Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "w załączniku"

 

"w załączniku" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 34

w załączniku

Metoda obliczania tych punktów i zarządzania nimi jest opisana w załączniku 5,

The method of calculation and administration of such points is described in Annex 5.

Zakazane jest kupno lub handel okazami gatunków wymienionych w załączniku A.

The purchase of or trade in specimens of species in Annex A is prohibited.

    Produkty wymienione w załączniku I podlegają postanowieniom artykułów III-227—III-232.4.

The products listed in Annex I shall be subject to Articles III-227 to III-232.4.

Wnioski naukowe przedstawiono w załączniku II wraz ze zmienionym ChPL w załączniku III.

The scientific conclusions are provided in Annex II together with the amended SPC in Annex III.

Państwa członkowskie mogą również zakazać posiadania okazów gatunków wymienionych w załączniku A.

Member States may also prohibit the holding of specimens of species in Annex A.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"w załączniku" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "w załączniku" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Uważam też, że należy wskazać, jak wiele krajów uwzględniono w załączniku.

I also think that it needs to be pointed out how many countries are included in the Annex.

Pełna, ilustrowana instrukcja zamieszczona jest w załączniku do Ulotki dla Pacjenta.

A complete and illustrated set of instructions is provided in the Annex to the Package Leaflet.

W związku z tym umieszczanie koralowca w załączniku II wydaje się zbędne i niepoparte przez dane naukowe.

Including coral in Appendix II therefore seems excessive and uncorroborated by scientific data.

Chciałabym również zwrócić uwagę na zmianę w załączniku.

I would also draw attention to a change in the annex.

Istnieje oczywiście problem odrzutów w rybołówstwie i skutków klasyfikacji określonej w załączniku I dla rybaków.

There is the issue of discards and the impact of an Appendix I categorisation on this matter for fishermen.

W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.

Enclosed you will find two copies of the contract.

Dlatego też musimy myśleć o tych ewentualnych konsekwencjach umieszczenia tuńczyka błękitnopłetwego w załączniku II.

That is why we need to think of what the practical consequences of putting bluefin tuna in Appendix II would be.

Jednocześnie w załączniku I i III określamy maksymalne dopuszczalne poziomy skażenia środków spożywczych i pasz.

At the same time, Annexes I and III set out the maximum permitted levels of contamination of foodstuffs and feedingstuffs.

W załączniku do notatki Komisji jest też mowa o realizacji pierwszego planu działań w ramach wspólnej strategii Afryka/UE.

In the annex, the Commission's note also refers to implementation of the first Action Plan of the Joint Africa/EU Strategy.

W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.

Please find my résumé / CV attached.

Zastanawiamy się, czy te zwierzęta powinny być wymienione w załączniku I lub II, czy też są one po prostu spisane na straty.

We are talking about whether these animals should be listed in Appendix I or II, or whether they are simply expendable.

W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.

Enclosed you will find our order.

Mam na myśli w szczególności propozycję umieszczenia w załączniku II do konwencji CITES śródziemnomorskiego czerwonego koralowca.

I am referring, in particular, to the proposal to include Mediterranean red coral in CITES Appendix II.

W załączniku określono wspólne kryteria przy rozpatrywaniu zakazu wykonywania przewozów ze względów bezpieczeństwa na poziomie UE.

The Annex sets out common criteria for considering an EU-wide operating ban for safety reasons.

Komisja była jednak zmuszona do zrobienia tego w drodze procedury przekształcenia, ponieważ tekst zawiera drobne zmiany w załączniku.

However, the Commission was obliged to recast it, since the annex has been slightly amended.

Można oczywiście dopatrzeć się pewnej logiki w klasyfikacji podanej w załączniku I, ale są jeszcze zagadnienia społeczno-ekonomiczne.

On the one hand, we can see some of the logic for an Appendix I classification, but there are socio-economic issues.

Takie podejście znajduje nawet dodatkowe potwierdzenie w załączniku I, w którym jest mowa, że władze publiczne nie muszą się rejestrować.

This approach is even reinforced by Annex I, which indicates that public authorities themselves are not expected to register.

Proaktywne działania państw wymienionych w załączniku 1, w szczególności UE, mają kluczowe znaczenie dla zawarcia globalnego porozumienia.

Proactive action from Annex 1 countries - in particular the EU - in this field is crucial for a global deal to be struck.

W załączniku do sprawozdania zamieściłam listę niektórych projektów, o których dowiedziałam się w trakcie pracy w regionach.

In the appendix to the report I have listed some projects which I have been informed about as a result of the groundwork done in the regions.

W tym załączniku odniesienia do & amp; #x201E; niniejszego Protokołu & amp; #x201D; należy rozumieć jako odniesienia do niniejszego tytułu.2.

In that Annex, reference to & amp; amp; #x2018; this Protocol & amp; amp; #x2019; shall be construed as being to this Title.2.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

volksdeutch · volta · Vorführgerät · voyeur · VPN · VR · VRAM · VxD · w · w.k.k.w. · w-załączniku · W3C · wabiący · wabić · wabienie · wabik · wacek · wąchać · wąchanie · wachlarz · wachlować

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.