polsko-angielskie tłumaczenie słowa "wobec"

PL wobec polskie tłumaczenie

volume_up
wobec {przyim.}

PL wobec
volume_up
{przyimek}

wobec
volume_up
regarding {przyim.}
Miałem wrażenie, że pani poseł Ferreira była zbyt krytyczna wobec reakcji Unii Europejskiej.
I felt that Mrs Ferreira was rather harsh regarding the European Union's response.
Byliśmy zdecydowanie zbyt restrykcyjni wobec naszych własnych krajów, a nie wobec krajów trzecich.
We have been far too stringent regarding our own countries, and not so with third countries.
Zadawaliśmy sobie pytanie, jak mamy zachować się wobec prośby Czech w sprawie Karty praw podstawowych?
How would we solve the Czech request regarding the Charter of Fundamental Rights?
wobec (też: do, ku, w stronę)
volume_up
toward {przyim.}
W tym względzie sytuacja również prosi się o szybkie działanie ze strony Brukseli wobec Ankary.
Here too the situation calls for swift action from Brussels toward Ankara.
A także, wykazywałam wobec tego niezwykłą postawę.
And yet, I had an unusual position toward this.
Jednakże trzeba uczynić coś więcej, a my musimy prowadzić bardziej agresywną politykę wobec Białorusi.
Yet more needs to be done and we need to conduct a more aggressive policy toward Belarus.
wobec (też: przy, oprócz, prócz, poza)
volume_up
beside {przyim.}
Jednakże wszystkie te postępy schodzą na dalszy plan wobec najważniejszej sprawy: konieczności przekształcenia kodeksu w prawnie wiążący dokument.
However, all these advances pale into insignificance beside the most important issue: the need to transform the Code into a legally binding instrument.
wobec (też: do, po, aż do, dla)
volume_up
unto {przyim.} [starom.]
wobec (też: co do, względem, w porównaniu z, w związku z)
volume_up
vis-a-vis {przyim.} [form.]
Uważam to za logiczne również wobec obywateli.
I think it is a logical thing also vis-à-vis the citizens.
Unia może odkryć, że przyjdzie jej zapłacić wysoką cenę strategiczną za bierność Europy wobec Afryki.
The Union may find there is a heavy strategic price to pay for European inertia vis-à-vis Africa.
Tak więc Komisja oczekuje, że inicjatywa UE wobec rządu zaowocuje konstruktywnym działaniem.
Thus, the Commission expects that the EU's initiative vis-à-vis the Government will result in a constructive approach.
wobec (też: co do, względem, w porównaniu z, w związku z)
volume_up
vis-à-vis {przyim.} [form.]
Uważam to za logiczne również wobec obywateli.
I think it is a logical thing also vis-à-vis the citizens.
Unia może odkryć, że przyjdzie jej zapłacić wysoką cenę strategiczną za bierność Europy wobec Afryki.
The Union may find there is a heavy strategic price to pay for European inertia vis-à-vis Africa.
Tak więc Komisja oczekuje, że inicjatywa UE wobec rządu zaowocuje konstruktywnym działaniem.
Thus, the Commission expects that the EU's initiative vis-à-vis the Government will result in a constructive approach.

Synonimy (polski) dla "wobec":

wobec

Przykłady użycia - "wobec" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishstanąć wobec czegoś
PolishPotrzebujemy skoordynowanego podejścia wobec ich eksploatacji i zanieczyszczania.
We need a coordinated approach against the exploitation and pollution of our seas.
PolishPytam zatem, jakie jest stanowisko Komisji wobec tego jednoznacznego oświadczenia?
I therefore ask, what is the Commission's position on this unambiguous statement?
PolishZaledwie pół roku później grecki kryzys postawił UE wobec dramatycznej sytuacji.
Only half a year later, the Greek crisis has put the EU before a dramatic situation.
PolishJest to niedopuszczalne wobec sytuacji budżetowej większości państw członkowskich.
In view of the budgetary situation of most EU Member States, this is unacceptable.
PolishJak się wydaje, trudno jest dać wyraz krytyce wobec politycznych przyjaciół.
It seems that it is difficult to voice unadorned criticism of political friends.
PolishWobec powyższego alendronianu nie powinny przyjmować kobiety karmiące piersią.
In view of the indication, alendronate should not be used by breast-feeding women.
PolishJest to wielkie wyzwanie, wobec jakiego stoją rządy, biznes światowy i przemysł.
This is the huge challenge facing governments and the world of business and industry.
PolishNie zajęto twardego stanowiska wobec Turcji, która nadal nielegalnie okupuje Cypr.
There has been no tough line on Turkey, which continues to occupy Cyprus illegally.
PolishIstnieją również zaniedbania w dochodzeniu przestępstw popełnionych wobec kościołów.
There has also been negligence in the investigation of crimes against churches.
PolishPowinniśmy pamiętać Irak i to, jak nieskuteczne okazały się sankcje wobec tego kraju.
We should remember Iraq and how ineffective sanctions were against that country.
PolishWobec tak powszechnego poparcia referendum w moim kraju mijałoby się z celem.
Given such widespread support, a referendum in my country would be irrelevant.
PolishTo co robię, to spełnianie waszych oczekiwań wobec tego jak powinienem żyć.
Now what I'm doing is fulfilling your expectations of how I should live my life.
PolishPrzemoc wobec kobiet wciąż jednak jest nieodłączną częścią konfliktów zbrojnych.
However, abuse of women is often still a major characteristic of conflicts.
PolishIstnieje już taki wymóg wobec banków, a więc to samo powinno odnosić się do MŚP.
This is something we already require from the banks, so the same should apply to SMEs.
PolishEuropa musi zmienić swoją obecną politykę wobec despotycznych reżimów i dyktatur.
Europe needs to revise its current policy on authoritarian regimes and dictatorships.
PolishNie usprawiedliwiają, a udawanie, że tak jest to wielka nielojalność wobec ludzi.
They do not, and the pretence that they do is a huge breach of faith with the people.
PolishJednak obywatele tych krajów są nadal bardzo sceptyczni wobec Unii Europejskiej.
However, the people of these countries remain very sceptical about the European Union.
PolishRealizacja celów milenijnych wobec krajów rozwijających się jest priorytetem.
The attainment of the millennium objectives for developing countries is a priority.
PolishCzy wobec sytuacji na wschodniej granicy UE system wizowy jest odpowiedni?
Is the visa regime adequate in view of the situation on the EU's Eastern border?