"w załączniku" - angielskie tłumaczenie

PL

"w załączniku" po angielsku

PL w załączniku
volume_up

w załączniku
Wnioski naukowe przedstawiono w załączniku II wraz ze zmienionym ChPL w załączniku III.
The scientific conclusions are provided in Annex II together with the amended SPC in Annex III.
Metoda obliczania tych punktów i zarządzania nimi jest opisana w załączniku 5,
The method of calculation and administration of such points is described in Annex 5.
Wykaz nazw produktów przedstawiono w załączniku I.
The list of product names concerned is given in Annex I.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "w załączniku"

w przyimek
w zaimek
English
załącznik rzeczownik

Przykłady użycia - "w załączniku" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMetoda obliczania tych punktów i zarządzania nimi jest opisana w załączniku 5,
The method of calculation and administration of such points is described in Annex 5.
Polish    Produkty wymienione w załączniku I podlegają postanowieniom artykułów III-227—III-232.4.
The products listed in Annex I shall be subject to Articles III-227 to III-232.4.
PolishPaństwa członkowskie mogą również zakazać posiadania okazów gatunków wymienionych w załączniku A.
Member States may also prohibit the holding of specimens of species in Annex A.
PolishPełna, ilustrowana instrukcja zamieszczona jest w załączniku do Ulotki dla Pacjenta.
A complete and illustrated set of instructions is provided in the Annex to the Package Leaflet.
PolishWnioski naukowe przedstawiono w załączniku II wraz ze zmienionym ChPL w załączniku III.
The scientific conclusions are provided in Annex II together with the amended SPC in Annex III.
PolishPozytywną stroną jest to, że kryteria wyszczególnione w załączniku I przynajmniej nie będą na razie wiążące.
One good thing is that the criteria listed in Annex I will at least be non-binding now.
PolishPrzeredagowany projekt zapewnia większą elastyczność w stosowaniu kryteriów wyliczonych w załączniku II.
The redraft offers greater flexibility in the application of the criteria enumerated in Annex II.
PolishCel transakcji i źródło pochodzenia okazów należy podać z wykorzystaniem kodów wymienionych w załączniku IX.
The purpose of a transaction and the source of species must be indicated using the codes in Annex IX.
PolishChciałabym również zwrócić uwagę na zmianę w załączniku.
I would also draw attention to a change in the annex.
PolishFormularze, na których sporządza się powiadomienia o przywozie, muszą być zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku II.
The forms on which import notifications are drawn up must conform to the model in Annex II.
PolishWykaz nazw produktów podany jest w załączniku I.
The list of the product names concerned is given in Annex I.
PolishWykaz nazw produktów przedstawiono w załączniku I.
The list of product names concerned is given in Annex I.
PolishLista nazw produktów podana jest w załączniku I.
The list of product names concerned is given in Annex I.
PolishKody stosowane w opisie okazów oraz stosowane jednostki miary są wymienione w załączniku VII.
The codes to be included in the description of the specimens and the units of measurement to be used are listed in Annex VII.
PolishW załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Enclosed you will find two copies of the contract.
PolishW załączniku określono wspólne kryteria przy rozpatrywaniu zakazu wykonywania przewozów ze względów bezpieczeństwa na poziomie UE.
The Annex sets out common criteria for considering an EU-wide operating ban for safety reasons.
PolishKomisja była jednak zmuszona do zrobienia tego w drodze procedury przekształcenia, ponieważ tekst zawiera drobne zmiany w załączniku.
However, the Commission was obliged to recast it, since the annex has been slightly amended.
PolishDlatego też musimy myśleć o tych ewentualnych konsekwencjach umieszczenia tuńczyka błękitnopłetwego w załączniku II.
That is why we need to think of what the practical consequences of putting bluefin tuna in Appendix II would be.
PolishWnioski naukowe znajdują się w Załączniku II, natomiast charakterystykę produktu leczniczego w Załączniku III.
The scientific conclusions are provided in Annex II, together with the Summary of Product Characteristics in Annex III.
PolishWnioski naukowe przedstawione są w załączniku II wraz z charakterystyką produktu leczniczego w załączniku III.
The scientific conclusions are provided in Annex II, together with the Summary of Product Characteristics in Annex III.