"zająć się" - angielskie tłumaczenie

PL

"zająć się" po angielsku

volume_up
zająć się {czas. zwr. dk}

PL zająć się
volume_up
{czasownik zwrotny dokonany}

zająć się (też: zajmować się)
zająć się (też: poświęcić uwagę)
Chciałbym teraz zająć się omówieniem tych trzech zjawisk.
And so I'm going to sort of go through and talk about those three kinds of things.
Więc kiedy otrzymałem tytuł doktora postanowiłem zając się DNA.
., I should go and search for DNA.
Więc uświadomiłem sobie, że trzeba zająć się działaniem na rzecz ukształtowania dobrze poinformowanych obywateli.
And so I realized we had to go through the business of building an informed citizenry.
volume_up
to mind {czas. przech.}
Nie pozwolili mi zająć się geometrią czy trygonometrią.
Now, another kind of mind is the pattern thinker.
Musimy również zdecydować się, czy obawami tymi lepiej zająć się na szczeblu krajowym, czy europejskim.
We also need to make up our minds on whether these concerns are better addressed at national or European level.
Więc to, co musimy wiedzieć by w ogóle zająć się tą zagadką, to, po pierwsze, w jaki sposób umysł jest umiejscowiony w mózgu i, po drugie, jak zbudowana jest osobowość.
So what we need to know to even address this mystery is, number one, how are minds are put together in the brain, and, number two, how selves are constructed.
zająć się (też: zajmować, okupować, obstawiać, obstawić)
Mamy dziś zająć się kilkoma instrumentami finansowymi.
Mr President, we have a number of financing instruments to deal with today.
Przede wszystkim należy zająć się nieuregulowanym statusem prawnym regionu Arktyki.
Above all, it is necessary to deal with the unregulated legal status of the Arctic region.
Musimy zająć się tym mizoginizmem, który prowadzi do tylu cierpień.
We have to deal with the kind of misogyny that leads to this suffering and grief.
Mamy dziś zająć się kilkoma instrumentami finansowymi.
Mr President, we have a number of financing instruments to deal with today.
Musimy zająć się liberalizacją i dywersyfikacją gospodarek tych krajów.
We have to deal with the liberalisation and diversification of the economies in these states.
Przede wszystkim należy zająć się nieuregulowanym statusem prawnym regionu Arktyki.
Above all, it is necessary to deal with the unregulated legal status of the Arctic region.
Kwestią tą powinniśmy zająć się w naszym kraju w kontekście politycznym.
That is something that we should handle politically in our country.
W jaki sposób zamierzamy zająć się tą kwestią w przyszłości?
How are we going to handle that creatively in the future?
Pytanie dotyczy tego, czy takim zjawiskiem należy zająć się w ramach polityki regionalnej.
The question is whether such phenomena should be handled within the framework of regional policies.
Musimy również zająć się gospodarką transatlantycką, która odpowiada za połowę produkcji i handlu na świecie.
We must also look after the transatlantic economy, which accounts for half of the world's output and trade.
volume_up
to look to {czas.} (sth)
Pozwolę sobie przez chwilę zająć się danymi.
- (NL) Mr President, let us take a moment to look at the figures.
Musimy zająć się bezpieczeństwem naszych pracowników.
We need to look at the safety of health professionals.
Uważam więc, że należy bardzo poważnie zająć się tą kwestią.
So I think that we should look very seriously at this issue.
To byłoby zadanie dla nas jako UE: NATO może zająć się stroną wojskową.
That would be our task as the EU; NATO can take care of the military side.
. - (FR) Doskonale wiadomo, że Europa chce zająć się wszystkim i być obecna wszędzie.
. - (FR) It is a known fact that Europe wants to take care of everything and be everywhere.
UE musi zająć się rozwijaniem wszystkich tych regionów w sposób wyważony i znaleźć w tym zakresie wspólnego ducha.
The EU has to take care and find a common spirit in developing all these regions in a balanced manner.

trending_flat
"czymś"

zająć się (też: zajmować się)
volume_up
to probe {czas. przech.} (scandal)
zająć się (też: zajmować się)
volume_up
to see about {czas.} (sth)

trending_flat
"kimś/czymś"

zająć się (też: pielęgnować, lubić, dbać o, zadbać o)
volume_up
to care for {czas.} (sb/sth)
Dlatego musimy bardzo starannie zająć się sposobem przyznawania tych pieniędzy.
We must therefore take great care as to how it is awarded.
To byłoby zadanie dla nas jako UE: NATO może zająć się stroną wojskową.
That would be our task as the EU; NATO can take care of the military side.
. - (FR) Doskonale wiadomo, że Europa chce zająć się wszystkim i być obecna wszędzie.
. - (FR) It is a known fact that Europe wants to take care of everything and be everywhere.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "zająć się"

zająć czasownik
się zaimek
odezwać się czasownik
zając rzeczownik
Zając rzeczownik

Przykłady użycia - "zająć się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPodchodzą do sprawy konstruktywnie i chcą się nią zająć, ale nie będzie to proste.
They are constructive and they want to embark on this, but it will not be easy.
PolishTurcja powinna zająć się tymi kwestiami i z własnej woli wypełnić istniejące braki.
Turkey must tackle these issues and dismantle these deficits of its own accord.
PolishZwrócił się do mnie w tej sprawie pan Watson i zamierzam zająć się tym dogłębnie.
I have been approached by Mr Watson about this and I want to address it thoroughly.
PolishZapewne najlepsze, co można teraz z nią zrobić, to zająć się najważniejszym pytaniem.
The best thing would perhaps be for it to deal with the most important question.
PolishChciałabym poruszyć jedną kwestię, którą być może Komisja mogłaby się zająć.
I would like to raise one issue, and perhaps the Commission could address this.
PolishTrzeba się poważnie zająć problemami prześladowań z rąk tajskich urzędników.
The problems of abuse at the hands of Thai officials must be seriously addressed.
PolishTymi kwestiami należy się zająć, jeśli chcemy osiągnąć swobodną mobilność pracowników.
These issues must be addressed if we are to achieve trouble-free worker mobility.
PolishNajpierw należy się zająć problemem opieki zdrowotnej, o której była mowa przed chwilą.
First, there is the issue of health care, which we have just been talking about.
PolishAle chcę was przekonać, że mimo to, jest bardzo ważny i warto się nim zająć.
But I want to tell you, I think it's an important topic that we need to care about.
PolishMusimy zająć się źródłami problemu, zamiast pasywnie czekać na kolejną katastrofę.
We must tackle the roots of the problem and not await a disaster passively.
PolishW programie sztokholmskim powiedziano, że musimy zająć się tą sprawą bezpośrednio.
The Stockholm programme says that we need to address these issues directly.
PolishRównież i tym problemem możemy się zająć przy okazji kolejnego rozszerzenia.
We could also deal with this problem on the occasion of the next enlargement.
PolishZająć się tym powinny państwa członkowskie - o ile tylko tego jeszcze nie czynią.
The Member States should be doing this - if they are not already doing so.
PolishPowinniśmy się również zająć niebezpiecznym rozkwitem prawicowego radykalizmu.
We should also be dealing with the dangerous rise of right-wing radicalism.
PolishMam jedynie nadzieję, że Rada znajdzie w końcu odwagę, aby zająć się tą kwestią.
I only hope that the Council will now at last have the courage to deal with this matter.
PolishParlament Europejski i Unia Europejska powinny bezwzględnie zająć się tą sprawą.
The European Parliament and the European Union must investigate this matter in any case.
PolishUważamy, że powinniśmy zająć się zagadnieniami, które są absolutnie podstawowe.
We believe that we should devote ourselves to those issues that are strictly essential.
PolishPodzielam wiele z nich i wiem, że nimi również będzie trzeba się zająć.
I share many of those concerns and know that they too will need to be addressed.
PolishTak naprawdę mówiłem, że staraliśmy się zająć stanowisko stosując podejście zróżnicowane.
In fact, I mentioned that we tried to adopt a position using a nuanced approach.
PolishMamy dziś zająć się kilkoma instrumentami finansowymi.
Mr President, we have a number of financing instruments to deal with today.