Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zamiar"

 

"zamiar" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-28 z 607

zamiar {rzeczownik}

zamiar {m.} (też: intencja, zamysł, zamierzenie)

intention {rzecz.}

Dlatego też dołóżcie większych starań, jeżeli macie zamiar uspokoić rynki.

Really do take care, therefore, when your intention is to reassure the markets.

Ale co gorsza wyraźnie sygnalizuje się zamiar stworzenia nowego zasobu własnego.

But, worse still, there is a clear intention to create a new own resource.

Zjednoczone Królestwo może w każdej chwili notyfikować Radzie swój zamiar przyjęcia euro.

The United Kingdom may notify the Council at any time of its intention to adopt the euro.

Francja zadeklarowała już zamiar wnioskowania o pomoc z Funduszu Solidarności.

France has already declared its intention to apply for assistance from the Solidarity Fund.

Tajwan zadeklarował tylko swój zamiar uczynienia tego do końca roku.

Taiwan has merely declared its intention to implement this by the end of the year.

zamiar {m.}

design {rzecz.} [przen.]

To właśnie taka arogancja, taki zamiar zastraszenia tych, którzy chcą udaremnić ich plany sprawiła, że UE straciła kontakt ze swoimi obywatelami.

It is such arrogance, such intent on browbeating those who thwart their design which has brought the EU to such disconnection with its people.

zamiar {m.} (też: cel, zamiary, intencje)

intent {rzecz.}

Samo sprawozdanie potwierdza zamiar ustanowienia jednolitego porządku prawnego w Europie.

The report itself affirms the intent to establish a single European legal order.

W obu przypadkach uwzględniany jest oczywisty zamiar użytkownika.

Both cases follow the obvious intent of the query.

Jeśli taki był zamiar rządu Sri Lanki, to dlaczego właśnie uwolnił 200 tysięcy Tamilów?

If such were the intent of the Sri Lankan Government, how come they have just released 200 000 Tamils who were prisoners?

Taki był pierwotny zamiar, czyż nie?

That was the original intent, was it not?

To właśnie taka arogancja, taki zamiar zastraszenia tych, którzy chcą udaremnić ich plany sprawiła, że UE straciła kontakt ze swoimi obywatelami.

It is such arrogance, such intent on browbeating those who thwart their design which has brought the EU to such disconnection with its people.

zamiar {m.} (też: pojęcie, wyobrażenie, mniemanie)

notion {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "zamiar":

 

Podobne tłumaczenia

"zamiar" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zamiar" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Ich zamiar prowadzenia partyjnych działań politycznych jest całkiem uprawniony.

It is quite legitimate for them to want to carry out party political activities.

Jak tylko wyjdę z Parlamentu, mam zamiar porozmawiać z wiceprezydentem Sulejmanem.

I am going to speak to Vice-President Suleiman as soon as I leave the Chamber.

Dlatego też moja grupa ma zamiar popierać niektóre z poprawek grupy Zielonych.

For this reason my Group intends to support some of the amendments by the Verts.

Jednakże z całą pewnością zamiarem Unii jest stawić czoła swoim zobowiązaniom.

However, the Union most certainly does intend to face up to its responsibilities.

Dlatego mam zamiar głosować za przyjęciem wszystkich przedmiotowych przepisów.

For these reasons, I am minded to vote in favour of the provision as a whole.

Rozporządzenie, które mamy zamiar przyjąć jutro, jest rozwiązaniem krótkoterminowym.

The regulation which we are going to adopt tomorrow is a short-term solution.

Unia Europejska ma zamiar przyjąć zbiór przepisów dotyczących zwalczania terroryzmu.

The European Union intends to give itself a body of legislation to combat terrorism.

Mogę powiedzieć, analizując dane, co masz zamiar zrobić jeszcze zanim to zrobisz.

I can tell with data analysis what you're going to do before you even do it.

Kiedy zatem mamy zamiar zwrócić uwagę na laika, czyli obywatela Unii Europejskiej?

When are we going to pay attention to a layman - the European Union citizen?

W jaki sposób Unia Europejska ma zamiar się zorganizować, aby dojść do porozumienia?

How is the European Union going to organise itself in order to reach an agreement?

W najbliższych paru latach mamy zamiar stopniowo zredukować tę emisję do zera.

In the next few years, we are going to gradually drive back these emissions to zero.

(FR) Przepraszam cię Francis, że wracam do przeszłości! Nie było to moim zamiarem.

(FR) I apologise for bringing up the past, Francis; I did not mean to do so.

Oferta, którą mamy zamiar rozszerzyć z Unii Europejskiej, stanowi wyzwanie.

The offer which we aim to extend from the European Union is very challenging.

Mam zamiar pokazać wam grupę twórców z Maker Faire i różnych innych miejsc.

Well I'm going to show you a group of makers from Maker Faire and various places.

Czy mamy zamiar robić to za każdym razem, gdy zajdzie zmiana w dziedzinie współpracy?

Do we mean to do that every time there is a change in the area of cooperation?

Moje pytanie brzmi: jakie zmiany ma zamiar wprowadzić Komisja w tym obszarze?

My question is this: what improvements is the Commission trying to make in this area?

Poinformowałem Radę, że mamy zamiar ponownie zwrócić się o te uprawnienia.

I have told the Council that we are going to ask it for those powers again.

Mam zamiar powiedzieć to również przyszłej pani komisarz do spraw zmian klimatycznych.

I am also going to say this to the future Commissioner responsible for climate change.

Mam zamiar uczynić ten punkt regularnym elementem szczytów Rady Europejskiej.

I intend to make this a regular feature of the European Council meetings.

Jeśli niektóre z tych osób mają zamiar praktykować post, to bardzo dobrze.

If some of those people are going to practise fasting, that is very good.
 

Wyniki z forum

"zamiar" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.