Search for the most beautiful word
enabler
hob

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wyjaśnienie"

 

"wyjaśnienie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 328

wyjaśnienie {rzeczownik}

wyjaśnienie {n.} (też: komentarz, objaśnienie, wytłumaczenie, wykładnia)

explanation {rzecz.}

Nie wpadłem na żadne dobre wyjaśnienie dlaczego ten problem miałby dalej istnieć.

I have not come across one good explanation as to why this hassle has to continue.

(Wyjaśnienie sposobu głosowania zostało skrócone zgodnie z art. 163 Regulaminu)

(The explanation of vote was cut short pursuant to Rule 163 of the Rules of Procedure)

(Wyjaśnienie sposobu głosowania zostało skrócone zgodnie z art. 170 Regulaminu)

(The explanation of vote was cut short pursuant to Rule 170 of the Rules of Procedure)

Istnieje tylko jedno wyjaśnienie: Parlament jest słabym ogniwem władzy budżetowej.

There is only one explanation: Parliament is the weak link in the budgetary authority.

A w świecie relacyjnym jedyne możliwe wyjaśnienie to: jakoś samo się zrobiło.

And in a relational universe the only possible explanation was, somehow it made itself.

wyjaśnienie {n.} (też: kategoria, tytuł, instrukcja, nagłówek)

rubric {rzecz.}

wyjaśnienie {n.} (też: rada, opowieść)

rede {rzecz.} [arch.]

Z radością wysłuchałem wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, pani Viviane Reding, która udzieliła nam wyczerpujących wyjaśnień w tej kwestii.

I was pleased to listen to the Vice-President of the European Commission, Viviane Reding, give us a full explanation on this matter.

wyjaśnienie {n.} (też: naświetlenie, objaśnienie, wyświetlenie)

elucidation {rzecz.}

wyjaśnienie {n.} (też: oświetlenie, iluminacja, objaśnienie, wytłumaczenie)

illumination {rzecz.}

wyjaśnienie {n.} (też: definicja, objaśnienie)

definition {rzecz.}

Nowe dyrektywy wprowadzają również szereg uproszczeń, wyjaśnień i definicji.

The new directives also introduce several simplifications and clarifications and definitions.

Przygotowano wiele istotnych definicji i wyjaśnień i z tego względu zdecydowałem się głosować za przyjęciem sprawozdania.

There are a number of important definitions and clarifications that have been made and, therefore, I have decided to vote in favour of this report.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "wyjaśnienie":

 

Podobne tłumaczenia

"wyjaśnienie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wyjaśnienie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Uważam, że to spotkanie umożliwiło wyjaśnienie wielu nadal otwartych kwestii.

I believe that this meeting allowed a number of still open issues to be clarified.

(DE) Pani przewodnicząca! Zwrócę się od razu o wyjaśnienie do pana komisarza.

(DE) Madam President, I will go straight to the Commissioner for clarification.

Wzywam zatem UE, aby poprosiła Ukrainę o wyjaśnienie w tych dwóch kwestiach.

I hereby call on the EU to ask Ukraine to provide clarification on these two issues.

Jestem pewien, że większość z państwa to wie, chcę jednak złożyć takie wyjaśnienie.

I am sure that most of you do know this, but I just want to make that clarification.

Z pewnością celem tego działania jest uproszczenie i wyjaśnienie przepisów.

Surely, the whole object of this exercise is simplification and clarification.

Jego celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób ocena dokonana przez Komitet ds.

Su This document cannot replace a face-to-face discussion with your veterinarian.

Są także ważnym instrumentem służącym wyjaśnieniu perspektywy europejskiej.

They also form an essential instrument for clarifying the European perspective.

Panie Przewodniczący! Chciałbym prosić o wyjaśnienie w kwestii Regulaminu.

Mr President, I would like to ask for a clarification of the Rules of Procedure.

Poprzez takie wyjaśnienie, mamy czytelną poprawkę nadającą się do przyjęcia.

By making this clarification, we have a readable and acceptable amendment.

W tym względzie potrzebne jest wyjaśnienie i przede wszystkim całkowita przejrzystość.

There is a need here for clarification and, above all, complete transparency.

Chciałbym również prosić o wyjaśnienie, czy kontrolowana będzie treść naszych e-maili.

I should also ask you to explain whether the contents of our e-mails will be checked.

Oczywiście istnieją aspekty i szczegóły, które wymagają dalszych wyjaśnień lub debaty.

Of course, there are aspects and details that require further clarification or debate.

Służby ds. posiedzeń nie zgadzają się, ale poproszę pana Daviesa o krótkie wyjaśnienie.

The Sittings Service is not in agreement, but I will ask Mr Davies to explain briefly.

Jeśli Maroko nie ma nic do ukrycia, to musi pozwolić na wyjaśnienie tego, co się stało.

If Morocco has nothing to hide, it must allow the clarification of what happened.

Jest to głównie kwestia wezwania państwa do wyjaśnień w najbliższych latach.

It is essentially a matter of calling you to account in the coming years.

Poprosiliśmy o wyjaśnienie dwóch lub trzech problemów, które przedstawiono w ten sposób.

We asked for clarification of two or three problems which has been provided in this way.

Istnieje wiele możliwych wyjaśnień, dlaczego nowotwory nie atakują mięśni szkieletowych.

I mean, there are so many possibilities for why tumors don't go to skeletal muscle.

Poniżej podano wyjaśnienie odnoszące się do częstości występowania działań niepożądanych:

The meaning of the terms used to describe the frequency of side effects is as follows:

Proszę jedynie o wyjaśnienie, co Parlament zadecydował w tym względzie.

I am simply asking for clarification on what Parliament has decided to do.

Nasza dzisiejsza wieczorna debata umożliwia właśnie przedstawienie ważnych wyjaśnień.

Our very debate tonight allows for important clarifications to be made.
 

Wyniki z forum

"wyjaśnienie" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W słowniku polsko-niemieckim znajdziesz Więcej tłumaczeń.