Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zamknąć"

 

"zamknąć" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-50 z 545

zamknąć {czasownik}

zamknąć {czas.} (też: zamykać, domykać, zamykać się, pozamykać)

Skoro już jesteście wyszkoleni, pozwólcie mi się skoncentrować, zamknąć oczy.

Since you're already trained, let me concentrate, close my eyes. ~~~ Come, come.

Ponadto możesz zamknąć wszystkie usługi Google powiązane z Twoim kontem Google.

You can also choose to close all Google services associated with your Google Account.

Mając te klucze mogą otworzyć drzwi do otwartego rynku, ale mogą je również zamknąć.

With these keys, they can open the door to an open market, but they can also close it.

Istnieją obawy, że po wyborach w Portugalii spółka może zamknąć fabrykę.

It is now feared that when the elections in Portugal are over, the company may close.

To bardzo ważne, byśmy pomogli prezydentowi Obamie zamknąć więzienie Guantánamo.

It is very important that we help President Obama to close Guantánamo.

zamknąć {czas.} (też: zamykać, zamykać się, przymknąć, zalepić)

to shut [shut|shut] {czas.}

Właśnie tego chciałbym doczekać, zamiast metody "zamknąć oczy i naprzód marsz”.

This is what I would like to see, rather than the method of 'shut your eyes and advance'.

Nie jest to więc właściwa chwila, abyśmy mieli nagle zamknąć usta.

This, then, is not the moment for us to start to keep our mouths shut.

Jeżeli elektrownia nie przejdzie testu i jeżeli nie da się poprawić jej stanu, należy ją zamknąć.

If a plant fails the test and if the issues raised cannot be remedied, it should be shut down.

zamknąć coś gwałtownie

to flip sth shut

Chyba nadszedł czas, aby zamknąć ten parlament.

Surely the time has come for this place to be shut down.

zamknąć {czas.}

Wysłano mnie tam, by mnie zamknąć, myśląc, że teraz nie będzie samochodów i VIP-ów, którym daje się mandaty.

They sent me to prison to lock me up, thinking, "Now there will be no cars and no VIPs to be given tickets to.

Powinniśmy przekazywać ją dalej i jednocześnie być świadomymi, że nie możemy zamknąć tych wartości w obrębie Unii Europejskiej.

We should pass it on and, at the same time, be aware that we cannot lock up this value within our European Union.

Nie mogę zamknąć drzwi.

I can't lock the door.

Zamknąć się w pokoju?

Lock myself up in my room?

Kiedy człowiek chce zapomnieć, stara się nie widzieć pewnych rzeczy, dlatego chce wrócić do swojego pokoju i zamknąć się w nim i powiedzieć: "Dosyć tego."

You know, when you want to forget, you don't want to see things, so you just want to go to your room, to lock yourself inside and say, "That's enough."

zamknąć {czas.} (też: ograniczyć)

To nic nowego: propozycja przebudowy, budowy lub stworzenia państwa, w którym wszyscy obywatele romscy będą przebywali w zamknięciu,.

This is a completely unoriginal proposal: to rebuild, build or conceive a State to which all Roma citizens are confined.

zamknąć {czas.} (też: zamykać, blokować, zablokować)

to occlude [occluded|occluded] (passage, opening) {czas. przech.}

zamknąć (czymś) {czas.} (też: zamykać)

to flank [flanked|flanked] (by sth) {czas. przech.}

zamknąć {czas.} (też: mieszkać w chacie, mieszkać w domku, stłoczyć)

zamknąć {czas.} (też: zamykać, usunąć, usuwać, redukować)

to ax [axed|axed] {czas.} [Amer.]

zamknąć {czas.} (też: zamykać, uwięzić, zamurować, zamurowywać)

to immure [immured|immured] {czas.} [poet.]

zamknąć {czas.} (też: zamykać, uwięzić, więzić)

to coop up {czas.}

zamknąć {czas.} (też: zamykać)

to clamp on {czas.}

zamknąć {czas.} (też: zamykać, likwidować, zlikwidować, zostać zamkniętym)

to close down {czas.}

Chcielibyście teraz zamknąć badanie, czy poczekać aż będziemy mieli solidne wyniki?"

Would you like to close down the trial now, or should we wait until we have robust results?"

Czas położyć kres hipokryzji, wykazać się umiejętnością przewodzenia i zamknąć siedzibę Parlamentu w Strasburgu.

It is time to stop the hypocrisy, to show leadership and to close down the Strasbourg Parliament.

Dlatego, jeśli rzeczywiście chcemy wdrażać zasady efektywności energetycznej, powinniśmy zamknąć parlament w Strasburgu.

Therefore, if we really want to take a lead on energy efficiency, we should close down the Strasbourg Parliament.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat bez zmian pozostała lista państw, w których w ciągu roku można ostatecznie zamknąć działalność gospodarczą.

Over the past two years, the list of countries in which it has been possible to close down a business entirely within a year has remained the same.

Wszystkie państwa członkowskie UE powinny podjąć natychmiastowe działania polegające na lepszej koordynacji między odpowiedzialnymi siłami policyjnymi, tak aby zamknąć nielegalne strony.

Immediate action must be taken by all EU Member States to close down illegal sites, by means of better coordination among the police forces responsible.

zamknąć {czas.} (też: zamykać)

to shut up {czas.}

Nie możesz się zamknąć?

Director 2: Can you not shut up?

zamknąć {czas.} (też: zamykać, uwięzić, zamurować, zamurowywać)

to mure {czas.} [arch.]

zamknąć (na klucz) {czas.} (też: uwięzić, więzić, przymknąć, przymykać)

to lock up {czas.}

Powinniśmy przekazywać ją dalej i jednocześnie być świadomymi, że nie możemy zamknąć tych wartości w obrębie Unii Europejskiej.

We should pass it on and, at the same time, be aware that we cannot lock up this value within our European Union.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "zamknąć":

 

Podobne tłumaczenia

"zamknąć" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zamknąć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Na mocy porozumienia dwa bloki zamknięto w 2002 roku, a dwa kolejne w 2006 roku.

Under the agreement, two units were closed in 2002, and the other two in 2006.

Skoro już jesteście wyszkoleni, pozwólcie mi się skoncentrować, zamknąć oczy.

Since you're already trained, let me concentrate, close my eyes. ~~~ Come, come.

Albowiem zamknął je Bóg wszystkie w niedowiarstwo, aby się nad wszystkimi zmiłował.

For God hath shut up all unto disobedience, that he might have mercy upon all.

Po zamknięciu części elektrowni jej pracownicy staną przed nowymi wyzwaniami.

When shutting down part of the power plant, its staff will face new challenges.

Prezydent Chávez zamknął trzydzieści rozgłośni radiowych i kilka kanałów telewizji.

President Chávez has closed down thirty radio stations and some television channels.

Zamknięcie składa się z silikonowego korka z butylu z zakrywką zabezpieczającą.

The closure consists of a siliconised butyl stopper with a tamper proof flip-off cap.

Zamknięcie czterech reaktorów oznacza dla Bułgarii stratę 1 700 mW energii.

The closure of four reactors means a loss of 1 700 MW of energy for Bulgaria.

Podczas przejazdu przez otwartą przestrzeń ze zwierzętami proszę zamknąć okna.

When driving through animal compounds, please keep all car windows closed.

Mając te klucze mogą otworzyć drzwi do otwartego rynku, ale mogą je również zamknąć.

With these keys, they can open the door to an open market, but they can also close it.

O ile nie zamkną drzwi i nie będą nas tu trzymać wiecznie, to się nie to zdarzy.

Except if they locked the doors and kept us here literally forever, that would happen.

Wiele stoczni zamknięto i potencjał stoczniowy musiał zostać ograniczony.

Many shipyards were closed and the shipbuilding capacity had to be reduced.

Zamknięcie ksiąg Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008

Closure of the accounts of the European Police College for the financial year 2008

Upewnić się, że nie pozostały kropelki wody, a następnie zamknąć ustnik.

Thoroughly rinse the soap out of the chamber and mouthpiece with warm water.

Już nadszedł czas, aby po 13 latach zamknąć karygodny epizod Srebrenicy.

After 13 years it is time to bring the shameful Srebrenica episode to a closure.

Istnieją obawy, że po wyborach w Portugalii spółka może zamknąć fabrykę.

It is now feared that when the elections in Portugal are over, the company may close.

Zamknięcie jest niezwykle ważne dla bezpiecznego umieszczenia implantu w miejscu ubytku.

Closure is critical for containment of the implant in the area of the defect.

A gdy tam wszedł, zamknął drzwi przed onymi obydwoma, i modlił się Panu.

He went in therefore, and shut the door upon them twain, and prayed unto Jehovah.

Mocno wierzę, że zamknięcie tego biura nie może być celem samym w sobie.

I firmly believe that the closure of this office cannot be an objective in itself.

Aby zamknąć ten widok, usuń zaznaczenie opcji Kompaktowe elementy sterujące w menu Widok.

To exit this view, deselect the Compact controls option from the View menu.

Pomyślałem, że wystąpię jeszcze raz żeby raz na zawsze zamknąć temat sosu.

And so I though I would come and try and put spaghetti sauce behind me.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-angielskim.