polsko-angielskie tłumaczenie słowa "wobec"

PL wobec polskie tłumaczenie

wobec {przyim.}
wobec (też: biorąc pod uwagę, ze względu na)
Wobec powyższego alendronianu nie powinny przyjmować kobiety karmiące piersią.
In view of the indication, alendronate should not be used by breast-feeding women.
Jest to niedopuszczalne wobec sytuacji budżetowej większości państw członkowskich.
In view of the budgetary situation of most EU Member States, this is unacceptable.
Wobec powyższego niepokojący pozostaje problem bezrobocia wśród młodych.
In view of the above, unemployment among young people remains a worrying problem.

Synonimy (polski) dla "wobec":

wobec

Przykłady użycia - "wobec" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishstanąć wobec czegoś
PolishPotrzebujemy skoordynowanego podejścia wobec ich eksploatacji i zanieczyszczania.
We need a coordinated approach against the exploitation and pollution of our seas.
PolishPytam zatem, jakie jest stanowisko Komisji wobec tego jednoznacznego oświadczenia?
I therefore ask, what is the Commission's position on this unambiguous statement?
PolishZaledwie pół roku później grecki kryzys postawił UE wobec dramatycznej sytuacji.
Only half a year later, the Greek crisis has put the EU before a dramatic situation.
PolishJest to niedopuszczalne wobec sytuacji budżetowej większości państw członkowskich.
In view of the budgetary situation of most EU Member States, this is unacceptable.
PolishJak się wydaje, trudno jest dać wyraz krytyce wobec politycznych przyjaciół.
It seems that it is difficult to voice unadorned criticism of political friends.
PolishWobec powyższego alendronianu nie powinny przyjmować kobiety karmiące piersią.
In view of the indication, alendronate should not be used by breast-feeding women.
PolishJest to wielkie wyzwanie, wobec jakiego stoją rządy, biznes światowy i przemysł.
This is the huge challenge facing governments and the world of business and industry.
PolishNie zajęto twardego stanowiska wobec Turcji, która nadal nielegalnie okupuje Cypr.
There has been no tough line on Turkey, which continues to occupy Cyprus illegally.
PolishIstnieją również zaniedbania w dochodzeniu przestępstw popełnionych wobec kościołów.
There has also been negligence in the investigation of crimes against churches.
PolishPowinniśmy pamiętać Irak i to, jak nieskuteczne okazały się sankcje wobec tego kraju.
We should remember Iraq and how ineffective sanctions were against that country.
PolishWobec tak powszechnego poparcia referendum w moim kraju mijałoby się z celem.
Given such widespread support, a referendum in my country would be irrelevant.
PolishTo co robię, to spełnianie waszych oczekiwań wobec tego jak powinienem żyć.
Now what I'm doing is fulfilling your expectations of how I should live my life.
PolishPrzemoc wobec kobiet wciąż jednak jest nieodłączną częścią konfliktów zbrojnych.
However, abuse of women is often still a major characteristic of conflicts.
PolishIstnieje już taki wymóg wobec banków, a więc to samo powinno odnosić się do MŚP.
This is something we already require from the banks, so the same should apply to SMEs.
PolishEuropa musi zmienić swoją obecną politykę wobec despotycznych reżimów i dyktatur.
Europe needs to revise its current policy on authoritarian regimes and dictatorships.
PolishNie usprawiedliwiają, a udawanie, że tak jest to wielka nielojalność wobec ludzi.
They do not, and the pretence that they do is a huge breach of faith with the people.
PolishJednak obywatele tych krajów są nadal bardzo sceptyczni wobec Unii Europejskiej.
However, the people of these countries remain very sceptical about the European Union.
PolishRealizacja celów milenijnych wobec krajów rozwijających się jest priorytetem.
The attainment of the millennium objectives for developing countries is a priority.
PolishCzy wobec sytuacji na wschodniej granicy UE system wizowy jest odpowiedni?
Is the visa regime adequate in view of the situation on the EU's Eastern border?