Search for the most beautiful word
selection criterion
staidness

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zająć się"

 

"zająć się" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-38 z 1089

zająć się {czasownik}

zająć się (czymś) {czas. zwr.} (też: zajmować się)

to probe [probed|probed] (scandal) {czas. przech.}

zająć się {czas. zwr.} (też: zajmować się, pilnować, przejmować się, uważać na)

to mind [minded|minded] {czas. przech.}

Nie pozwolili mi zająć się geometrią czy trygonometrią.

Now, another kind of mind is the pattern thinker.

zająć się {czas. zwr.} (też: zajmować, okupować, obstawić, obstawiać)

zająć się (kimś/czymś) {czas.} (też: lubić, pielęgnować, opiekować się, zaopiekować się)

to care for (sb/sth) {czas.}

zająć się kimś

to care for sb

Jeśli troszczymy się o Europę, powinniśmy przestać reagować na oczekiwania ministrów finansów, a zająć się oczekiwaniami obywateli.

If we care for Europe, we should move away from responding to the expectations of Finance Ministers and move towards citizens' expectations.

zająć się {czas. zwr.} (też: zajmować się, dbać o, przypilnować, zadbać o)

to look to (sth) {czas.}

Jeśli chodzi zaś o przyszłość, musimy zająć się tym, co jest naszym celem dla Europy.

As far as the future is concerned, we must look to what after all is our goal for Europe.

Teraz jednak mamy obowiązek zająć się przyszłością i wspólnie - mówiąc to mam na myśli Radę, Parlament i Komisję - budować Europę przyszłości, bez egoizmu czy robienia uników.

Now, however, we are obliged to look to the future, and build the Europe of the future together - and by that I mean the Council, Parliament and Commission - without selfishness or prevarication.

Po otrzymaniu zgłoszenia zajmiemy się nim najszybciej, jak to tylko możliwe, i podejmiemy niezbędne czynności mające zapobiec dalszemu wykonywaniu nieupoważnionych działań na koncie.

Once we're notified, we'll look into the issue as soon as possible and take the necessary steps to prevent any further unauthorized activity.

zająć się {czas.} (też: poświęcić uwagę)

zająć się {czas. zwr.} (też: lubić, wystartować w, przystąpić do, przystępować do)

to go in for {czas.}

zająć się {czas. zwr.} (też: zajmować się)

zająć się (czymś) {czas. zwr.} (też: zajmować się)

to see about (sth) {czas.}
 

Podobne tłumaczenia

"zająć się" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zająć się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Wyobraźcie sobie zająca na polu, jedzącego trawę. ~~~ I ten zając zauważa lisa.

Imagine a rabbit in a field, eating grass, and the rabbit's going to see a fox.

Należy niezwłocznie zająć się procedurami azylowymi, i to w jak najlepszy sposób.

Asylum procedures must be dealt with immediately and in the best possible way.

Usiłujemy również zająć się tymi aspektami w trakcie prowadzonej obecnie rewizji.

We are also seeking to address these aspects in the ongoing revision exercise.

Ochrona konsumenta jest niezwykle istotną kwestią, którą musi zająć się Komisja.

Consumer protection is an extremely important matter for the Commission to tackle.

Jedną szczególną kwestią, którą chcę się zająć, jest ogólny problem handlu ludźmi.

One particular point I wish to pick up on is the whole question of trafficking.

Podchodzą do sprawy konstruktywnie i chcą się nią zająć, ale nie będzie to proste.

They are constructive and they want to embark on this, but it will not be easy.

Jednocześnie należy w odpowiedni sposób zająć się "wewnątrzreligijnymi” napięciami.

At the same time, 'intra-religious' tensions also need to be adequately addressed.

Turcja powinna zająć się tymi kwestiami i z własnej woli wypełnić istniejące braki.

Turkey must tackle these issues and dismantle these deficits of its own accord.

Zwrócił się do mnie w tej sprawie pan Watson i zamierzam zająć się tym dogłębnie.

I have been approached by Mr Watson about this and I want to address it thoroughly.

Ale chcę was przekonać, że mimo to, jest bardzo ważny i warto się nim zająć.

But I want to tell you, I think it's an important topic that we need to care about.

Sądzę, że nasz Parlament także musi jak najszybciej zająć się tym problemem.

I think that this House also has to deal with this problem as urgently as possible.

Trzeba się poważnie zająć problemami prześladowań z rąk tajskich urzędników.

The problems of abuse at the hands of Thai officials must be seriously addressed.

Również i tym problemem możemy się zająć przy okazji kolejnego rozszerzenia.

We could also deal with this problem on the occasion of the next enlargement.

Chciałabym poruszyć jedną kwestię, którą być może Komisja mogłaby się zająć.

I would like to raise one issue, and perhaps the Commission could address this.

Panie przewodniczący! Mamy dziś zająć się kilkoma instrumentami finansowymi.

Mr President, we have a number of financing instruments to deal with today.

W programie sztokholmskim powiedziano, że musimy zająć się tą sprawą bezpośrednio.

The Stockholm programme says that we need to address these issues directly.

Musimy zająć się źródłami problemu, zamiast pasywnie czekać na kolejną katastrofę.

We must tackle the roots of the problem and not await a disaster passively.

Jeżeli większość pragnie zająć się tą kwestią z tej perspektywy, to dobrze.

If the majority wants to tackle this issue from that perspective, that is fine.

Zapewne najlepsze, co można teraz z nią zrobić, to zająć się najważniejszym pytaniem.

The best thing would perhaps be for it to deal with the most important question.

Do tego czasu powinniśmy zająć się sprawami, które nadal są nieuporządkowane.

Until then, we shall be sorting out all the things that are still in a bit of a mess.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.