polsko-angielskie tłumaczenie słowa "zdań"


Wyniki dla "zdanie". Słowo "zdań" nie jest obecnie dostępne w słowniku.

PL zdań polskie tłumaczenie

zdanie {n.}

PL zdanie
volume_up
{nijaki}

zdanie (też: opinia, pogląd, mniemanie, głos)
volume_up
opinion {rzecz.}
To wystarczy, aby obywatele Irlandii zmienili zdanie.
That will be enough to change the opinion of the people of the Republic of Ireland.
Podsumowując, chciałabym przedstawić swoje zdanie na temat wniesionych poprawek.
In conclusion, let me present my opinion on the amendments tabled.
Moje zdanie potwierdza Karta praw podstawowych Unii Europejskiej.
The Charter of Fundamental Rights of the European Union backs up my opinion.
zdanie
volume_up
sentence {rzecz.}
Mężczyźni czytając to zdanie widzą to.
So, men read that sentence, and they look at that sentence, and they read this.
Samo to zdanie ujawnia, że szczęście jest skazane na zagładę.
That very sentence already reveals the doom of destruction of happiness.
Uważam, że następujące zdanie mogłoby uzyskać tutaj szerokie poparcie:
I believe that this is a sentence which could gain broad agreement here:
zdanie (też: wyrażenie, zwrot, wypowiedzenie)
volume_up
phrase {rzecz.}
Użyte w tym projekcie rezolucji zdanie może być dla Hindusów obraźliwe.
The phrase used in the motion for a resolution is potentially offensive to Indians.
Co to zdanie naprawdę oznacza?
Ale najważniejszą rzeczą jest, jak sądzę, zdanie, które rozpoznacie, zdanie, które dzisiejsza młodzież powtarza coraz częściej.
But the most important thing is, I guess, a phrase that you will recognise, a phrase that the youth of today are using more and more.
zdanie (też: instrukcja, twierdzenie, komunikat, wyrażenie)
volume_up
statement {rzecz.}
Myślę, że jest to istotne zdanie, które ukazuje naszą powinność.
This, I believe, is a key statement which illustrates our duty.
Powyższe zdanie jest dość oczywiste.
Well, that's kind of an obvious statement up there.
Ponadto w tej rezolucji pojawiło się zdanie, aby zwrócić się o opinię prawną do Agencji Praw Podstawowych.
Furthermore, this resolution contains a statement to the effect that the legal opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights should be requested.
zdanie (też: uwaga, opinia, świadomość, sposób myślenia)
volume_up
mind {rzecz.}
Ile wypadków w elektrowniach jądrowych potrzeba, bym zmieniła zdanie?
How many accidents will it take to change my mind?
.. że być może... zmienisz zdanie..... i wrócisz do domu.
.. you might... change your mind..... and come home.
Rzecz jasna każdy ma prawo zmienić zdanie.
Of course, everyone has a right to change their mind.

Przykłady użycia - "zdań" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishOptymizmem napawa mnie, że pomimo rozbieżności zdań osiągnęliśmy jednak konsensus.
What makes me optimistic is that in spite of everything we have a kind of consensus.
PolishI wchodzi kobieta z dzieckiem, a Conan Doyle opisuje następującą wymianę zdań.
And a woman comes in with a child, and Conan Doyle describes the following exchange.
PolishSprawozdawczyni, jako przyczynę tej sytuacji podaje "wewnętrzną różnicę zdań”.
The rapporteur refers to 'internal disagreement' as the reason for this.
PolishPo drugie, musimy stworzyć przestrzeń dla tego, co nazywam kierowaną różnicą zdań.
Second, we need to create the space for what I call "managed dissent."
PolishCo pokazuje, że wewnątrz każdego kraju różnica zdań nie dotyczy krzywdy i sprawiedliwości.
Which shows that within any country, the disagreement isn't over harm and fairness.
PolishKierowanie różnicą zdań polega na uznawaniu wartości niezgody, dysonansu i odmienności.
Managing dissent is about recognizing the value of disagreement, discord and difference.
PolishJak w szczególności wskazała pani poseł Rühle, powstały w związku z nimi pewne różnice zdań.
As Mrs Rühle in particular pointed out, we had some disagreements with them.
PolishIstnieją różnice zdań między państwami członkowskimi co do tego, kto może tworzyć rodzinę.
We have differing views in our Member States about who can form a family.
PolishJak można przezwyciężyć różnice zdań i wykorzystać je na rzecz tego samego europejskiego ideału?
How do we overcome our disagreements and use them to serve the same European ideal?
PolishW dziedzinie polityki zagranicznej pojawiają się jednak poważne różnice zdań.
In foreign policy, however, this is seen as highly contentious.
PolishBez różnic zdań napędzających debatę, to mogłoby być dość nudne.
Without these differences to fuel our debates, these might be a bit boring.
PolishPo pierwsze, kilka zdań na temat na sytuacji gospodarczej i polityki pieniężnej z ostatniego roku.
First, on the economic developments and monetary policy over the past year.
PolishPowtórzę, że nie ma znaczącej różnicy zdań pomiędzy tymi trzema instytucjami.
In essence, I would repeat that there is no significant disagreement between the three institutions.
PolishNie ma dwóch zdań co do tego, że kobieta ma prawo do własnego ciała.
It goes without saying that a woman has a right to her own body.
PolishByła to szczera wymiana zdań, podczas której omówiliśmy swoje poglądy.
We had a frank exchange and debated our respective views.
PolishSpróbujmy się zmierzyć z różnicą zdań na temat tego, co powinno zostać zrealizowane na szczeblu wspólnotowym.
But let's face it, there is disagreement as to what should be done at Community level.
PolishJednakże największe różnice zdań dotyczą oczywiście liczb.
However, the greatest disagreements concern the figures, of course.
PolishDlatego mówię o potrzebie aktywnego kierowania różnicą zdań.
And that's why I talk about the need to actively manage dissent.