Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wymowa"

 

"wymowa" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-35 z 44

wymowa {rzeczownik}

wymowa {f.} (też: mowa, przemowa, przemówienie, wystąpienie)

speech {rzecz.}

Kropić będzie jako deszcz nauka moja, popłynie jako rosa wymowa moja, jako drobny deszcz na zioła, a jako krople na trawę.

My doctrine shall drop as the rain; My speech shall distil as the dew, As the small rain upon the tender grass, And as the showers upon the herb.

wymowa {f.} (też: sens, ogólny ton)

purport {rzecz.}

wymowa {f.}

pronunciation {rzecz.}

- Panie przewodniczący! Gratuluję panu uporania się z dość trudną wymową mojego imienia!

- Mr President, my congratulations on your pronunciation of my rather difficult name!

wymowa {f.}

elocution {rzecz.} [starom.]

wymowa {f.} (też: znaczenie, ranga, doniosłość)

significance {rzecz.}

wymowa {f.} (też: znaczenie)

meaning {rzecz.}

wymowny {przymiotnik}

wymowny {przym. m.} (też: ważny, istotny, konkretny, znaczny)

meaningful {przym.}

wymowny {przym. m.} (też: elokwentny, wygadany)

eloquent {przym.}

Przypadek Białorusi jest jeszcze bardziej wymowny: Białorusini muszą zapłacić więcej za wizę Schengen, czyli płacą cenę za dyktaturę Łukaszenki.

The case of Belarus is even more eloquent - Belarusians have to pay more for a Schengen visa - that is, they have to pay the price for Lukashenko's dictate.

wymowny {przym. m.} (też: wiele znaczący)

pregnant {przym.} [przen.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "wymowa":

Synonimy (polski) dla "wymowny":

 

Podobne tłumaczenia

"wymowa" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wymowa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Właśnie w ten sposób wspólnie z Komisją jasno interpretujemy wymowę traktatu.

This is what both we and the Commission clearly understand the treaty to state.

na piśmie. - Popieramy ogólną wymowę sprawozdania dotyczącego oceny funkcjonowania WPR.

in writing. - We support the general thrust of the report on the Health Check on the CAP.

Posłowie z Partii Zielonych w Parlamencie Europejskim twierdzą, że wymowa pakietu została osłabiona.

Green Members of this House have argued that the package has been watered down.

Nie będziemy popierać dalszego łagodzenia wymowy tego sprawozdania.

We will not support any further watering-down of the report.

Taka jest również główna wymowa sprawozdania i bardzo cieszymy się z osiągnięcia zgody w tym zakresie.

This is also the overall thrust of the report and we appreciate the agreement on this point.

W kontekście partnerstwa wschodniego i wschodniego wymiaru Unii trzeci pakiet ma także, jak widać, swoją wymowę.

In the context of the EU's eastern partnership and eastern dimension, the third package clearly speaks for itself.

Cieszy mnie również, że dyrektywa stanie się w istocie rozporządzeniem i będzie mieć większą wymowę prawną.

I also welcome the fact that the directive will actually become a regulation and will have greater legal emphasis.

Zgadzamy się z wymową pisma pana komisarza, które zawiera zalecenie i które zostało przesłane do Parlamentu i innych instytucji.

We are in line with the Commissioner's letter, with the recommendation that he sent to Parliament and the other institutions.

na piśmie. - Chociaż popieram ogólną wymowę przedmiotowego sprawozdania, sprzeciwiam się brakowi jego wyważenia w kwestii Cypru.

in writing. - While I support the main thrust of this report, I oppose the lack of balance on the particular question of Cyprus.

Sprawozdanie ma wyraźnie krytyczną wymowę.

The report is clearly critical.

Ponadto minimalny wymów objęcia "praktycznie całego handlu” to nie mniej niż 80% handlu pomiędzy partnerami.

In addition, the minimum requirement for covering 'substantially all trade' would be not less than 80% of trade between partners.

Całkowicie zgadzamy się z ogólną wymową przedmiotowego sprawozdania parlamentarnego oraz z większością zawartych w nim propozycji.

We fully agree with the general thrust of this parliamentary report and the majority of its proposals.

Co dziesiąte dziecko ma wady wymowy, cierpi na zaburzenia ruchu, nie potrafi wypowiedzieć swych myśli, bądź robi to niezrozumiale.

That means that one child in every 10 either suffers from motor disorders, cannot express their thoughts or cannot do so clearly.

(PL) Wymowa omawianej rezolucji jest jednoznaczna - żadnych odstępstw i żadnych derogacji.

(PL) Mr President, it is quite clear what the resolution under debate is saying - there are to be no exceptions and no derogations.

Wymowa przedmiotowego sprawozdania została poważnie osłabiona przez członków tej Izby, którzy nie chcą aktywnego dialogu z obywatelami Europy.

This report has been really watered down by those in this House who do not want to have active dialogue with the citizens of Europe.

Dla Hiszpanii, która walczyła o utrzymanie proeuropejskiej wymowy Traktatu, wsparcie tej Izby było bardzo zachęcające i pomogło w podjęciu decyzji.

For Spain, which has fought to maintain the pro-European sense and the balance of the Treaty, the support of this House has been encouraging and decisive.

Odnoszę się tu szczególnie do osłabienia wymowy art. 52, co może doprowadzić do problemów w interpretacji niejasnych postanowień tego artykułu.

I am referring especially to the watering down of Article 52, and there may be problems interpreting the very vague clauses you will find in that Article.

Ogólna wymowa tego sprawozdania jest bardzo dobra z racji uwypuklenia potrzeby szczególnego zadbania o dzieci w działaniach zewnętrznych UE.

Overall, the thrust of this report is very good, highlighting as it does the need for special consideration to be given to children in EU external actions.

W pełni zgadzam się z wymową pytania, że bez kompleksowej polityki gospodarczej i zatrudnienia nie możemy skutecznie zwalczać ubóstwa.

I fully agree with what was implied in the question, that without a comprehensive economic policy and employment policy, we cannot successfully fight poverty.

Zgodnie z wymową sprawozdania Komisja Prawna zaleca, aby Parlament Europejski wydał zgodę na skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa.

In line with the report, the Committee on Legal Affairs recommends that the European Parliament should protect the immunity of Mr de Magistris.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.