polsko-angielskie tłumaczenie słowa "wykazano"


Bezokolicznik czasownika wykazano: wykazać

PL wykazano polskie tłumaczenie

wykazać {czas. dk}

PL wykazać
volume_up
{czasownik dokonany}

wykazać (też: zademonstrować, okazać)
Czy Komisja może wykazać, czy liberalizacja miała wpływ na bezpieczeństwo?
Can the Commission demonstrate whether liberalisation has affected safety?
Każdy jednakże musi wykazać się poczuciem odpowiedzialności.
Each, however, must demonstrate their sense of responsibility.
Tym niemniej musimy wykazać solidarność, jednak musi być ona dobrowolna.
Nevertheless, we need to demonstrate solidarity, although this solidarity must be voluntary.
wykazać (też: wyjaśniać, wyjaśnić, prowadzić, wyświadczyć)
volume_up
to show {czas.}
Jeśli Europa nie wykazuje odwagi dzisiaj, to kiedy będzie musiała ją wykazać?
If Europe does not show courage today, when will it have to show courage?
Dlatego Komisja musi wykazać się większą elastycznością.
It is therefore necessary for the Commission to show greater flexibility.
Badania diagnostyczne mogą również wykazać zmniejszenie stężenia potasu we krwi.
Tests may also show decreases in potassium in the blood.
wykazać (też: wykazywać, wykazać się, wykazywać się)
volume_up
to exhibit {czas. przech.} (skill, dexterity)
Badania farmakodynamiki wykazały, że działanie bakteriobójcze zależy od stężenia moksyfloksacyny.
Pharmacodynamic investigations have demonstrated that moxifloxacin exhibits a concentration dependent killing rate.
Mo liwe jest działanie antagonistyczne olanzapiny wobec bezpo rednich i po rednich agonistów dopaminy, poniewa wykazano in vitro antagonizm olanzapiny z dopamin.
As it exhibits in vitro dopamine antagonism, olanzapine may antagonize the effects of direct and indirect dopamine agonists.
Możliwe jest działanie antagonistyczne olanzapiny wobec bezpośrednich i pośrednich agonistów dopaminy, ponieważ wykazano in vitro antagonizm olanzapiny z dopaminą.
As it exhibits in vitro dopamine antagonism, olanzapine may antagonize the effects of direct and indirect dopamine agonists.

Przykłady użycia - "wykazano" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPojawienie się odporności wykazano po dwóch tygodniach od pierwszego szczepienia.
Onset of immunity has been demonstrated 2 weeks after primary vaccination course.
PolishWykazano, że najbardziej skuteczną dawką jest największa dawka (20 mg/ kg m. c.).
The highest dose (20 mg/ kg body weight) was determined to be the most efficient.
PolishW badaniach mutagenności interferonu alfa- 2b nie wykazano takiego działania. op
Mutagenicity studies with interferon alfa-2b revealed no adverse events. i dic
PolishNie wykazano oznak kumulacji testosteronu podczas leczenia trwającego 52 tygodnie.
There was no evidence of accumulation of testosterone over 52 weeks of treatment.
PolishU pacjentów w podeszłym wieku wykazano wzrost ekspozycji systemowej na ikatybant.
Elderly patients have been shown to have increased systemic exposure to icatibant.
Polishwykazano, ż olanzapina był Laktacja: w badaniu z udział zdrowych kobiet karmią
In a study in lactating, healthy women, olanzapine was excreted in breast milk.
PolishWykazano poprawę parametrów astmy po leczeniu montelukastem w porównaniu z placebo.
Montelukast showed improvement in the variables of asthma as compared to placebo.
PolishPojawienie się odporności wykazano po 2 tygodniach od pierwszego szczepienia.
Onset of immunity has been demonstrated 2 weeks after primary vaccination course.
Polishwykazano u małp otrzymujących 100 x 106 j. m. / kg mc. / dobę przez 3 miesiące. lec
Toxicity was demonstrated in monkeys given 100 x 106 IU/ kg/ day for 3 months.
PolishWykazano działanie grzybobójcze kaspofunginy na drożdżaki z rodzaju Candida.
Fungicidal activity with caspofungin has been demonstrated against Candida yeasts.
PolishLaktacja W badaniach na zwierzętach wykazano, że tenofowir przenika do mleka.
Lactation In animal studies it has been shown that tenofovir is excreted into milk.
PolishW badaniu tym nie wykazano istotnej różnicy w zakresie całkowitego czasu przeżycia.
A significant difference in overall survival time could not be shown in this study.
PolishW bulimii nie wykazano długotrwałej skuteczności leczenia (powyżej 3 miesięcy).
Long-term efficacy (more than 3 months) has not been demonstrated in bulimia nervosa.
PolishDziałanie przeciwnowotworowe leku wykazano głównie u pacjentów z nerwiakiem płodowym.
Antitumour activity was demonstrated primarily in patients with neuroblastoma.
PolishStabilność chemiczną i fizyczną wykazano w temperaturze 2°C – 8°C przez 28 dni.
Chemical and physical in-use stability has been demonstrated for 28 days at 2ºC – 8ºC.
PolishW badaniach na szczurach wykazano, że pegfilgrastym może przenikać przez łożysko.
In rat studies, it was shown that pegfilgrastim may cross the placenta. in
PolishWykazano trwałość fizyczną i chemiczną w temperaturze 30ºC przez 24 godzin.
Chemical and physical in-use stability has been demonstrated for 24 hours at 30°C.
PolishW badaniach na zwierzętach wykazano przenikanie przeciwciał IgG anty- OP- 1 do mleka.
In animal studies, excretion of IgG class anti-OP-1 antibodies into milk was shown.
PolishDo tej pory nie wykazano, że stosowanie leku Baraclude w czasie ciąży jest bezpieczne.
It has not been demonstrated that Baraclude is safe to use during human pregnancy.
PolishWykazano, że lek Extavia ogranicza liczbę ataków i zmniejsza ich nasilenie.
Extavia has been shown to cut down the number of attacks and make them less severe.