"wykluczać" - angielskie tłumaczenie

PL

"wykluczać" po angielsku

volume_up
wykluczać {czas. ndk}

PL wykluczać
volume_up
{czasownik niedokonany}

  1. ogólne
  2. Sport

1. ogólne

wykluczać (też: wyłączać, wyłączyć, wykluczyć)
W żadnym razie nie powinniśmy wykluczać ewentualności wprowadzenia regulacji prawnych.
We should under no circumstances exclude the possibility of introducing legal regulations.
Jesteśmy natomiast zdania, że nie powinnyśmy go automatycznie wykluczać.
We are arguing that we should not automatically exclude it.
Nie powinniśmy wykluczać opcji bojkotu, jeśli pomoże nam to osiągnąć pożądany rezultat.
We should not exclude the option of a boycott if it helps to achieve results.
wykluczać (też: wykluczyć)
Sprawozdanie pana Lehnego nie wyklucza minimalnych wymogów.
I also noticed that Mr Lehne's report does not rule out minimum requirements.
Potwierdzam, że Komisja nie wyklucza rozwiązań innych niż postępowania w sprawie naruszeń.
I confirm that the Commission does not rule out solutions other than infringement procedures.
Nie możemy też wykluczać żadnych ważnych źródeł energii z "mieszanki energetycznej”, zwłaszcza tam, gdzie spełnione są warunki czystości i bezpieczeństwa.
We cannot rule out any significant source of energy from the energy mix, particularly where this is clean and safe.
wykluczać (też: likwidować, wykluczyć, wyeliminować, eliminować)
wykluczać (też: wykluczyć, wypędzić, wygnać, wyganiać)
Rząd brytyjski przyznał, że należy obecnie zmienić prawo o związkach zawodowych tak, by mogły one wykluczać członków, których poglądów politycznych nie akceptują.
The British Government has conceded that trade union law must now be amended so that unions can expel members whose political views they do not like.
wykluczać (też: wykluczyć, uniemożliwiać, spełniać, nie dopuszczać do)
volume_up
to foreclose {czas.} [form.]
wykluczać (też: nie brać pod uwagę)

trending_flat
"kogoś z czegoś"

wykluczać (też: nie dopuścić, wykluczyć, nie dopuszczać)
volume_up
to debar {czas.} (sb from sth)

2. Sport

wykluczać (też: wykluczyć)
volume_up
to disqualify {czas.} [sport.]

Synonimy (polski) dla "wykluczać":

wykluczać

Przykłady użycia - "wykluczać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishGłosowałem przeciwko temu, ponieważ nie należy wykluczać mniejszości religijnych.
I have voted against this, because religious minorities should not be excluded.
PolishNie powinniśmy także wykluczać możliwości przesunięć pomiędzy rachunkami.
We should not do away with the possibility of transfers between accounts, either.
PolishNie powinniśmy wykluczać opcji bojkotu, jeśli pomoże nam to osiągnąć pożądany rezultat.
We should not exclude the option of a boycott if it helps to achieve results.
PolishNie możemy niczego wykluczać ze względu na to gdzie należy to zrobić.
We should not rule anything out at all in respect of where something is to be done.
PolishChcę tworzyć najszerszy możliwy front porozumienia i nie chcę nikogo wykluczać.
I want to bring the broadest possible consensus and exclude nobody.
PolishW żadnym razie nie powinniśmy wykluczać ewentualności wprowadzenia regulacji prawnych.
We should under no circumstances exclude the possibility of introducing legal regulations.
PolishJak jednak wspominaliśmy w listopadzie, podejście dwu- i wielostronne nie muszą się wykluczać.
However, as we said back in November, the bilateral and the multilateral are not enemies.
PolishJak możemy się upewnić, że różnorodność biologiczna i biopaliwa nie będą się wzajemnie wykluczać?
How can we ensure that biodiversity and biofuels do not become an either/or situation?
PolishW naszej opinii te dwie rzeczy nie mogą się wzajemnie wykluczać.
Our position is that the two things must not be mutually exclusive.
PolishJesteśmy natomiast zdania, że nie powinnyśmy go automatycznie wykluczać.
We are arguing that we should not automatically exclude it.
PolishCi ludzie są w największej potrzebie i nie należy ich wykluczać z powodu miejsca zamieszkania.
These are the people most in need, and they should not be excluded by reason of their location.
PolishWszyscy chcemy kontrolować połów tuńczyka, lecz nie chcemy wykluczać państw posiadających małe łodzie.
We all want to control tuna fishing but do not wish to exclude nations with small craft.
PolishCo możemy uczynić, aby ich nie wykluczać w ten sposób ze społeczeństwa, i jak możemy im pomóc?
What can we do to ensure that they are not excluded from society, and what can we do to help them?
PolishNie powinniśmy go od razu wykluczać z naszej dyskusji.
We should not exclude this from the discussion right at the outset.
PolishPolityków nie należy natomiast wykluczać z debaty.
Of course, it is absolutely right that politicians should not be excluded from the debate.
PolishIstotne jest więc, żeby nie wykluczać samochodów prywatnych i skoncentrować się na logistyce w mieście.
It is therefore important not to exclude private cars and to focus more on logistics in the town.
PolishNie możemy wykluczać połowy ludności z uczestnictwa w podejmowaniu ważnych decyzji gospodarczych.
We must not exclude half of the population from being involved in making the important economic decisions.
PolishByła to zawsze sprawa dwustronna, która w żadnym razie nie powinna wykluczać przystąpienia Chorwacji do Unii.
This was always a bilateral issue but should in no way preclude Croatia from joining our Union.
PolishNie powinniśmy wykluczać zmiany dyrektywy o delegowaniu pracowników, o czym również wspomnieliśmy.
We should not exclude amendments to the Posting of Workers Directive, which is something that we also point out.
PolishDlaczego wykluczać tych, którzy są chętni i mogą coś zrobić?