Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wolność"

 

"wolność" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 241

wolność {rzeczownik}

wolność {f.} (też: swoboda)

freedom {rzecz.}

Wolność wypowiedzi do podstawowe prawo człowieka oraz kamień węgielny demokracji.

Freedom of expression is a fundamental human right and a cornerstone of democracy.

Niezależność zarządzania mediami i wolność wypowiedzi to wartości niezbywalne.

The independence of media governance and freedom of expression are not negotiable.

To coraz bardziej niszcząca wolność wypowiedzi, treści pisanych, a nawet myśli.

It is increasingly destructive of freedom of speech, writing and even thought.

Znamy różne sposoby wybijania się na wolność dręczonych przez dyktatorów ludów.

We know there are different ways to freedom for people oppressed by dictators.

Oba te typy reżimu dyktatorskiego tłumiły wolność, prawa człowieka i kościoły.

Both types of dictatorial regime suppressed freedom, human rights and churches.

wolność {f.}

liberty {rzecz.}

Ale zaciekawiło mnie co miał rozumiał przez wolność i dla kogo miałaby ona być.

But I got sort of curious of what he meant with liberty, and liberty for whom.

Oznaczało to wolność i równość dla ludzi oraz braterstwo pomiędzy wszystkimi.

It meant liberty and equality for the people and fraternity amongst all the people.

Słyszałem, jak w tej debacie padały słowa "swoboda, wolność i sprawiedliwość”.

I have heard the words 'freedom, liberty and justice' bandied around in this debate.

Ile kosztują i jaki jest ich łączne oddziaływanie na prywatność i wolność?

What do they cost and what is their collective effect on privacy and liberty?

Jednak baczcie, aby snać ta wolność wasza nie była mdłym ku zgorszeniu.

But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumblingblock to the weak.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "wolność":

 

Podobne tłumaczenia

"wolność" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wolność" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Podpisanie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w Rzymie.

Signature of the Human Rights and Fundamental Rights Conventions in Rome, Italy.

Wypuszczono ją na wolność, lecz surowe restrykcje wobec kobiet nadal są stosowane.

She has since been released, but the tight restrictions on women simply continue.

Nadal mamy zagrożenie wyrokami długiego pozbawienia wolności, a nawet karą śmierci.

There is still the threat of long prison sentences or even the death penalty.

Aby prawo mogło być trybuną wolności, ludzie muszą, ludzie muszą ufać prawu.

So, that's my second proposition: Trust is an essential condition to a free society.

Ograniczana jest wolność słowa. Ograniczane jest prawo do sprawiedliwego procesu.

There are restrictions on free speech, and the right to a free trial is also limited.

Wolność wypowiedzi zawsze będzie poświęcana, ponieważ taka jest pozycja wyjściowa UE.

Free speech will always be sacrificed because that is the EU's default position.

Związane są one z ochroną przysługującego człowiekowi prawa wolności słowa.

This involves protecting the individual's legitimate right to free expression.

Ponad 70 % populacji tych zwierząt żyjących na wolności może zniknąć w ciągu 45 lat.

More than 70% of the polar bear population in the wild may disappear within 45 years.

Standardowe prawodawstwo UE i minimalna kara pozbawienia wolności na 10-15 lat.

Standard EU legislation and a minimum term of imprisonment of 10-15 years.

Miałoby to bardzo poważne konsekwencje dla wolności wypowiedzi w państwach narodowych.

This would have profound implications for free speech within nation states.

To wspólnota wierząca w wolność myśli, swobodny przepływ i wolność przedsiębiorczości.

A Community dedicated to free thought, free movement and free enterprise.

Kneblowanie wolności słowa w Polsce to wstyd dla całej Unii Europejskiej.

The gagging of free speech in Poland is a disgrace to the entire European Union.

Tak naprawdę nie chodzi o reprodukcyjną wolność wyboru, to czysta hipokryzja.

These are not really about choices in pregnancy, that is pure hypocrisy.

Tym czymś jest wola, wolność wypowiedzi i wolny duch narodu chińskiego.

That something is the will, free speech and the spirit of the Chinese people themselves.

Czy zażąda nałożenia na sprawców wyroków pozbawienia wolności do 3 lat?

Will it demand that custodial sentences of up to three years be imposed?

New Caledonian crow) Na wolności wrony te wydłubują patykami owady itp. z kawałków drzew.

And these crows use sticks in the wild to get insects and whatnot out of pieces of wood.

Był skazywany i odbywał wyrok pozbawienia wolności kilka razy w ciągu ostatnich paru lat.

He has been convicted and imprisoned several times in the last few years.

Żądamy teraz bezzwłocznego wypuszczenia na wolność Perwiza Kambakhsha.

We now emphatically demand that Perwiz Kambakhsh be released immediately.

Najbardziej niepokoi nas, że większość sprawców pozostaje na wolności.

Most unsettling is that the majority of the perpetrators remain at large.

Podkreśliła wagę, jaką przywiązuje do prawa do wolności wypowiedzi i pokojowego protestu.

It emphasised the importance it gave to the right to free expression and peaceful protest.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.