Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "w końcu"

 

"w końcu" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 603

w końcu {przysłówek}

w końcu {przysł.} (też: wreszcie)

finally {przysł.}

(FR) Panie Przewodniczący! Unia Europejska w końcu nałożyła sankcje na Syrię.

(FR) Mr President, the European Union has finally imposed sanctions on Syria.

Panie przewodniczący, panie i panowie! W końcu mamy jakiś postęp w tej debacie.

Mr President, ladies and gentlemen, finally there is movement in this debate.

Tak więc ten jeden raz, jedyny raz w życiu, w końcu znalazłam się w głównym nurcie.

And so, for once, for the only time in my life, I was finally in the mainstream.

Powinniśmy w końcu przestać kroczyć ślepą uliczką, jaką jest rzekoma akcesja.

We should finally stop pursuing this blind alley towards supposed accession.

W końcu kwestia ta została uznana przez ONZ za jeden z priorytetów globalnej agendy.

An issue, finally, that the United Nations managed to put high on the global agenda.

w końcu {przysł.}

eventually {przysł.}

Każde rozwiązanie, po które sięgaliśmy, stawało się więc w końcu nieskuteczne.

So every tool that we've ever had in the past has eventually become ineffective.

Mamy nadzieję że Parlament w końcu poprze dziś nasze poprawki w tej sprawie.

We hope that Parliament will eventually support our amendments on that today.

I w końcu odkryliśmy cząsteczki, które w specjalny sposób oznaczały nerwy.

And we eventually discovered molecules that were specifically labeling nerves.

W końcu zaczęli dopasowywać swoje zdolności i umiejętności do wszystkich moich potrzeb.

So they eventually started matching their talents and skills to all of my needs.

Jeśli rodzinom się powodzi, to również całej wsi się powodzi, a w końcu i całemu krajowi.

If families prosper, the village prospers, and eventually so does the whole country.

w końcu {przysł.} (też: docelowo)

ultimately {przysł.}

W końcu musimy szanować wolę konsumentów, którzy odrzucają tego rodzaju żywność.

Ultimately, we have to respect the wishes of consumers, who reject this type of food.

W końcu jest to ważna kwestia, gdyż ostatecznie dotyczy każdego z obywateli.

It is, after all, an important question, as it ultimately affects every single citizen.

Pozostawiają po sobie puste żłobki i szkoły i w końcu starzejące się i puste wsie.

They leave behind empty nurseries and schools and ultimately ageing and empty villages.

To jest w końcu to, czego oczekują od swoich przywódców obywatele Europy.

This is ultimately what the citizens of Europe expect of their leaders.

W końcu został uniewinniony w wieku 78 lat, dzięki dowodowi w postaci analizy DNA.

He was ultimately exonerated, at the age of 78, through DNA evidence.

w końcu {przysł.} (też: nareszcie, wreszcie, koniec końców)

at last {przysł.}

W końcu też mamy swojego przedstawiciela i dziękujemy za zwrócenie na to uwagi.

We have at last secured our representative and thank you for pointing that out.

W końcu przyjmujemy konieczną aktualizację do trzeciego pakietu liberalizacyjnego.

We are at last adopting the necessary update to the third liberalisation package.

Nalegamy także, aby Rada mianowała w końcu specjalnego wysłannika UE do Tybetu.

We also urge the Council to appoint an EU Special Envoy for Tibet at last.

Wysoka przedstawiciel powinna w końcu zrozumieć, na czym polega jej praca.

The High Representative should now at last be realising what her job is all about.

Po niepowodzeniu konferencji kopenhaskiej mamy w końcu nadzieję na jakiś postęp.

After the failure of the Copenhagen conference, we are at last hoping to move forwards.

w końcu {przysł.} (też: nareszcie, ostatecznie, szczegółowo, obszernie)

w końcu

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "w końcu":

 

Podobne tłumaczenia

"w końcu" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "w końcu" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Cięcie wydatków to w końcu nie jedyny sposób na osiągnięcie wyważonego budżetu.

Cutting expenditure is not, after all, the only way to achieve a balanced budget.

W końcu jeśli Europa nie ujmie się za chrześcijanami na świecie, to kto to uczyni?

After all, if Europe does not stand up for the world's Christians, then who will?

Teraz jest w końcu oczywiste, na czym polega rola Komisji i jej przewodniczącego.

It is now clear what, in the end, the role of the Commission and its President is.

Próby te przetrwały różne okresy, ale w końcu wszystkie zakończyły się porażką.

These attempts lasted varying amounts of time but they all failed in the end.

W końcu, jak dotychczas trzy grupy w tej Izbie pracowały wyłącznie nad tym tematem.

So far, after all, three groups in this House have worked exclusively on this.

W końcu poprzedni ubezpieczyciel zgodził się zachować jego składki w kraju A.

In the end, his previous insurer agreed to preserve his contributions in country A.

W końcu jakieś dobre wiadomości dla mojej prowincji, których ta na pewno potrzebuje.

For once it will bring some good news to my province, which certainly needs it.

Udało się to w innym miejscu w Europie - dlaczego więc w końcu nie na Bałkanach?

It succeeded 50 years ago elsewhere in Europe - why not in the Balkans at long last?

Duńczycy zapłacili w końcu za większość leczenia i wszystko dobrze się skończyło.

The Danes did in the end pay for much of the treatment, and all was well in the end.

W końcu opcje związane z zastosowaniem kwot są ograniczone do końca 2008 r.

After all, the options for reintroducing quotas are limited until the end of 2008.

W końcu nasz europejski budżet jest niczym innym jak polityką w formie cyfr.

After all, our European budget is nothing other than politics in the form of figures.

Recesja gospodarcza sprowokowała socjalistów do pokazania w końcu prawdziwego oblicza.

The economic downturn has caused the Socialists to show their true colours.

W końcu podjęłam decyzję, która, z perspektywy czasu, zmieniła całe moje życie.

So, in the end, I took a decision that, in retrospect, did change my life.

(śmiech) W końcu nie biegają i nie skaczą. ~~~ Piłki leżą sobie spokojnie.

(Laughter) After all, there's no running or jumping, and the ball stands still.

I w końcu jedyny portret męski, jaki namalował da Vinci: "Portret muzyka".

And lastly, the only portrait of a male that Leonardo painted, "The Musician."

W końcu musiałem znaleźć tę odpowiedź samodzielnie, 10 grudnia w EUObserver.

I had to find the answer out for myself in the EU Observer on 10 December.

Co jest ważne dla obywateli, którzy są w końcu przedmiotem tych przepisów?

What is important to citizens, who are after all the subject of these provisions?

W końcu to właśnie telekomunikacja w pewnym stopniu nadaje Europie ludzką twarz.

After all, it is telecommunications that to a certain extent give Europe a human face.

W końcu Haitańczycy oprócz potrzeb krótkofalowych mają także potrzeby długofalowe.

After all, the Haitians do not just have short-term needs, but long-term needs as well.

Podążają wciąż w stronę Placu Campo de Fiori, do ktorego w końcu docierają.

They keep on motoring towards the Campo de' Fiori, which they soon reach.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: filia, oddział, przeznaczyć, przydzielić, orzekać

Podobne słowa

volta · Vorführgerät · voyeur · voyeuryzm · VPN · VR · VRAM · VxD · w · w.k.k.w. · w-końcu · W3C · wabiący · wabić · wabienie · wabik · wacek · wąchać · wąchanie · wachlarz · wachlować

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.