Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "w załączniku"

 

"w załączniku" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 30

w załączniku

Metoda obliczania tych punktów i zarządzania nimi jest opisana w załączniku 5,

The method of calculation and administration of such points is described in Annex 5.

    Produkty wymienione w załączniku I podlegają postanowieniom artykułów III-227—III-232.4.

The products listed in Annex I shall be subject to Articles III-227 to III-232.4.

Wnioski naukowe przedstawiono w załączniku II wraz ze zmienionym ChPL w załączniku III.

The scientific conclusions are provided in Annex II together with the amended SPC in Annex III.

Państwa członkowskie mogą również zakazać posiadania okazów gatunków wymienionych w załączniku A.

Member States may also prohibit the holding of specimens of species in Annex A.

Przeredagowany projekt zapewnia większą elastyczność w stosowaniu kryteriów wyliczonych w załączniku II.

The redraft offers greater flexibility in the application of the criteria enumerated in Annex II.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"w załączniku" - podobne tłumaczenia na angielski

 w

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "w załączniku" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Pełna, ilustrowana instrukcja zamieszczona jest w załączniku do Ulotki dla Pacjenta.

A complete and illustrated set of instructions is provided in the Annex to the Package Leaflet.

Chciałabym również zwrócić uwagę na zmianę w załączniku.

I would also draw attention to a change in the annex.

Istnieje oczywiście problem odrzutów w rybołówstwie i skutków klasyfikacji określonej w załączniku I dla rybaków.

There is the issue of discards and the impact of an Appendix I categorisation on this matter for fishermen.

W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.

Enclosed you will find two copies of the contract.

Dlatego też musimy myśleć o tych ewentualnych konsekwencjach umieszczenia tuńczyka błękitnopłetwego w załączniku II.

That is why we need to think of what the practical consequences of putting bluefin tuna in Appendix II would be.

W załączniku do notatki Komisji jest też mowa o realizacji pierwszego planu działań w ramach wspólnej strategii Afryka/UE.

In the annex, the Commission's note also refers to implementation of the first Action Plan of the Joint Africa/EU Strategy.

W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.

Please find my résumé / CV attached.

Zastanawiamy się, czy te zwierzęta powinny być wymienione w załączniku I lub II, czy też są one po prostu spisane na straty.

We are talking about whether these animals should be listed in Appendix I or II, or whether they are simply expendable.

W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.

Enclosed you will find our order.

W załączniku określono wspólne kryteria przy rozpatrywaniu zakazu wykonywania przewozów ze względów bezpieczeństwa na poziomie UE.

The Annex sets out common criteria for considering an EU-wide operating ban for safety reasons.

Komisja była jednak zmuszona do zrobienia tego w drodze procedury przekształcenia, ponieważ tekst zawiera drobne zmiany w załączniku.

However, the Commission was obliged to recast it, since the annex has been slightly amended.

Można oczywiście dopatrzeć się pewnej logiki w klasyfikacji podanej w załączniku I, ale są jeszcze zagadnienia społeczno-ekonomiczne.

On the one hand, we can see some of the logic for an Appendix I classification, but there are socio-economic issues.

Takie podejście znajduje nawet dodatkowe potwierdzenie w załączniku I, w którym jest mowa, że władze publiczne nie muszą się rejestrować.

This approach is even reinforced by Annex I, which indicates that public authorities themselves are not expected to register.

Proaktywne działania państw wymienionych w załączniku 1, w szczególności UE, mają kluczowe znaczenie dla zawarcia globalnego porozumienia.

Proactive action from Annex 1 countries - in particular the EU - in this field is crucial for a global deal to be struck.

W załączniku do sprawozdania zamieściłam listę niektórych projektów, o których dowiedziałam się w trakcie pracy w regionach.

In the appendix to the report I have listed some projects which I have been informed about as a result of the groundwork done in the regions.

W tym załączniku odniesienia do & amp; #x201E; niniejszego Protokołu & amp; #x201D; należy rozumieć jako odniesienia do niniejszego tytułu.2.

In that Annex, reference to & amp; amp; #x2018; this Protocol & amp; amp; #x2019; shall be construed as being to this Title.2.

Karalność nie będzie odnosić się do jakichkolwiek wykroczeń, ale naruszenia jednego z przepisów prawnych precyzyjnie określonych w tym załączniku.

It is not just any criminal offence which would be punishable but the infringement of one of the legal provisions precisely defined in the annex.

Wyliczamy sześć możliwych rozwiązań; są one wspomniane w naszym dokumencie i dookreślone liczbowo w załączniku, ale oczywiście nikt nie jest doskonały.

We are listing six possible candidates: these are mentioned in the paper and quantified more in the annex, but nobody is perfect of course.

W załączniku I do inicjatywy wymieniono Wybrzeże Kości Słoniowej, nie wspominając jednak o decyzji, o której mówiłam, dlatego też wstrzymałam się od głosu.

Annex I of this initiative includes Côte d'Ivoire, but includes no mention of the decision that I mentioned, which is why I abstained.

Jeśli nie zostanie wypracowane satysfakcjonujące porozumienie między dwiema stronami, zastosowanie mają zasady standardowe wyrażone w załączniku do dyrektywy.

If the two parties do not reach a satisfactory arrangement, a set of standard principles set out in the Annex to the Directive becomes applicable.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Vorführgerät · voyeur · voyeuryzm · VPN · VR · VRAM · VxD · w · w-f · w.k.k.w. · w-załączniku · W3C · wabiący · wabić · wabienie · wabik · wacek · wąchać · wąchanie · wachlarz · wachlować

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.