polsko-angielskie tłumaczenie słowa "wyjątkowy"

PL wyjątkowy polskie tłumaczenie

wyjątkowy {przym. m.}

PL wyjątkowy
play_circle_outline
{przymiotnik rodzaju męskiego}

wyjątkowy (też: unikalny, niepowtarzalny, unikatowy, jedyny w swoim rodzaju)
Wyjątkowy jest szczególnie "koszyk” działań humanitarnych OBWE.
The OSCE's humanitarian basket, in particular, is unique.
Agencje są europejskimi organami administracyjnymi, pomimo iż posiadają wyjątkowy charakter.
Agencies are European administrative units, although they have a unique nature.
Bardzo wyjątkowy silnik -- jest okrągły, mały, nie wytwarza wibracji.
A very unique engine -- it's round, it's small, it's vibration-free.
wyjątkowy (też: awaryjny, nadzwyczajny, żelazny, na specjalne cele)
Niestety, nie można wykluczyć, że stan wyjątkowy ulegnie przedłużeniu.
Unfortunately, it cannot be ruled out that the state of emergency will be extended.
Pamiętają państwo, że 3 listopada w Pakistanie wprowadzono stan wyjątkowy.
You will recall that the country was placed under emergency rule on 3 November.
Prezydent Musharaff zareagował na tę sytuację, ogłaszając stan wyjątkowy.
President Musharaff has responded to this situation by declaring a state of emergency.
wyjątkowy (też: odlotowy, niezwykły, wspaniały, świetny)
Kiedy miałem 45 lat doświadczyłem czegoś bardzo wyjątkowego.
Mamy 0,1% szansy na coś wyjątkowego.
So we can do some rather amazing things.
Czyż nie była ona wyjątkowa?
wyjątkowy (też: nieprzeciętny, wyjątkowe, wyjątkowa)
Czyn rzeczywiście wyjątkowy, karygodny czyn prawdziwego politycznego drania!
A real exceptional act, the crime of a real political scoundrel!
Okoliczności, jakie zaistniały w Kosowie, mają charakter wyjątkowy.
The circumstances in the case of Kosovo are exceptional.
"Procedura budżetowa na rok 2010 miała wyjątkowy przebieg. Rozpoczęła się zgodnie z art.
'The budgetary procedure for 2010 has been exceptional.
wyjątkowy (też: wybitny, nietuzinkowy, czołowy, znakomity)
UE nagradza wyjątkowe osiągnięcia w wielu różnych dziedzinach.
The EU recognises outstanding achievements in all these fields and more.
Gratuluję sprawozdawczyni wyjątkowego osiągnięcia i wypracowania zachęcających wniosków.
I congratulate the rapporteur for her outstanding work and the encouraging result achieved.
Dlatego sprawozdanie pani Gomes jest wyjątkowe.
That is why the Gomes report is an outstanding one.
wyjątkowy (też: najwyższy, największy)
Wezwaliśmy wówczas prezydenta Musharrafa do zakończenia stanu wyjątkowego, do przywrócenia konstytucji, do przywrócenia Sądu Najwyższego oraz podążania ku wolnym i uczciwym wyborom.
We called for President Musharraf on that day to end the state of emergency, to reinstate the constitution, to reinstate the Supreme Court and move towards free and fair elections.
wyjątkowy (też: niezwykły, osobliwy, pojedynczy)
(FR) Panie przewodniczący! Jeżeli mam być całkowicie szczery - a wszyscy wiedzą, że w pełni popieram Komisję - pańskie propozycje wydają się wyjątkowo bojaźliwe.
(FR) Mr President, Commissioner, to be perfectly honest - and everyone knows that I fully support the Commission - your proposals seem singularly timorous.
wyjątkowy (też: jednorazowy, niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju)
Uświadomijmy sobie, że wyjątkowe rozwiązania, takie jak wspomniane w pańskim wystąpieniu, nie mają zastosowania.
Let us realise that one-off solutions, as mentioned in your contribution, do not exist.
wyjątkowy (też: niezwykły, niebywały, niesamowity, zdumiewający)
Trzeba być naprawdę wyjątkowym artystą.
You need to be really an incredible artist.
Te nanorurki węglowe odkryte przez IIjimę w 1991 r. mają wyjątkowe właściwości.
If we take carbon nanotubes, you know, Iijima discovered them in 1991, they just have incredible properties.
To było coś niesamowitego -- był to, jak wiecie, piękny dzień, jak cały tydzień zresztą, i West Village była wyjątkowo pełna życia.
There was an incredible -- it was, you know, a beautiful day, as it was for about a week after, and the West Village had never seemed more lively.
wyjątkowy (też: doskonały, niezwykły, wspaniały, świetny)
wyjątkowy (też: niezwykły, niesamowity, imponujący, zdumiewający)
wyjątkowy (też: niezwykły, odmienny, nietuzinkowy, niespotykany)
Z tego względu, należy zachować ostrożność w tak wyjątkowych przypadkach.
Therefore, caution should be exercised in such unusual cases.
Obcość może być egzotyczna, interesująca i pozytywnie niecodzienna, wyjątkowa.
Foreignness may be exotic, interesting and unusual in the positive sense, or extraordinary.
W państwach członkowskich o wysokim wskaźniku emigracji, zjawisko to nie jest bynajmniej czymś wyjątkowym.
In Member States with high levels of emigration, this phenomenon is by no means unusual.
wyjątkowy (też: niezwykły, wspaniały, świetny, niesamowity)
Kraj ten posiada wyjątkowy potencjał turystyczny, szczyci się wspaniałym skarbami historii i kultury oraz jest ulubionym celem podróży wielu Europejczyków.
Mexico offers exceptional tourism potential, has magnificent historical cultural treasures and is also a favourite destination of many Europeans.
wyjątkowy (też: jedyny)
wyjątkowy (też: niezwykły, nadzwyczajny, nietuzinkowy, ponadprzeciętny)
Dostęp do smartphone'ów i telefonów komórkowych w dzisiejszych czasach jest wyjątkowy.
The access to smartphones and cell phones today is extraordinary.
Zrozumiałem wtedy, że Feynman był wyjątkowy nawet wtedy, gdy robił to, co robił.
I realized there was something just extraordinary about Feynman, even when he did what he did.
Panie komisarzu! To wyjątkowa sytuacja, która wymaga wyjątkowych środków.
Commissioner, this is an extraordinary situation that requires extraordinary measures.

Przykłady użycia - "wyjątkowy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNie stałabym dziś przed państwem, gdyby nie ten wyjątkowy rodzaj współpracy.
I wouldn't be standing here today if it wasn't for extreme radical collaboration.
PolishJest to w wyjątkowy sposób graficznie pokazane na stronie projektu Worldmapper.
This is very graphically shown by the Worldmapper website and project.
PolishWszystkie mają wyjątkowy dla każdego gatunku system -- posiadają molekułę, która mówi „ja”.
They all have a species-specific system -- they have a molecule that says "me."
PolishJednocześnie technologie te oferują wyjątkowy potencjał rynku pod względem wzrostu.
At the same time, these technologies offer an enormous market potential in terms of growth.
PolishZnaleźliśmy wiele tyranozaurów, ale jeden okaz był wyjątkowy, nazwaliśmy go B-rex.
We found a lot of Tyrannosaurs, but we found one special Tyrannosaur, and we called it B-rex.
PolishMożemy to bez żadnych zastrzeżeń uczynić, ponieważ powstaje prawdziwie wyjątkowy dokument.
We can do so wholeheartedly as a truly excellent document is in the making.
PolishMoże ludzki mózg jest wyjątkowy, bo pozwala na rozwinięcie języka.
Maybe it's something special in his brain that allows him to have language.
PolishTa sprawa ma wyjątkowy charakter i obejmuje pięć kluczowych kwestii, które należy rozstrzygnąć.
The question is very specific and it raises five key issues that need to be addressed.
PolishNie potrafię nawet wyrazić, jak wyjątkowy jest ten przedmiot.
It is really -- I mean, I can't express to you how exquisite this object is.
Polish. ~~~ Rex, ale był to wyjątkowy B-rex.
It wasn't a very complete T. rex, and it wasn't a very big T. rex, but it was a very special B-rex.
PolishMoże ludzki mózg jest wyjątkowy, bo umożliwia tworzenie narzędzi, lub obliczenia matematyczne.
Maybe it's something special in his brain that allows him to make tools or to have mathematics.
PolishJest to wyjątkowy kraj, teraz bliski utonięcia w odpadach.
It is a remarkable country and it is on the brink of drowning in waste.
Polish(Śmiech) Ale tak naprawdę, w ten sposób ten lampart przejawiał swój wyjątkowy charakter.
(Laughter) But really and truly, this was how this little leopard was displaying her individual personality.
PolishTen kawałek jest tak wyjątkowy ponieważ, jak to widzicie za mną, nie ma żadnego zapisu nutowego.
And the thing about this piece that's so special -- if you see it behind me -- it's not notated in any way.
PolishTutaj widać ten wyjątkowy moment, kiedy z mamą odkopujemy pozostałości jakichś przodków człowieka.
And here's a very special moment, when my mother and myself were digging up some remains of human ancestors.
PolishNastał wtedy wyjątkowy okres, wielki czas komputerów.
But this was a great, grand time of the computer,
PolishMamy dziś wyjątkowy dzień.
Ladies and gentlemen, today is a very special day.
PolishKażdy kolor ma inną biegunowość magnetyczną, a sekwencja w sposób wyjątkowy określa osiąganą strukturę.
Each different color has a different magnetic polarity, and the sequence is uniquely specifying the structure that is coming out.
PolishGłos: To przecież Twój wyjątkowy dzień.
PolishZ tego powodu Rada nadała wyjątkowy priorytet wnioskowi Komisji przedłożonemu pod koniec stycznia 2008 roku.
For this reason, the Council has given special priority to the Commission's proposal, which was submitted at the end of January 2008.