Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wolność"

 

"wolność" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 131

wolność {rzeczownik}

wolność {f.} (też: swoboda)

freedom {rzecz.}

Wolność wypowiedzi do podstawowe prawo człowieka oraz kamień węgielny demokracji.

Freedom of expression is a fundamental human right and a cornerstone of democracy.

Niezależność zarządzania mediami i wolność wypowiedzi to wartości niezbywalne.

The independence of media governance and freedom of expression are not negotiable.

To coraz bardziej niszcząca wolność wypowiedzi, treści pisanych, a nawet myśli.

It is increasingly destructive of freedom of speech, writing and even thought.

Znamy różne sposoby wybijania się na wolność dręczonych przez dyktatorów ludów.

We know there are different ways to freedom for people oppressed by dictators.

Oba te typy reżimu dyktatorskiego tłumiły wolność, prawa człowieka i kościoły.

Both types of dictatorial regime suppressed freedom, human rights and churches.

wolność {f.}

liberty {rzecz.}

Ale zaciekawiło mnie co miał rozumiał przez wolność i dla kogo miałaby ona być.

But I got sort of curious of what he meant with liberty, and liberty for whom.

Oznaczało to wolność i równość dla ludzi oraz braterstwo pomiędzy wszystkimi.

It meant liberty and equality for the people and fraternity amongst all the people.

Słyszałem, jak w tej debacie padały słowa "swoboda, wolność i sprawiedliwość”.

I have heard the words 'freedom, liberty and justice' bandied around in this debate.

Ile kosztują i jaki jest ich łączne oddziaływanie na prywatność i wolność?

What do they cost and what is their collective effect on privacy and liberty?

Jednak baczcie, aby snać ta wolność wasza nie była mdłym ku zgorszeniu.

But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumblingblock to the weak.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "wolność":

 

Podobne tłumaczenia

"wolność" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wolność" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Wypuszczono ją na wolność, lecz surowe restrykcje wobec kobiet nadal są stosowane.

She has since been released, but the tight restrictions on women simply continue.

Aby prawo mogło być trybuną wolności, ludzie muszą, ludzie muszą ufać prawu.

So, that's my second proposition: Trust is an essential condition to a free society.

Ograniczana jest wolność słowa. Ograniczane jest prawo do sprawiedliwego procesu.

There are restrictions on free speech, and the right to a free trial is also limited.

Wolność wypowiedzi zawsze będzie poświęcana, ponieważ taka jest pozycja wyjściowa UE.

Free speech will always be sacrificed because that is the EU's default position.

To wspólnota wierząca w wolność myśli, swobodny przepływ i wolność przedsiębiorczości.

A Community dedicated to free thought, free movement and free enterprise.

Tak naprawdę nie chodzi o reprodukcyjną wolność wyboru, to czysta hipokryzja.

These are not really about choices in pregnancy, that is pure hypocrisy.

zgodnego z prawem pozbawienia wolności w wyniku skazania przez właściwy sąd,

the lawful detention of a person after conviction by a competent court;

New Caledonian crow) Na wolności wrony te wydłubują patykami owady itp. z kawałków drzew.

And these crows use sticks in the wild to get insects and whatnot out of pieces of wood.

Tym czymś jest wola, wolność wypowiedzi i wolny duch narodu chińskiego.

That something is the will, free speech and the spirit of the Chinese people themselves.

Żądamy teraz bezzwłocznego wypuszczenia na wolność Perwiza Kambakhsha.

We now emphatically demand that Perwiz Kambakhsh be released immediately.

Młody umysł, młody mózg z potencjałem musi mieć wolność poszukiwania.

A young mind, a young brain with potential must be able to move freely.

Represyjne rządy na całym świecie wciąż posiłkują się technologią, aby tłumić wolność słowa.

Repressive regimes across the world continue to use technologies to silence free speech.

Jak można sądzić, że w XXI wieku da się ograniczyć wolność wyrażania opinii?

How can you believe that, in the 21st century, one could restrict the free flow of opinions?

Głównie ponieważ oni wszyscy są wolni - wiatr we włosach - wolność.

Because they were all about being free, the wind in your hair -- just to be free.

W momencie badań na wolności żyło zaledwie 200 dorosłych osobników.

So, in fact at this point there are only 200 breeding gharial left in the wild.

Żałuję jednak, że ich walka o wolność obywateli jest zmienna i niespójna.

I regret, however, that their struggle for citizens' freedoms is changeable and inconsistent.

Wolność mediów ma zasadnicze znaczenie dla demokracji i poszanowania podstawowych wartości.

Media freedoms are of essential significance for democracy and respect for fundamental values.

Następnie ingerował on w wolność mediów i ci, którzy się nie podporządkowali zostali uwięzieni.

He then interfered with media freedoms and those who would not toe the line were shut down.

Większość obywateli wysłanych do tych obozów nigdy nie wychodzi na wolność.

The majority of those sent to these camps are no longer released.

Ale trzeba pamiętać, że prawie żadna meduza nie przeżyłaby tak długo na wolności.

So that being said, it's highly unlikely that any jellyfish would survive that long in the wild.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.