Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wymowa"

 

"wymowa" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-35 z 39

wymowa {rzeczownik}

wymowa {f.} (też: mowa, przemowa, przemówienie)

speech {rzecz.}

Taka była prawdziwa wymowa wypowiedzi pana posła Farage.

That was the reality of Mr Farage's speech.

Kropić będzie jako deszcz nauka moja, popłynie jako rosa wymowa moja, jako drobny deszcz na zioła, a jako krople na trawę.

My doctrine shall drop as the rain; My speech shall distil as the dew, As the small rain upon the tender grass, And as the showers upon the herb.

wymowa {f.} (też: sens, ogólny ton)

purport {rzecz.}

wymowa {f.}

pronunciation {rzecz.}

- Panie przewodniczący! Gratuluję panu uporania się z dość trudną wymową mojego imienia!

- Mr President, my congratulations on your pronunciation of my rather difficult name!

wymowa {f.}

elocution {rzecz.} [starom.]

wymowa {f.} (też: znaczenie, ranga)

significance {rzecz.}

wymowa {f.} (też: znaczenie)

meaning {rzecz.}

wymowny {przymiotnik}

wymowny {przym. m.} (też: ważny, istotny, konkretny, znaczny)

meaningful {przym.}

wymowny {przym. m.} (też: elokwentny, wygadany)

eloquent {przym.}

A Żyd niektóry imieniem Apollos, rodem z Aleksandryi, mąż wymowny, przyszedł do Efezu, będąc możnym w Pismach.

Now a certain Jew named Apollos, an Alexandrian by race, an eloquent man, came to Ephesus; and he was mighty in the scriptures.

Przypadek Białorusi jest jeszcze bardziej wymowny: Białorusini muszą zapłacić więcej za wizę Schengen, czyli płacą cenę za dyktaturę Łukaszenki.

The case of Belarus is even more eloquent - Belarusians have to pay more for a Schengen visa - that is, they have to pay the price for Lukashenko's dictate.

wymowny {przym. m.} (też: wiele znaczący)

pregnant {przym.} [przen.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "wymowa":

Synonimy (polski) dla "wymowny":

 

Podobne tłumaczenia

"wymowa" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wymowa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Słuchajcie niebiosa, a mówić będę; niech słucha i ziemia wymowy ust moich.

Give ear, ye heavens, and I will speak; And let the earth hear the words of my mouth.

Głosuję za przyjęciem tego wniosku, zgadzam się bowiem z jego ogólną wymową.

I am voting for this proposal as I agree with the guiding principle that runs through it.

Ten produkt leczniczy nie wyma ga specjalnych warunków przechowywania.

This medicinal product does not require any special storage conditions.

Posłowie z Partii Zielonych w Parlamencie Europejskim twierdzą, że wymowa pakietu została osłabiona.

Green Members of this House have argued that the package has been watered down.

Taka jest również główna wymowa sprawozdania i bardzo cieszymy się z osiągnięcia zgody w tym zakresie.

This is also the overall thrust of the report and we appreciate the agreement on this point.

Powiedzieliśmy, że chcemy większej harmonizacji i wydaje się, że taka jest ogólna wymowa otrzymanych odpowiedzi.

We have all said that we want more harmonisation, and that seems to be the general tenor of the responses received.

(Śmiech) Oto i one, żyrafy (podobieństwo wymowy drafts/giraffes).”

(Laughter) "Here they are, the giraffes."

Jednocześnie jednak uważamy, że wymowa tekstu dotycząca skonsolidowanego rynku euroobligacji wykracza zbyt daleko.

At the same time, however, we believe that the wording of the text relating to a consolidated Eurobonds market goes too far.

Jedna z działaczek, Ute Engmann, podkreśla, że telewizja w języku oryginalnym może być bardzo pomocna w procesie nauki wymowy.

One of them, Ute Engmann, emphasises that watching TV in the original language can be very helpful in learning the language.

Zgadzamy się z wymową pisma pana komisarza, które zawiera zalecenie i które zostało przesłane do Parlamentu i innych instytucji.

We are in line with the Commissioner's letter, with the recommendation that he sent to Parliament and the other institutions.

Całkowicie zgadzamy się z ogólną wymową przedmiotowego sprawozdania parlamentarnego oraz z większością zawartych w nim propozycji.

We fully agree with the general thrust of this parliamentary report and the majority of its proposals.

(PL) Wymowa omawianej rezolucji jest jednoznaczna - żadnych odstępstw i żadnych derogacji.

(PL) Mr President, it is quite clear what the resolution under debate is saying - there are to be no exceptions and no derogations.

Wargi twoje jako sznur karmazynowy, a wymowa twoja wdzięczna; skronie twoje między kędzierzami twemi są jako sztuka jabłka granatowego.

Thy lips are like a thread of scarlet, And thy mouth is comely.

Wymowa przedmiotowego sprawozdania została poważnie osłabiona przez członków tej Izby, którzy nie chcą aktywnego dialogu z obywatelami Europy.

This report has been really watered down by those in this House who do not want to have active dialogue with the citizens of Europe.

Błogosławiona wymowa twoja, i błogosławionaś ty, któraś mię zawściągnęła dzisiaj, żem nie szedł na rozlanie krwi, a żem się sam nie mścił krzywdy swojej.

and blessed be thy discretion, and blessed be thou, that hast kept me this day from bloodguiltiness, and from avenging myself with mine own hand.

Ogólna wymowa tego sprawozdania jest bardzo dobra z racji uwypuklenia potrzeby szczególnego zadbania o dzieci w działaniach zewnętrznych UE.

Overall, the thrust of this report is very good, highlighting as it does the need for special consideration to be given to children in EU external actions.

Hiszpanię, przejęli ten zwyczaj, ale z czasem zmieniła się wymowa z "Allah, Allah, Allah," na "Ole, ole, ole," co nadal można usłyszeć w corridzie i flamenco.

They would put their hands together and they would start to chant, "Allah, Allah, Allah, God, God, God." That's God, you know.

W pełni zgadzam się z wymową pytania, że bez kompleksowej polityki gospodarczej i zatrudnienia nie możemy skutecznie zwalczać ubóstwa.

I fully agree with what was implied in the question, that without a comprehensive economic policy and employment policy, we cannot successfully fight poverty.

Zgodnie z wymową sprawozdania Komisja Prawna zaleca, aby Parlament Europejski wydał zgodę na skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa.

In line with the report, the Committee on Legal Affairs recommends that the European Parliament should protect the immunity of Mr de Magistris.

Na dodatek, podejmowane przeze mnie i innych próby zagwarantowania, że główną wymową tego znaku pozostanie dziedzictwo, a nie integracja polityczna, zostały udaremnione.

In addition, attempts by myself and others to ensure that the focus of the label remained on heritage, and not on political integration, were rejected.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.