polsko-angielskie tłumaczenie słowa "zastosowanie"

PL zastosowanie polskie tłumaczenie

zastosować {czas. dk}

PL zastosowanie
play_circle_outline
{nijaki}

zastosowanie (też: prośba, podanie, zgłoszenie, stosowanie)
To zastosowanie zasady pomocniczości musi pozostać nienaruszone.
This application of the subsidiarity principle must remain intact.
Zastosowanie etapów emisji zanieczyszczeń do ciągników o wąskim rozstawie kół (
Application of emission stages to narrow-track tractors (
Ta sprawa wywołała długą dyskusję i uniemożliwiła szybkie zastosowanie dyrektywy.
This matter caused a long discussion, and prevented the early application of the directive.
zastosowanie (też: wykorzystanie, używanie)
Zastosowanie różnych mikronadajników dało różne wyniki.
And using different microsatellites gave the different results.
W celu zmniejszenia dawki można rozważyć zastosowanie roztworów do podawania doustnego.
Using the oral solution may be considered for dose reduction.
Jednak może być to ograniczone przez zastosowanie zalecanej dawki i schematu podawania.
However, this can be minimised by using the recommended dose and schedule of administration.
zastosowanie (też: zwyczaj, praktyka, praktyczna strona)
zastosowanie (też: zamiar, celowość, cel, skutek)
Celem systemu jest zapewnienie najbardziej wymagających i zróżnicowanych zastosowań.
The purpose of the system is performance of the most demanding and diverse applications.
Jej zastosowanie jest ogromne.
Obywatele muszą mieć 100 % pewność, że stosowane przez nich produkty są bezpieczne i nadają się do zastosowania w danym przypadku.
The public needs to be 100% sure that the products they consume are safe and fit for purpose.

Przykłady użycia - "zastosowanie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTo jest uczenie się czegoś, przejmowanie pomysłu od organizmu i zastosowanie go.
This is learning something, learning an idea, from an organism and then applying it.
PolishU pacjentów z ryzykiem hiperurykemii należy rozważyć zastosowanie allopurynolu.
For patients at risk of hyperuricemia, the use of allopurinol should be considered.
PolishPrzejrzystość nie może być jednostronna, musi mieć ona zastosowanie do obydwu stron.
Transparency cannot be a one-way street, however - it has to apply to both sides.
PolishDodatkowo zaleca się zastosowanie odpowiedniego insektycydu w otoczeniu zwierząt.
In addition, it is recommended to treat the environment with a suitable insecticide.
PolishNależy dokładnie rozważyć zastosowanie tych leków jednocześnie z toremifenem.
Concomitant use of those drugs with toremifene should be carefully considered.
PolishMa to zastosowanie do wszystkich obszarów objętych umową, w tym rolnictwa”.
This applies to all areas to be covered by the agreement, including agriculture'.
PolishDo pewnego stopnia ma tutaj zastosowanie niemieckie przysłowie "einmal ist keinmal”.
To some extent, the adage of our German friends, einmal ist keinmal, applies here.
PolishZasada proporcjonalności ma zastosowanie do prawa prywatnego i prawa międzynarodowego.
The principle of proportionality applies to private as well as international law.
PolishZastosowanie tego typu urządzeń pozostawia nadal szereg pytań bez odpowiedzi.
Use of this type of equipment still leaves a series of unanswered questions.
PolishMa zastosowanie na warunkach określonych w prawie Unii i ustawodawstwach krajowych.
It applies under the conditions laid down by Union law and by national laws.
PolishZastosowanie szczepionki Gardasil powinno być zgodne z oficjalnymi zaleceniami.
The use of Gardasil should be in accordance with official recommendations.
PolishMa to zastosowanie tak do USA, jak i do Rosji, i musimy na ten fakt zareagować.
This applies as much to the US as to Russia, and we must respond to this.
PolishJednocześnie celem jest zastosowanie takiej samej recepty w Irlandii i Portugalii.
At the same time, the aim is to apply this recipe to Ireland and Portugal.
PolishW pewnych sytuacjach klinicznych właściwe może być zastosowanie dawki 15- 30 ml/ kg.
In certain clinical situations, a dosage of 15-30 ml/ kg may be appropriate.
PolishDlatego też uważam, że bardziej skuteczne byłoby zastosowanie zasady pomocniczości.
That is why I think it would be more effective to apply the principle of subsidiarity.
PolishW tym przypadku, niewątpliwie nadal powinna mieć zastosowanie zasada subsydiarności.
The principle of subsidiarity should undoubtedly continue to be applied in this case.
PolishCo więcej, będą one miały zastosowanie w każdym kraju Unii Europejskiej.
Furthermore, the arrangement will apply to every country in the European Union.
PolishMożna rozważyć zastosowanie tej szczepionki od drugiego trymestru ciąży.
The use of this vaccine may be considered from the second trimester of pregnancy.
PolishZastosowanie szczepionki Silgard powinno być zgodne z oficjalnymi zaleceniami.
The use of Silgard should be in accordance with official recommendations.
PolishAle nie jest to wszystko takie łatwe i każdy rozważa zastosowanie nowych metod.
But things are not so easy, and everyone is thinking about the new methods to be applied.