Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zamknąć"

 

"zamknąć" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-52 z 529

zamknąć {czasownik}

zamknąć {czas. dk} (też: domykać, zamykać, zamykać się, pozamykać)

Ponadto możesz zamknąć wszystkie usługi Google powiązane z Twoim kontem Google.

You can also choose to close all Google services associated with your Google Account.

Mając te klucze mogą otworzyć drzwi do otwartego rynku, ale mogą je również zamknąć.

With these keys, they can open the door to an open market, but they can also close it.

Istnieją obawy, że po wyborach w Portugalii spółka może zamknąć fabrykę.

It is now feared that when the elections in Portugal are over, the company may close.

To bardzo ważne, byśmy pomogli prezydentowi Obamie zamknąć więzienie Guantánamo.

It is very important that we help President Obama to close Guantánamo.

W swoim sprawozdaniu pan poseł Domenici pokazuje, jak te furtki zamknąć.

The Domenici report gives an account of how to close those back doors.

zamknąć {czas. dk} (też: zamykać się, zalepić, zabudować, zamykać)

to shut [shut|shut] {czas.}

Właśnie tego chciałbym doczekać, zamiast metody "zamknąć oczy i naprzód marsz”.

This is what I would like to see, rather than the method of 'shut your eyes and advance'.

Nie jest to więc właściwa chwila, abyśmy mieli nagle zamknąć usta.

This, then, is not the moment for us to start to keep our mouths shut.

Jeżeli elektrownia nie przejdzie testu i jeżeli nie da się poprawić jej stanu, należy ją zamknąć.

If a plant fails the test and if the issues raised cannot be remedied, it should be shut down.

zamknąć gębę na kłódkę

to keep one’s mouth shut

zamknąć coś gwałtownie

to flip sth shut

zamknąć {czas. dk} (też: zamknąć na zasuwę, zamykać na zasuwę, blokować, zablokować)

Wysłano mnie tam, by mnie zamknąć, myśląc, że teraz nie będzie samochodów i VIP-ów, którym daje się mandaty.

They sent me to prison to lock me up, thinking, "Now there will be no cars and no VIPs to be given tickets to.

Powinniśmy przekazywać ją dalej i jednocześnie być świadomymi, że nie możemy zamknąć tych wartości w obrębie Unii Europejskiej.

We should pass it on and, at the same time, be aware that we cannot lock up this value within our European Union.

Nie mogę zamknąć drzwi.

I can't lock the door.

Zamknąć się w pokoju?

Lock myself up in my room?

Kiedy człowiek chce zapomnieć, stara się nie widzieć pewnych rzeczy, dlatego chce wrócić do swojego pokoju i zamknąć się w nim i powiedzieć: "Dosyć tego."

You know, when you want to forget, you don't want to see things, so you just want to go to your room, to lock yourself inside and say, "That's enough."

zamknąć {czas. dk}

To nic nowego: propozycja przebudowy, budowy lub stworzenia państwa, w którym wszyscy obywatele romscy będą przebywali w zamknięciu,.

This is a completely unoriginal proposal: to rebuild, build or conceive a State to which all Roma citizens are confined.

zamknąć {czas. dk} (też: stłoczyć, mieszkać w chacie, mieszkać w domku)

zamknąć {czas. dk} (też: blokować, zamykać, zablokować)

to occlude [occluded|occluded] (passage, opening) {czas. przech.}

zamknąć (czymś) {czas. dk} (też: zamykać)

to flank [flanked|flanked] (by sth) {czas. przech.}

zamknąć {czas. dk} (też: zamykać, usuwać, obciąć, okroić)

to ax [axed|axed] {czas.} [Amer.]

zamknąć {czas. dk} (też: uwięzić, więzić, zamykać, zamurować)

to immure [immured|immured] {czas.} [poet.]

zamknąć {czas. dk} (też: zamykać)

to clamp on {czas.}

zamknąć {czas. dk} (też: uwięzić, więzić, zamykać, zamurować)

to mure {czas.} [arch.]

zamknąć {czas. dk} (też: zamykać, uciszyć się)

to shut up {czas.}

Nie możesz się zamknąć?

Director 2: Can you not shut up?

zamknąć {czas. dk} (też: zamykać, likwidować, zlikwidować, ulec likwidacji)

to close down {czas.}

Chcielibyście teraz zamknąć badanie, czy poczekać aż będziemy mieli solidne wyniki?"

Would you like to close down the trial now, or should we wait until we have robust results?"

Czas położyć kres hipokryzji, wykazać się umiejętnością przewodzenia i zamknąć siedzibę Parlamentu w Strasburgu.

It is time to stop the hypocrisy, to show leadership and to close down the Strasbourg Parliament.

Dlatego, jeśli rzeczywiście chcemy wdrażać zasady efektywności energetycznej, powinniśmy zamknąć parlament w Strasburgu.

Therefore, if we really want to take a lead on energy efficiency, we should close down the Strasbourg Parliament.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat bez zmian pozostała lista państw, w których w ciągu roku można ostatecznie zamknąć działalność gospodarczą.

Over the past two years, the list of countries in which it has been possible to close down a business entirely within a year has remained the same.

Wszystkie państwa członkowskie UE powinny podjąć natychmiastowe działania polegające na lepszej koordynacji między odpowiedzialnymi siłami policyjnymi, tak aby zamknąć nielegalne strony.

Immediate action must be taken by all EU Member States to close down illegal sites, by means of better coordination among the police forces responsible.

zamknąć {czas. dk} (też: zamykać, uwięzić, więzić)

to coop up {czas.}

zamknąć {czas. dk} (też: dokończyć, zakończyć, kończyć, otulić)

to wrap up {czas.}

W najbliższych miesiącach, zanim Chorwacja zamknie negocjacje, przywódcy z Zagrzebia będą mieli jeszcze wiele do zrobienia.

For the leadership in Zagreb, there remains much to be done in the months before Croatia wraps up negotiations.

zamknąć (na klucz) {czas. dk} (też: uwięzić, więzić, trzymać pod kluczem, przymknąć)

to lock up {czas.}

Powinniśmy przekazywać ją dalej i jednocześnie być świadomymi, że nie możemy zamknąć tych wartości w obrębie Unii Europejskiej.

We should pass it on and, at the same time, be aware that we cannot lock up this value within our European Union.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "zamknąć":

 

Podobne tłumaczenia

"zamknąć" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zamknąć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Na mocy porozumienia dwa bloki zamknięto w 2002 roku, a dwa kolejne w 2006 roku.

Under the agreement, two units were closed in 2002, and the other two in 2006.

Zamknięcie składa się z silikonowego korka z butylu z zakrywką zabezpieczającą.

The closure consists of a siliconised butyl stopper with a tamper proof flip-off cap.

Zamknięcie czterech reaktorów oznacza dla Bułgarii stratę 1 700 mW energii.

The closure of four reactors means a loss of 1 700 MW of energy for Bulgaria.

Podczas przejazdu przez otwartą przestrzeń ze zwierzętami proszę zamknąć okna.

When driving through animal compounds, please keep all car windows closed.

Mając te klucze mogą otworzyć drzwi do otwartego rynku, ale mogą je również zamknąć.

With these keys, they can open the door to an open market, but they can also close it.

O ile nie zamkną drzwi i nie będą nas tu trzymać wiecznie, to się nie to zdarzy.

Except if they locked the doors and kept us here literally forever, that would happen.

Zamknięcie ksiąg Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008

Closure of the accounts of the European Police College for the financial year 2008

Upewnić się, że nie pozostały kropelki wody, a następnie zamknąć ustnik.

Thoroughly rinse the soap out of the chamber and mouthpiece with warm water.

Już nadszedł czas, aby po 13 latach zamknąć karygodny epizod Srebrenicy.

After 13 years it is time to bring the shameful Srebrenica episode to a closure.

Istnieją obawy, że po wyborach w Portugalii spółka może zamknąć fabrykę.

It is now feared that when the elections in Portugal are over, the company may close.

Mocno wierzę, że zamknięcie tego biura nie może być celem samym w sobie.

I firmly believe that the closure of this office cannot be an objective in itself.

Aby zamknąć ten widok, usuń zaznaczenie opcji Kompaktowe elementy sterujące w menu Widok.

To exit this view, deselect the Compact controls option from the View menu.

Pomyślałem, że wystąpię jeszcze raz żeby raz na zawsze zamknąć temat sosu.

And so I though I would come and try and put spaghetti sauce behind me.

Właśnie tego chciałbym doczekać, zamiast metody "zamknąć oczy i naprzód marsz”.

This is what I would like to see, rather than the method of 'shut your eyes and advance'.

W niektórych przypadkach zamknięto wszystkie szkoły, kościoły i miejsca publiczne.

In some cases all schools, all churches, all public venues were closed.

Maroko zamknęło swoje granice dla wszystkich, którzy mogliby być świadkami tych wydarzeń.

Morocco has largely closed its borders to anyone who could witness these events.

Wiele rodzin musiało opuścić swoje domy, a szkoły trzeba było zamknąć.

Many families have had to leave their homes, and schools have remained closed.

Jestem pewien, że za to pójdę do piekła, ale zamknij swoją świętobliwą gębę.

I'm sure I'm going to hell for this, but shut your holy fucking mouth.

Końcowy raport z badania będzie przedstawiony 4 miesiące po zamknięciu bazy danych.

The final study report will be provided 4 months after data base lock.

Za godne ubolewania uważam ponadto zamknięcie tak wielu małych portów.

I also consider it regrettable that we have closed down so many small ports.
 

Wyniki z forum

"zamknąć" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-angielskim.