Językowy Mundial bab.la 2015

RU
VS
HR
Я тебя люблю! Volim te

Głosuj na swój ulubiony język!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zastosowanie"

 

"zastosowanie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 3394

zastosowanie {rzeczownik}

zastosowanie {n.} (też: prośba, zgłoszenie, podanie, stosowanie)

application {rzecz.}

Po wniosku tym przedstawiono sprawozdanie oceniające zastosowanie rozporządzenia.

This proposal was followed by a report which evaluated the application of the Regulation.

Z uwagi na to należy trzeźwo rozważyć zastosowanie pomocy państwowej.

In view of this, its application should be a matter of sober consideration.

Ta sprawa wywołała długą dyskusję i uniemożliwiła szybkie zastosowanie dyrektywy.

This matter caused a long discussion, and prevented the early application of the directive.

Np.: zastosowanie przez Benjamina Robinsa zasad Newtona w balistyce.

Example: Benjamin Robins's extraordinary application of Newtonian physics to ballistics.

Pokażę inne zastosowanie robotów, jesteśmy znów w naszym laboratorium.

Another application I want to show you -- again, this is in our lab.

zastosowanie {n.} (też: wykorzystanie, używanie)

using {rzecz.}

Jednak może być to ograniczone przez zastosowanie zalecanej dawki i schematu podawania.

However, this can be minimised by using the recommended dose and schedule of administration.

W drugim badaniu oceniano zastosowanie preparatu Kiovig do immunomodulacji u 23 pacjentów z IPM.

The second study looked at using Kiovig for immunomodulation in 23 patients with ITP.

W drugim badaniu u 57 pacjentów z IPM oceniano zastosowanie preparatu Privigen do immunomodulacji.

The second study looked at using Privigen for immunomodulation in 57 patients with ITP.

W celu zmniejszenia dawki można rozważyć zastosowanie roztworów do podawania doustnego.

Using the oral solution may be considered for dose reduction.

Dlatego zastosowanie tylko tych instrumentów politycznych, którymi dysponujemy obecnie nie wystarczy.

As a result, merely using the political instruments at our disposal today is not enough.

zastosowanie {n.} (też: zwyczaj, praktyka, praktyczna strona)

praxis {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "zastosowanie":

 

Podobne tłumaczenia

"zastosowanie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zastosowanie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Lekarz poinformuje pacjenta o przyczynach zastosowania leku Filgrastim ratiopharm.

Your doctor will tell you why you are being treated with Filgrastim ratiopharm.

Należy dokładnie rozważyć zastosowanie tych leków jednocześnie z toremifenem.

Concomitant use of those drugs with toremifene should be carefully considered.

U pacjentów z ryzykiem hiperurykemii należy rozważyć zastosowanie allopurynolu.

For patients at risk of hyperuricemia, the use of allopurinol should be considered.

Lek ma postać proszku i przed zastosowaniem należy go wymieszać z wodą pitną.

This medicine is a powder that must be first mixed with drinking water before use.

Ciąża i karmienie piersią Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Pregnancy and breast-feeding Ask your doctor for advice before taking any medicine.

W razie wątpliwości związanych ze zastosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor.

Plan zastosowania istnieje, ale jest to kosztowna operacja i duża inwestycja.

This deployment plan exists, but it is a costly operation and a big investment.

Po zastosowaniu maści Protopic należy umyć ręce, o ile nie są one objęte leczeniem.

Wash your hands after applying Protopic unless your hands are also being treated.

Dodatkowo zaleca się zastosowanie odpowiedniego insektycydu w otoczeniu zwierząt.

In addition, it is recommended to treat the environment with a suitable insecticide.

Zastosowanie tego typu urządzeń pozostawia nadal szereg pytań bez odpowiedzi.

Use of this type of equipment still leaves a series of unanswered questions.

Ma zastosowanie na warunkach określonych w prawie Unii i ustawodawstwach krajowych.

It applies under the conditions laid down by Union law and by national laws.

W pewnych sytuacjach klinicznych właściwe może być zastosowanie dawki 15- 30 ml/ kg.

In certain clinical situations, a dosage of 15-30 ml/ kg may be appropriate.

To jest uczenie się czegoś, przejmowanie pomysłu od organizmu i zastosowanie go.

This is learning something, learning an idea, from an organism and then applying it.

Przejrzystość nie może być jednostronna, musi mieć ona zastosowanie do obydwu stron.

Transparency cannot be a one-way street, however - it has to apply to both sides.

Do pewnego stopnia ma tutaj zastosowanie niemieckie przysłowie "einmal ist keinmal”.

To some extent, the adage of our German friends, einmal ist keinmal, applies here.

Dzieci Nie przeprowadzono badań z zastosowaniem produktu ZYPADHERA u dzieci.

Paediatric population ZYPADHERA has not been studied in the paediatric population.

W badaniach klinicznych nie badano skuteczności zastosowania dawki 12, 5 mg.

The efficacy of the 12.5 mg dose has not been investigated in clinical trials.

Mimo powstałego wrażenia, kryteria kopenhaskie nie znajdują tu zastosowania.

Contrary to the impression given, the Copenhagen criteria do not apply here.

Na każde 1000 zastosowań NovoSeven zgłaszano mniej niż jedno działanie niepożądane.

For every 1,000 NovoSeven doses less than one side effect has been reported.

Są to normalne zjawiska, które zanikają w ciągu 1 – 4 dni po zastosowaniu preparatu.

This is normal and will generally resolve within 1 – 4 days after administration.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: jeśli but pasuje, noś go, jeśli krytyka jest słuszna, przyjmij ją, drewniany pal, drewniany kołek, leczenie

Podobne słowa

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.