Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zagrożonych gatunków"

Tłumaczenie

"zagrożonych gatunków" tłumaczenie angielskie

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zagrożonych gatunków" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Określa ono listę zagrożonych gatunków w czterech załącznikach (A, B, C i D).

It establishes a list of endangered species in four annexes (A, B, C and D).

Ryby te zgłaszano do listy zagrożonych gatunków przez ostatnie dwa miesiące.

These fish have been proposed for an endangered species listing in the past two months.

Wywóz lub powrotny wywóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem wymaga:

The export or re-export of specimens of endangered species is subject to:

Musimy być ambitni i domagać się ochrony wszystkich gatunków zagrożonych wyginięciem.

We must be ambitious and demand the protection of all species threatened with extinction.

Jednak istnieją surowe kontrole przepływu niektórych zagrożonych gatunków między krajami.

But there are strict controls on the movement of some threatened species between countries.

Dla uratowania najbardziej zagrożonych gatunków flory i fauny potrzebna jest wola polityczna.

Political will is needed in order to save the most threatened species of flora and fauna.

Oby żadna z waszych zdrowych komórek nie trafiła na listę zagrożonych gatunków.

May none of your non-cancer cells become endangered species.

Zagrożonych jest także wiele gatunków, w tym niedźwiedzie polarne.

Many species, including polar bears, are also threatened.

Przywóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem wymaga:

Importation of specimens of endangered species is subject to:

Międzynarodowy handel dzikimi zwierzętami roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) (głosowanie)

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) (vote)

Intensywnie odławiana do lat '80 XX w. a obecnie znajdująca się w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych IUCN.

A big fishery was run on it until the '80s. ~~~ Now the fish is on the IUCN Red List.

To niezwykle istotne, ponieważ przed rokiem pingwin przylądkowy trafił na listę gatunków zagrożonych wyginięciem.

And this is critically important because, one year ago, the African penguin was declared endangered.

Wpisane są na listę zagrożonych gatunków IUCN.

They're now listed as vulnerable under the IUCN.

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych (IUCN) podaje obecnie listę 15 600 zagrożonych gatunków na całym świecie.

The World Conservation Union (IUCN) currently lists around 15 600 species at risk of extinction worldwide.

Tak samo powinniśmy zaprzestać poławiania egzotycznych i zagrożonych gatunków ryb, co czynimy tylko dlatego, że nadeszła moda na sushi.

We should, likewise, stop fishing for exotic and endangered fish species simply because sushi has become fashionable.

Zatem ogólnie rzecz biorąc jest to dość szerokie prawodawstwo i nie obejmuje pewnych konkretnych gatunków zagrożonych czy zanikających.

So basically it is pretty broad legislation and is not only covering some specific endangered and disappearing species or other.

Jednak w większości krajów unijnych obowiązują surowe przepisy dotyczące przewozu gatunków zagrożonych lub produktów z nich otrzymanych.

But most EU countries do have strict rules on transporting endangered species or products derived from them.

Obawa o wpływ zmiany klimatu na zmniejszenie różnorodności biologicznej sięga o wiele dalej, niż ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem.

Concern about the effect of climate change on the reduction in biodiversity goes beyond merely protecting species threatened with extinction.

Zdecydowana większość z państwa podkreślała ważne znaczenie konwencji CITES z punktu widzenia pomocy w ochronie gatunków zagrożonych wyginięciem.

The vast majority have highlighted the validity of the CITES in terms of helping to conserve species that are in danger of extinction.

FAO nigdy nie pozwoliłaby sobie na wypowiadanie się w inny sposób ani popieranie innego stanowiska w sprawie tych pozostałych zagrożonych gatunków.

The FAO would never allow itself to say anything different or to support a different position for these other endangered species.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

zagraniczny · zagranie · zagrażać · zagroda · zagrodnik · zagrodzić · zagrożenia · zagrożenie · zagrozić · zagrożony · zagrożonych-gatunków · zagruntować · zagrycha · zagrywka · zagryza · zagryźć · zagrzać · Zagrzeb · zagrzmieć · zagubić · zagubieni

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.