Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "uzgodnić"

 

"uzgodnić" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-38 z 851

uzgodnić {czasownik}

uzgodnić {czas.} (też: uzgadniać, zgadzać się, pogodzić się, zgodzić się)

Mamy nadzieję, że szybko uda nam się też uzgodnić inne szczegóły jego finansowania.

Hopefully, we will be able to agree quickly on the other funding details as well.

Państwa członkowskie muszą uzgodnić lokalne wdrożenie systemu kart pacjenta.

The Member States should agree the local implementation of the patient card system

Obaj partnerzy powinni uzgodnić wspólne podejście do kwestii zmian klimatu.

Both partners should agree on a common approach to containing climate change.

Bardzo się cieszę, że zdołaliśmy, przynajmniej do tej pory, uzgodnić wspólne podejście.

I am very pleased that we have been able to agree on a joint approach, at least until now.

Z nową administracją amerykańską trzeba uzgodnić wspólną drogę dalszych działań.

With the new US administration, we need to agree a joint way forward.

uzgodnić {czas.} (też: uzgadniać, rozstrzygnąć, wynegocjować, omawiać warunki)

Przykładowo jednym z rozwiązań ma być bilet na lokalny transport publiczny w Brukseli i będzie to przedmiotem dalszych uzgodnień.

For example, there is to be a ticket for local public transport in Brussels, and that is to be negotiated further.

(DE) Pani przewodnicząca! Nasi koledzy posłowie negocjowali bardzo umiejętnie i uzgodnili bardzo dobrą rezolucję między grupami.

(DE) Madam President, our fellow Members have negotiated very skilfully and have agreed on a very good resolution with the groups.

Wynik ten odzwierciedla wytyczne negocjacyjne uzgodnione przez Radę, zgodnie z którymi wnioskowano o "znaczne podwyższenie” środków.

This outcome reflects the negotiating directives agreed by the Council, which requested a 'substantial increase' in the funds.

Na początku tego roku niektóre zniecierpliwione państwa rozpoczęły własne, nieuzgodnione z Unią negocjacje ze Stanami.

At the start of this year, certain impatient Member Sates began negotiating with the United States independently, without the Union's agreement.

Poza tym odpowiada to małym grupom, jako że uzgodnienia poczynione przy stole negocjacyjnym czynią je bardziej wpływowymi niż wskazywałaby na to ich wielkość.

Besides, that suits the small groups, as the agreements made at the negotiating table make them more powerful than befits their size.

uzgodnić {czas.} (też: pogodzić, jednać)

Tym samym Unia Europejska musi przezwyciężyć bariery administracyjne i finansowe, a państwa członkowskie UE muszą uzgodnić swoje interesy i okazać solidarność.

Therefore, the EU must overcome any administrative and financial barriers and EU Member States must reconcile their interests and show solidarity.

uzgodnić {czas.} (też: uzgadniać)

to mesh [meshed|meshed] (plans, ideas) {czas. przech.}

uzgodnić {czas.} (też: dogadywać, dogadać, domówić, domawiać)

to agree on {czas.}

Obaj partnerzy powinni uzgodnić wspólne podejście do kwestii zmian klimatu.

Both partners should agree on a common approach to containing climate change.

Bardzo się cieszę, że zdołaliśmy, przynajmniej do tej pory, uzgodnić wspólne podejście.

I am very pleased that we have been able to agree on a joint approach, at least until now.

PO powinien uzgodnić sposób wdrażania systemu kart pacjenta w każdym kraju członkowskim.

The MAH should agree on the implementation of the patient card system in each Member State.

Problemem jest to, że Europa nie może uzgodnić konsekwentnej procedury.

The problem is that Europe cannot agree on a consistent procedure.

Dlaczego 27 państw europejskich nie jest w stanie uzgodnić strategii?

Why are 27 European countries unable to agree on a strategy?

uzgodnić {czas.} (też: uzgadniać)

to mesh together (plans, ideas) {czas. przech.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "uzgodnić":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "uzgodnić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

W rzeczy samej, niebawem uzgodnimy kalendarz prac nad utworzeniem tego rejestru.

In fact we shall soon be agreed on the timetable for establishing this register.

Słowacja zdecydowanie nie będzie państwem, które wykracza poza uzgodnione ramy.

Slovakia will definitely not be a country that goes beyond the agreed framework.

Wspieraniu uzgodnionego programu reform służą działania sektorowe i budżetowe.

Sector and budget support operations are used to promote the agreed reform agenda.

Oznacza to, że kluczowym pytaniem będzie: czy uzgodnimy długofalową strategię?

That means that the hot question will be: will we agree on a long-term strategy?

Uzgodniona została wystarczająca kontrola związków rtęci metalicznej i samej rtęci.

Sufficient regulation of metallic mercury compounds and mercury has been arranged.

Pokój można zapewnić jedynie stosując legalne i politycznie uzgodnione rozwiązania.

It is only by means of legal, agreed political solutions that peace can be ensured.

Państwa członkowskie muszą uzgodnić lokalne wdrożenie systemu kart pacjenta.

The Member States should agree the local implementation of the patient card system

Poprawka ta nie odzwierciedla wyraźnych uzgodnień zawartych w pakiecie Coxa.

This amendment does not reflect what is expressly agreed on in the Cox package.

To naprawdę będzie sprzeczne ze wszystkim, co dotychczas uzgodniliśmy w Parlamencie.

That really would run counter to everything we have agreed in Parliament to date.

Obaj partnerzy powinni uzgodnić wspólne podejście do kwestii zmian klimatu.

Both partners should agree on a common approach to containing climate change.

Karta po jej uzgodnieniu w 2000 r. stanowiła jedynie deklarację polityczną.

The Charter was only a political declaration when it was initially agreed in 2000.

Nie prowadziliśmy żadnej debaty, więc uzgodniliśmy, że wypowiem się krótko.

We have not had any discussion, so it was agreed that I should comment briefly.

W toku rozmów trójstronnych w dniu 30 listopada uzgodniono poszczególne poprawki.

The trialogue of 30 November reached an agreement over various amendments.

A zatem nie uzgodniono żadnych maksymalnych wartości emisji CO2 dla nowych elektrowni.

Accordingly, no maximum CO2 emission value has been agreed upon for new power plants.

Pewne wyjątki od tej ogólnej zasady uzgodniły między sobą Belgia, Francja i Włochy.

A few exceptions to this general principle are made between Belgium, France and Italy.

uzgodnienia przejściowe zawarte w niniejszym tytule nie wywierają skutku.

the transitional arrangements contained in this Title shall not have effect.

Uzgodniono ujednolicone sformułowania dla grup wiekowych i odpowiadające im dawkowanie:

A harmonized wording for age groups and relevant posology was agreed upon:

Chciałabym zapytać o rezolucję uzgodnioną między grupami parlamentarnymi.

I wish to enquire about the resolution agreed between the parliamentary groups.

To inne ustalenia, które mają zostać uzgodnione z partnerami społecznymi.

These are different arrangements, which are to be worked out with the social partners.

Ten program dostosowania gospodarczego został uzgodniony z Komisją, MFW i EBC.

This economic adjustment programme was agreed with the Commission, the IMF and the ECB.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-angielski.