was a requirement.

Naszym zdaniem mają one służyć obronie praw ludzi, a nie spektaklom hipokryzji.

For us they are about defending the rights of people, not exercises in hypocrisy.

Moim zdaniem Komisja działała dość ostrożnie, decydując się na takie podejście.

In my view, the Commission has been somewhat cautious in taking up this approach.

Moim zdaniem ważniejsze jest skoncentrowanie naszej uwagi na oszczędzaniu zasobów.

I believe that it is more important to focus our attention on saving resources.

Moim zdaniem już to samo w sobie stanowi istotny fakt, wyznaczający drogę naprzód.

I believe that this is already a significant fact that points to the way ahead.

Naszym zdaniem walka ta jest bardzo ważna, czego dowodem były ostatnie wydarzenia.

We think this is really very important, as has been shown by what has happened.

Moim zdaniem sformułowanie poprawki było lepsze niż to użyte w pierwotnym ustępie.

In my view, the wording of that amendment was better than the original paragraph.

Moim zdaniem przegląd siódmego programu ramowego zdecydowanie jest bardzo ważny.

I think that the review of this Seventh Framework Programme is absolutely crucial.

Sądzę, że w oczach wyborców one wiążą się ze sobą i moim zdaniem tak właśnie jest.

I think they are linked in the eyes of the voters, and they are linked in my eyes.

Moim zdaniem musimy się zgodzić, że pewna dawka zarządzania siecią jest konieczna.

I think we have to agree that a certain amount of network management is necessary.

Zawierane w tym kontekście umowy o wolnym handlu są moim zdaniem nieprzemyślane.

The free trade agreements concluded in this context are ill-considered in my view.

Chciałabym zwrócić uwagę na dwie kwestie, które moim zdaniem są szczególnie ważne.

I would therefore like to highlight two points that I think are very important.

Niezmiernie cieszy mnie pozytywne zdanie Komisji na temat naszego sprawozdania.

I am delighted that the Commission has said that it will endorse this report.

Jedno ostatnie zdanie: uważam grożenie traktatem lizbońskim za całkowicie haniebne.

One final word: I find the threat with the Treaty of Lisbon utterly disgraceful.

Oto dlaczego moim zdaniem powinniśmy przyjąć podejście, które zaproponowałem.

That is why I believe that we should adopt the approach that I have proposed.

Ostatecznie zatwierdzenie Galileo dowodzi moim zdaniem trzech ważnych faktów.

The final approval of Galileo, in my view, demonstrates three important facts.

Moim zdaniem w ramach istniejącego prawa turystyka należy do właściwości krajowych.

In my view, and in existing legislation, tourism policy is a national matter.

Chciałbym podkreślić niektóre aspekty, które moim zdaniem zasługują na uwagę.

I should like to highlight some aspects that I think deserve to be picked out.

(FR) Panie przewodniczący! Moim zdaniem ta debata dotyczy trzech istotnych kwestii.

(FR) Mr President, there are, in my view, three essential points in this debate.
 

Wyniki z forum

"zdanie" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

zbywalny · zbzikować · zbzikowany · zbłąkany · ZCAV · zdać · zdalne · zdalnie · zdalny · zdania · zdanie · zdaniowy · zdany · zdarty · zdarzenia · zdarzenie · zdarzyć · zdatność · zdatny · zdawać · zdawkowy

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.