Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zająć się"

 

"zająć się" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-38 z 1600

zająć się {czasownik}

zająć się {czas. zwr.} (też: zajmować się, pilnować, przejmować się, uważać na)

to mind [minded|minded] {czas. przech.}

Nie pozwolili mi zająć się geometrią czy trygonometrią.

Now, another kind of mind is the pattern thinker.

zająć się {czas. zwr.} (też: zajmować, okupować, obstawić, obstawiać)

zająć się (czymś) {czas. zwr.} (też: zajmować się)

to probe [probed|probed] (scandal) {czas. przech.}

zająć się (kimś/czymś) {czas.} (też: lubić, pielęgnować, opiekować się, zaopiekować się)

to care for (sb/sth) {czas.}

zająć się kimś

to care for sb

Jeśli troszczymy się o Europę, powinniśmy przestać reagować na oczekiwania ministrów finansów, a zająć się oczekiwaniami obywateli.

If we care for Europe, we should move away from responding to the expectations of Finance Ministers and move towards citizens' expectations.

zająć się {czas. zwr.} (też: zajmować się, dbać o, przypilnować, zadbać o)

to look to (sth) {czas.}

Jeśli chodzi zaś o przyszłość, musimy zająć się tym, co jest naszym celem dla Europy.

As far as the future is concerned, we must look to what after all is our goal for Europe.

Teraz jednak mamy obowiązek zająć się przyszłością i wspólnie - mówiąc to mam na myśli Radę, Parlament i Komisję - budować Europę przyszłości, bez egoizmu czy robienia uników.

Now, however, we are obliged to look to the future, and build the Europe of the future together - and by that I mean the Council, Parliament and Commission - without selfishness or prevarication.

Z pewnością zajmę się tą sprawą i zobaczymy, czy uda się zaobserwować tutaj określone tendencje.

I will certainly look into it and see whether we can track some patterns in this.

Jeśli Pani personel dostarczy dowód takiego zgłoszenia, zapewniam Panią, że osobiście zajmę się tą sprawą.

If your staff can forward proof of such notification then I assure you personally that I will look into the matter.

Obiecuję jednak, że zajmę się tą sprawą.

However, I will look into the matter.

zająć się {czas.} (też: poświęcić uwagę)

zająć się {czas. zwr.} (też: lubić, wystartować w, przystąpić do, przystępować do)

to go in for {czas.}

zająć się {czas. zwr.} (też: zajmować się)

zająć się (czymś) {czas. zwr.} (też: zajmować się)

to see about (sth) {czas.}
 

Podobne tłumaczenia

"zająć się" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zająć się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Wyobraźcie sobie zająca na polu, jedzącego trawę. ~~~ I ten zając zauważa lisa.

Imagine a rabbit in a field, eating grass, and the rabbit's going to see a fox.

Należy niezwłocznie zająć się procedurami azylowymi, i to w jak najlepszy sposób.

Asylum procedures must be dealt with immediately and in the best possible way.

Usiłujemy również zająć się tymi aspektami w trakcie prowadzonej obecnie rewizji.

We are also seeking to address these aspects in the ongoing revision exercise.

Jedną szczególną kwestią, którą chcę się zająć, jest ogólny problem handlu ludźmi.

One particular point I wish to pick up on is the whole question of trafficking.

Podchodzą do sprawy konstruktywnie i chcą się nią zająć, ale nie będzie to proste.

They are constructive and they want to embark on this, but it will not be easy.

Teraz musimy jedynie mieć nadzieję, że inne państwa poważnie zajmą się sprawą PBT.

Now we have to hope that other countries exert pressure on the question of PBTs.

Jednocześnie należy w odpowiedni sposób zająć się "wewnątrzreligijnymi” napięciami.

At the same time, 'intra-religious' tensions also need to be adequately addressed.

Turcja powinna zająć się tymi kwestiami i z własnej woli wypełnić istniejące braki.

Turkey must tackle these issues and dismantle these deficits of its own accord.

Na koniec zajmę się oznaczeniem CE i zniesieniem krajowych systemów znakowania.

Finally, I will deal with CE-marking and the abolition of national labelling.

Zajmiemy się teraz serią pięciu pytań związanych z osobami niepełnosprawnymi.

We now have a series of five questions relating to persons with disabilities.

Zwrócił się do mnie w tej sprawie pan Watson i zamierzam zająć się tym dogłębnie.

I have been approached by Mr Watson about this and I want to address it thoroughly.

Jeśli nie zdamy tego egzaminu, od płomienia w Neapolu zajmie się cała Europa.

If we do not pass this test, the flames in Naples will set fire to all Europe.

Sądzę, że nasz Parlament także musi jak najszybciej zająć się tym problemem.

I think that this House also has to deal with this problem as urgently as possible.

Również i tym problemem możemy się zająć przy okazji kolejnego rozszerzenia.

We could also deal with this problem on the occasion of the next enlargement.

Chciałabym poruszyć jedną kwestię, którą być może Komisja mogłaby się zająć.

I would like to raise one issue, and perhaps the Commission could address this.

Trzeba się poważnie zająć problemami prześladowań z rąk tajskich urzędników.

The problems of abuse at the hands of Thai officials must be seriously addressed.

Ale chcę was przekonać, że mimo to, jest bardzo ważny i warto się nim zająć.

But I want to tell you, I think it's an important topic that we need to care about.

Przywódcy państw i rządów zajmą się tą kwestią na październikowym posiedzeniu Rady.

Heads of State or Government will address this issue at the October Council.

Mam nadzieję, że prezydencja czeska zajmie się tą sprawą w nadchodzących miesiącach.

I hope that the Czech Republic Presidency will address this in the coming months.

Wzywam prezydencję szwedzką, aby podjęła moje wyzwanie i zajęła się tym problemem.

I call on the Swedish Presidency to take up my challenge and deal with this problem.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kibel, heroina, wytrysk, spłacalność, płyta ochronna

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.