polsko-angielskie tłumaczenie słowa "wciąż"

PL wciąż polskie tłumaczenie

volume_up
wciąż {przysł.}

PL wciąż
volume_up
{przysłówek}

wciąż (też: ciągle, spokojnie, nieruchomo, i tak)
volume_up
still {przysł.}
Wciąż jesteśmy tym zainteresowani i zaproszenie wciąż jest aktualne.
We are still interested and the invitation still stands.
(Śmiech) Reszta z was wciąż się liczy, wciąż jest ważna.
(Laughter) And the rest of you, you still count, you still matter.
Wciąż nierozwiązaną kwestią jest odpowiednie zabezpieczenie miejsca wybuchu.
Appropriate safeguarding of the explosion site is still an unresolved issue.
wciąż (też: zawsze, ciągle, stale, zawżdy)
volume_up
always {przysł.}
Wolno mi więc zapytać dlaczego wciąż rozmawiamy na ten temat?
It should therefore be justified to ask why we are always talking about it.
Musimy ją definiować wciąż od nowa, mając zawsze na uwadze ostateczny cel.
We constantly need to redefine the route, always keeping the destination firmly in sight.
Wobec czego oni wciąż próbują ustalić: co jest błędem maszyny?
So they are always trying to figure out, what's machine error?
wciąż (też: nadal)
volume_up
continually {przysł.}
Dlatego też próbujemy wciąż osiągnąć rozwiązanie wynegocjowane.
This is why we are trying continually to achieve a negotiated solution.
W wielu organizacjach wolontariackich liczba aktywnych członków wciąż spada.
In many voluntary organisations, the number of active members is continually falling.
Nie możemy pozwolić, by Unię wciąż reprezentowali wyłącznie mężczyźni.
We cannot allow the Union to be represented continually only by the faces of men.

Przykłady użycia - "wciąż" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWciąż wzywamy do uwolnienia wszystkich osób zatrzymanych z powodów politycznych.
We continue to request the release of all those being detained on political grounds.
PolishFakt, że zniszczeń wciąż dokonuje naród uznawany za zachodni, jest niezrozumiały.
That the devastation is perpetuated by a supposedly western nation is unfathomable.
PolishWciąż mówi się o uciążliwych procedurach i prosi się mnie o ich dostosowanie.
People keep talking about cumbersome procedures and asking me to streamline them.
PolishJeżeli nie ograniczymy zużycia energii istnieje niebezpieczeństwo, że wciąż...
If we do not reduce energy consumption, there is a danger that again and again ...
PolishWszyscy chcielibyśmy, aby wciąż żył i nie padł ofiarą brutalnego morderstwa.
We all would rather he was alive and had not been the victim of a brutal murder.
PolishAle zapotrzebowanie wciąż rosło i było trudno manipulować istniejące dokumenty.
But demand was ever-growing and it was difficult to tamper with existing documents.
PolishNawet i dziś wciąż podtrzymuje ona bliskie związki z organizacjami terrorystycznymi.
It continues to foster close links with terrorist organisations even to this day.
PolishWłaśnie dlatego wciąż nawołujemy do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych.
This is why we continue to push for the release of all political prisoners.
PolishNigdy się tu jednak nie pojawiają, ponieważ nie chcą wciąż słyszeć tego samego.
However, they are never here because they do not want to keep hearing the same thing.
PolishJednak wciąż za mało dzieje się w sporcie - to znaczy, za mało dzieje się dla sportu.
But not enough is happening in sport - I mean, not enough is happening for sport.
PolishMimo niewątpliwego postępu w tej dziedzinie wciąż pozostają największe wyzwania.
Whilst unquestionable progress has been achieved in this area, major challenges remain.
PolishNowotwory stanowią problem globalny, który pomimo postępów w medycynie wciąż nas nęka.
Cancer is a global problem that continues to persist, despite medical advances.
PolishNiestety, ale wciąż mają miejsce tragedie powodowane silnymi trzęsieniami ziemi.
Unfortunately, tragedies continue to happen because of large earthquakes.
PolishZachęcono nas, abyśmy wciąż byli liderem w dziedzinie walki ze zmianami klimatycznymi.
We have been encouraged to maintain our leadership in the field of climate change.
PolishNie mogę powiedzieć nic ponadto, ponieważ wciąż czekamy na wniosek Komisji.
I cannot tell you more because we are waiting for the proposal from the Commission.
PolishMusimy wciąż próbować poprawić nasze stosunki z tak ważnym państwem, jakim jest Iran.
We have to keep trying to improve relations with such an important country as Iran.
PolishUE będzie wciąż blisko śledziła i aktywnie uczestniczyła w tym procesie.
The EU will continue to follow closely and participate actively in this process.
PolishChoć granice fizyczne zostały zlikwidowane, bariery prawne wciąż istnieją.
Although physical borders have been removed, legal borders continue to remain.
PolishMamy jednak problem z percepcją zmian, ponieważ wciąż zbyt mało ludzi je dostrzega.
But what we have is a perception problem because not enough people really get it yet.
PolishMoim zdaniem ważne jest, abyśmy wciąż zachęcali obywateli do takich działań.
I consider it important that we continue to encourage people in this regard.