Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wykluczać"

 

"wykluczać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-34 z 81

wykluczać {czasownik}

wykluczać {czas.} (też: wyłączać, wyłączyć, wykluczyć)

Nie powinniśmy wykluczać opcji bojkotu, jeśli pomoże nam to osiągnąć pożądany rezultat.

We should not exclude the option of a boycott if it helps to achieve results.

W żadnym razie nie powinniśmy wykluczać ewentualności wprowadzenia regulacji prawnych.

We should under no circumstances exclude the possibility of introducing legal regulations.

Chcę tworzyć najszerszy możliwy front porozumienia i nie chcę nikogo wykluczać.

I want to bring the broadest possible consensus and exclude nobody.

Jesteśmy natomiast zdania, że nie powinnyśmy go automatycznie wykluczać.

We are arguing that we should not automatically exclude it.

Wszyscy chcemy kontrolować połów tuńczyka, lecz nie chcemy wykluczać państw posiadających małe łodzie.

We all want to control tuna fishing but do not wish to exclude nations with small craft.

wykluczać {czas.} (też: eliminować, likwidować, wykluczyć, wyeliminować)

wykluczać {czas.} [sport.] (też: wykluczyć)

wykluczać {czas.} (też: wypędzić, wygnać, wykluczyć, wygonić)

Rząd brytyjski przyznał, że należy obecnie zmienić prawo o związkach zawodowych tak, by mogły one wykluczać członków, których poglądów politycznych nie akceptują.

The British Government has conceded that trade union law must now be amended so that unions can expel members whose political views they do not like.

wykluczać {czas.} (też: wykluczyć, uniemożliwiać, nie dopuszczać do, spełniać)

wykluczać (kogoś z czegoś) {czas.} (też: wykluczyć, nie dopuścić, nie dopuszczać)

to debar [debarred|debarred] (sb from sth) {czas.}

wykluczać {czas.} (też: wykluczyć)

to rule out {czas.}

Powinien również wykluczać możliwość wydania kilku orzeczeń w tej samej sprawie.

It should also rule out the possibility of multiple decisions being issued in respect of one and the same case.

Nie możemy też wykluczać żadnych ważnych źródeł energii z "mieszanki energetycznej”, zwłaszcza tam, gdzie spełnione są warunki czystości i bezpieczeństwa.

We cannot rule out any significant source of energy from the energy mix, particularly where this is clean and safe.

Oczywiście, nie powinniśmy wykluczać możliwości, że Stany Zjednoczone zwrócą się z takim wnioskiem - i podzielam zdanie przewodniczącego mojej grupy w tym względzie.

We should, obviously, not rule out the possibility of the US still making this request, and I share my group chairman's opinion on this.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "wykluczać":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wykluczać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Głosowałem przeciwko temu, ponieważ nie należy wykluczać mniejszości religijnych.

I have voted against this, because religious minorities should not be excluded.

Nie powinniśmy także wykluczać możliwości przesunięć pomiędzy rachunkami.

We should not do away with the possibility of transfers between accounts, either.

Nie powinniśmy wykluczać opcji bojkotu, jeśli pomoże nam to osiągnąć pożądany rezultat.

We should not exclude the option of a boycott if it helps to achieve results.

W żadnym razie nie powinniśmy wykluczać ewentualności wprowadzenia regulacji prawnych.

We should under no circumstances exclude the possibility of introducing legal regulations.

Lubię teorię Freuda mówiącą, że większość z nich wyklucza się nawzajem.

I like Freud's theory that most of them are cancelling each other out.

Nie możemy niczego wykluczać ze względu na to gdzie należy to zrobić.

We should not rule anything out at all in respect of where something is to be done.

Chcę tworzyć najszerszy możliwy front porozumienia i nie chcę nikogo wykluczać.

I want to bring the broadest possible consensus and exclude nobody.

Jak jednak wspominaliśmy w listopadzie, podejście dwu- i wielostronne nie muszą się wykluczać.

However, as we said back in November, the bilateral and the multilateral are not enemies.

Ci ludzie są w największej potrzebie i nie należy ich wykluczać z powodu miejsca zamieszkania.

These are the people most in need, and they should not be excluded by reason of their location.

Po pierwsze, to może się dostosować: nie wyklucza istnienia wojny o wykorzystanie nierówności.

First of all, it can accommodate; it doesn't deny the existence of inequality exploitation war.

W naszej opinii te dwie rzeczy nie mogą się wzajemnie wykluczać.

Our position is that the two things must not be mutually exclusive.

Jak możemy się upewnić, że różnorodność biologiczna i biopaliwa nie będą się wzajemnie wykluczać?

How can we ensure that biodiversity and biofuels do not become an either/or situation?

Co możemy uczynić, aby ich nie wykluczać w ten sposób ze społeczeństwa, i jak możemy im pomóc?

What can we do to ensure that they are not excluded from society, and what can we do to help them?

Jesteśmy natomiast zdania, że nie powinnyśmy go automatycznie wykluczać.

We are arguing that we should not automatically exclude it.

Nie wyklucza się także roli długo utrzymujących się metabolitów.

Contribution of long-lasting metabolites is not excluded.

CD20 nie występuje w postaci wolnej, krążącej w osoczu, co wyklucza kompetycyjne wiązanie przeciwciała.

CD20 does not circulate in the plasma as a free antigen and, thus, does not compete for antibody binding.

Nie powinniśmy go od razu wykluczać z naszej dyskusji.

We should not exclude this from the discussion right at the outset.

Nie możemy wykluczać połowy ludności z uczestnictwa w podejmowaniu ważnych decyzji gospodarczych.

We must not exclude half of the population from being involved in making the important economic decisions.

Była to zawsze sprawa dwustronna, która w żadnym razie nie powinna wykluczać przystąpienia Chorwacji do Unii.

This was always a bilateral issue but should in no way preclude Croatia from joining our Union.

Polityków nie należy natomiast wykluczać z debaty.

Of course, it is absolutely right that politicians should not be excluded from the debate.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.