Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zależeć od"

 

"zależeć od" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 1222

zależeć od {czasownik}

zależeć od {czas.} (też: zależeć, polegać)

to depend on {czas.}

Częstość podawania będzie zależeć od skuteczności leku ADVATE u danego pacjenta.

The frequency of administration will depend on how well ADVATE is working for you.

Wybór drogi podania produktu powinien zależeć od indywidualnej sytuacji klinicznej.

The choice of route should depend on the individual clinical circumstance.

Docelowe poziomy czynnika VIII będą zależeć od ciężkości i miejsca krwawienia.

The target factor VIII levels will depend on the severity and location of the bleeding.

Będą one w szczególności zależeć od procesu produkcyjnego i technicznych zasad oznaczania.

The cost will notably depend on the production processes and technical marking rules.

Odpowiedź będzie zależeć od względów, którymi będziemy się kierować.

The answer will depend on the considerations which we choose to be guided by.

zależeć od {czas.}

to depend upon {czas.} [form.]

Tak, nasze motto, "silna Europa o ludzkim obliczu”, zależy od nas wszystkich.

Yes, our motto, 'A strong Europe with a human touch' depends upon all of us.

Czas trwania terapii zależy od odpowiedzi mikologicznej i klinicznej reakcji pacjenta.

Treatment duration depends upon patients’ clinical and mycological response.

Istnienie wspólnoty rybackiej samo w sobie zależy od spełnienia tych warunków.

The very existence of the fishing community depends upon these conditions.

Czas terapii zależy od klinicznej i mikologicznej odpowiedzi pacjenta.

Treatment duration depends upon patients’ clinical and mycological response.

Możliwość prowadzenia handlu na rynku światowym zależy od promocji produktów danego kraju.

Trade in the global market depends upon a country's produce being promoted.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"zależeć od" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zależeć od" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Postępowanie zależy od czasu, jaki upłynął od przyjęcia leku i ciężkości objawów.

Management depends on the time since ingestion and the severity of the symptoms.

To, czy ta dyrektywa stanie się częścią prawa zależy teraz od współprawodawców.

So whether this directive becomes law is now in the hands of the co-legislators.

Docelowe poziomy czynnika VIII będą zależeć od ciężkości i miejsca krwawienia.

Please record the beginning of storage at room temperature on the product carton.

Częstość podawania będzie zależeć od skuteczności leku ADVATE u danego pacjenta.

The frequency of administration will depend on how well ADVATE is working for you.

Wymagane leczenie zależy od istoty i ciężkości przebiegu działań niepożądanych.

The treatment required depends on the nature and severity of the adverse reaction.

Oczywiście to zależy od popytu na rynku na inne formy zabezpieczeń finansowych.

Of course, this depends on the demand in the market for other forms of collateral.

U pacjentów z niewydolnością serca wystąpienie niedociśnienia zależy od dawki leku.

The occurrence of hypotension was dose related in these heart failure patients.

W przypadku pacjentów otyłych dawka sugammadeksu zależy od rzeczywistej masy ciała.

In obese patients, the dose of sugammadex should be based on actual body weight.

Moim zdaniem to zależy od dwu kwestii: sytuacji wyjściowej i naszych oczekiwań.

In my opinion, this depends on two things: the starting point and our expectations.

Jestem głęboko przekonany, że rezultaty będą zależeć od rozgrywek politycznych.

I strongly believe that the outcome will be decided in the political domain.

Wiązanie z albuminami nie zależy od stężenia mykafunginy w osoczu (10- 100µg/ ml).

Binding to albumin is independent of micafungin concentration (10-100µg/ml).

Wiązanie z albuminami nie zależy od stężenia mykafunginy w osoczu (10– 100µg/ ml).

Binding to albumin is independent of micafungin concentration (10-100µg/ml).

Moim zdaniem bezpieczeństwo żywnościowe w UE zależy od produkcji żywności w UE.

In my opinion, food security in the EU depends on food production in the EU.

Rozpuszczalność i stabilność preparatu Methoxasol- T w wodzie do picia zależą od pH.

Solubility and stability of Methoxasol-T in drinking water are pH-dependent.

Gdyby to zależało od państw członkowskich, ta kwota byłaby zdecydowanie mniejsza.

If it was up to the Member States, this figure would be substantially lower.

Tak, nasze motto, "silna Europa o ludzkim obliczu”, zależy od nas wszystkich.

Yes, our motto, 'A strong Europe with a human touch' depends upon all of us.

Miliony miejsc pracy w Europie zależą od respektowania praw własności intelektualnej.

Millions of jobs in Europe depend on respect for intellectual property rights.

Z danych nieklinicznych wynika, że rozpuszczalność dazatynibu zależy od pH.

Non-clinical data demonstrate that the solubility of dasatinib is pH-dependent.

Podawana dawka zależy od masy ciała dziecka lub nastolatka, wyrażonej w kilogramach.

The dose for children and adolescents is based on body weight in kilograms.

Postępowanie zależy od czasu jaki upłynął od zażycia produktu oraz nasilenia objawów.

Management depends on the time since ingestion and the severity of the symptoms.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: oryginał, ekscentryk, czubek, dziwak, pijaczek

Podobne słowa

zalesienie · zalesiony · zaleta · zalety · zalew · zalewa · zalewać · zalewajka · zalewanie · zależeć · zależeć-od · zależnie · zależność · zależny · zaliczać · zaliczenie · zaliczka · zaliczony · zaliczyć · zalogowany · zalotnie

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.