Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zdania"

 

"zdania" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-27 z 287

zdania {rzeczownik}

zdania {niemęskoos.} (też: opinie, orzeczenia)

opinions {l.mn.}

Po pierwsze, wnioskując na podstawie różnych opinii tu w Izbie, mamy różne zdania w kwestii nierównowagi.

Firstly, looking at the different opinions here in the House, we do not have the same opinion on the question of imbalances.

Rzeczywiście zdania Parlamentu i Rady w tym zakresie różnią się, lecz nadal istnieją doskonałe podstawy do dalszych działań.

It is true that the opinions of Parliament and the Council differ here, but it is a very good basis for our continued work.

Nie będzie to proste zadanie, gdyż mamy różne zdania, ale negocjacje i dialog są absolutnie konieczne.

That will be no easy task, as we have many different opinions, but these negotiations and this dialogue are absolutely necessary.

na piśmie. - Lubimy mówić o tym, że Parlament Europejski jest jedynym rzeczywistym miejscem prezentowania zdania, opinii obywateli Unii.

in writing. - (PL) We like to say that the European Parliament is the only real forum for airing the views and opinions of EU citizens.

Państwa członkowskie są jednak różnego zdania w kwestii, czy energia jądrowa powinna odgrywać rolę w ograniczaniu emisji CO2.

However, the Member States have differing opinions on the question of whether nuclear energy has a role to play in reducing CO2 emissions.

zdania {niemęskoos.}

sentences {l.mn.}

Uczestnicy mieli zidentyfikować, najszybciej jak możliwe, zdania dosłownie fałszywe.

The participants had to identify, as quickly as possible, the literally false sentences.

Wraz ze wzrostem zaawansowania dajemy wam do tłumaczenia coraz bardziej skomplikowane zdania.

And as you get more and more advanced, we give you more and more complex sentences to translate.

Działa to w ten sposób, że jeśli jesteś początkujący, dajemy ci bardzo proste zdania.

So the way this works is whenever you're a just a beginner, we give you very, very simple sentences.

Dajemy wam proste zdania ze znaczeniem poszczególnych słów.

We give you very, very simple sentences along with what each word means.

Zainspirowany przez zdania, postanowiłem użyć pędzla.

Well, inspired by the sentences, I decided to wield the paintbrush.

zdanie {rzeczownik}

zdanie {n.} (też: opinia, pogląd, głos, mniemanie)

opinion {rzecz.}

Każdy z nas ma własne zdanie na temat sposobu, w jaki możemy usprawniać nasze działanie.

Each one of us has his or her own opinion as to where and how we might improve things.

Ludzie na Kubie nadal ryzykują życiem, gdy wyrażają swoje własne zdanie.

People there continue to risk their lives when voicing their opinion.

Każdy w tej Izbie ma prawo wyrazić swoje zdanie, zaś decyduje większość,

Everyone is entitled to express his or her opinion in this House, and the majority decides.

autor. - (ES) Pani przewodnicząca! Podzielam zdanie pani De Keyser.

author. - (ES) Madam President, I am of the same opinion as Mrs De Keyser.

Podsumowując, chciałabym przedstawić swoje zdanie na temat wniesionych poprawek.

In conclusion, let me present my opinion on the amendments tabled.

zdanie {n.}

sentence {rzecz.}

Uważam, że następujące zdanie mogłoby uzyskać tutaj szerokie poparcie:

I believe that this is a sentence which could gain broad agreement here:

Jest to konieczne, gdyż w przeciwnym razie zdanie nie będzie miało sensu w języku angielskim.

This is necessary, otherwise the sentence will have no meaning in English.

Aby rozwiązać tę kwestię, wystarczyłoby dodać zdanie nawiązujące do poprawki 3.

A sentence corresponding with Amendment 3 would have been sufficient to defuse this conflict.

(Śmiech) Ponieważ wiecie, jakie było ostatnie zdanie tego spotkania.

(Laughter) Because you know what the last word was, what the last sentence was of that meeting.

Jakież wspaniałe byłoby to zdanie, gdyby tylko było wprowadzane w życie!

What a wonderful sentence that would be, if it were implemented!

zdanie {n.} (też: komunikat, instrukcja, twierdzenie, rozkaz)

statement {rzecz.}

Myślę, że jest to istotne zdanie, które ukazuje naszą powinność.

This, I believe, is a key statement which illustrates our duty.

Powyższe zdanie jest dość oczywiste.

Well, that's kind of an obvious statement up there.

Jest to również wspólne oświadczenie, panie pośle, więc jeśli pana zdanie jest takie, jakie właśnie pan wyraził, to sprzeciwia się pan wspólnemu oświadczeniu.

That is in the joint statement too, Mr McMillan-Scott, and if you hold the opinion you have been expressing, you are against the joint statement.

Ponadto w tej rezolucji pojawiło się zdanie, aby zwrócić się o opinię prawną do Agencji Praw Podstawowych.

Furthermore, this resolution contains a statement to the effect that the legal opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights should be requested.

Oświadczenia Komisji dotyczące zakresu pokazują sposób, w jak naszym zdaniem należy interpretować kompromisowy tekst w odniesieniu do zakresu.

The statements the Commission has made on the scope outline the way we think the compromise text should be interpreted with regard to the scope.

zdanie {n.} (też: wyrażenie, zwrot, wypowiedzenie)

phrase {rzecz.}

Użyte w tym projekcie rezolucji zdanie może być dla Hindusów obraźliwe.

The phrase used in the motion for a resolution is potentially offensive to Indians.

Panie pośle Alvaro! Problem polega na tym, że w różnych wersjach językowych zdanie to jest odmiennie skonstruowane.

Mr Alvaro, the problem is that, in the different language versions, this phrase was structured in a different way.

Co to zdanie naprawdę oznacza?

What does this phrase really mean?

Ale najważniejszą rzeczą jest, jak sądzę, zdanie, które rozpoznacie, zdanie, które dzisiejsza młodzież powtarza coraz częściej.

But the most important thing is, I guess, a phrase that you will recognise, a phrase that the youth of today are using more and more.

W moim kraju mamy zdanie opisujące kogoś, kto jest gotów oddać wszystko w zamian za zysk i korzyść: "sprzedaliby nawet własną babcię”. Panie komisarzu!

If someone is prepared to give away everything for a profit or an advantage, then we have a phrase to describe them: 'They would sell their own grandmothers'.

zdanie {n.} (też: pamięć, myśl, uwaga, opinia)

mind {rzecz.}

otwarcie wypowiedzieć swoje zdanie

to speak one’s mind

Gdy zmienisz zdanie, monit będzie wyświetlany ponownie przy następnym uruchomieniu Google Maila offline.

If you change your mind, you will be prompted again the next time you start Google Mail Offline.

Kiedy się z nią spotkaliśmy jednak, zmieniła niestety zdanie, i mówię "niestety” z dużą dozą ironii.

When we met her, she had unfortunately changed her mind; when I say 'unfortunately' I mean it ironically.

Cóż, nigdy nie jest za późno, zawsze może zmienić zdanie.

Well, it is never too late for him to change his mind.

.. że być może... zmienisz zdanie..... i wrócisz do domu.

.. you might... change your mind..... and come home.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "zdanie":

 

Podobne tłumaczenia

"zdania" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zdania" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Z tego co wiem, panie Groote, Komisja nie zmieniła swojego zdania w tej kwestii.

To my knowledge, Mr Groote, the Commission has not changed its view on this matter.

Prawie żadnego zdania o solidarności po jedynej katastrofie jądrowej w Japonii.

Scarcely a single line of solidarity after Japan's only nuclear catastrophe.

Wreszcie, jestem zdania, że powinniśmy zintensyfikować dialog z krajami trzecimi.

Lastly, I believe that we should step up the dialogue with third countries.

Komisja jest raczej zdania, że miernikiem tym jest znajdowanie rozwiązań problemów.

Rather, the Commission believes that it is a matter of finding solutions to problems.

W pewien sposób wszyscy jesteśmy zdania, że języki pochodzenia należy wspierać.

Somehow we all feel it’s not a bad idea to promote the native languages of immigrants.

Obywatele Europy mają prawo do swego zdania w tej sprawie i należy je uszanować.

The people of Europe have a say in this matter and they must be respected.

Dlatego jestem zdania, że ważne jest dostarczenie informacji na ten temat.

Therefore, I feel that it is important to provide some information in this respect.

Komisja jest zdania, że wszystkie strony powinny powstrzymać się od używania siły.

The Commission believes it is important that all sides should refrain from using force.

W związku z tym jestem zdania, że teraz czas na ruch władz państw członkowskich.

I therefore believe that the ball is now in the court of the Member States' authorities.

Jestem zdania, że musimy w Komisji znaleźć odpowiedź na ceny na rynku światowym.

I am of the view that we in the Commission have to find an answer to world market prices.

(DE) Chcielibyśmy zaproponować dodanie następującego zdania w ust. 105:

(DE) We would propose making the following insertion in paragraph 105:

Były zróżnicowane zdania na temat ustawicznego zagrożenia gwałtownymi starciami.

There were differing views on the continuing risk of violent clashes.

Nasza prezydencja jest zdania, że uda jej się otworzyć kolejne dwa rozdziały.

Our presidency believes it will be able to open two further chapters.

Jesteśmy zdania, że przy powoływaniu Unii Gospodarczej i Walutowej popełniono poważne błędy.

We take the view that serious mistakes were made in setting up Economic and Monetary Union.

Nie podzielam jednak zdania na temat tego, co faktycznie osiągnięto na Bałkanach Zachodnich.

However, I do not share the assessment of what was actually achieved in the Western Balkans.

Mówię to z pełnym poszanowaniem dla Polaków: panie Farage, jestem zdania, że broniłem Polski.

This is completely respectful of the Polish: Mr Farage, I think that I defended Poland.

W gruncie rzeczy, jestem zdania, że zmarnowaliśmy już zbyt wiele czasu na tę sprawę.

Actually, I think that we have wasted too much time on this issue.

Aby władał i książętami jego według zdania duszy swojej, i starców jego mądrości nauczał.

To bind his princes at his pleasure, And teach his elders wisdom.

Tego samego zdania są organy ochrony danych, ale się je ignoruje.

The data protection authorities have the same view, but they are being ignored.

Jestem zdania, iż osiągnięte przez Poseł Sprawozdawcę porozumienie w tej kwestii jest optymalne.

I believe the agreement achieved by the rapporteur on this issue is the best possible.
 

Wyniki z forum

"zdania" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

zbywalność · zbywalny · zbzikować · zbzikowany · zbłąkany · ZCAV · zdać · zdalne · zdalnie · zdalny · zdania · zdanie · zdaniowy · zdany · zdarty · zdarzenia · zdarzenie · zdarzyć · zdatność · zdatny · zdawać

Więcej w słowniku polsko-angielskim.