Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "w końcu"

 

"w końcu" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 593

w końcu {przysłówek}

w końcu {przysł.} (też: wreszcie)

finally {przysł.}

Panie przewodniczący, panie i panowie! W końcu mamy jakiś postęp w tej debacie.

Mr President, ladies and gentlemen, finally there is movement in this debate.

Powinniśmy w końcu przestać kroczyć ślepą uliczką, jaką jest rzekoma akcesja.

We should finally stop pursuing this blind alley towards supposed accession.

W końcu kwestia ta została uznana przez ONZ za jeden z priorytetów globalnej agendy.

An issue, finally, that the United Nations managed to put high on the global agenda.

To bardzo dobrze. Przynajmniej w końcu przyznaje się, że istnieje jakiś problem.

It is very welcome; at least it is finally being recognised that there is a problem.

W końcu, zdesperowany, powiedziałem "Opowiem wam o Georgu Cantorze z 1877 roku".

And finally, out of desperation, I said, "Well, let me explain Georg Cantor in 1877."

w końcu {przysł.} (też: ostatecznie)

eventually {przysł.}

Mamy nadzieję że Parlament w końcu poprze dziś nasze poprawki w tej sprawie.

We hope that Parliament will eventually support our amendments on that today.

I w końcu odkryliśmy cząsteczki, które w specjalny sposób oznaczały nerwy.

And we eventually discovered molecules that were specifically labeling nerves.

W końcu zaczęli dopasowywać swoje zdolności i umiejętności do wszystkich moich potrzeb.

So they eventually started matching their talents and skills to all of my needs.

Jeśli rodzinom się powodzi, to również całej wsi się powodzi, a w końcu i całemu krajowi.

If families prosper, the village prospers, and eventually so does the whole country.

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że Gruzja chce w końcu wstąpić do NATO.

Finally, we would point out that Georgia wants to eventually join NATO.

w końcu {przysł.} (też: ostatecznie, docelowo)

ultimately {przysł.}

W końcu musimy szanować wolę konsumentów, którzy odrzucają tego rodzaju żywność.

Ultimately, we have to respect the wishes of consumers, who reject this type of food.

W końcu jest to ważna kwestia, gdyż ostatecznie dotyczy każdego z obywateli.

It is, after all, an important question, as it ultimately affects every single citizen.

Pozostawiają po sobie puste żłobki i szkoły i w końcu starzejące się i puste wsie.

They leave behind empty nurseries and schools and ultimately ageing and empty villages.

To jest w końcu to, czego oczekują od swoich przywódców obywatele Europy.

This is ultimately what the citizens of Europe expect of their leaders.

W końcu został uniewinniony w wieku 78 lat, dzięki dowodowi w postaci analizy DNA.

He was ultimately exonerated, at the age of 78, through DNA evidence.

w końcu {przysł.} (też: nareszcie, wreszcie, koniec końców)

at last {przysł.}

W końcu też mamy swojego przedstawiciela i dziękujemy za zwrócenie na to uwagi.

We have at last secured our representative and thank you for pointing that out.

W końcu przyjmujemy konieczną aktualizację do trzeciego pakietu liberalizacyjnego.

We are at last adopting the necessary update to the third liberalisation package.

Nalegamy także, aby Rada mianowała w końcu specjalnego wysłannika UE do Tybetu.

We also urge the Council to appoint an EU Special Envoy for Tibet at last.

Wysoka przedstawiciel powinna w końcu zrozumieć, na czym polega jej praca.

The High Representative should now at last be realising what her job is all about.

Po niepowodzeniu konferencji kopenhaskiej mamy w końcu nadzieję na jakiś postęp.

After the failure of the Copenhagen conference, we are at last hoping to move forwards.

w końcu {przysł.} (też: nareszcie, ostatecznie, szczegółowo, obszernie)

w końcu

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "w końcu":

 

Podobne tłumaczenia

"w końcu" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "w końcu" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Teraz jest w końcu oczywiste, na czym polega rola Komisji i jej przewodniczącego.

It is now clear what, in the end, the role of the Commission and its President is.

Próby te przetrwały różne okresy, ale w końcu wszystkie zakończyły się porażką.

These attempts lasted varying amounts of time but they all failed in the end.

W końcu, jak dotychczas trzy grupy w tej Izbie pracowały wyłącznie nad tym tematem.

So far, after all, three groups in this House have worked exclusively on this.

W końcu poprzedni ubezpieczyciel zgodził się zachować jego składki w kraju A.

In the end, his previous insurer agreed to preserve his contributions in country A.

Udało się to w innym miejscu w Europie - dlaczego więc w końcu nie na Bałkanach?

It succeeded 50 years ago elsewhere in Europe - why not in the Balkans at long last?

Duńczycy zapłacili w końcu za większość leczenia i wszystko dobrze się skończyło.

The Danes did in the end pay for much of the treatment, and all was well in the end.

W końcu opcje związane z zastosowaniem kwot są ograniczone do końca 2008 r.

After all, the options for reintroducing quotas are limited until the end of 2008.

W końcu nasz europejski budżet jest niczym innym jak polityką w formie cyfr.

After all, our European budget is nothing other than politics in the form of figures.

Recesja gospodarcza sprowokowała socjalistów do pokazania w końcu prawdziwego oblicza.

The economic downturn has caused the Socialists to show their true colours.

W końcu podjęłam decyzję, która, z perspektywy czasu, zmieniła całe moje życie.

So, in the end, I took a decision that, in retrospect, did change my life.

(śmiech) W końcu nie biegają i nie skaczą. ~~~ Piłki leżą sobie spokojnie.

(Laughter) After all, there's no running or jumping, and the ball stands still.

I w końcu jedyny portret męski, jaki namalował da Vinci: "Portret muzyka".

And lastly, the only portrait of a male that Leonardo painted, "The Musician."

W końcu musiałem znaleźć tę odpowiedź samodzielnie, 10 grudnia w EUObserver.

I had to find the answer out for myself in the EU Observer on 10 December.

Co jest ważne dla obywateli, którzy są w końcu przedmiotem tych przepisów?

What is important to citizens, who are after all the subject of these provisions?

W końcu to właśnie telekomunikacja w pewnym stopniu nadaje Europie ludzką twarz.

After all, it is telecommunications that to a certain extent give Europe a human face.

W końcu Haitańczycy oprócz potrzeb krótkofalowych mają także potrzeby długofalowe.

After all, the Haitians do not just have short-term needs, but long-term needs as well.

Podążają wciąż w stronę Placu Campo de Fiori, do ktorego w końcu docierają.

They keep on motoring towards the Campo de' Fiori, which they soon reach.

W końcu pani poseł Ek również mówiła, że rozdawnictwo to nie sposób na sukces.

After all, as Mrs Ek also said, a free-for-all is not the way to success.

Mamy oczywiście nadzieję, że w końcu uwolnicie nas od tej trudnej sytuacji.

We naturally hope that you will extricate us from this prickly situation.

W końcu wszyscy spędziliśmy cały ubiegły rok, 2010, zajmując się zagadnieniami ubóstwa.

After all, we spent all of last year, 2010, dealing with questions of poverty.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Vorführgerät · voyeur · voyeuryzm · VPN · VR · VRAM · VxD · w · w-f · w.k.k.w. · w-końcu · W3C · wabiący · wabić · wabienie · wabik · wacek · wąchać · wąchanie · wachlarz · wachlować

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.