polsko-angielskie tłumaczenie słowa "uzgodnić"

PL uzgodnić polskie tłumaczenie

uzgodnić {czas.}
uzgodnić {czas. dk}

PL uzgodnić
play_circle_outline
{czasownik}

uzgodnić (też: uzgadniać, negocjować, wynegocjować, rozstrzygnąć)
Rada chciałaby, żeby Parlament uzgodnił cały pakiet do końca grudnia w drodze procedury nadzwyczajnej.
The Council would like Parliament to negotiate a whole package by the end of December in an extraordinary procedure.
Uzgodniliśmy z innymi ugrupowaniami, że możemy i chcemy podjąć bardziej intensywne oraz konkretne negocjacje na forum komisji ds. wyzwań politycznych.
We have agreed with the other groups that we are able, and indeed intend, to negotiate in a more intensive and meaningful way within the Policy Changes Committee.
Wynik ten odzwierciedla wytyczne negocjacyjne uzgodnione przez Radę, zgodnie z którymi wnioskowano o "znaczne podwyższenie” środków.
This outcome reflects the negotiating directives agreed by the Council, which requested a 'substantial increase' in the funds.
uzgodnić (też: uzgadniać)
play_circle_outline
to mesh together {czas. przech.} (plans, ideas)
uzgodnić (też: pogodzić, jednać, uspójnić, uspójniać)
Tym samym Unia Europejska musi przezwyciężyć bariery administracyjne i finansowe, a państwa członkowskie UE muszą uzgodnić swoje interesy i okazać solidarność.
Therefore, the EU must overcome any administrative and financial barriers and EU Member States must reconcile their interests and show solidarity.
Chciałabym podkreślić wagę rekomendacji dotyczącej uzgodnienia pozycji obu bloków regionalnych w sprawie negocjowania warunków Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu.
I would stress the importance of the recommendation to reconcile the positions of the two regional blocs regarding the negotiations on the United Nations Framework Convention on Climate Change.
Godzenie życia zawodowego i rodzinnego leży u podstaw europejskiego projektu społecznego i tak ważką zmianę kulturową należy uzgodnić w wolny od przymusu sposób przed jej uchwaleniem.
Reconciling professional and family life is at the heart of the European social project and such an important cultural change should be freely agreed upon before it is approved.
uzgodnić (też: uzgadniać)
play_circle_outline
to mesh {czas. przech.} (plans, ideas)
Komisja popiera zmianę uzgodnioną przez Komisję Rybołówstwa w kwestii rozmiaru oczek w sieciach do połowu kaprosza, gdyż oparto ją na opiniach naukowych.
The Commission supports the amendment agreed by the Fisheries Committee on a mesh size range for boarfish, as it is based on scientific advice.

Przykłady użycia - "uzgodnić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMamy nadzieję, że szybko uda nam się też uzgodnić inne szczegóły jego finansowania.
Hopefully, we will be able to agree quickly on the other funding details as well.
PolishPaństwa członkowskie muszą uzgodnić lokalne wdrożenie systemu kart pacjenta.
The Member States should agree the local implementation of the patient card system
PolishObaj partnerzy powinni uzgodnić wspólne podejście do kwestii zmian klimatu.
Both partners should agree on a common approach to containing climate change.
PolishZ nową administracją amerykańską trzeba uzgodnić wspólną drogę dalszych działań.
With the new US administration, we need to agree a joint way forward.
PolishDlatego też oba kraje muszą uzgodnić rozwiązanie przy pierwszej nadarzającej się okazji.
For this reason, a solution must be agreed by both states at the earliest opportunity.
PolishTo prawda, że udało nam się uzgodnić kwestię dwóch stopni, ale ta liczba również coś oznacza.
It is true that we agreed on two degrees, but this figure also means something.
PolishW razie małej masy ciała należy uzgodnić z lekarzem możliwość zastosowania leku EXUBERA.
If you have low body weight check with your doctor if you can use EXUBERA.
PolishBardzo się cieszę, że zdołaliśmy, przynajmniej do tej pory, uzgodnić wspólne podejście.
I am very pleased that we have been able to agree on a joint approach, at least until now.
PolishUdało się uzgodnić cele w zakresie oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii.
Targets have been agreed for energy savings and for renewable energy.
PolishAle jeżeli nie uda nam się tego uzgodnić z Radą, to co państwo proponują?
But if it is not agreed with the Council, what do you propose we do?
PolishPO powinien uzgodnić sposób wdrażania systemu kart pacjenta w każdym kraju członkowskim.
The MAH should agree on the implementation of the patient card system in each Member State.
PolishGdy mówimy, że Europa nie może uzgodnić, powinniśmy również dodać, że nie chodzi o "nas tu zebranych”.
When we say that Europe cannot agree, we should also add 'not those of us here'.
PolishProblemem jest to, że Europa nie może uzgodnić konsekwentnej procedury.
The problem is that Europe cannot agree on a consistent procedure.
PolishW tym kontekście należy uzgodnić całkowite wstrzymanie budowy nowych elektrowni jądrowych.
In this regard, a complete halt to the construction of new nuclear power plants must be agreed.
PolishMam teraz nadzieję, że będziemy mogli uzgodnić przedmiotową dyrektywę na etapie drugiego czytania.
I hope now that we can agree this directive at its second-reading stage.
PolishDotychczas udało nam się uzgodnić dwanaście reguł i ustaliliśmy, że są one identyczne.
So far we have managed to agree on twelve principles and we have established that they are identical.
PolishParlament Europejski i Rada muszą uzgodnić warunki jego przedłużenia poza tę datę.
The European Parliament and the Council have to agree on the conditions for its extension beyond that date.
PolishKraj członkowski powinien uzgodnić lokalne wprowadzenie systemu kart pacjenta w każdym kraju członkowskim.
The Member States should agree the local implementation of the patient card system.
PolishPrzecież nie tak trudno było uzgodnić kilka prostych zasad:
After all, it was not too difficult to agree on some simple principles:
PolishDlaczego 27 państw europejskich nie jest w stanie uzgodnić strategii?
Why are 27 European countries unable to agree on a strategy?