Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wolność"

 

"wolność" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 231

wolność {rzeczownik}

wolność {f.} (też: swoboda)

freedom {rzecz.}

Niezależność zarządzania mediami i wolność wypowiedzi to wartości niezbywalne.

The independence of media governance and freedom of expression are not negotiable.

Znamy różne sposoby wybijania się na wolność dręczonych przez dyktatorów ludów.

We know there are different ways to freedom for people oppressed by dictators.

Oba te typy reżimu dyktatorskiego tłumiły wolność, prawa człowieka i kościoły.

Both types of dictatorial regime suppressed freedom, human rights and churches.

Wolność religijna to nie wolność od religii, lecz wolność wyznawania religii.

Freedom of religion is not freedom from religion but the freedom to have religion.

Może w pewnym zakresie istnieje wolność myśli, ale nie ma wolności działania.

There may be a degree of freedom of thought, but there is not freedom of action.

wolność {f.}

liberty {rzecz.}

Oznaczało to wolność i równość dla ludzi oraz braterstwo pomiędzy wszystkimi.

It meant liberty and equality for the people and fraternity amongst all the people.

Słyszałem, jak w tej debacie padały słowa "swoboda, wolność i sprawiedliwość”.

I have heard the words 'freedom, liberty and justice' bandied around in this debate.

Jednak baczcie, aby snać ta wolność wasza nie była mdłym ku zgorszeniu.

But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumblingblock to the weak.

Aleć Pan jest tym Duchem; a gdzie jest ten Duch Pański, tam i wolność.

Now the Lord is the Spirit: and where the Spirit of the Lord is, [there] is liberty.

Wolność jest, równości nie ma, a bez równości nie ma też i braterstwa.

We have liberty, but we do not have equality, and without equality there can be no fraternity.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "wolność":

 

Podobne tłumaczenia

"wolność" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wolność" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Aby prawo mogło być trybuną wolności, ludzie muszą, ludzie muszą ufać prawu.

So, that's my second proposition: Trust is an essential condition to a free society.

Wolność wypowiedzi zawsze będzie poświęcana, ponieważ taka jest pozycja wyjściowa UE.

Free speech will always be sacrificed because that is the EU's default position.

Związane są one z ochroną przysługującego człowiekowi prawa wolności słowa.

This involves protecting the individual's legitimate right to free expression.

Ponad 70 % populacji tych zwierząt żyjących na wolności może zniknąć w ciągu 45 lat.

More than 70% of the polar bear population in the wild may disappear within 45 years.

Standardowe prawodawstwo UE i minimalna kara pozbawienia wolności na 10-15 lat.

Standard EU legislation and a minimum term of imprisonment of 10-15 years.

Miałoby to bardzo poważne konsekwencje dla wolności wypowiedzi w państwach narodowych.

This would have profound implications for free speech within nation states.

To wspólnota wierząca w wolność myśli, swobodny przepływ i wolność przedsiębiorczości.

A Community dedicated to free thought, free movement and free enterprise.

Tak naprawdę nie chodzi o reprodukcyjną wolność wyboru, to czysta hipokryzja.

These are not really about choices in pregnancy, that is pure hypocrisy.

Tym czymś jest wola, wolność wypowiedzi i wolny duch narodu chińskiego.

That something is the will, free speech and the spirit of the Chinese people themselves.

Czy zażąda nałożenia na sprawców wyroków pozbawienia wolności do 3 lat?

Will it demand that custodial sentences of up to three years be imposed?

New Caledonian crow) Na wolności wrony te wydłubują patykami owady itp. z kawałków drzew.

And these crows use sticks in the wild to get insects and whatnot out of pieces of wood.

Był skazywany i odbywał wyrok pozbawienia wolności kilka razy w ciągu ostatnich paru lat.

He has been convicted and imprisoned several times in the last few years.

Żądamy teraz bezzwłocznego wypuszczenia na wolność Perwiza Kambakhsha.

We now emphatically demand that Perwiz Kambakhsh be released immediately.

Podkreśliła wagę, jaką przywiązuje do prawa do wolności wypowiedzi i pokojowego protestu.

It emphasised the importance it gave to the right to free expression and peaceful protest.

Młody umysł, młody mózg z potencjałem musi mieć wolność poszukiwania.

A young mind, a young brain with potential must be able to move freely.

Wola większości nie musi być więc zawsze gwarantem wolności obywatelskich.

Therefore, the will of the majority cannot always serve as a guarantee of citizens' rights.

Represyjne rządy na całym świecie wciąż posiłkują się technologią, aby tłumić wolność słowa.

Repressive regimes across the world continue to use technologies to silence free speech.

Jak można sądzić, że w XXI wieku da się ograniczyć wolność wyrażania opinii?

How can you believe that, in the 21st century, one could restrict the free flow of opinions?

Ponadto skutkiem działalności opozycyjnej w Iranie może być pozbawienie wolności.

Moreover, opposition activities within Iran can result in detention.

Głównie ponieważ oni wszyscy są wolni - wiatr we włosach - wolność.

Because they were all about being free, the wind in your hair -- just to be free.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.