polsko-angielskie tłumaczenie słowa "wyjaśnienie"

PL wyjaśnienie polskie tłumaczenie

PL wyjaśnienie
play_circle_outline
{nijaki}

wyjaśnienie (też: komentarz, objaśnienie, wykładnia, wytłumaczenie)
wyjaśnienie (też: opowieść, rada)
play_circle_outline
rede {rzecz.} [arch.]
wyjaśnienie (też: procedura, instrukcja, kategoria, nagłówek)
wyjaśnienie (też: definicja, objaśnienie)
wyjaśnienie (też: oświetlenie, iluminacja, objaśnienie, podświetlenie)
wyjaśnienie (też: naświetlenie, objaśnienie, wyświetlenie)

Przykłady użycia - "wyjaśnienie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishZwrócę się od razu o wyjaśnienie do pana komisarza.
(DE) Madam President, I will go straight to the Commissioner for clarification.
PolishUważam, że to spotkanie umożliwiło wyjaśnienie wielu nadal otwartych kwestii.
I believe that this meeting allowed a number of still open issues to be clarified.
PolishChciałbym prosić o wyjaśnienie w kwestii Regulaminu.
Mr President, I would like to ask for a clarification of the Rules of Procedure.
PolishJego celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób ocena dokonana przez Komitet ds.
Su This document cannot replace a face-to-face discussion with your veterinarian.
PolishJestem pewien, że większość z państwa to wie, chcę jednak złożyć takie wyjaśnienie.
I am sure that most of you do know this, but I just want to make that clarification.
PolishZ pewnością celem tego działania jest uproszczenie i wyjaśnienie przepisów.
Surely, the whole object of this exercise is simplification and clarification.
PolishWzywam zatem UE, aby poprosiła Ukrainę o wyjaśnienie w tych dwóch kwestiach.
I hereby call on the EU to ask Ukraine to provide clarification on these two issues.
PolishJeśli Maroko nie ma nic do ukrycia, to musi pozwolić na wyjaśnienie tego, co się stało.
If Morocco has nothing to hide, it must allow the clarification of what happened.
PolishW tym względzie potrzebne jest wyjaśnienie i przede wszystkim całkowita przejrzystość.
There is a need here for clarification and, above all, complete transparency.
PolishPoprzez takie wyjaśnienie, mamy czytelną poprawkę nadającą się do przyjęcia.
By making this clarification, we have a readable and acceptable amendment.
PolishChciałbym również prosić o wyjaśnienie, czy kontrolowana będzie treść naszych e-maili.
I should also ask you to explain whether the contents of our e-mails will be checked.
PolishJeśli cokolwiek jest niezrozumiałe, należy poprosić lekarza lub pielęgniarkę o wyjaśnienie.
If there is anything you do not understand, ask the doctor or nurse to explain.
PolishSłużby ds. posiedzeń nie zgadzają się, ale poproszę pana Daviesa o krótkie wyjaśnienie.
The Sittings Service is not in agreement, but I will ask Mr Davies to explain briefly.
PolishUważam, że posłowi Lehne należą się podziękowania za wyjaśnienie sytuacji w ramach debaty.
I think I have to thank Mr Lehne for clarifying the situation in the debate.
PolishNaszym celem było i nadal jest przede wszystkim właściwe wyjaśnienie faktów.
Our aim was, and still is, to clarify the facts properly first of all.
PolishProszę jedynie o wyjaśnienie, co Parlament zadecydował w tym względzie.
I am simply asking for clarification on what Parliament has decided to do.
PolishPoniżej podano wyjaśnienie odnoszące się do częstości występowania działań niepożądanych:
The meaning of the terms used to describe the frequency of side effects is as follows:
PolishPoprosiliśmy o wyjaśnienie dwóch lub trzech problemów, które przedstawiono w ten sposób.
We asked for clarification of two or three problems which has been provided in this way.
PolishProsiłbym Panów o wyjaśnienie mi tego na koniec dzisiejszej debaty.
I should like the two of you to explain this to me at the end of this debate.
PolishDziękuję za pańskie wyjaśnienie, które rozwiewa obawy sprawozdawczyni.
Thank you for your clarification, which answers the rapporteur's concerns.