Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "wobec"

 

"wobec" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-27 z 3180

wobec {przyimek}

wobec {przyim.}

regarding {przyim.}

Miałem wrażenie, że pani poseł Ferreira była zbyt krytyczna wobec reakcji Unii Europejskiej.

I felt that Mrs Ferreira was rather harsh regarding the European Union's response.

Byliśmy zdecydowanie zbyt restrykcyjni wobec naszych własnych krajów, a nie wobec krajów trzecich.

We have been far too stringent regarding our own countries, and not so with third countries.

Zadawaliśmy sobie pytanie, jak mamy zachować się wobec prośby Czech w sprawie Karty praw podstawowych?

How would we solve the Czech request regarding the Charter of Fundamental Rights?

Należy mieć nadzieję, że przyszłe posiedzenia ECOFIN przyjmą lepsze podejście wobec pomocy finansowej.

Hopefully, future Ecofin meetings would enhance better approaches regarding financial assistance.

To wydarzenie ukazuje rosnący niepokój w Zachodnim świecie wobec wyłaniających się cyberbroni.

However, this episode reveals the growing anxiety in the Western world regarding these emerging cyber weapons.

wobec {przyim.} (też: ku, do, w stronę)

toward {przyim.}

W tym względzie sytuacja również prosi się o szybkie działanie ze strony Brukseli wobec Ankary.

Here too the situation calls for swift action from Brussels toward Ankara.

Jednak nie możemy odwracać wzroku od roli polityki Unii Europejskiej wobec Ukrainy od 2004 roku.

But we cannot look away from the responsibility of European Union policies toward Ukraine since 2004.

Jednakże trzeba uczynić coś więcej, a my musimy prowadzić bardziej agresywną politykę wobec Białorusi.

Yet more needs to be done and we need to conduct a more aggressive policy toward Belarus.

A także, wykazywałam wobec tego niezwykłą postawę.

And yet, I had an unusual position toward this.

Wierzę, że naszym obowiązkiem wobec obywateli europejskich jest wdrażanie w tej instytucji wyłącznie jasnych i przejrzystych zasad.

I believe it is our responsibility toward the European citizens to have only clear and transparent rules in this institution.

wobec {przyim.} (też: względem, w porównaniu z, co do, w związku z)

vis-à-vis {przyim.} [form.]

Unia może odkryć, że przyjdzie jej zapłacić wysoką cenę strategiczną za bierność Europy wobec Afryki.

The Union may find there is a heavy strategic price to pay for European inertia vis-à-vis Africa.

Oświadczenie w sprawie decyzji banku centralnego Szwajcarii dotyczącej kursu franka szwajcarskiego wobec euro

Statement on the decision by the Swiss National Bank regarding the Swiss franc’s exchange rate vis-à-vis the euro

Uważam to za logiczne również wobec obywateli.

I think it is a logical thing also vis-à-vis the citizens.

Jesteśmy w tym momencie nadmiernie samokrytyczni, tu w Parlamencie, a także wobec instytucji UE.

We are too self-critical at the moment in this Parliament and also too self-critical vis-à-vis the EU institutions.

Tak więc Komisja oczekuje, że inicjatywa UE wobec rządu zaowocuje konstruktywnym działaniem.

Thus, the Commission expects that the EU's initiative vis-à-vis the Government will result in a constructive approach.

wobec {przyim.} (też: względem, w porównaniu z, co do, w związku z)

vis-a-vis {przyim.} [form.]

Unia może odkryć, że przyjdzie jej zapłacić wysoką cenę strategiczną za bierność Europy wobec Afryki.

The Union may find there is a heavy strategic price to pay for European inertia vis-à-vis Africa.

Oświadczenie w sprawie decyzji banku centralnego Szwajcarii dotyczącej kursu franka szwajcarskiego wobec euro

Statement on the decision by the Swiss National Bank regarding the Swiss franc’s exchange rate vis-à-vis the euro

Uważam to za logiczne również wobec obywateli.

I think it is a logical thing also vis-à-vis the citizens.

Jesteśmy w tym momencie nadmiernie samokrytyczni, tu w Parlamencie, a także wobec instytucji UE.

We are too self-critical at the moment in this Parliament and also too self-critical vis-à-vis the EU institutions.

Tak więc Komisja oczekuje, że inicjatywa UE wobec rządu zaowocuje konstruktywnym działaniem.

Thus, the Commission expects that the EU's initiative vis-à-vis the Government will result in a constructive approach.

wobec {przyim.} (też: przy, koło, obok, oprócz)

beside {przyim.}

Jednakże wszystkie te postępy schodzą na dalszy plan wobec najważniejszej sprawy: konieczności przekształcenia kodeksu w prawnie wiążący dokument.

However, all these advances pale into insignificance beside the most important issue: the need to transform the Code into a legally binding instrument.

wobec {przyim.} (też: ku, do, dla, po)

unto {przyim.} [starom.]

wobec

wobec (też: biorąc pod uwagę, ze względu na)

in view of (sth)

Wobec powyższego alendronianu nie powinny przyjmować kobiety karmiące piersią.

In view of the indication, alendronate should not be used by breast-feeding women.

Jest to niedopuszczalne wobec sytuacji budżetowej większości państw członkowskich.

In view of the budgetary situation of most EU Member States, this is unacceptable.

Czy wobec sytuacji na wschodniej granicy UE system wizowy jest odpowiedni?

Is the visa regime adequate in view of the situation on the EU's Eastern border?

Wobec powyższego niepokojący pozostaje problem bezrobocia wśród młodych.

In view of the above, unemployment among young people remains a worrying problem.

Wobec tego próby określenia odpowiedniej płacy minimalnej są bardzo mile widziane.

In view of this, attempts to establish an appropriate minimum wage are very much to be welcomed.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "wobec":

 

Podobne tłumaczenia

"wobec" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wobec" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Potrzebujemy skoordynowanego podejścia wobec ich eksploatacji i zanieczyszczania.

We need a coordinated approach against the exploitation and pollution of our seas.

Pytam zatem, jakie jest stanowisko Komisji wobec tego jednoznacznego oświadczenia?

I therefore ask, what is the Commission's position on this unambiguous statement?

Europejska strategia wobec Romów (złożone projekty rezolucji): patrz protokół

A European strategy on the Roma (motions for resolutions tabled): see Minutes

Realizacja celów milenijnych wobec krajów rozwijających się jest priorytetem.

The attainment of the millennium objectives for developing countries is a priority.

Wobec tak powszechnego poparcia referendum w moim kraju mijałoby się z celem.

Given such widespread support, a referendum in my country would be irrelevant.

Nie zajęto twardego stanowiska wobec Turcji, która nadal nielegalnie okupuje Cypr.

There has been no tough line on Turkey, which continues to occupy Cyprus illegally.

Istnieją również zaniedbania w dochodzeniu przestępstw popełnionych wobec kościołów.

There has also been negligence in the investigation of crimes against churches.

Raz jeszcze wysłuchałam również pańskiego stanowiska wobec procedur oceny zgodności.

I have also listened again to your position on the conformity assessment procedures.

Wobec tak poważnego kryzysu humanitarnego gołosłowne deklaracje są niewystarczające.

Lip service is insufficient in the face of such a severe humanitarian crisis.

W sprawozdaniu nie uwzględniono tych aspektów, wobec czego wstrzymałem się od głosu.

These aspects are not covered in the report, and I therefore chose to abstain.

Jak się wydaje, trudno jest dać wyraz krytyce wobec politycznych przyjaciół.

It seems that it is difficult to voice unadorned criticism of political friends.

Zaledwie pół roku później grecki kryzys postawił UE wobec dramatycznej sytuacji.

Only half a year later, the Greek crisis has put the EU before a dramatic situation.

Przedmiot: Działania Komisji wobec grup terrorystycznych działających w Pakistanie

Subject: European Commission action concerning terrorist groups in Pakistan

Drugą uwagę chciałabym zgłosić wobec pani poseł Swinburne, ale nie tylko wobec niej.

I would like to make a second remark to Mrs Swinburne, but not just to her.

Przemoc wobec kobiet wciąż jednak jest nieodłączną częścią konfliktów zbrojnych.

However, abuse of women is often still a major characteristic of conflicts.

To co robię, to spełnianie waszych oczekiwań wobec tego jak powinienem żyć.

Now what I'm doing is fulfilling your expectations of how I should live my life.

Wysokie oczekiwania Europy wobec prezydenta Obamy muszą być obecnie poparte czynami.

Europe's high expectations of President Obama must now be backed by action.

Jeżeli nie będą chcieli współpracować, jakie środki zostaną wobec nich podjęte?

If they do not want to do it, what measures will be taken against the ISPs?

Jaka jest nasza odpowiedź w świetle tych faktów i wobec tego, co oczywiste?

Confronted by these realities, faced with the obvious, what is our response?

Powinniśmy pamiętać Irak i to, jak nieskuteczne okazały się sankcje wobec tego kraju.

We should remember Iraq and how ineffective sanctions were against that country.
 

Wyniki z forum

"wobec" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

wnosić · WNP · wnuczek · wnuczęta · wnuczka · wnuk · wnuki · wnyki · woal · woalka · wobec · wobuloskop · woda · wodery · wodewil · wódka · wodniacki · wodniactwo · wodniak · wodniczka · wodniczki

Więcej tłumaczeń zawiera słownik rosyjsko-polski.