Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wobec"

 

"wobec" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 3618

wobec {przyimek}

wobec {przyim.}

regarding {przyim.}

Najwyższy czas, by Europa zajęła jednolite stanowisko wobec Iranu. Świat na to czeka.

It is high time that Europe takes one stance regarding Iran, and the world is waiting.

Wreszcie mamy do czynienia z inercją Europy wobec problemu palestyńskiego.

Finally, there is Europe's inertia regarding the Palestinian problem.

Miałem wrażenie, że pani poseł Ferreira była zbyt krytyczna wobec reakcji Unii Europejskiej.

I felt that Mrs Ferreira was rather harsh regarding the European Union's response.

Byliśmy zdecydowanie zbyt restrykcyjni wobec naszych własnych krajów, a nie wobec krajów trzecich.

We have been far too stringent regarding our own countries, and not so with third countries.

Należy mieć nadzieję, że przyszłe posiedzenia ECOFIN przyjmą lepsze podejście wobec pomocy finansowej.

Hopefully, future Ecofin meetings would enhance better approaches regarding financial assistance.

wobec {przyim.} (też: ku, do)

toward {przyim.}

Jej postawa wobec mnie jako Afrykanki, była pełna protekcjonalności i dobrodusznego żalu.

Her default position toward me, as an African, was a kind of patronizing, well-meaning pity.

W tym względzie sytuacja również prosi się o szybkie działanie ze strony Brukseli wobec Ankary.

Here too the situation calls for swift action from Brussels toward Ankara.

Jednak nie możemy odwracać wzroku od roli polityki Unii Europejskiej wobec Ukrainy od 2004 roku.

But we cannot look away from the responsibility of European Union policies toward Ukraine since 2004.

Jednakże trzeba uczynić coś więcej, a my musimy prowadzić bardziej agresywną politykę wobec Białorusi.

Yet more needs to be done and we need to conduct a more aggressive policy toward Belarus.

A także, wykazywałam wobec tego niezwykłą postawę.

And yet, I had an unusual position toward this.

wobec {przyim.} (też: przy, koło, obok, oprócz)

beside {przyim.}

Jednakże wszystkie te postępy schodzą na dalszy plan wobec najważniejszej sprawy: konieczności przekształcenia kodeksu w prawnie wiążący dokument.

However, all these advances pale into insignificance beside the most important issue: the need to transform the Code into a legally binding instrument.

wobec {przyim.} (też: względem, w porównaniu z, co do, w związku z)

vis-a-vis {przyim.} [form.]

W rozumieniu naszej Grupy nie chodzi tu o politykę wobec Rosji, ale o politykę równych praw.

For our Group this does not entail a policy vis-à-vis Russia, but a policy of equal rights.

Unia może odkryć, że przyjdzie jej zapłacić wysoką cenę strategiczną za bierność Europy wobec Afryki.

The Union may find there is a heavy strategic price to pay for European inertia vis-à-vis Africa.

Oświadczenie w sprawie decyzji banku centralnego Szwajcarii dotyczącej kursu franka szwajcarskiego wobec euro

Statement on the decision by the Swiss National Bank regarding the Swiss franc’s exchange rate vis-à-vis the euro

Uważam to za logiczne również wobec obywateli.

I think it is a logical thing also vis-à-vis the citizens.

Jesteśmy w tym momencie nadmiernie samokrytyczni, tu w Parlamencie, a także wobec instytucji UE.

We are too self-critical at the moment in this Parliament and also too self-critical vis-à-vis the EU institutions.

wobec {przyim.} (też: względem, w porównaniu z, co do, w związku z)

vis-à-vis {przyim.} [form.]

W rozumieniu naszej Grupy nie chodzi tu o politykę wobec Rosji, ale o politykę równych praw.

For our Group this does not entail a policy vis-à-vis Russia, but a policy of equal rights.

Unia może odkryć, że przyjdzie jej zapłacić wysoką cenę strategiczną za bierność Europy wobec Afryki.

The Union may find there is a heavy strategic price to pay for European inertia vis-à-vis Africa.

Oświadczenie w sprawie decyzji banku centralnego Szwajcarii dotyczącej kursu franka szwajcarskiego wobec euro

Statement on the decision by the Swiss National Bank regarding the Swiss franc’s exchange rate vis-à-vis the euro

Uważam to za logiczne również wobec obywateli.

I think it is a logical thing also vis-à-vis the citizens.

Jesteśmy w tym momencie nadmiernie samokrytyczni, tu w Parlamencie, a także wobec instytucji UE.

We are too self-critical at the moment in this Parliament and also too self-critical vis-à-vis the EU institutions.

wobec

wobec (też: biorąc pod uwagę, z uwagi na)

in view of (sth)

Wobec powyższego alendronianu nie powinny przyjmować kobiety karmiące piersią.

In view of the indication, alendronate should not be used by breast-feeding women.

Jest to niedopuszczalne wobec sytuacji budżetowej większości państw członkowskich.

In view of the budgetary situation of most EU Member States, this is unacceptable.

Czy wobec sytuacji na wschodniej granicy UE system wizowy jest odpowiedni?

Is the visa regime adequate in view of the situation on the EU's Eastern border?

Wobec powyższego niepokojący pozostaje problem bezrobocia wśród młodych.

In view of the above, unemployment among young people remains a worrying problem.

Wobec tego próby określenia odpowiedniej płacy minimalnej są bardzo mile widziane.

In view of this, attempts to establish an appropriate minimum wage are very much to be welcomed.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "wobec":

 

Podobne tłumaczenia

"wobec" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wobec" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Stopień oporu wobec praw pasażerów połączeń kolejowych jest dosyć dziwną sprawą.

The degree of resistance to rail passengers' rights is a somewhat curious thing.

Nie jesteśmy całkowicie bezradni wobec problemów, z jakimi boryka się nasz świat.

The big problems facing the world today are not at all things beyond our control.

Dlatego, nie ma żadnego powodu, aby teraz zmieniać politykę UE wobec Białorusi.

Therefore, there is absolutely no reason to change EU policy towards Belarus now.

Uważam, że nie jest fair wobec mnie lub wobec Państwa zabrać głos, a potem wyjść.

I believe that it is not fair to me or to you to take the floor and then to leave.

Unia Europejska nie może zignorować swojego zobowiązania wobec państw trzecich.

The European Union must not ignore its responsibility towards third countries.

Promowanie równouprawnienia płci jest sposobem zwalczania przemocy wobec kobiet.

The promotion of gender equality is a way of combating violence against women.

Głosowałam za sprawozdaniem posła Beldera dotyczącym podejścia UE wobec Iranu.

I voted in favour of the report by Mr Belder on the EU's approach towards Iran.

Pytam zatem, jakie jest stanowisko Komisji wobec tego jednoznacznego oświadczenia?

I therefore ask, what is the Commission's position on this unambiguous statement?

Potrzebujemy skoordynowanego podejścia wobec ich eksploatacji i zanieczyszczania.

We need a coordinated approach against the exploitation and pollution of our seas.

Wypuszczono ją na wolność, lecz surowe restrykcje wobec kobiet nadal są stosowane.

She has since been released, but the tight restrictions on women simply continue.

Europejska strategia wobec Romów (złożone projekty rezolucji): patrz protokół

A European strategy on the Roma (motions for resolutions tabled): see Minutes

Realizacja celów milenijnych wobec krajów rozwijających się jest priorytetem.

The attainment of the millennium objectives for developing countries is a priority.

Sprawozdawca sugeruje, aby złagodzić politykę Unii wobec Federacji Rosyjskiej.

The rapporteur suggests relaxing the Union's policy towards the Russian Federation.

Wobec tak powszechnego poparcia referendum w moim kraju mijałoby się z celem.

Given such widespread support, a referendum in my country would be irrelevant.

My także mamy w tym obszarze obowiązek solidarności wobec krajów rozwijających się.

We likewise owe a duty of solidarity in this area towards developing countries.

Nie zajęto twardego stanowiska wobec Turcji, która nadal nielegalnie okupuje Cypr.

There has been no tough line on Turkey, which continues to occupy Cyprus illegally.

Jednakże nigdy nie mówi się o wrogości wobec chrześcijan czy rasizmie wobec białych.

There is never any talk, however, of Christianophobia, of anti-white racism.

Prawodawstwo nie może być źródłem dyskryminacji wobec tego rodzaju rodzicielstwa.

Legislation cannot continue to discriminate against this type of parenthood.

Wobec tak poważnego kryzysu humanitarnego gołosłowne deklaracje są niewystarczające.

Lip service is insufficient in the face of such a severe humanitarian crisis.

Z przerażeniem czytamy o seksualnej i psychologicznej przemocy wobec dzieci.

We read about sexual and psychological violence against children with horror.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

wnioskować · wnioskowanie · wnosić · WNP · wnuczek · wnuczka · wnuk · wnuki · woal · woalka · wobec · woda · wodery · wodewil · wódka · wodniacki · wodniactwo · wodniak · wodniczka · wodniczki · Wodnik

Więcej tłumaczeń zawiera słownik rosyjsko-polski.