Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wykazano"

Wyniki dla "wykazać". "wykazano" nie jest obecnie dostępny w słowniku
 

"wykazano" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 1016

wykazać {czasownik}

wykazać {czas. dk} (też: prowadzić, wyjaśnić, obwieścić, oświadczyć)

Innymi słowy, nie możemy być systematyczni, ale musimy się wykazać dużą pomysłowością.

In other words, we must not be systematic, but must show a great deal of ingenuity.

Jeśli Europa nie wykazuje odwagi dzisiaj, to kiedy będzie musiała ją wykazać?

If Europe does not show courage today, when will it have to show courage?

Możemy przyjąć wąską populistyczną perspektywę lub też wykazać się przywództwem i wizją.

We can take a narrow, populist view or we can show leadership and vision.

Wszyscy musimy w równym stopniu wykazać się opanowaniem i dojrzałością.

We must all show the same composure, seriousness of purpose and maturity.

I w ten sposób mogliśmy wykazać obecność supermasywnej czarnej dziury.

And because of that, we've been able to show that there is a supermassive black hole there.

wykazać {czas. dk} (też: okazać, zademonstrować)

Czy Komisja może wykazać, czy liberalizacja miała wpływ na bezpieczeństwo?

Can the Commission demonstrate whether liberalisation has affected safety?

Tym niemniej musimy wykazać solidarność, jednak musi być ona dobrowolna.

Nevertheless, we need to demonstrate solidarity, although this solidarity must be voluntary.

Chciałbym odpowiedzieć panu Karasowi, który stwierdził, że powinienem wykazać się dyplomacją.

I would like to respond to Mr Karas, who said that I need to demonstrate diplomacy.

Każdy jednakże musi wykazać się poczuciem odpowiedzialności.

Each, however, must demonstrate their sense of responsibility.

Brak danych pozwalających wykazać kinetykę eliminacji strontu z kości po zakończeniu leczenia.

There are no data in patients to demonstrate elimination kinetics of strontium from bone off-therapy.

wykazać {czas. dk} (też: wykazać się, wykazywać się, wykazywać)

to exhibit [exhibited|exhibited] (skill, dexterity) {czas. przech.}

Badania farmakodynamiki wykazały, że działanie bakteriobójcze zależy od stężenia moksyfloksacyny.

Pharmacodynamic investigations have demonstrated that moxifloxacin exhibits a concentration dependent killing rate.

Antagonistyczne właściwości arypiprazolu wykazano na zwierzęcym modelu hiperaktywności dopaminergicznej, a właściwości agonistyczne na zwierzęcym

Aripiprazole exhibited antagonist properties in animal models of dopaminergic hyperactivity and agonist properties in animal models of dopaminergic hypoactivity.

Mo liwe jest działanie antagonistyczne olanzapiny wobec bezpo rednich i po rednich agonistów dopaminy, poniewa wykazano in vitro antagonizm olanzapiny z dopamin.

As it exhibits in vitro dopamine antagonism, olanzapine may antagonize the effects of direct and indirect dopamine agonists.

Możliwe jest działanie antagonistyczne olanzapiny wobec bezpośrednich i pośrednich agonistów dopaminy, ponieważ wykazano in vitro antagonizm olanzapiny z dopaminą.

As it exhibits in vitro dopamine antagonism, olanzapine may antagonize the effects of direct and indirect dopamine agonists.

Badania nad enfuwirtydem w skojarzeniu z reprezentantami różnych grup leków przeciwretrowirusowych wykazały addycję lub synergizm w działaniu przeciwwirusowym, bez cech antagonizmu.

Combination studies of enfuvirtide with representative members of the various antiretroviral classes exhibited additive to synergistic antiviral activities and an absence of antagonism.
Nie do końca to, czego szukasz? Poinformuj nas, że brakuje tłumaczenia hasła "wykazano".
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "wykazać":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wykazano" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Pojawienie się odporności wykazano po dwóch tygodniach od pierwszego szczepienia.

Onset of immunity has been demonstrated 2 weeks after primary vaccination course.

Wykazano, że najbardziej skuteczną dawką jest największa dawka (20 mg/ kg m. c.).

The highest dose (20 mg/ kg body weight) was determined to be the most efficient.

Nie wykazano oznak kumulacji testosteronu podczas leczenia trwającego 52 tygodnie.

There was no evidence of accumulation of testosterone over 52 weeks of treatment.

wykazano, ż olanzapina był Laktacja: w badaniu z udział zdrowych kobiet karmią

In a study in lactating, healthy women, olanzapine was excreted in breast milk.

W badaniach mutagenności interferonu alfa- 2b nie wykazano takiego działania. op

Mutagenicity studies with interferon alfa-2b revealed no adverse events. i dic

U pacjentów w podeszłym wieku wykazano wzrost ekspozycji systemowej na ikatybant.

Elderly patients have been shown to have increased systemic exposure to icatibant.

Pojawienie się odporności wykazano po 2 tygodniach od pierwszego szczepienia.

Onset of immunity has been demonstrated 2 weeks after primary vaccination course.

Laktacja W badaniach na zwierzętach wykazano, że tenofowir przenika do mleka.

Lactation In animal studies it has been shown that tenofovir is excreted into milk.

W badaniu tym nie wykazano istotnej różnicy w zakresie całkowitego czasu przeżycia.

A significant difference in overall survival time could not be shown in this study.

Wykazano poprawę parametrów astmy po leczeniu montelukastem w porównaniu z placebo.

Montelukast showed improvement in the variables of asthma as compared to placebo.

wykazano u małp otrzymujących 100 x 106 j. m. / kg mc. / dobę przez 3 miesiące. lec

Toxicity was demonstrated in monkeys given 100 x 106 IU/ kg/ day for 3 months.

Wykazano działanie grzybobójcze kaspofunginy na drożdżaki z rodzaju Candida.

Fungicidal activity with caspofungin has been demonstrated against Candida yeasts.

W bulimii nie wykazano długotrwałej skuteczności leczenia (powyżej 3 miesięcy).

Long-term efficacy (more than 3 months) has not been demonstrated in bulimia nervosa.

Działanie przeciwnowotworowe leku wykazano głównie u pacjentów z nerwiakiem płodowym.

Antitumour activity was demonstrated primarily in patients with neuroblastoma.

Wykazano trwałość fizyczną i chemiczną w temperaturze 30ºC przez 24 godzin.

Chemical and physical in-use stability has been demonstrated for 24 hours at 30°C.

Wykazano, że lek Extavia ogranicza liczbę ataków i zmniejsza ich nasilenie.

Extavia has been shown to cut down the number of attacks and make them less severe.

W badaniach na zwierzętach wykazano przenikanie przeciwciał IgG anty- OP- 1 do mleka.

In animal studies, excretion of IgG class anti-OP-1 antibodies into milk was shown.

Wykazano akumulację tylwalozyny w komórkach żernych i komórkach nabłonka jelitowego.

Tylvalosin has been shown to concentrate in phagocytic cells and gut epithelial cells.

W badaniach na szczurach wykazano, że pegfilgrastym może przenikać przez łożysko.

In rat studies, it was shown that pegfilgrastim may cross the placenta. in

Nie wykazano związku pomiędzy stężeniami w osoczu a przypadkami działań niepożądanych.

Steady state pharmacokinetics was attained by the fourth treatment in most animals.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.