Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zdań"

Wyniki dla "zdanie". "zdań" nie jest obecnie dostępny w słowniku
 

"zdań" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-25 z 78

zdanie {rzeczownik}

zdanie {n.} (też: opinia, pogląd, głos, mniemanie)

opinion {rzecz.}

Każdy z nas ma własne zdanie na temat sposobu, w jaki możemy usprawniać nasze działanie.

Each one of us has his or her own opinion as to where and how we might improve things.

Ludzie na Kubie nadal ryzykują życiem, gdy wyrażają swoje własne zdanie.

People there continue to risk their lives when voicing their opinion.

Każdy w tej Izbie ma prawo wyrazić swoje zdanie, zaś decyduje większość,

Everyone is entitled to express his or her opinion in this House, and the majority decides.

autor. - (ES) Pani przewodnicząca! Podzielam zdanie pani De Keyser.

author. - (ES) Madam President, I am of the same opinion as Mrs De Keyser.

Podsumowując, chciałabym przedstawić swoje zdanie na temat wniesionych poprawek.

In conclusion, let me present my opinion on the amendments tabled.

zdanie {n.}

sentence {rzecz.}

Uważam, że następujące zdanie mogłoby uzyskać tutaj szerokie poparcie:

I believe that this is a sentence which could gain broad agreement here:

Jest to konieczne, gdyż w przeciwnym razie zdanie nie będzie miało sensu w języku angielskim.

This is necessary, otherwise the sentence will have no meaning in English.

Aby rozwiązać tę kwestię, wystarczyłoby dodać zdanie nawiązujące do poprawki 3.

A sentence corresponding with Amendment 3 would have been sufficient to defuse this conflict.

(Śmiech) Ponieważ wiecie, jakie było ostatnie zdanie tego spotkania.

(Laughter) Because you know what the last word was, what the last sentence was of that meeting.

Jakież wspaniałe byłoby to zdanie, gdyby tylko było wprowadzane w życie!

What a wonderful sentence that would be, if it were implemented!

zdanie {n.} (też: komunikat, instrukcja, twierdzenie, rozkaz)

statement {rzecz.}

Myślę, że jest to istotne zdanie, które ukazuje naszą powinność.

This, I believe, is a key statement which illustrates our duty.

Powyższe zdanie jest dość oczywiste.

Well, that's kind of an obvious statement up there.

Jest to również wspólne oświadczenie, panie pośle, więc jeśli pana zdanie jest takie, jakie właśnie pan wyraził, to sprzeciwia się pan wspólnemu oświadczeniu.

That is in the joint statement too, Mr McMillan-Scott, and if you hold the opinion you have been expressing, you are against the joint statement.

Ponadto w tej rezolucji pojawiło się zdanie, aby zwrócić się o opinię prawną do Agencji Praw Podstawowych.

Furthermore, this resolution contains a statement to the effect that the legal opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights should be requested.

Oświadczenia Komisji dotyczące zakresu pokazują sposób, w jak naszym zdaniem należy interpretować kompromisowy tekst w odniesieniu do zakresu.

The statements the Commission has made on the scope outline the way we think the compromise text should be interpreted with regard to the scope.

zdanie {n.} (też: wyrażenie, zwrot, wypowiedzenie)

phrase {rzecz.}

Użyte w tym projekcie rezolucji zdanie może być dla Hindusów obraźliwe.

The phrase used in the motion for a resolution is potentially offensive to Indians.

Panie pośle Alvaro! Problem polega na tym, że w różnych wersjach językowych zdanie to jest odmiennie skonstruowane.

Mr Alvaro, the problem is that, in the different language versions, this phrase was structured in a different way.

Co to zdanie naprawdę oznacza?

What does this phrase really mean?

Ale najważniejszą rzeczą jest, jak sądzę, zdanie, które rozpoznacie, zdanie, które dzisiejsza młodzież powtarza coraz częściej.

But the most important thing is, I guess, a phrase that you will recognise, a phrase that the youth of today are using more and more.

W moim kraju mamy zdanie opisujące kogoś, kto jest gotów oddać wszystko w zamian za zysk i korzyść: "sprzedaliby nawet własną babcię”. Panie komisarzu!

If someone is prepared to give away everything for a profit or an advantage, then we have a phrase to describe them: 'They would sell their own grandmothers'.

zdanie {n.} (też: pamięć, myśl, uwaga, opinia)

mind {rzecz.}

otwarcie wypowiedzieć swoje zdanie

to speak one’s mind

Gdy zmienisz zdanie, monit będzie wyświetlany ponownie przy następnym uruchomieniu Google Maila offline.

If you change your mind, you will be prompted again the next time you start Google Mail Offline.

Kiedy się z nią spotkaliśmy jednak, zmieniła niestety zdanie, i mówię "niestety” z dużą dozą ironii.

When we met her, she had unfortunately changed her mind; when I say 'unfortunately' I mean it ironically.

Cóż, nigdy nie jest za późno, zawsze może zmienić zdanie.

Well, it is never too late for him to change his mind.

.. że być może... zmienisz zdanie..... i wrócisz do domu.

.. you might... change your mind..... and come home.
Nie do końca to, czego szukasz? Poinformuj nas, że brakuje tłumaczenia hasła "zdań".
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "zdanie":

 

Podobne tłumaczenia

"zdań" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zdań" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Optymizmem napawa mnie, że pomimo rozbieżności zdań osiągnęliśmy jednak konsensus.

What makes me optimistic is that in spite of everything we have a kind of consensus.

I wchodzi kobieta z dzieckiem, a Conan Doyle opisuje następującą wymianę zdań.

And a woman comes in with a child, and Conan Doyle describes the following exchange.

Sprawozdawczyni, jako przyczynę tej sytuacji podaje "wewnętrzną różnicę zdań”.

The rapporteur refers to 'internal disagreement' as the reason for this.

Kierowanie różnicą zdań polega na uznawaniu wartości niezgody, dysonansu i odmienności.

Managing dissent is about recognizing the value of disagreement, discord and difference.

Co pokazuje, że wewnątrz każdego kraju różnica zdań nie dotyczy krzywdy i sprawiedliwości.

Which shows that within any country, the disagreement isn't over harm and fairness.

Po drugie, musimy stworzyć przestrzeń dla tego, co nazywam kierowaną różnicą zdań.

Second, we need to create the space for what I call "managed dissent."

Istnieją różnice zdań między państwami członkowskimi co do tego, kto może tworzyć rodzinę.

We have differing views in our Member States about who can form a family.

Jak w szczególności wskazała pani poseł Rühle, powstały w związku z nimi pewne różnice zdań.

As Mrs Rühle in particular pointed out, we had some disagreements with them.

Bez różnic zdań napędzających debatę, to mogłoby być dość nudne.

Without these differences to fuel our debates, these might be a bit boring.

Nie ma dwóch zdań co do tego, że kobieta ma prawo do własnego ciała.

It goes without saying that a woman has a right to her own body.

Jak można przezwyciężyć różnice zdań i wykorzystać je na rzecz tego samego europejskiego ideału?

How do we overcome our disagreements and use them to serve the same European ideal?

W dziedzinie polityki zagranicznej pojawiają się jednak poważne różnice zdań.

In foreign policy, however, this is seen as highly contentious.

Po pierwsze, kilka zdań na temat na sytuacji gospodarczej i polityki pieniężnej z ostatniego roku.

First, on the economic developments and monetary policy over the past year.

Dlatego mówię o potrzebie aktywnego kierowania różnicą zdań.

And that's why I talk about the need to actively manage dissent.

Powtórzę, że nie ma znaczącej różnicy zdań pomiędzy tymi trzema instytucjami.

In essence, I would repeat that there is no significant disagreement between the three institutions.

Już w przeszłości przemoc służyła do rozstrzygania różnic zdań i teraz znów zwyciężyła nad dialogiem.

Violence has been used in the past to settle differences and has once again triumphed over dialogue.

Jednakże największe różnice zdań dotyczą oczywiście liczb.

However, the greatest disagreements concern the figures, of course.

Była to szczera wymiana zdań, podczas której omówiliśmy swoje poglądy.

We had a frank exchange and debated our respective views.

To jest jedno z ulubionych zdań rosyjskich dyplomatów.

This is one of the assertions Russian diplomats love to make.

Obecnie różnica zdań między nami a Radą dotyczy kwestii głosowania odwróconą większością kwalifikowaną.

The difference that separates us today from the Council is the issue of reverse qualified majority voting.
 

Wyniki z forum

"zdań" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

zbywalność · zbywalny · zbzikować · zbzikowany · zbłąkany · ZCAV · zdać · zdalne · zdalnie · zdalny · zdań · zdania · zdanie · zdaniowy · zdany · zdarty · zdarzenia · zdarzenie · zdarzyć · zdatność · zdatny

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.