Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wymowa"

 

"wymowa" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-36 z 36

wymowa {rzeczownik}

wymowa {f.} (też: mowa, przemowa, przemówienie, wystąpienie)

speech {rzecz.}

Kropić będzie jako deszcz nauka moja, popłynie jako rosa wymowa moja, jako drobny deszcz na zioła, a jako krople na trawę.

My doctrine shall drop as the rain; My speech shall distil as the dew, As the small rain upon the tender grass, And as the showers upon the herb.

wymowa {f.} (też: dykcja, pronuncjacja)

pronunciation {rzecz.}

- Panie przewodniczący! Gratuluję panu uporania się z dość trudną wymową mojego imienia!

- Mr President, my congratulations on your pronunciation of my rather difficult name!

wymowa {f.} (też: sens, ogólny ton)

purport {rzecz.}

wymowa {f.} (też: znaczenie)

meaning {rzecz.}

wymowa {f.} (też: znaczenie, ranga, doniosłość)

significance {rzecz.}

wymowa {f.}

elocution {rzecz.} [starom.]

wymowny {przymiotnik}

wymowny {przym. m.} (też: ważny, istotny, konkretny, znaczny)

meaningful {przym.}

wymowny {przym. m.} (też: elokwentny, wygadany)

eloquent {przym.}

Przypadek Białorusi jest jeszcze bardziej wymowny: Białorusini muszą zapłacić więcej za wizę Schengen, czyli płacą cenę za dyktaturę Łukaszenki.

The case of Belarus is even more eloquent - Belarusians have to pay more for a Schengen visa - that is, they have to pay the price for Lukashenko's dictate.

wymowny {przym. m.} (też: wiele znaczący)

pregnant {przym.} [przen.]

wymowny {przym. m.} (też: dźwiękowy, mówiący)

talking {przym.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "wymowa":

Synonimy (polski) dla "wymowny":

 

Podobne tłumaczenia

"wymowa" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wymowa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

na piśmie. - Chociaż popieram ogólną wymowę przedmiotowego sprawozdania, sprzeciwiam się brakowi jego wyważenia w kwestii Cypru.

in writing. - While I support the main thrust of this report, I oppose the lack of balance on the particular question of Cyprus.

Całkowicie zgadzamy się z ogólną wymową przedmiotowego sprawozdania parlamentarnego oraz z większością zawartych w nim propozycji.

We fully agree with the general thrust of this parliamentary report and the majority of its proposals.

Wymowa przedmiotowego sprawozdania została poważnie osłabiona przez członków tej Izby, którzy nie chcą aktywnego dialogu z obywatelami Europy.

This report has been really watered down by those in this House who do not want to have active dialogue with the citizens of Europe.

Dla Hiszpanii, która walczyła o utrzymanie proeuropejskiej wymowy Traktatu, wsparcie tej Izby było bardzo zachęcające i pomogło w podjęciu decyzji.

For Spain, which has fought to maintain the pro-European sense and the balance of the Treaty, the support of this House has been encouraging and decisive.

Odnoszę się tu szczególnie do osłabienia wymowy art. 52, co może doprowadzić do problemów w interpretacji niejasnych postanowień tego artykułu.

I am referring especially to the watering down of Article 52, and there may be problems interpreting the very vague clauses you will find in that Article.

Ogólna wymowa tego sprawozdania jest bardzo dobra z racji uwypuklenia potrzeby szczególnego zadbania o dzieci w działaniach zewnętrznych UE.

Overall, the thrust of this report is very good, highlighting as it does the need for special consideration to be given to children in EU external actions.

W pełni zgadzam się z wymową pytania, że bez kompleksowej polityki gospodarczej i zatrudnienia nie możemy skutecznie zwalczać ubóstwa.

I fully agree with what was implied in the question, that without a comprehensive economic policy and employment policy, we cannot successfully fight poverty.

Zgodnie z wymową sprawozdania Komisja Prawna zaleca, aby Parlament Europejski wydał zgodę na skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa.

In line with the report, the Committee on Legal Affairs recommends that the European Parliament should protect the immunity of Mr de Magistris.

Obawiam się, panie komisarzu Kallas, że z pańskiej relacji i pańskiego ujęcia wymowy przedmiotowego sprawozdania przebija doświadczenie Petera Mandelsona.

I fear, Mr Kallas, that in your reporting and your take on this current report, there is an experience of Peter Mandelson coming through the fibre of your being.

Traktat ma przypuszczalnie wymowę bardziej symboliczną, ale przede wszystkim wzywamy do współpracy z narodami, a ściślej ludami Arktyki, i do ich poszanowania.

The treaty is perhaps more symbolic, but what we do insist upon is working with - and respecting - the nations and, more particularly, the peoples of the Arctic.

Na dodatek, podejmowane przeze mnie i innych próby zagwarantowania, że główną wymową tego znaku pozostanie dziedzictwo, a nie integracja polityczna, zostały udaremnione.

In addition, attempts by myself and others to ensure that the focus of the label remained on heritage, and not on political integration, were rejected.

Sądzę, panie pośle Watson, że grupa PPE i grupa liberałów ponosi szczególną odpowiedzialność za osłabienie wymowy tego sprawozdania, które jutro zostanie poddane pod głosowanie.

I believe the PPE Group and the Liberal Group, Mr Watson, have a particular responsibility for the watering down of the report that we will be voting on tomorrow.

Taką samą wymowę ma odrzucenie pojedynczego zezwolenia, a więc odrzucenie przez Parlament Europejski propozycji, która była zdecydowanie zbyt dyskryminująca wobec obcokrajowców.

I will put on the same footing the rejection of the single permit, by which the European Parliament rejected a proposal that was far too discriminatory towards foreigners.

Główna wymowa tego sprawozdania wskazuje na potrzebę przyjęcia podejścia przekrojowego - promowania innowacji we wszystkich obszarach przedsiębiorczości, gospodarki i życia społecznego.

The main thrust of this report shows the need for a cross-cutting approach, promoting innovation in all areas of business, the economy and society in general.

Ubolewam, że mimo wszelkich wysiłków sprawozdawczyni Rada osłabiła wymowę dokumentu i usunęła z niego liczne trafne wnioski, uniemożliwiając mi poparcie sprawozdania.

I regret that despite the Rapporteur's best efforts the Council watered down or removed numerous intelligent proposals from the text, which made it impossible for me to endorse the report.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.