Search for the most beautiful word
slightly
to entangle

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wykazywać się"

 

"wykazywać się" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 45

wykazywać się {czasownik}

wykazywać się {czas. zwr.} (też: wykazać się, wykazać, wykazywać)

to exhibit [exhibited|exhibited] (skill, dexterity) {czas. przech.}

autor. - Pani przewodnicząca! Przypadek Manuela Rosalesa stanowi kolejny przykład arogancji i paranoidalnego zachowania, którym czasami wykazuje się coraz bardziej autorytarny rząd Wenezueli.

author. - Madam President, the case of Manuel Rosales is another example of the arrogance and paranoid behaviour sometimes exhibited by the increasingly more authoritarian Government of Venezuela.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"wykazywać się" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wykazywać się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Uważam, że w tej dziedzinie Wspólnota wykazuje się nadmierną gorliwością prawodawczą.

This is an area in which I believe Community legislation is excessive.

Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

All three portfolios are accounted for on a held-to-maturity basis.

Mówiąc wprost, pani przewodnicząca! Parlament ten wykazuje się w tej kwestii rażącą hipokryzją.

In simple English, Madam President, this House is guilty of gross hypocrisy.

Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Both portfolios are accounted for on a held-to-maturity basis.

Osoby protestujące przeciwko reżimowi wojskowemu (łącznie z mnichami) wykazują się ogromną odwagą.

Those demonstrating against the military regime (including the monks) are showing immense courage.

Insulina glulizynowa wykazuje się słabym wiązaniem z białkami osocza, podobnie jak insulina ludzka.

Insulin glulisine shows low plasma protein binding, similar to human insulin.

Aby wykazywać się elastycznością, ludzie muszą mieć poczucie bezpieczeństwa.

People need to be safe and secure in order to be flexible.

Jest bardzo dziwne, że w tych sprawach wykazuje się taką słabość.

It is very odd that it should be weak on these matters.

Duże gospodarstwa rolne muszą wykazywać się większymi osiągnięciami, jeśli chodzi o miejsca pracy i środowisko.

Large farms need to deliver more when it comes to jobs and the environment.

Tak, mamy zasady, a każdy kto je łamie, nie dotrzymuje obietnic, wykazuje się brakiem poczucia solidarności.

Yes, we do have rules, and anyone breaking them, anyone not keeping to their promises, shows a lack of solidarity.

Posunę się nawet dalej i powiem, że w tej sprawie powinniśmy wykazywać się innowacyjnością, postępując konsekwentnie.

I would go so far as to say that, on this issue, we should be innovative by being consistent.

Czasami polują, choć niezbyt często, podczas polowania wykazują się złożoną współpracą, i dzielą się później zdobyczą.

Sometimes they hunt -- not that often, but when they hunt, they show sophisticated cooperation, and they share the prey.

Osoby te wykazują się wielkim oddaniem i poświęceniem.

They are very dedicated and committed.

Nie rozumiem dlaczego w pewnych kołach europejskich wykazuje się tak mało odpowiedzialności za zdrowie dzieci i dorosłych.

I cannot understand why so little responsibility is shown for the health of children and adults in certain European circles.

Państwa członkowskie wykorzystują zasoby, których w sferze prywatnej, nie wykazuje się w bilansie; innymi słowy, gwarancje.

The Member States use what, in the private sphere, are resources not shown on the balance sheet; in other words, guarantees.

Wykazują się złożoną współpracą.

They have very sophisticated cooperation.

Prezydencja węgierska, która nastąpiła po belgijskiej, również wykazuje się dużą determinacją w tej sprawie, za co jej dziękuję.

The Hungarian Presidency has taken over from the Belgian Presidency, and it too is showing great resolve, for which I thank it.

Dlatego członkowie jego zarządu muszą wykazywać się nadzwyczajnymi predyspozycjami i doświadczeniem.

For this reason, it is crucial that the members of its executive committee are equipped with exceptional qualities and experience.

Jednocześnie kraj ten wykazuje się aktywnością na wielu polach na forum międzynarodowych również pomagając ofiarom klęsk żywiołowych.

In addition, Taiwan is active in many areas at international level, and this includes aid for the victims of natural disasters.

Zamiast tego Parlament nadal wykazuje się brakiem umiaru, ze stałym wzrostem kosztów i liczby urzędników, bez żadnego umiaru.

Instead, it continues in a self-indulgent manner, with its costs and staff numbers constantly increasing with no thought of constraint.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.