Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "z kolei"

 

"z kolei" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-25 z 285

z kolei

Z kolei po drugiej stronie, to samo leczenie, komórki namnażają się. ~~~ Interesujące.

But then on this side, with the same treatment, they're going up -- interesting.

Pan Antinoro mówił z kolei o osiągnięciach mojego kraju, dziękuję bardzo.

Mr Antinoro then spoke about the achievements of my country. Thank you for your remarks.

Z kolei trombina przekształca fibrynogen w fibrynę, co umożliwia powstanie skrzepu.

Thrombin then converts fibrinogen into fibrin and a clot can be formed.

Ono z kolei zaowocuje w długofalowej perspektywie stabilnością i wzrostem.

This will then be reflected in the long term by stability and growth.

Decydują się na dzieci, co z kolei umożliwia im wyłącznie pracę w niepełnym wymiarze godzin.

They then decide to have children, which often leads them to only be able to work part-time.

z kolei (też: po kolei)

Z kolei rozwój gospodarczy ma wzmocnić stabilność polityczną całego regionu.

In turn, economic development is to foster political stability in the entire region.

To z kolei wiąże się z kwestią swobody poruszania się w granicach Unii Europejskiej.

This in turn touches on the issue of freedom of movement within the European Union.

To z kolei może niekorzystnie wpływać na aktywność gospodarczą i poziom zatrudnienia.

This, in turn, could have adverse implications for activity and employment.

To z kolei wpływa na wzrost niesprawiedliwej dystrybucji dochodów podatkowych.

This in turn helps increase the inequitable distribution of tax revenues.

To z kolei osłabia inicjatywy mające na celu ochronę i zarządzanie nakładem połowowym.

This in turn undermines conservation and effort management initiatives.

Z kolei interesy gospodarcze nie są tu uzasadnieniem wystarczającym.

Economic interests, by contrast, are not sufficient.

Z kolei wszystkie osoby ubiegające się o azyl zostały przeniesione z wyspy do ośrodków w Trapani, Bari i Crotone.

All asylum seekers, by contrast, were transferred from the island to the centres in Trapani, Bari and Crotone.

Ushahidi jest z kolei wartością obywatelską.

Ushahidi, by contrast, is civic value.

Z kolei kraje spoza UE nie będą obiektem odgrywanej przez partię Zielonych pantomimy Entów, jeśli pamiętają Państwo te postacie z "Władcy Pierścieni”.

By contrast, countries outside the EU will not be subject to the Greens' Pantomime of the Ents, if you remember those characters in the Lord of the Rings.

z kolei {przysłówek}

z kolei {przysł.} (też: z rzędu, pod rząd)

in a row {przysł.}

Rok ten będzie trzecim z kolei rokiem według zasady n+3.

It will be the third year in a row based on the n+3 principle.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "z kolei":

 

Podobne tłumaczenia

"z kolei" - podobne tłumaczenia na angielski

 z

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "z kolei" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Z kolei Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) udziela pomocy finansowej.

The Polish Agency for Enterprise Development (PARP) provides financial assistance.

To z kolei sprawia, że konsument, ze względów ekonomicznych, preferuje te pierwsze.

As a result, for financial reasons, the consumer prefers to purchase the fake goods.

Z kolei poprawka 10 - nasza poprawka - dotyczy wyjaśnienia warunków do -40.

Amendment 10 - our amendment - is about clarifying conditions to minus 40.

Teraz z kolei Rada musi przyjąć ten pakiet o kluczowym znaczeniu dla Unii.

It is the Council's turn to adopt this package of paramount importance to the Union.

Dla małżonków oznacza to z kolei brak możliwości samozatrudnienia w Szwecji.

For spouses, it means it is impossible to become self-employed in Sweden.

Rada z kolei nie wyraża zgody, jako że jej zdaniem stanowi to niepotrzebne obciążenie.

The Council will not agree because it says this is an unnecessary burden.

Z kolei w Rwandzie - bardzo małym państwie - 8000 kobiet z HIV jest w ciąży.

But you go to Rwanda -- a very small country -- 8,000 mothers with HIV who are pregnant.

Dlatego pomyślałem aby wsadzić tam komputer, który musi się obudzić i z kolei obudzić TV.

So I thought we put a little computer in it that has to wake up to tell it to do that.

Azyl jest z kolei instrumentem ochrony, którego nie wolno błędnie stosować.

Asylum, on the other hand, is an instrument of protection that cannot be used incorrectly.

Obrona prawa każdego z państw do zrównoważonej produkcji jest z kolei wymogiem przyszłości.

Defending each country's right to sustainable production is a future requirement.

na piśmie. - Głosowałem za wyłączeniem z zakresu przedmiotowej dyrektywy kolei zabytkowych.

in writing. - I voted to exempt heritage railways from the scope of this directive.

Pani jest z kolei przedstawicielem dyplomatycznym całego kontynentu.

You, on the other hand, are the diplomatic representative of an entire continent.

Dzisiaj te uprawnienia nie istnieją, co z kolei wytworzyło bardzo niebezpieczną próżnię.

Today, these powers are completely non-existent and thus create an extremely serious vacuum.

Zostały one utworzone w odpowiedzi na dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa kolei z 2004 r.

These were created in response to the 2004 Railway Safety Directive.

Zalecenia te należy starannie przeczytać i po kolei zgodnie z nimi postępować.

Please read the instructions carefully and follow them step by step.

Sytuacja wygląda z kolei inaczej w Europejskim Kolegium Policyjnym (CEPOL).

The situation is different for the European Police College (CEPOL).

Zasady te są z kolei zgodne z normami europejskimi w tym względzie.

Furthermore, our principles comply with the relevant European standards in this regard.

Z kolei DMCA odnosi się do ustawy Audio Home Recording Act, która tak przeraziła te koncerny.

And the DMCA goes back to the Audio Home Recording Act, which horrified those industries.

Ten okaz z kolei jest chyba jednym z najwytrwalszych organizmów na Ziemi.

Now this is something that I think is one of the most quietly resilient things on the planet.

Weźmy z kolei, na przykład ,rzeczywiście niewielki kraj - Luksemburg.

Or let us take the example of a really small country - Luxembourg.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

yee · ylid · YMCA · York · yrast · yrtiuu8 · yuccie · yuccies · yuppie · z · z-kolei · za · za/wołać · zaabonować · zaabsorbować · zaabsorbowanie · zaabsorbowany · zaadaptowany · zaadiustować · zaadoptować · zaadoptowana

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-niemiecki słownik bab.la.