Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wyjaśnienie"

 

"wyjaśnienie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 261

wyjaśnienie {rzeczownik}

wyjaśnienie {n.} (też: komentarz, objaśnienie, wytłumaczenie, wykładnia)

explanation {rzecz.}

Nie wpadłem na żadne dobre wyjaśnienie dlaczego ten problem miałby dalej istnieć.

I have not come across one good explanation as to why this hassle has to continue.

(Wyjaśnienie sposobu głosowania zostało skrócone zgodnie z art. 163 Regulaminu)

(The explanation of vote was cut short pursuant to Rule 163 of the Rules of Procedure)

(Wyjaśnienie sposobu głosowania zostało skrócone zgodnie z art. 170 Regulaminu)

(The explanation of vote was cut short pursuant to Rule 170 of the Rules of Procedure)

Istnieje tylko jedno wyjaśnienie: Parlament jest słabym ogniwem władzy budżetowej.

There is only one explanation: Parliament is the weak link in the budgetary authority.

(Wyjaśnienie dotyczące sposobu głosowania zostało skrócone zgodnie z art. 163 ust.

(Explanation of vote abbreviated in accordance with Rule 163 of the Rules of Procedure)

wyjaśnienie {n.} (też: kategoria, tytuł, instrukcja, nagłówek)

rubric {rzecz.}

wyjaśnienie {n.} (też: rada, opowieść)

rede {rzecz.} [arch.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "wyjaśnienie":

 

Podobne tłumaczenia

"wyjaśnienie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wyjaśnienie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

To wyjaśnienie nie dotyczy samej Irlandii, lecz wszystkich państw członkowskich.

This clarification does not apply solely to Ireland, but to all the Member States.

Uważam, że to spotkanie umożliwiło wyjaśnienie wielu nadal otwartych kwestii.

I believe that this meeting allowed a number of still open issues to be clarified.

(DE) Pani przewodnicząca! Zwrócę się od razu o wyjaśnienie do pana komisarza.

(DE) Madam President, I will go straight to the Commissioner for clarification.

Czy mógłby poprosić pan Komisję Spraw Konstytucyjnych o wyjaśnienie tej kwestii?

Could you perhaps ask the Committee on Constitutional Affairs to clarify this issue?

Jestem pewien, że większość z państwa to wie, chcę jednak złożyć takie wyjaśnienie.

I am sure that most of you do know this, but I just want to make that clarification.

Wzywam zatem UE, aby poprosiła Ukrainę o wyjaśnienie w tych dwóch kwestiach.

I hereby call on the EU to ask Ukraine to provide clarification on these two issues.

Jego celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób ocena dokonana przez Komitet ds.

Su This document cannot replace a face-to-face discussion with your veterinarian.

Z pewnością celem tego działania jest uproszczenie i wyjaśnienie przepisów.

Surely, the whole object of this exercise is simplification and clarification.

Poprzez takie wyjaśnienie, mamy czytelną poprawkę nadającą się do przyjęcia.

By making this clarification, we have a readable and acceptable amendment.

Panie Przewodniczący! Chciałbym prosić o wyjaśnienie w kwestii Regulaminu.

Mr President, I would like to ask for a clarification of the Rules of Procedure.

W tym względzie potrzebne jest wyjaśnienie i przede wszystkim całkowita przejrzystość.

There is a need here for clarification and, above all, complete transparency.

Chciałbym również prosić o wyjaśnienie, czy kontrolowana będzie treść naszych e-maili.

I should also ask you to explain whether the contents of our e-mails will be checked.

Jeśli Maroko nie ma nic do ukrycia, to musi pozwolić na wyjaśnienie tego, co się stało.

If Morocco has nothing to hide, it must allow the clarification of what happened.

Służby ds. posiedzeń nie zgadzają się, ale poproszę pana Daviesa o krótkie wyjaśnienie.

The Sittings Service is not in agreement, but I will ask Mr Davies to explain briefly.

Ważne jest jednak wyjaśnienie, że jedną z sił Wspólnoty jest stanowi unia walutowa.

However, it is important that we do not restrict innovation to research and technology.

Istnieje wiele możliwych wyjaśnień, dlaczego nowotwory nie atakują mięśni szkieletowych.

I mean, there are so many possibilities for why tumors don't go to skeletal muscle.

Co się tyczy projektów zaleceń, pozwolę sobie na drobne wyjaśnienie, Panie Komisarzu.

In terms of draft recommendations, let me just make a small clarification, Commissioner.

Poprosiliśmy o wyjaśnienie dwóch lub trzech problemów, które przedstawiono w ten sposób.

We asked for clarification of two or three problems which has been provided in this way.

Poniżej podano wyjaśnienie odnoszące się do częstości występowania działań niepożądanych:

The meaning of the terms used to describe the frequency of side effects is as follows:

Proszę jedynie o wyjaśnienie, co Parlament zadecydował w tym względzie.

I am simply asking for clarification on what Parliament has decided to do.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

W słowniku polsko-niemieckim znajdziesz Więcej tłumaczeń.