Search for the most beautiful word
sickly
to devaluate

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wykluczać"

 

"wykluczać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-34 z 156

wykluczać {czasownik}

wykluczać {czas. ndk} (też: wyłączyć, wykluczyć, wyłączać)

Nie powinniśmy wykluczać opcji bojkotu, jeśli pomoże nam to osiągnąć pożądany rezultat.

We should not exclude the option of a boycott if it helps to achieve results.

W żadnym razie nie powinniśmy wykluczać ewentualności wprowadzenia regulacji prawnych.

We should under no circumstances exclude the possibility of introducing legal regulations.

Chcę tworzyć najszerszy możliwy front porozumienia i nie chcę nikogo wykluczać.

I want to bring the broadest possible consensus and exclude nobody.

Jesteśmy natomiast zdania, że nie powinnyśmy go automatycznie wykluczać.

We are arguing that we should not automatically exclude it.

Wszyscy chcemy kontrolować połów tuńczyka, lecz nie chcemy wykluczać państw posiadających małe łodzie.

We all want to control tuna fishing but do not wish to exclude nations with small craft.

wykluczać {czas. ndk} (też: wykluczyć, eliminować, likwidować, wyeliminować)

wykluczać {czas. ndk} (też: wypędzić, wykluczyć, wygonić, wygnać)

Rząd brytyjski przyznał, że należy obecnie zmienić prawo o związkach zawodowych tak, by mogły one wykluczać członków, których poglądów politycznych nie akceptują.

The British Government has conceded that trade union law must now be amended so that unions can expel members whose political views they do not like.

wykluczać {czas. ndk} (też: wykluczyć, nie dopuszczać do, rościć sobie wyłączne prawo do, uniemożliwiać)

wykluczać {czas. ndk} [sport.] (też: wykluczyć)

wykluczać (kogoś z czegoś) {czas. ndk} (też: nie dopuszczać, nie dopuścić, wykluczyć)

to debar [debarred|debarred] (sb from sth) {czas.}

wykluczać {czas. ndk} (też: wykluczyć)

to rule out {czas.}

Nie możemy też wykluczać żadnych ważnych źródeł energii z "mieszanki energetycznej”, zwłaszcza tam, gdzie spełnione są warunki czystości i bezpieczeństwa.

We cannot rule out any significant source of energy from the energy mix, particularly where this is clean and safe.

Oczywiście, nie powinniśmy wykluczać możliwości, że Stany Zjednoczone zwrócą się z takim wnioskiem - i podzielam zdanie przewodniczącego mojej grupy w tym względzie.

We should, obviously, not rule out the possibility of the US still making this request, and I share my group chairman's opinion on this.

Chcemy być pewni, że definitywnie wyklucza pani warunki amerykańskie w Europie.

We want to be reassured that you are definitely ruling out US conditions in Europe.

Nie wykluczam jednak pańskiego pomysłu utworzenia europejskiej agencji.

However, I am not ruling out this idea that you support of creating a European agency.

Traktat z Maastricht wyklucza jednak wszelką solidarność pomiędzy krajami w strefie euro.

However, the Treaty of Maastricht rules out any solidarity between countries in the euro area.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "wykluczać":

 

Podobne tłumaczenia

"wykluczać" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wykluczać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Głosowałem przeciwko temu, ponieważ nie należy wykluczać mniejszości religijnych.

I have voted against this, because religious minorities should not be excluded.

Globalizm to wiara w jedną ideę, która wyklucza alternatywne punkty widzenia.

Globalism is the belief in a single idea that excludes alternative points of view.

Chcemy być pewni, że definitywnie wyklucza pani warunki amerykańskie w Europie.

We want to be reassured that you are definitely ruling out US conditions in Europe.

Jednakże wyklucza się bezpośrednie odliczenie wszelkich pozycji wydatków od deficytu.

However, a direct deduction of any spending items from the deficit is excluded.

Jedna część przedmiotowego sprawozdania wyklucza możliwość podjęcia wspólnych decyzji.

There is one part of this report on which no joint decisions are possible.

Nie powinniśmy także wykluczać możliwości przesunięć pomiędzy rachunkami.

We should not do away with the possibility of transfers between accounts, either.

Nie powinniśmy wykluczać opcji bojkotu, jeśli pomoże nam to osiągnąć pożądany rezultat.

We should not exclude the option of a boycott if it helps to achieve results.

Zawiera również zapis wykluczający z jej zakresu pojazdy specjalistyczne.

It also states that specialised vehicles are generally not included in its scope.

Oczywiste jest, że projekt priorytetowy nie wyklucza kontynuacji innych linii.

It is clear that a priority project does not exclude continuation to other destinations.

Nie wykluczam jednak pańskiego pomysłu utworzenia europejskiej agencji.

However, I am not ruling out this idea that you support of creating a European agency.

W żadnym razie nie powinniśmy wykluczać ewentualności wprowadzenia regulacji prawnych.

We should under no circumstances exclude the possibility of introducing legal regulations.

Panie przewodniczący! Ufamy, że współpraca nie wyklucza niezależności.

Mr President, we believe that cooperation should not preclude independence.

Lubię teorię Freuda mówiącą, że większość z nich wyklucza się nawzajem.

I like Freud's theory that most of them are cancelling each other out.

Nie możemy niczego wykluczać ze względu na to gdzie należy to zrobić.

We should not rule anything out at all in respect of where something is to be done.

Ludzi w tym wieku wciąż zbyt często wyklucza się z badań klinicznych.

People of this age group are still excluded too often from clinical trials.

Nie wykluczam możliwości sukcesu, ale nie można też go zagwarantować.

I do not exclude the possibility of success, but it is not guaranteed either.

Chcę tworzyć najszerszy możliwy front porozumienia i nie chcę nikogo wykluczać.

I want to bring the broadest possible consensus and exclude nobody.

Potwierdzam, że Komisja nie wyklucza rozwiązań innych niż postępowania w sprawie naruszeń.

I confirm that the Commission does not rule out solutions other than infringement procedures.

Jak jednak wspominaliśmy w listopadzie, podejście dwu- i wielostronne nie muszą się wykluczać.

However, as we said back in November, the bilateral and the multilateral are not enemies.

Traktat z Maastricht wyklucza jednak wszelką solidarność pomiędzy krajami w strefie euro.

However, the Treaty of Maastricht rules out any solidarity between countries in the euro area.
 

Wyniki z forum

"wykluczać" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.