Search for the most beautiful word
wood worm
spiriting away

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wspomnienie"

 

"wspomnienie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-20 z 20

wspomnienie {rzeczownik}

wspomnienie {n.} (też: pamięć)

memory {rzecz.}

Wiem, jak bardzo Niemcy próbowali - i udało im się to - zatrzeć wspomnienie igrzysk olimpijskich w Berlinie.

I know how hard Germany tried - and was successful - in effacing the memory of the Berlin Olympic Games.

Straciły całe znaczenie, bo w pamięci pozostał niesmak. ~~~ Wspomnienie zostało zrujnowane a tylko wspomnienie mu pozostało.

They counted for nothing because he was left with a memory; the memory was ruined, and the memory was all that he had gotten to keep.

A to tzw. "fotograficzne wspomnienie", powstaje, kiedy wszystkie elementy łączą się, aby zdefiniować nie tylko zdarzenie, ale mój emocjonalny związek z nim.

But this flashbulb memory, as it's called, is when all the elements came together to define not just the event, but my emotional connection to it.

Była to jednak konstrukcja tymczasowa, którą w końcu zniszczono, i teraz istnieje tylko wspomnienie dawnej obecności, ale projekt nadal żyje w postaci jadalnej.

Anyway, it's a temporary structure that was ultimately destroyed, and so it's now a memory of an apparition, actually, but it continues to live in edible form.

Wspomnienie staje się archiwistą”, mówi Brigitte Burmeister, archiwistą zarówno emocji, jak i materialnego świata NRD, z którego niemal nic nie pozostało.

Memory thus becomes the archivist’, says Burmeister, both of the emotions and of the sensuously tangible East German world of things, which has almost entirely disappeared.
flashback {rzecz.}
memoir {rzecz.}

wspomnienie {n.} (też: pamięć)

remembrance {rzecz.}

wspomnienie {n.} (też: pamięć)

recollection {rzecz.}

wspomnienie {n.} (też: reminiscencja)

reminiscence {rzecz.}

Wspomnienie mojego dużego kutasa.

The reminiscence of my big prick.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "wspomnienie":

 

Podobne tłumaczenia

"wspomnienie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wspomnienie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jestem niezwykle wdzięczna panu posłowi Liese za wspomnienie o problemie z antybiotykami.

I am extremely grateful to Mr Liese for mentioning the antibiotics problem.

I żebyście połączyli wspomnienie tego uczucia z Waszym życiem, jakim jest obecnie.

And begin to build to build from the emotion of that into how that connects with your life now.

Drżymy na wspomnienie upadku Tower Records i pytamy: "Jesteśmy następni?"

Many of us shudder in the wake of the collapse of Tower Records and ask ourselves, "Are we next?"

Dla nas, Włochów, budzi to wspomnienie powszechnie znanego włoskiego przypadku Cassa del Mezzogiorno.

To us Italians, that is reminiscent of the notorious Italian Cassa del Mezzogiorno.

Pozostało wspomnienie po Bliskim Wschodzie jako całości, gdzie ludzie różnych wyznań mogli żyć razem.

It left a dream of the Middle East as a unit, and a unit where people of different faiths could live together.

Po trzecie, kluczowe jest również wspomnienie na tym etapie o znaczeniu partnerów społecznych, znaczeniu związków zawodowych.

Thirdly, it is vital to also mention at this stage the importance of social partners, the importance of trade unions.

Chciałbym panu podziękować za wspomnienie o tym, gdyż wygląda na to, że nie są do tego przekonani niektórzy szefowie rządów.

I would like to thank you for mentioning this, as it is something which some Heads of Government seem not to be convinced of.

Dziękuję mu za wspomnienie tego.

I thank him for mentioning that.

Żałuję, że Socjaldemokraci, Zieloni i inni nie zgodzili się na wspomnienie o kryteriach kopenhaskich w komisji.

I regret the fact that the Social Democrats, the Greens and others have refused to mention the Copenhagen criteria in committee.

Brak czasu nie pozwala mi na wspomnienie o problemach społecznych, w tym o załamaniu się systemu socjalnego powodowanym przez imigrację na dużą skalę.

A lack of time prevents me from mentioning the social problems, including the social breakdown, which large-scale immigration causes.

Pani komisarz, jestem wdzięczny za wspomnienie o współzależności gospodarczej, która jest najlepszą polityką bezpieczeństwa, jaką możemy dysponować.

Commissioner, I am grateful for the fact that you have referred to our mutual economic interdependence, which is the best security policy we could have.

Mężczyna 5: Najwcześniejsze wspomnienie... (Mężczyna 6: Matka nauczyła mnie,) Mężczyzna 5: ... z mojego dzieciństwa.

Fifth Man: The first thing I remember ... (Sixth Man: That's how I learned, by my mother,) Fifth Man: ... from my childhood, (Sixth Man: that you should respect humans.)

Co do drugiej kwestii, chcę powiedzieć, że z zadowoleniem przyjąłem Pani wspomnienie o smutnym losie Gilada Szalita, który już od prawie pięciu lat przebywa w więzieniu.

My second point is that I was very pleased that you made reference to the sad fate of Gilad Shalit, who has now been incarcerated for nearly five years.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: nieprzyjemny finał, zmarnowany, w czepku urodzony, aż do przesady, wsadzić mordę w kubeł

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-niemiecki słownik bab.la.