polsko-angielskie tłumaczenie słowa "zdania"

PL zdania polskie tłumaczenie

zdania {niemęskoos.}
zdanie {n.}

PL zdania
volume_up
{niemęskoosobowy}

zdania (też: opinie, orzeczenia)
Po pierwsze, wnioskując na podstawie różnych opinii tu w Izbie, mamy różne zdania w kwestii nierównowagi.
Firstly, looking at the different opinions here in the House, we do not have the same opinion on the question of imbalances.
Nie będzie to proste zadanie, gdyż mamy różne zdania, ale negocjacje i dialog są absolutnie konieczne.
That will be no easy task, as we have many different opinions, but these negotiations and this dialogue are absolutely necessary.
Mieliśmy i nadal mamy różne zdania i dlatego nie powinniśmy do tego wracać i uchwalać nową rezolucję.
We had differing opinions, we still have differing opinions, and that is why we should not come back to it to try and arrive at a new resolution.
zdania
Uczestnicy mieli zidentyfikować, najszybciej jak możliwe, zdania dosłownie fałszywe.
The participants had to identify, as quickly as possible, the literally false sentences.
Zainspirowany przez zdania, postanowiłem użyć pędzla.
Well, inspired by the sentences, I decided to wield the paintbrush.
Sam Petras tak opisuje swoją metodę pracy reżyserskiej: „Gromadzić zdania, obrazy i znaki.

Przykłady użycia - "zdania" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishnie mieć najlepszego zdania na temat czegoś
Polishnie mieć najlepszego zdania na temat czegoś
Polishbyć innego zdania
Polishbyć innego zdania
Polishbyć odmiennego zdania niż
PolishZ tego co wiem, panie Groote, Komisja nie zmieniła swojego zdania w tej kwestii.
To my knowledge, Mr Groote, the Commission has not changed its view on this matter.
PolishPrawie żadnego zdania o solidarności po jedynej katastrofie jądrowej w Japonii.
Scarcely a single line of solidarity after Japan's only nuclear catastrophe.
PolishObywatele Europy mają prawo do swego zdania w tej sprawie i należy je uszanować.
The people of Europe have a say in this matter and they must be respected.
PolishWreszcie, jestem zdania, że powinniśmy zintensyfikować dialog z krajami trzecimi.
Lastly, I believe that we should step up the dialogue with third countries.
Polish W pewien sposób wszyscy jesteśmy zdania, że języki pochodzenia należy wspierać.
Somehow we all feel it’s not a bad idea to promote the native languages of immigrants.
PolishW związku z tym jestem zdania, że teraz czas na ruch władz państw członkowskich.
I therefore believe that the ball is now in the court of the Member States' authorities.
PolishKomisja jest raczej zdania, że miernikiem tym jest znajdowanie rozwiązań problemów.
Rather, the Commission believes that it is a matter of finding solutions to problems.
PolishJestem zdania, że musimy w Komisji znaleźć odpowiedź na ceny na rynku światowym.
I am of the view that we in the Commission have to find an answer to world market prices.
PolishKomisja jest zdania, że wszystkie strony powinny powstrzymać się od używania siły.
The Commission believes it is important that all sides should refrain from using force.
PolishDlatego jestem zdania, że ważne jest dostarczenie informacji na ten temat.
Therefore, I feel that it is important to provide some information in this respect.
PolishByły zróżnicowane zdania na temat ustawicznego zagrożenia gwałtownymi starciami.
There were differing views on the continuing risk of violent clashes.
PolishNasza prezydencja jest zdania, że uda jej się otworzyć kolejne dwa rozdziały.
Our presidency believes it will be able to open two further chapters.
PolishTego samego zdania są organy ochrony danych, ale się je ignoruje.
The data protection authorities have the same view, but they are being ignored.
PolishW gruncie rzeczy, jestem zdania, że zmarnowaliśmy już zbyt wiele czasu na tę sprawę.
Actually, I think that we have wasted too much time on this issue.
Polish(DE) Chcielibyśmy zaproponować dodanie następującego zdania w ust. 105:
(DE) We would propose making the following insertion in paragraph 105: