Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zająć się"

 

"zająć się" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-50 z 1404

zająć się {czasownik}

zająć się {czas. zwr. dk} (też: obstawić, zajmować, okupować, obstawiać)

zająć się {czas. zwr. dk} (też: zajmować się, przejmować się, uważać na, zwracać uwagę na)

to mind [minded|minded] {czas. przech.}

Nie pozwolili mi zająć się geometrią czy trygonometrią.

Now, another kind of mind is the pattern thinker.

zająć się (czymś) {czas. zwr. dk} (też: zajmować się)

to probe [probed|probed] (scandal) {czas. przech.}

zająć się (kimś/czymś) {czas. zwr. dk} (też: lubić, pielęgnować, dbać o, opiekować się)

to care for (sb/sth) {czas.}

zająć się kimś

to care for sb

Jeśli troszczymy się o Europę, powinniśmy przestać reagować na oczekiwania ministrów finansów, a zająć się oczekiwaniami obywateli.

If we care for Europe, we should move away from responding to the expectations of Finance Ministers and move towards citizens' expectations.

zająć się (czymś) {czas. zwr. dk} (też: zajmować się)

to see about (sth) {czas.}

zająć się {czas.} (też: brać się do, stawić czoło, rzucić się na kogoś, opanować)

Turcja powinna zająć się tymi kwestiami i z własnej woli wypełnić istniejące braki.

Turkey must tackle these issues and dismantle these deficits of its own accord.

Musimy zająć się źródłami problemu, zamiast pasywnie czekać na kolejną katastrofę.

We must tackle the roots of the problem and not await a disaster passively.

Musimy również zająć się problemem braku konkurencyjności i wzrostu gospodarczego.

We also need to tackle the problems of the lack of competitiveness and economic growth.

Na szczeblu europejskim istotne jest, aby zająć się zwłaszcza nadużyciami.

At European level, it is essential that we tackle fraud in particular.

Panie i panowie! Musimy zająć się problemami tej części społeczeństwa.

Ladies and gentlemen, we must tackle the needs of this sector of the population.

zająć się {czas. zwr. dk} (też: zajmować się)

zająć się {czas. zwr. dk} (też: poświęcić uwagę)

zająć się {czas. zwr. dk} (też: lubić, wystartować w, przystąpić do, przystępować do)

to go in for {czas.}

zająć się {czas. zwr. dk} (też: zajmować się, dbać o, zadbać o, przypilnować)

to look to (sth) {czas.}

Jeśli chodzi zaś o przyszłość, musimy zająć się tym, co jest naszym celem dla Europy.

As far as the future is concerned, we must look to what after all is our goal for Europe.

Teraz jednak mamy obowiązek zająć się przyszłością i wspólnie - mówiąc to mam na myśli Radę, Parlament i Komisję - budować Europę przyszłości, bez egoizmu czy robienia uników.

Now, however, we are obliged to look to the future, and build the Europe of the future together - and by that I mean the Council, Parliament and Commission - without selfishness or prevarication.

Z pewnością zajmę się tą sprawą i zobaczymy, czy uda się zaobserwować tutaj określone tendencje.

I will certainly look into it and see whether we can track some patterns in this.

Jeśli Pani personel dostarczy dowód takiego zgłoszenia, zapewniam Panią, że osobiście zajmę się tą sprawą.

If your staff can forward proof of such notification then I assure you personally that I will look into the matter.

Obiecuję jednak, że zajmę się tą sprawą.

However, I will look into the matter.

zająć się {czas. zwr. dk} (też: troszczyć się, zajmować się, dbać, uważać)

to take care {czas.}

To byłoby zadanie dla nas jako UE: NATO może zająć się stroną wojskową.

That would be our task as the EU; NATO can take care of the military side.

na piśmie. - (FR) Doskonale wiadomo, że Europa chce zająć się wszystkim i być obecna wszędzie.

in writing. - (FR) It is a known fact that Europe wants to take care of everything and be everywhere.

UE musi zająć się rozwijaniem wszystkich tych regionów w sposób wyważony i znaleźć w tym zakresie wspólnego ducha.

The EU has to take care and find a common spirit in developing all these regions in a balanced manner.

Zamiast tego zupełnie nietrafionego rozczarowania rząd tadżycki powinien zająć się ogromem pracy, jaki pozostaje mu do wykonania.

Instead of this completely misplaced disappointment, the Tajik Government should take care of the large amounts of work it needs to do at home.

Przyjechała zająć się chorą ciotką i zaczęła odkrywać, co dzieje się z mordowanymi i zaginionymi kobietami. ~~~ co dzieje się z mordowanymi i zaginionymi kobietami.

She went to Juarez to take care of an ailing aunt, and over the course of it, she began to discover what was happening to the murdered and disappeared women of Juarez.

zająć się {czas. zwr. dk} (też: zajmować się, obchodzić się, obejść się, obsługiwać)

Kwestią tą powinniśmy zająć się w naszym kraju w kontekście politycznym.

That is something that we should handle politically in our country.

W jaki sposób zamierzamy zająć się tą kwestią w przyszłości?

How are we going to handle that creatively in the future?

Moim zdaniem nie możemy zignorować problemu imigracji, lecz musimy zająć się nim w sposób ostrożny, acz zdecydowany.

In my opinion, we cannot ignore the immigration problem, but we must handle it cautiously and decisively.

Dlatego z jednej strony można zapytać: czemu nie poczekać, aż wejdzie w życie traktat lizboński i zająć się zmienionym wnioskiem już w zwykłym trybie legislacyjnym?

Therefore, on the one hand, one could argue: why not wait for the Treaty of Lisbon to enter into force and handle a modified proposal already under the ordinary legislative procedure?

Panie Pośle Coelho! Dziękuję Panu i gratuluję sposobu, w jaki zajął się Pan tym tematem.

Mr Coelho, thank you and congratulations on the way you have handled this dossier.

zająć się {czas. zwr. dk} (też: zajmować się, załatwić, zmierzyć się, dotyczyć)

to deal with {czas.}

Panie przewodniczący! Mamy dziś zająć się kilkoma instrumentami finansowymi.

Mr President, we have a number of financing instruments to deal with today.

Zapewne najlepsze, co można teraz z nią zrobić, to zająć się najważniejszym pytaniem.

The best thing would perhaps be for it to deal with the most important question.

We wszystkich naszych kwestiach można dyskutować o tym, jak zająć się stopniowością.

We could debate how to deal with progressivity where all of our points are concerned.

Musimy szybciej zająć się tym tematem i potrzebujemy dokładnych kontroli.

We need to deal with this subject rather more quickly and we need accurate controls.

Mam jedynie nadzieję, że Rada znajdzie w końcu odwagę, aby zająć się tą kwestią.

I only hope that the Council will now at last have the courage to deal with this matter.

zająć się {czas. zwr. dk} (też: obdzielić, dawać, handlować, rozdawać)

to deal [dealt|dealt] {czas.}

Panie przewodniczący! Mamy dziś zająć się kilkoma instrumentami finansowymi.

Mr President, we have a number of financing instruments to deal with today.

Zapewne najlepsze, co można teraz z nią zrobić, to zająć się najważniejszym pytaniem.

The best thing would perhaps be for it to deal with the most important question.

We wszystkich naszych kwestiach można dyskutować o tym, jak zająć się stopniowością.

We could debate how to deal with progressivity where all of our points are concerned.

Musimy szybciej zająć się tym tematem i potrzebujemy dokładnych kontroli.

We need to deal with this subject rather more quickly and we need accurate controls.

Mam jedynie nadzieję, że Rada znajdzie w końcu odwagę, aby zająć się tą kwestią.

I only hope that the Council will now at last have the courage to deal with this matter.

zająć się {czas. zwr. dk} (też: zajmować się, opiekować się, pilnować, doglądać)

to look after {czas.}

Musimy również zająć się gospodarką transatlantycką, która odpowiada za połowę produkcji i handlu na świecie.

We must also look after the transatlantic economy, which accounts for half of the world's output and trade.

Na miejscu zajęły się nimi międzynarodowe organizacje pomocowe.

The international aid organisations on the spot were looking after them.
 

Podobne tłumaczenia

"zająć się" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zająć się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Podchodzą do sprawy konstruktywnie i chcą się nią zająć, ale nie będzie to proste.

They are constructive and they want to embark on this, but it will not be easy.

Teraz musimy jedynie mieć nadzieję, że inne państwa poważnie zajmą się sprawą PBT.

Now we have to hope that other countries exert pressure on the question of PBTs.

Jednocześnie należy w odpowiedni sposób zająć się "wewnątrzreligijnymi” napięciami.

At the same time, 'intra-religious' tensions also need to be adequately addressed.

Turcja powinna zająć się tymi kwestiami i z własnej woli wypełnić istniejące braki.

Turkey must tackle these issues and dismantle these deficits of its own accord.

Na koniec zajmę się oznaczeniem CE i zniesieniem krajowych systemów znakowania.

Finally, I will deal with CE-marking and the abolition of national labelling.

Zwrócił się do mnie w tej sprawie pan Watson i zamierzam zająć się tym dogłębnie.

I have been approached by Mr Watson about this and I want to address it thoroughly.

Również i tym problemem możemy się zająć przy okazji kolejnego rozszerzenia.

We could also deal with this problem on the occasion of the next enlargement.

Chciałabym poruszyć jedną kwestię, którą być może Komisja mogłaby się zająć.

I would like to raise one issue, and perhaps the Commission could address this.

Trzeba się poważnie zająć problemami prześladowań z rąk tajskich urzędników.

The problems of abuse at the hands of Thai officials must be seriously addressed.

Ale chcę was przekonać, że mimo to, jest bardzo ważny i warto się nim zająć.

But I want to tell you, I think it's an important topic that we need to care about.

Przywódcy państw i rządów zajmą się tą kwestią na październikowym posiedzeniu Rady.

Heads of State or Government will address this issue at the October Council.

Mam nadzieję, że prezydencja czeska zajmie się tą sprawą w nadchodzących miesiącach.

I hope that the Czech Republic Presidency will address this in the coming months.

Wzywam prezydencję szwedzką, aby podjęła moje wyzwanie i zajęła się tym problemem.

I call on the Swedish Presidency to take up my challenge and deal with this problem.

Sporo słów krytyki skierowano do Rady w związku z tym, że nie zajęła się tą kwestią.

The Council has received its share of criticism for not addressing this issue.

W programie sztokholmskim powiedziano, że musimy zająć się tą sprawą bezpośrednio.

The Stockholm programme says that we need to address these issues directly.

Musimy zająć się źródłami problemu, zamiast pasywnie czekać na kolejną katastrofę.

We must tackle the roots of the problem and not await a disaster passively.

Do tego czasu powinniśmy zająć się sprawami, które nadal są nieuporządkowane.

Until then, we shall be sorting out all the things that are still in a bit of a mess.

Powinniśmy się również zająć niebezpiecznym rozkwitem prawicowego radykalizmu.

We should also be dealing with the dangerous rise of right-wing radicalism.

W przedmiotowym sprawozdaniu zajęto się problemem gwarancji spłaty długów bankowych.

This report raises the problem of the banks' debt reimbursement guarantees.

Natychmiast po przedłożeniu wniosku zajmiemy się nim i rozpoczniemy dyskusję.

As soon as it comes, we will throw ourselves at it and start to discuss it.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.