Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zamiar"

 

"zamiar" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-30 z 588

zamiar {rzeczownik}

zamiar {m.} (też: intencja, zamysł, zamierzenie)

intention {rzecz.}

Dlatego też dołóżcie większych starań, jeżeli macie zamiar uspokoić rynki.

Really do take care, therefore, when your intention is to reassure the markets.

Ale co gorsza wyraźnie sygnalizuje się zamiar stworzenia nowego zasobu własnego.

But, worse still, there is a clear intention to create a new own resource.

Francja zadeklarowała już zamiar wnioskowania o pomoc z Funduszu Solidarności.

France has already declared its intention to apply for assistance from the Solidarity Fund.

Tajwan zadeklarował tylko swój zamiar uczynienia tego do końca roku.

Taiwan has merely declared its intention to implement this by the end of the year.

Popieram zamiar Komisji dotyczący promowania dialogu społecznego.

I welcome the Commission's intention to promote social dialogue.

zamiar {m.}

design {rzecz.} [przen.]

To właśnie taka arogancja, taki zamiar zastraszenia tych, którzy chcą udaremnić ich plany sprawiła, że UE straciła kontakt ze swoimi obywatelami.

It is such arrogance, such intent on browbeating those who thwart their design which has brought the EU to such disconnection with its people.

zamiar {m.} (też: cel, zamiary, intencje)

intent {rzecz.}

W obu przypadkach uwzględniany jest oczywisty zamiar użytkownika.

Both cases follow the obvious intent of the query.

Jeśli taki był zamiar rządu Sri Lanki, to dlaczego właśnie uwolnił 200 tysięcy Tamilów?

If such were the intent of the Sri Lankan Government, how come they have just released 200 000 Tamils who were prisoners?

Taki był pierwotny zamiar, czyż nie?

That was the original intent, was it not?

To właśnie taka arogancja, taki zamiar zastraszenia tych, którzy chcą udaremnić ich plany sprawiła, że UE straciła kontakt ze swoimi obywatelami.

It is such arrogance, such intent on browbeating those who thwart their design which has brought the EU to such disconnection with its people.

W rzeczywistości 30% wyborców nie ma zamiaru wziąć udziału w nadchodzących wyborach.

In fact, 30% have no intention of participating in the forthcoming elections.

zamiar {m.} (też: pojęcie, wyobrażenie, mniemanie)

notion {rzecz.}

zamiar {m.} (też: cel, zastosowanie, wola, przeznaczenie)

purpose {rzecz.}

Moja grupa popiera główny zamiar Komisji, aby zwiększyć kolejowy ruch towarowy przez ustanowienie transgranicznych korytarzy kolejowych i specjalnych przepisów służących temu celowi.

My group supports the Commission's fundamental concern of increasing rail freight traffic by creating cross-border traffic corridors and special regulations for the purpose.

W dniu 12 sierpnia pojechaliśmy z Bernardem Kouchnerem do Moskwy z zamiarem wynegocjowania zawieszenia broni.

On 12 August, we were in Moscow with Bernard Kouchner for the purposes of achieving a ceasefire.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "zamiar":

 

Podobne tłumaczenia

"zamiar" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zamiar" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Dlatego też moja grupa ma zamiar popierać niektóre z poprawek grupy Zielonych.

For this reason my Group intends to support some of the amendments by the Verts.

Dlatego mam zamiar głosować za przyjęciem wszystkich przedmiotowych przepisów.

For these reasons, I am minded to vote in favour of the provision as a whole.

Rozporządzenie, które mamy zamiar przyjąć jutro, jest rozwiązaniem krótkoterminowym.

The regulation which we are going to adopt tomorrow is a short-term solution.

Mogę powiedzieć, analizując dane, co masz zamiar zrobić jeszcze zanim to zrobisz.

I can tell with data analysis what you're going to do before you even do it.

Kiedy zatem mamy zamiar zwrócić uwagę na laika, czyli obywatela Unii Europejskiej?

When are we going to pay attention to a layman - the European Union citizen?

W jaki sposób Unia Europejska ma zamiar się zorganizować, aby dojść do porozumienia?

How is the European Union going to organise itself in order to reach an agreement?

W najbliższych paru latach mamy zamiar stopniowo zredukować tę emisję do zera.

In the next few years, we are going to gradually drive back these emissions to zero.

(FR) Przepraszam cię Francis, że wracam do przeszłości! Nie było to moim zamiarem.

(FR) I apologise for bringing up the past, Francis; I did not mean to do so.

Oferta, którą mamy zamiar rozszerzyć z Unii Europejskiej, stanowi wyzwanie.

The offer which we aim to extend from the European Union is very challenging.

Mam zamiar pokazać wam grupę twórców z Maker Faire i różnych innych miejsc.

Well I'm going to show you a group of makers from Maker Faire and various places.

Czy mamy zamiar robić to za każdym razem, gdy zajdzie zmiana w dziedzinie współpracy?

Do we mean to do that every time there is a change in the area of cooperation?

Moje pytanie brzmi: jakie zmiany ma zamiar wprowadzić Komisja w tym obszarze?

My question is this: what improvements is the Commission trying to make in this area?

Poinformowałem Radę, że mamy zamiar ponownie zwrócić się o te uprawnienia.

I have told the Council that we are going to ask it for those powers again.

Mam zamiar powiedzieć to również przyszłej pani komisarz do spraw zmian klimatycznych.

I am also going to say this to the future Commissioner responsible for climate change.

Mam zamiar uczynić ten punkt regularnym elementem szczytów Rady Europejskiej.

I intend to make this a regular feature of the European Council meetings.

To tylko słowa, nie ma zobowiązań i z tego względu mam zamiar w dalszym ciągu pytać.

These are just words, there are no commitments and therefore I am going to keep asking.

Noszę się z zamiarem podjęcia próby wyjścia poprzez spotkanie trójstronne.

I have in mind to try to find a way out by means of a trilateral meeting.

Mam zamiar dziś mówić o relacjach pomiędzy nauką a ludzkimi wartościami.

I'm going to speak today about the relationship between science and human values.

Rada dokładnie obserwuje ich przebieg i ma zamiar nadal to robić w przyszłości.

The Council has been monitoring them closely and will continue to do so.

Kwota, o jaką każdy kraj uprzemysłowiony ma zamiar ograniczyć swoje emisje do 2020 roku.

The amount by which each developed country intends to limit its emissions by 2020.
 

Wyniki z forum

"zamiar" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.