Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wysokość"

 

"wysokość" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-28 z 261

wysokość {rzeczownik}

wysokość {f.} (też: wzrost, apogeum, wyniesienie)

height {rzecz.}

Wysokość Cherubina jednego była na dziesięć łokci, także i drugiego Cherubina.

The height of the one cherub was ten cubits, and so was it of the other cherub.

Wysokość niebios, i głębokość ziemi, i serce królów nie są doścignione.

As the heavens for height, and the earth for depth, So the heart of kings is unsearchable.

Długość x szerokość x wysokość: 168 mm (6,61") x 135 mm (5,31") x 45(1,77")

Length x Width x Height: 168 mm (6,61") x 135 mm (5,31") x 45(1,77")

Kamera do montażu w suficie podwieszanym Wysokość x szerokość x głębokość: 235 x 238 x 238 mm

Camera with drop ceiling mount Height x Width x Depth: 235 x 238 x 238 mm (9.3" x 9.4" x 9.4")

Kamera do montażu w suficie klasycznym Wysokość x szerokość x głębokość: 235 x 183 x 183 mm

Camera with hard ceiling mount Height x Width x Depth: 235 x 183 x 183 mm (9.3" x 7.2" x 7.2")

wysokość {f.} (też: wskaźnik, taryfa)

rate {rzecz.}

W tym celu należy odpowiednio ustawiać wysokość głównej stopy procentowej.

Your tool: the key interest rate.

Trybunał zaobserwował istotny poziom błędów, którego wysokość jest szacowana na co najmniej 12% całości zwrotów na rzecz beneficjentów.

The Court observed a material rate of error, which it estimated to be at least 12% of the aggregate amount of reimbursements to beneficiaries.

W grze „€conomia – Mistrz polityki pieniężnej” gracz co kwartał wyznacza wysokość stopy procentowej i stara się utrzymać inflację na poziomie nieco poniżej 2% przez osiem lat.

In ‘€conomia – the Monetary Policy Game’ players take interest rate decisions every quarter over an eight-year timeline and try to keep inflation below, but close to, 2%.

wysokość {f.} (też: kwota, suma, liczba, ilosć)

amount {rzecz.}

Wysokość świadczeń może znacznie różnić się w przypadku pracy w innym kraju.

The amount of benefit you receive may vary greatly when you work in another country.

Po drugie, wysokość kwot, które banki mogą pożyczyć, zależy od ich własnych funduszy i aktywów.

Secondly, the amount that the banks can lend depends on their own funds and assets.

Jednak faktycznie wykorzystane środki budżetowe są mniejsze od tej kwoty i ich wysokość stale maleje od 2003 roku.

However, the actual budget used has been smaller than that amount and has been steadily decreasing since 2003.

Istnieje również kwestia tak zwanych "RAL-ów” czyli "resztek do likwidacji”, których wysokość wynosi 130 miliardów euro.

There are also the so-called 'RALs' or restes à liquider, which amount to EUR 130 billion.

Zgodnie z planowaniem finansowym Komisji wysokość zobowiązań sięgnie kwoty 147,88 miliarda euro.

According to financial planning by the Commission, the amount of committed funds will reach the sum of EUR 147.88 billion.

wysokość {f.} (też: poziom, płaszczyzna, równia)

level {rzecz.}

Wysokość kar powinna obecnie odpowiadać jedynie faktycznym wydatkom.

The level of the penalties should now correspond only to the actual expenditure.

W większości przypadków wysokość emerytur na Łotwie jest niższa niż urzędowe minimum socjalne.

In the majority of cases, pensions in Latvia are below the official minimum subsistence level.

Inne wielkie wyzwanie tego przedsięwzięcia to nie tylko wysokość.

I wanted to do the swim at 5,300 meters above sea level.

Zagwarantować należy także minimalną wysokość emerytur tak, aby rodziny mogły naprawdę przemieszczać się całkowicie swobodnie.

A minimum level for pensions must also be guaranteed, so that families can actually move around completely freely.

Jeżeli tak, to na podstawie jakich kryteriów ustalona zostanie wysokość wspomnianej pomocy oraz lista otrzymujących ją krajów?

If so, which criteria will be used to fix the level of such aid and determine which countries will be eligible?

wysokość {f.} (też: wyniesienie)

altitude {rzecz.}

Więc używacie balonu, aby wynieść coś ważącego 2 tony aż na wysokość 40 km.

So you're using a balloon to carry something that is two tons all the way to an altitude of 40 km.

YR: Uczucie było wspaniałe, tylko wysokość nieodpowiednia.

YR: But you feel great, but you have not the right altitude.

16 km i 8 km. ~~~ To w przybliżeniu wysokość przelotowa.

Okay, now, 16 kilometers, eight kilometers -- this is roughly an airline altitude.

Unosimy przyrząd, znajdujemy wysokość, widać wyraźnie.

So, step two, I hold the device up, and then I sight its altitude there so I can see it clearly now.

Lecąc balonem lub w życiu. ~~~ Jak zmienić wysokość?

In ballooning, or in life, how do we change altitude?

wysokość {f.} [astron.]

altitude {rzecz.} [astron.]

wysokość {f.} [muz.] (też: tonacja, ton)

pitch {rzecz.} [muz.]

Położonego na lodowcu na wysokości 5380m.

This is pitched on a glacier at 17,500 feet.

wysokość {f.} [mat.] (też: prostopadła, płaszczyzna prostopadła)

perpendicular {rzecz.} [mat.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "wysokość":

 

Podobne tłumaczenia

"wysokość" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wysokość" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Cóż, drzewa nie rosną w wymiarach dwa cale na cztery, 8, 10 i 12 stóp wysokości.

Well, trees don't grow two inches by four inches, eight, ten and twelve feet tall.

Podczas gdy ceny rosły, wysokość emerytur pozostawała na niezmienionym poziomie.

The people of Europe in particular have felt this during the economic crisis.

Ów początkowy grant w wysokości 10 tys. udało nam się pomnożyć 300-krotnie.

We leveraged that $10,000 seed grant more than 300 times into a $3 million park.

Przechodziła w marcu, a w marcu jest dużo śniegu na wysokości 5600 metrów.

And she crossed in March, and there's a lot of snow at 18,500 feet in March.

Pierwsza to taka, że wysokość grzywien ustala się na podstawie obrotu całej grupy.

The first being that prices are fixed on the basis of a group's turnover.

Na zachodnim wybrzeżu leżą góry, których wysokość miejscami dochodzi do 1000 m.n.p.m.

There are coastal mountains to the west, rising to over 1 000m in places.

I ma wysokość poniżej 2 metrów, więc zmieści się w standardowym garażu.

And it is under seven feet tall, so it will fit in a standard construction garage.

Oglądając całość, widz spowoduje szkody gospodarcze w wysokości około 15 tys.dolarów.

The damage to the economy for each one who does this is around $15,000.

ograniczenia czasu trwania leczenia z zastosowaniem maksymalnej dawki dobowej w wysokości

limitations of treatment duration of the maximum daily dose of 375mg to 4 weeks;

    Stopniowo tworzy się fundusz rezerwowy do wysokości 10 % subskrybowanego kapitału.

A reserve fund of up to 10  % of the subscribed capital shall be built up progressively.

Że wejrzał z wysokości świątnicy swojej, że z nieba na ziemię spojrzał;

To hear the sighing of the prisoner; To loose those that are appointed to death;

To natychmiast go pociesza, jego pobudzona odwaga pozwala mu stanąć na wysokości zadania.

And this immediately cheers him up, as his courage is stimulated to rise to the occasion.

Jeśli wyjrzycie przez okno, zobaczycie Long's Peak, prawdopodobnie znacie jego wysokość.

If you look out your window and you can see Long's Peak, you're probably familiar with it.

Ten dodatkowy pień ma metr w przekroju u podstawy i wyrasta na wysokość 50 metrów.

This particular extra trunk is a meter across at the base and extends upward for 150 feet.

Otoć i teraz w niebie jest świadek mój, jest świadek mój na wysokości.

Even now, behold, my witness is in heaven, And he that voucheth for me is on high.

Przez wnętrzności miłosierdzia Boga naszego, w których nawiedził nas Wschód z wysokości.

Because of the tender mercy of our God, Whereby the dayspring from on high shall visit us,

przeżycia dała estymację punktową współczynnika ryzyka w wysokości 1, 08 na korzyść grup eg

Meta-analysis of overall survival data produced a hazard ratio point estimate of no

Nad szum wielkich wód, nad mocne wały morskie mocniejszy jest Pan na wysokości.

Above the voices of many waters, The mighty breakers of the sea, Jehovah on high is mighty.

Kolumny chromatograficzne napełnić przygotowanymi roztworami MAM i SSCS na wysokość 0, 5 cm.

Pour the MAM and SSCS into separate developing tanks to a depth of approximately 0.5 cm.

Przemysł gier wideo w 2005 roku osiągnął obroty wysokości 29 miliardów dolarów.

The video game industry in 2005 became a 29 billion dollar business.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.