PL w końcu
volume_up
{przysłówek}

w końcu (też: wreszcie, nareszcie, koniec końców)
volume_up
at last {przysł.}
W końcu przyjmujemy konieczną aktualizację do trzeciego pakietu liberalizacyjnego.
We are at last adopting the necessary update to the third liberalisation package.
W końcu ktoś poświęcił trochę uwagi kwestii zwanej polityką regionalną.
At last, someone has given some thought to what is referred to as regional policy.
W końcu Komisja jednak dostrzegła to ogromne i bezpośrednie zagrożenie.
But at least the Commission has at last woken up to this gigantic and immediate threat.
w końcu (też: ostatecznie)
volume_up
eventually {przysł.}
Tak, żebyśmy w końcu - podkreślam, w końcu - mieli wspólne i kompletne porozumienie ze wszystkimi.
So eventually - and I emphasise eventually - we will have a common and full agreement with all.
W końcu rząd posłuchał, i co zaskakujące, zmienił prawo.
Eventually, the government listened and, amazingly, they changed their laws.
. ~~~ W końcu wywołano u mnie śpiączkę farmakologiczną.
I was wrapped in ice and then eventually put into a drug-induced coma.
w końcu (też: wreszcie, nareszcie, na koniec)
volume_up
finally {przysł.}
W końcu, kodeks ten należy przyjąć w ramach ustaleń międzynarodowych.
Finally, the code of conduct ought to be exported to the international framework.
W końcu chcielibyśmy, aby owoce rozdawane dzieciom były ekologiczne.
Finally, we would also like the fruit that is given to the children to be organic.
W końcu chciałabym powiedzieć kilka słów na temat zarządzania projektem.
Finally, I would like to mention the governance of the project.
w końcu (też: docelowo, ostatecznie)
volume_up
ultimately {przysł.}
W końcu to ważne, aby organizacja tego rodzaju miała szkielet.
Ultimately, it is important for an organisation of this kind to have teeth.
W końcu obydwa sprawozdania podkreślają pozytywne efekty tego środka.
Both reports ultimately stress the positive impact of this measure.
Doprowadzi to w końcu do pogorszenia stopy życia zwykłych obywateli.
This will ultimately harm the living standards of ordinary people.
w końcu (też: szczegółowo, nareszcie, ostatecznie, obszernie)

Podobne tłumaczenia angielskie dla słowa "w końcu"

w przyimek
w zaimek
English
koniec rzeczownik

Przykłady użycia - "w końcu" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishw końcu zacząć coś robić
PolishW końcu też mamy swojego przedstawiciela i dziękujemy za zwrócenie na to uwagi.
We have at last secured our representative and thank you for pointing that out.
PolishW końcu przyjmujemy konieczną aktualizację do trzeciego pakietu liberalizacyjnego.
We are at last adopting the necessary update to the third liberalisation package.
PolishTeraz jest w końcu oczywiste, na czym polega rola Komisji i jej przewodniczącego.
It is now clear what, in the end, the role of the Commission and its President is.
PolishUdało się to w innym miejscu w Europie - dlaczego więc w końcu nie na Bałkanach?
It succeeded 50 years ago elsewhere in Europe - why not in the Balkans at long last?
PolishPróby te przetrwały różne okresy, ale w końcu wszystkie zakończyły się porażką.
These attempts lasted varying amounts of time but they all failed in the end.
PolishDuńczycy zapłacili w końcu za większość leczenia i wszystko dobrze się skończyło.
The Danes did in the end pay for much of the treatment, and all was well in the end.
PolishW końcu, jak dotychczas trzy grupy w tej Izbie pracowały wyłącznie nad tym tematem.
So far, after all, three groups in this House have worked exclusively on this.
PolishW końcu to właśnie telekomunikacja w pewnym stopniu nadaje Europie ludzką twarz.
After all, it is telecommunications that to a certain extent give Europe a human face.
PolishW końcu poprzedni ubezpieczyciel zgodził się zachować jego składki w kraju A.
In the end, his previous insurer agreed to preserve his contributions in country A.
PolishPo niepowodzeniu konferencji kopenhaskiej mamy w końcu nadzieję na jakiś postęp.
After the failure of the Copenhagen conference, we are at last hoping to move forwards.
PolishCo jest ważne dla obywateli, którzy są w końcu przedmiotem tych przepisów?
What is important to citizens, who are after all the subject of these provisions?
PolishW końcu opcje związane z zastosowaniem kwot są ograniczone do końca 2008 r.
After all, the options for reintroducing quotas are limited until the end of 2008.
PolishW końcu podjęłam decyzję, która, z perspektywy czasu, zmieniła całe moje życie.
So, in the end, I took a decision that, in retrospect, did change my life.
Polish(śmiech) W końcu nie biegają i nie skaczą. ~~~ Piłki leżą sobie spokojnie.
(Laughter) After all, there's no running or jumping, and the ball stands still.
PolishNalegamy także, aby Rada mianowała w końcu specjalnego wysłannika UE do Tybetu.
We also urge the Council to appoint an EU Special Envoy for Tibet at last.
PolishMam jedynie nadzieję, że Rada znajdzie w końcu odwagę, aby zająć się tą kwestią.
I only hope that the Council will now at last have the courage to deal with this matter.
PolishW końcu osiągnęliśmy kompromis i za godzinę będziemy głosować nad nim w Komisji.
In the end we reached a compromise and in an hour or so we will vote on it in committee.
PolishWysoka przedstawiciel powinna w końcu zrozumieć, na czym polega jej praca.
The High Representative should now at last be realising what her job is all about.
PolishI w końcu jedyny portret męski, jaki namalował da Vinci: "Portret muzyka".
And lastly, the only portrait of a male that Leonardo painted, "The Musician."