polsko-angielskie tłumaczenie słowa "zdanie"

PL zdanie polskie tłumaczenie

volume_up
zdać {czas. dk}

PL zdanie
volume_up
{nijaki}

zdanie (też: opinia, pogląd, mniemanie, głos)
volume_up
opinion {rzecz.}
To wystarczy, aby obywatele Irlandii zmienili zdanie.
That will be enough to change the opinion of the people of the Republic of Ireland.
Podsumowując, chciałabym przedstawić swoje zdanie na temat wniesionych poprawek.
In conclusion, let me present my opinion on the amendments tabled.
Moje zdanie potwierdza Karta praw podstawowych Unii Europejskiej.
The Charter of Fundamental Rights of the European Union backs up my opinion.
zdanie
volume_up
sentence {rzecz.}
Mężczyźni czytając to zdanie widzą to.
So, men read that sentence, and they look at that sentence, and they read this.
Samo to zdanie ujawnia, że szczęście jest skazane na zagładę.
That very sentence already reveals the doom of destruction of happiness.
Uważam, że następujące zdanie mogłoby uzyskać tutaj szerokie poparcie:
I believe that this is a sentence which could gain broad agreement here:
zdanie (też: wyrażenie, zwrot, wypowiedzenie)
volume_up
phrase {rzecz.}
Użyte w tym projekcie rezolucji zdanie może być dla Hindusów obraźliwe.
The phrase used in the motion for a resolution is potentially offensive to Indians.
Co to zdanie naprawdę oznacza?
Ale najważniejszą rzeczą jest, jak sądzę, zdanie, które rozpoznacie, zdanie, które dzisiejsza młodzież powtarza coraz częściej.
But the most important thing is, I guess, a phrase that you will recognise, a phrase that the youth of today are using more and more.
zdanie (też: instrukcja, twierdzenie, komunikat, wyrażenie)
volume_up
statement {rzecz.}
Myślę, że jest to istotne zdanie, które ukazuje naszą powinność.
This, I believe, is a key statement which illustrates our duty.
Powyższe zdanie jest dość oczywiste.
Well, that's kind of an obvious statement up there.
Ponadto w tej rezolucji pojawiło się zdanie, aby zwrócić się o opinię prawną do Agencji Praw Podstawowych.
Furthermore, this resolution contains a statement to the effect that the legal opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights should be requested.
zdanie (też: uwaga, opinia, świadomość, sposób myślenia)
volume_up
mind {rzecz.}
Ile wypadków w elektrowniach jądrowych potrzeba, bym zmieniła zdanie?
How many accidents will it take to change my mind?
.. że być może... zmienisz zdanie..... i wrócisz do domu.
.. you might... change your mind..... and come home.
Rzecz jasna każdy ma prawo zmienić zdanie.
Of course, everyone has a right to change their mind.

Przykłady użycia - "zdanie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishmieć takie samo zdanie
Polishpozwalam sobie mieć odmienne zdanie
Polishpozwalam sobie mieć odmienne zdanie
PolishNiezmiernie cieszy mnie pozytywne zdanie Komisji na temat naszego sprawozdania.
I am delighted that the Commission has said that it will endorse this report.
PolishW istocie duża większość mieszkańców Islandii wydaje się mieć takie samo zdanie.
Indeed, the vast majority of people in Iceland seem to hold the same view.
PolishDoceniamy okazję by wyrazić własne zdanie, by mieć wpływ na przyszłość kraju.
We cherish the opportunity to have our say, to help decide the future of the country.
PolishKażde zdanie można kliknąć i odwiedzić blog, z którego zostało ono zaczerpnięte.
And you can click any of these to go out and visit the blog from which it was collected.
PolishJeżeli rodzina sprzeciwia się pobraniu narządów, jej zdanie jest szanowane.
If the relatives oppose the organ removal, then their view will be respected.
PolishMiejmy nadzieję, że jego opinia nieco złagodniała i że zmieni zdanie w tej kwestii.
Let us hope that he has relaxed his position and will move forward on that.
PolishW świetle tej wizyty, chciałbym zapytać o Pani zdanie w wielu kwestiach.
In the light of that visit, I would like to ask your views on a number of issues.
PolishW czasie przerwy kilka osób zapytało mnie o moje zdanie na temat debaty o starzeniu.
At the break, I was asked by several people about my comments about the aging debate.
Polish(PL) Uważam, że należy się koleżankom i kolegom jedno zdanie wyjaśnienia.
(PL) Mr President, I think the Members should be given a word of explanation.
PolishJa również podzielam zdanie, że musimy myśleć o rybołówstwie i strategii w tym zakresie.
I also take the point that we need to think about fishing and the strategy on that.
PolishRozumiem jego zdanie dotyczące inicjatyw podjętych przez irlandzki rząd.
I understand what he said concerning the initiatives taken by the Irish Government.
PolishTo jest właściwie moje zdanie: Jeżeli widzisz coś niemożliwego uczyń to możliwym.
So basically this is my point: If you see something that's not possible, make it possible.
PolishTo wspaniałe zdanie, ponieważ pszczoły to pracownicy usług seksualnych kwiatów.
And that's a really great expression, because really, bees are the sex workers for flowers.
PolishMam w związku z tym bardzo krytyczne zdanie na temat części polityki rybołówstwa UE.
I am therefore extremely critical of parts of the EU's fisheries policy.
PolishRada i Parlament Europejski mają w tej kwestii niemal takie samo zdanie.
The Council and the European Parliament are largely of the same view concerning this.
PolishPanie Zala, w tej debacie są dwie kwestie, co do których chciałbym usłyszeć Pana zdanie.
Mr Zala, there are two questions in this debate I would like your views on.
PolishCo wydarzyło się od 17 czerwca, że we wrześniu Polska zmieniła zdanie?
What has happened since 17 June to make Poland change its view in September?