Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wysokość"

 

"wysokość" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-29 z 794

wysokość {rzeczownik}

wysokość {f.} (też: wzrost, apogeum, wyniesienie)

height {rzecz.}

Wysokość niebios, i głębokość ziemi, i serce królów nie są doścignione.

As the heavens for height, and the earth for depth, So the heart of kings is unsearchable.

Wysokość x szerokość x długość: 37 mm (1,5") x 109 mm (4,3") x 172 (6,8")

Height x Width x Length: 37 mm (1.5") x 109 mm (4.3") x 172 (6.8")

Kamera do montażu w suficie podwieszanym Wysokość x szerokość x głębokość: 235 x 238 x 238 mm

Camera with drop ceiling mount Height x Width x Depth: 235 x 238 x 238 mm (9.3" x 9.4" x 9.4")

Kamera do montażu w suficie klasycznym Wysokość x szerokość x głębokość: 235 x 183 x 183 mm

Camera with hard ceiling mount Height x Width x Depth: 235 x 183 x 183 mm (9.3" x 7.2" x 7.2")

pionowa wysokość narożnika

vertical height of the corner

wysokość {f.} (też: szczebel, poziom, płaszczyzna, równia)

level {rzecz.}

Wysokość kar powinna obecnie odpowiadać jedynie faktycznym wydatkom.

The level of the penalties should now correspond only to the actual expenditure.

W większości przypadków wysokość emerytur na Łotwie jest niższa niż urzędowe minimum socjalne.

In the majority of cases, pensions in Latvia are below the official minimum subsistence level.

Inne wielkie wyzwanie tego przedsięwzięcia to nie tylko wysokość.

I wanted to do the swim at 5,300 meters above sea level.

Zagwarantować należy także minimalną wysokość emerytur tak, aby rodziny mogły naprawdę przemieszczać się całkowicie swobodnie.

A minimum level for pensions must also be guaranteed, so that families can actually move around completely freely.

Jeżeli tak, to na podstawie jakich kryteriów ustalona zostanie wysokość wspomnianej pomocy oraz lista otrzymujących ją krajów?

If so, which criteria will be used to fix the level of such aid and determine which countries will be eligible?

wysokość {f.} (też: kwota, suma, ilość, liczba)

amount {rzecz.}

Po drugie, wysokość kwot, które banki mogą pożyczyć, zależy od ich własnych funduszy i aktywów.

Secondly, the amount that the banks can lend depends on their own funds and assets.

Jednak faktycznie wykorzystane środki budżetowe są mniejsze od tej kwoty i ich wysokość stale maleje od 2003 roku.

However, the actual budget used has been smaller than that amount and has been steadily decreasing since 2003.

Istnieje również kwestia tak zwanych "RAL-ów” czyli "resztek do likwidacji”, których wysokość wynosi 130 miliardów euro.

There are also the so-called 'RALs' or restes à liquider, which amount to EUR 130 billion.

Zgodnie z planowaniem finansowym Komisji wysokość zobowiązań sięgnie kwoty 147,88 miliarda euro.

According to financial planning by the Commission, the amount of committed funds will reach the sum of EUR 147.88 billion.

Twoje prawo do świadczeń i ich wysokość zależą od zasad obowiązujących w kraju, w którym mieszkasz, oraz od okresów pracy za granicą.

Your entitlement and the amount of benefit are based on the rules in the country where you live and your working periods abroad.

wysokość {f.} (też: wskaźnik, taryfa, współczynnik)

rate {rzecz.}

wysokość oprocentowania w skali roku

annual equivalent rate

W tym celu należy odpowiednio ustawiać wysokość głównej stopy procentowej.

Your tool: the key interest rate.

Trybunał zaobserwował istotny poziom błędów, którego wysokość jest szacowana na co najmniej 12% całości zwrotów na rzecz beneficjentów.

The Court observed a material rate of error, which it estimated to be at least 12% of the aggregate amount of reimbursements to beneficiaries.

W grze „€conomia – Mistrz polityki pieniężnej” gracz co kwartał wyznacza wysokość stopy procentowej i stara się utrzymać inflację na poziomie nieco poniżej 2% przez osiem lat.

In ‘€conomia – the Monetary Policy Game’ players take interest rate decisions every quarter over an eight-year timeline and try to keep inflation below, but close to, 2%.

W ubiegłym roku EBI zgromadził środki w wysokości 80 miliardów według średnich stóp oprocentowania między 3 % a 3,5 %.

Last year, the EIB raised EUR 80 billion at average rates of between 3% and 3.5%.

wysokość {f.} (też: wyniesienie)

altitude {rzecz.}

Więc używacie balonu, aby wynieść coś ważącego 2 tony aż na wysokość 40 km.

So you're using a balloon to carry something that is two tons all the way to an altitude of 40 km.

YR: Uczucie było wspaniałe, tylko wysokość nieodpowiednia.

YR: But you feel great, but you have not the right altitude.

16 km i 8 km. ~~~ To w przybliżeniu wysokość przelotowa.

Okay, now, 16 kilometers, eight kilometers -- this is roughly an airline altitude.

Unosimy przyrząd, znajdujemy wysokość, widać wyraźnie.

So, step two, I hold the device up, and then I sight its altitude there so I can see it clearly now.

Lecąc balonem lub w życiu. ~~~ Jak zmienić wysokość?

In ballooning, or in life, how do we change altitude?

wysokość {f.} [astron.]

altitude {rzecz.} [astron.]

wysokość {f.} [muz.] (też: tonacja, ton)

pitch {rzecz.} [muz.]

Położonego na lodowcu na wysokości 5380m.

This is pitched on a glacier at 17,500 feet.

wysokość {f.} [mat.] (też: prostopadła, płaszczyzna prostopadła)

perpendicular {rzecz.} [mat.]
highness {rzecz.}

Powiedzieli: "Wasza Wysokość, uczeni oszukują.

They said, "Your Highness, the scholars are cheating.

Dzisiaj Jej Królewska Wysokość brytyjska Księżniczka Anna odwiedza szkołę dla dzieci niepełnosprawnych w kosowskim Gjilanie.

Today, Her Royal Highness Princess Anne of Britain is visiting a school for disabled children in Gjilan, Kosovo.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "wysokość":

 

Podobne tłumaczenia

"wysokość" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wysokość" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Cięcia w wysokości 2% są w przypadku Trybunału Audytorów absolutnie wykluczone.

This 2% cut would be completely out of the question for the Court of Auditors.

Podczas gdy ceny rosły, wysokość emerytur pozostawała na niezmienionym poziomie.

The people of Europe in particular have felt this during the economic crisis.

Ponadto należy zapobiec zwiększaniu wysokości wsparcia finansowego w przyszłości.

Neither in the future should there any longer be any increase in financial support.

Usłyszałam też wiele uwag dotyczących przejścia do redukcji w wysokości 30 %.

I have also heard a number of comments about the progression to a 30% reduction.

Uważam, że Parlament Europejski pokazał, że może stanąć na wysokości zadania.

I believe that the European Parliament has shown that it can come up to the mark.

Komisja zaproponowała cel redukcyjny w wysokości 135 gramów CO2 na kilometr.

The Commission proposed a reduction target of 135 grams of CO2 per kilometre.

Co stanie się z wymogiem Parlamentu w wysokości 95 g na kilometr do 2020 r.?

What will become of Parliament's requirement of 95 g per kilometre by 2020?

Przechodziła w marcu, a w marcu jest dużo śniegu na wysokości 5600 metrów.

And she crossed in March, and there's a lot of snow at 18,500 feet in March.

Na sam rok 2008 na tę inicjatywę przeznaczono środki w wysokości 2,2 miliona euro.

A budget of EUR 2 200 000 was allocated to this initiative for 2008 alone.

Ale my, u siebie, w Europie musimy stanąć na wysokości zadania w tym okresie.

But we at home in Europe have to rise to the momentousness of this period.

W tym celu Bułgaria otrzyma wsparcie w wysokości około 860 milionów euro.

To this end, it will receive approximately EUR 860 million in assistance.

Należy zastosować próg w wysokości 50 milionów euro, zamiast obecnych 25 milionów euro.

A threshold of EUR 50 million should apply, instead of the current EUR 25 million.

Wytyczne te są dla Komisji wiążące, jeśli chodzi o metodę ustalania wysokości grzywien.

The Commission is bound by these guidelines on the method of setting fines.

Zważywszy szacowaną sumę 8,4 miliarda euro, daje to zysk w wysokości 620 milionów euro.

Given an estimated total of EUR 8.4 billion, that makes a profit of EUR 620 million.

Niezbędne jest nadal jeszcze dokładniejsze ustalenie wysokości naszych wydatków stałych.

We still need to find out more and more thoroughly about what our fixed expenditure is.

I ma wysokość poniżej 2 metrów, więc zmieści się w standardowym garażu.

And it is under seven feet tall, so it will fit in a standard construction garage.

ograniczenia czasu trwania leczenia z zastosowaniem maksymalnej dawki dobowej w wysokości

limitations of treatment duration of the maximum daily dose of 375mg to 4 weeks;

Że wejrzał z wysokości świątnicy swojej, że z nieba na ziemię spojrzał;

To hear the sighing of the prisoner; To loose those that are appointed to death;

Oglądając całość, widz spowoduje szkody gospodarcze w wysokości około 15 tys.dolarów.

The damage to the economy for each one who does this is around $15,000.

Dlatego Rada zapewniła w pierwszym czytaniu margines w wysokości około 310 milionów euro.

The Council therefore secured a margin of around EUR 310 million in its first reading.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.