Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zdanie"

 

"zdanie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-30 z 2839

zdanie {rzeczownik}

zdanie {n.} (też: opinia, pogląd, głos, mniemanie)

opinion {rzecz.}

Każdy z nas ma własne zdanie na temat sposobu, w jaki możemy usprawniać nasze działanie.

Each one of us has his or her own opinion as to where and how we might improve things.

Ludzie na Kubie nadal ryzykują życiem, gdy wyrażają swoje własne zdanie.

People there continue to risk their lives when voicing their opinion.

Każdy w tej Izbie ma prawo wyrazić swoje zdanie, zaś decyduje większość,

Everyone is entitled to express his or her opinion in this House, and the majority decides.

autor. - (ES) Pani przewodnicząca! Podzielam zdanie pani De Keyser.

author. - (ES) Madam President, I am of the same opinion as Mrs De Keyser.

Podsumowując, chciałabym przedstawić swoje zdanie na temat wniesionych poprawek.

In conclusion, let me present my opinion on the amendments tabled.

zdanie {n.}

sentence {rzecz.}

Uważam, że następujące zdanie mogłoby uzyskać tutaj szerokie poparcie:

I believe that this is a sentence which could gain broad agreement here:

Jest to konieczne, gdyż w przeciwnym razie zdanie nie będzie miało sensu w języku angielskim.

This is necessary, otherwise the sentence will have no meaning in English.

Aby rozwiązać tę kwestię, wystarczyłoby dodać zdanie nawiązujące do poprawki 3.

A sentence corresponding with Amendment 3 would have been sufficient to defuse this conflict.

(Śmiech) Ponieważ wiecie, jakie było ostatnie zdanie tego spotkania.

(Laughter) Because you know what the last word was, what the last sentence was of that meeting.

Jakież wspaniałe byłoby to zdanie, gdyby tylko było wprowadzane w życie!

What a wonderful sentence that would be, if it were implemented!

zdanie {n.} (też: komunikat, instrukcja, twierdzenie, rozkaz)

statement {rzecz.}

Myślę, że jest to istotne zdanie, które ukazuje naszą powinność.

This, I believe, is a key statement which illustrates our duty.

Powyższe zdanie jest dość oczywiste.

Well, that's kind of an obvious statement up there.

Jest to również wspólne oświadczenie, panie pośle, więc jeśli pana zdanie jest takie, jakie właśnie pan wyraził, to sprzeciwia się pan wspólnemu oświadczeniu.

That is in the joint statement too, Mr McMillan-Scott, and if you hold the opinion you have been expressing, you are against the joint statement.

Ponadto w tej rezolucji pojawiło się zdanie, aby zwrócić się o opinię prawną do Agencji Praw Podstawowych.

Furthermore, this resolution contains a statement to the effect that the legal opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights should be requested.

Oświadczenia Komisji dotyczące zakresu pokazują sposób, w jak naszym zdaniem należy interpretować kompromisowy tekst w odniesieniu do zakresu.

The statements the Commission has made on the scope outline the way we think the compromise text should be interpreted with regard to the scope.

zdanie {n.} (też: wyrażenie, zwrot, wypowiedzenie)

phrase {rzecz.}

Użyte w tym projekcie rezolucji zdanie może być dla Hindusów obraźliwe.

The phrase used in the motion for a resolution is potentially offensive to Indians.

Panie pośle Alvaro! Problem polega na tym, że w różnych wersjach językowych zdanie to jest odmiennie skonstruowane.

Mr Alvaro, the problem is that, in the different language versions, this phrase was structured in a different way.

Co to zdanie naprawdę oznacza?

What does this phrase really mean?

Ale najważniejszą rzeczą jest, jak sądzę, zdanie, które rozpoznacie, zdanie, które dzisiejsza młodzież powtarza coraz częściej.

But the most important thing is, I guess, a phrase that you will recognise, a phrase that the youth of today are using more and more.

W moim kraju mamy zdanie opisujące kogoś, kto jest gotów oddać wszystko w zamian za zysk i korzyść: "sprzedaliby nawet własną babcię”. Panie komisarzu!

If someone is prepared to give away everything for a profit or an advantage, then we have a phrase to describe them: 'They would sell their own grandmothers'.

zdanie {n.} (też: pamięć, myśl, uwaga, opinia)

mind {rzecz.}

otwarcie wypowiedzieć swoje zdanie

to speak one’s mind

Gdy zmienisz zdanie, monit będzie wyświetlany ponownie przy następnym uruchomieniu Google Maila offline.

If you change your mind, you will be prompted again the next time you start Google Mail Offline.

Kiedy się z nią spotkaliśmy jednak, zmieniła niestety zdanie, i mówię "niestety” z dużą dozą ironii.

When we met her, she had unfortunately changed her mind; when I say 'unfortunately' I mean it ironically.

Cóż, nigdy nie jest za późno, zawsze może zmienić zdanie.

Well, it is never too late for him to change his mind.

.. że być może... zmienisz zdanie..... i wrócisz do domu.

.. you might... change your mind..... and come home.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "zdanie":

 

Podobne tłumaczenia

"zdanie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zdanie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Moim zdaniem Komisja działała dość ostrożnie, decydując się na takie podejście.

In my view, the Commission has been somewhat cautious in taking up this approach.

Moim zdaniem ważniejsze jest skoncentrowanie naszej uwagi na oszczędzaniu zasobów.

I believe that it is more important to focus our attention on saving resources.

Moim zdaniem już to samo w sobie stanowi istotny fakt, wyznaczający drogę naprzód.

I believe that this is already a significant fact that points to the way ahead.

Naszym zdaniem walka ta jest bardzo ważna, czego dowodem były ostatnie wydarzenia.

We think this is really very important, as has been shown by what has happened.

Moim zdaniem sformułowanie poprawki było lepsze niż to użyte w pierwotnym ustępie.

In my view, the wording of that amendment was better than the original paragraph.

Sądzę, że w oczach wyborców one wiążą się ze sobą i moim zdaniem tak właśnie jest.

I think they are linked in the eyes of the voters, and they are linked in my eyes.

Moim zdaniem musimy się zgodzić, że pewna dawka zarządzania siecią jest konieczna.

I think we have to agree that a certain amount of network management is necessary.

Chciałabym zwrócić uwagę na dwie kwestie, które moim zdaniem są szczególnie ważne.

I would therefore like to highlight two points that I think are very important.

Niezmiernie cieszy mnie pozytywne zdanie Komisji na temat naszego sprawozdania.

I am delighted that the Commission has said that it will endorse this report.

Oto dlaczego moim zdaniem powinniśmy przyjąć podejście, które zaproponowałem.

That is why I believe that we should adopt the approach that I have proposed.

Ostatecznie zatwierdzenie Galileo dowodzi moim zdaniem trzech ważnych faktów.

The final approval of Galileo, in my view, demonstrates three important facts.

(FR) Panie przewodniczący! Moim zdaniem ta debata dotyczy trzech istotnych kwestii.

(FR) Mr President, there are, in my view, three essential points in this debate.

Z tego właśnie powodu skład urzędu ds. mediów nie jest naszym zdaniem idealny.

For this reason, the composition of the media authority is, in our eyes, not ideal.

Moim zdaniem relacja długu do PKB powinna być redukowana w "zadowalającym tempie”.

I believe that the ratio of debt to GDP should be reduced at a 'satisfactory pace'.

Naszym zdaniem należy również przyjrzeć się produktom sprzedawanym przez Internet.

We also believe that we need to take a look at those products that are sold online.

Chciałbym zwrócić uwagę na dwie kwestie, które moim zdaniem są szczególnie ważne.

I would like to underline two points that I think are particularly important.

I wchodzi kobieta z dzieckiem, a Conan Doyle opisuje następującą wymianę zdań.

And a woman comes in with a child, and Conan Doyle describes the following exchange.

Moim zdaniem komunikat Komisji Europejskiej z 11 listopada to dokument potrzebny.

In my view, the European Commission Communication of 11 November is welcome.

Moim zdaniem nie ma sensu rozwiązywać jednego problemu, tworząc 26 kolejnych.

There is no point, in my view, in solving one problem by creating 26 others.

Moim zdaniem strategia Europa 2020 musi wspierać plan zrównoważonego rozwoju.

I believe that the Europe 2020 strategy must promote a sustainable development plan.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

zbywalny · zbzikować · zbzikowany · zbłąkany · ZCAV · zdać · zdalne · zdalnie · zdalny · zdania · zdanie · zdaniowy · zdany · zdarty · zdarzenia · zdarzenie · zdarzyć · zdatność · zdatny · zdawać · zdawkowy

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.