Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "z kolei"

 

"z kolei" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-25 z 299

z kolei

Niektórzy szefowie państw lub rządów mówią z kolei: "To nie jest sprawa dla nas”.

Then there are Heads of State or Government who say 'This is not a matter for us'.

Z kolei po drugiej stronie, to samo leczenie, komórki namnażają się. ~~~ Interesujące.

But then on this side, with the same treatment, they're going up -- interesting.

Pan Antinoro mówił z kolei o osiągnięciach mojego kraju, dziękuję bardzo.

Mr Antinoro then spoke about the achievements of my country. Thank you for your remarks.

Z kolei trombina przekształca fibrynogen w fibrynę, co umożliwia powstanie skrzepu.

Thrombin then converts fibrinogen into fibrin and a clot can be formed.

Ono z kolei zaowocuje w długofalowej perspektywie stabilnością i wzrostem.

This will then be reflected in the long term by stability and growth.

z kolei (też: po kolei)

To z kolei wywarłoby negatywny wpływ na produkcję żywności oraz na gospodarkę

This, in turn, would have adverse effects on food production and the economy.

Z kolei rozwój gospodarczy ma wzmocnić stabilność polityczną całego regionu.

In turn, economic development is to foster political stability in the entire region.

To z kolei wiąże się z kwestią swobody poruszania się w granicach Unii Europejskiej.

This in turn touches on the issue of freedom of movement within the European Union.

To z kolei może niekorzystnie wpływać na aktywność gospodarczą i poziom zatrudnienia.

This, in turn, could have adverse implications for activity and employment.

To z kolei wpływa na wzrost niesprawiedliwej dystrybucji dochodów podatkowych.

This in turn helps increase the inequitable distribution of tax revenues.

Drugą z kolei najlepszą rzeczą jest możliwość prowadzenia działalności bez przeszkód z żadnej strony.

The next best thing is to be left alone to get on with the business.

Z kolei interesy gospodarcze nie są tu uzasadnieniem wystarczającym.

Economic interests, by contrast, are not sufficient.

Z kolei śledzenie zdarzeń za pomocą kodu śledzenia urchin.js

By contrast, if you are using the older urchin.js

Z kolei wszystkie osoby ubiegające się o azyl zostały przeniesione z wyspy do ośrodków w Trapani, Bari i Crotone.

All asylum seekers, by contrast, were transferred from the island to the centres in Trapani, Bari and Crotone.

Ushahidi jest z kolei wartością obywatelską.

Ushahidi, by contrast, is civic value.

Z kolei kraje spoza UE nie będą obiektem odgrywanej przez partię Zielonych pantomimy Entów, jeśli pamiętają Państwo te postacie z "Władcy Pierścieni”.

By contrast, countries outside the EU will not be subject to the Greens' Pantomime of the Ents, if you remember those characters in the Lord of the Rings.

z kolei (też: pod rząd)

Rok ten będzie trzecim z kolei rokiem według zasady n+3.

It will be the third year in a row based on the n+3 principle.

w imieniu grupy ALDE. - Panie przewodniczący! Niestety rok 2007 był drugim z kolei rokiem, kiedy w krajach rozwiniętych zmniejszyło się zaangażowanie w oficjalną pomoc rozwojową.

on behalf of the ALDE Group. - Mr President, the year 2007 was unfortunately the second year in a row when contributions to official development assistance decreased in the developed world.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "z kolei":

 

Podobne tłumaczenia

"z kolei" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "z kolei" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Z kolei Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) udziela pomocy finansowej.

The Polish Agency for Enterprise Development (PARP) provides financial assistance.

Bahrajn, z kolei, jest stosunkowo nowoczesną i postępową monarchią konstytucyjną.

In contrast, Bahrain is a relatively modern and progressive constitutional monarchy.

To z kolei sprawia, że konsument, ze względów ekonomicznych, preferuje te pierwsze.

As a result, for financial reasons, the consumer prefers to purchase the fake goods.

Z kolei poprawka 10 - nasza poprawka - dotyczy wyjaśnienia warunków do -40.

Amendment 10 - our amendment - is about clarifying conditions to minus 40.

Teraz z kolei Rada musi przyjąć ten pakiet o kluczowym znaczeniu dla Unii.

It is the Council's turn to adopt this package of paramount importance to the Union.

Z kolei ważny jest także aspekt kulturowo-geograficzny legalnej emigracji.

The cultural and geographic factors involved in legal migration are also significant.

Dla małżonków oznacza to z kolei brak możliwości samozatrudnienia w Szwecji.

For spouses, it means it is impossible to become self-employed in Sweden.

Rada z kolei nie wyraża zgody, jako że jej zdaniem stanowi to niepotrzebne obciążenie.

The Council will not agree because it says this is an unnecessary burden.

Z kolei w Rwandzie - bardzo małym państwie - 8000 kobiet z HIV jest w ciąży.

But you go to Rwanda -- a very small country -- 8,000 mothers with HIV who are pregnant.

Tutaj z kolei widzimy zrobione z powietrza zdjęcie wschodniego Oregonu.

And if the title "Searching for Armillaria Death Rings," sounds ominous, it is.

Dlatego pomyślałem aby wsadzić tam komputer, który musi się obudzić i z kolei obudzić TV.

So I thought we put a little computer in it that has to wake up to tell it to do that.

Azyl jest z kolei instrumentem ochrony, którego nie wolno błędnie stosować.

Asylum, on the other hand, is an instrument of protection that cannot be used incorrectly.

Obrona prawa każdego z państw do zrównoważonej produkcji jest z kolei wymogiem przyszłości.

Defending each country's right to sustainable production is a future requirement.

na piśmie. - Głosowałem za wyłączeniem z zakresu przedmiotowej dyrektywy kolei zabytkowych.

in writing. - I voted to exempt heritage railways from the scope of this directive.

Pani jest z kolei przedstawicielem dyplomatycznym całego kontynentu.

You, on the other hand, are the diplomatic representative of an entire continent.

Dzisiaj te uprawnienia nie istnieją, co z kolei wytworzyło bardzo niebezpieczną próżnię.

Today, these powers are completely non-existent and thus create an extremely serious vacuum.

Zostały one utworzone w odpowiedzi na dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa kolei z 2004 r.

These were created in response to the 2004 Railway Safety Directive.

Zalecenia te należy starannie przeczytać i po kolei zgodnie z nimi postępować.

Please read the instructions carefully and follow them step by step.

Sytuacja wygląda z kolei inaczej w Europejskim Kolegium Policyjnym (CEPOL).

The situation is different for the European Police College (CEPOL).

Zasady te są z kolei zgodne z normami europejskimi w tym względzie.

Furthermore, our principles comply with the relevant European standards in this regard.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

XGA · XMS · XON/XOFF · XX · Yale · Yaren · YMCA · York · yrast · z · z-kolei · za · za/wołać · zaabsorbować · zaabsorbowanie · zaabsorbowany · zaadaptowany · zaadiustować · zaadoptować · zaadoptowana · zaadoptowane

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-niemiecki słownik bab.la.