PL usunąć
play_circle_outline
{czasownik dokonany}

  1. ogólne
  2. Gastronomia
  3. Medycyna

1. ogólne

usunąć (też: zdjąć, wywieźć, skasować, wywabić)
Możesz usunąć wpis ze swojego konta Miejsc Google lub usunąć wpis z Map Google.
You can either remove a listing from your Google Places account, or remove a listing from Google Maps.
Aby usunąć poszczególnych współpracowników, wykonaj następujące czynności:
To remove individual collaborators, follow these steps:
Należy usunąć jak największą ilość podanej wody przed następnym płukaniem.
Remove as much as possible of the amount administered before the next instillation.
usunąć (też: wymazać, skasować, skreślić, wykreślić)
Aby usunąć obraz z dokumentu, kliknij obraz i naciśnij Delete.
To delete the image from the document, click the image and press the Delete key.
Aby usunąć numer strony, przejdź do nagłówka lub stopki dokumentu i usuń numery stron
To delete a page number, go into the header or footer of the document and delete the page numbers
Dlatego też w odpowiednich przypadkach należy usunąć salmonellozę ze wskazań.
Delete, where applicable, salmonellosis from the indications.
usunąć (też: usuwać, pozbywać się, pozbyć się)
play_circle_outline
to dispose of {czas.} (get rid of)
Usunąć igłę w bezpieczny sposób, zgodnie z instrukcją lekarza prowadzącego.
Dispose of the needle safely, as instructed by your healthcare professional.
Usunąć podobnie jak odpady radioaktywne zgodnie z lokalnymi przepisami
Dispose of as radioactive waste in accordance with local law
Strzykawkę i igłę należy usunąć w bezpieczny sposób w zamkniętym pojemniku.
Dispose of the syringe and needles safely in a closed container.
usunąć (też: zlikwidować, zażegnać, zapobiec)
usunąć (też: oddalać się, oddalić się, odchodzić)
usunąć (też: usuwać, wyplenić, wypleniać, wykorzeniać)
usunąć (też: usuwać)
play_circle_outline
to move on {czas.} [Bryt.] (busker, street trader)
Aby usunąć wiadomość, wybierz ikonę folderu i przenieś wiadomość do folderu „Trash” (Kosz).
To delete a message, tap the Folder icon and move the message to 'Trash.'
Balkony są ruchome i da się je usunąć.
As I said, all the balconies can move, but they can also be disappeared completely.
Krowy o mało co nie stratowały gabinetu, a wystarczyło usunąć flagę.
This feed yard was going to tear down their whole veterinary facility; all they needed to do was move the flag.
usunąć (też: dymisjonować, zdymisjonować, wypierać, wyprzeć)
usunąć (też: wyjeżdżać, odjechać, odjeżdżać, puścić)
Przed wyjściem pacjenta ze szpitala, lekarz lub pielęgniarka powinni usunąć system IONSYS ze skóry pacjenta.
Your doctor or nurse will remove the IONSYS system before you leave hospital.
Teraz jednak razem mamy okazję usunąć bariery, jakie odgradzają ich od przyszłości i zostawić przeszłość za sobą.
Now, together, we have an opportunity to remove the barriers to their future, and leave the past behind.
usunąć (też: usuwać, zredukować, redukować, zamknąć)
play_circle_outline
to ax {czas.} [Amer.]
usunąć (też: zwolnić, pozbawić, wyrzucić)
usunąć (też: wyjechać, odjechać, umrzeć, zesłać)
usunąć (też: zlikwidować, likwidować, znieść, skasować)
Teraz musimy ustalić i usunąć wąskie gardła uniemożliwiające nam pełne wykorzystywanie kolei.
We must now find and abolish the bottlenecks that stop us taking full advantage of railways.
usunąć (też: skorygować, korygować, naprawić, renegocjować)
usunąć (też: usuwać, zgarnąć, odsuwać, odsunąć)
play_circle_outline
to brush aside {czas.} (move away)

2. Gastronomia

usunąć (też: usuwać)
play_circle_outline
to discard {czas.} [gastr.] (bones, stalks)
W przypadku obecności cząstek stałych lub przebarwień roztwór należy usunąć.
If either particulate matter or discolouration are identified, discard the solution.
Nie zużyty, sporządzony koncentrat należy niezwłocznie usunąć.
Therefore, please discard unused reconstituted concentrate immediately.
Sporządzony, lecz nie zużyty koncentrat należy natychmiast usunąć.
The refore, please discard unused reconstituted concentrate immediately.

3. Medycyna

usunąć (też: usuwać, wyciąć, wycinać)
play_circle_outline
to excise {czas. przech.} [med.]
Dlatego uznaliśmy porozumienie SWIFT za istotne narzędzie, które pomoże usunąć zło związane z finansowaniem terrorystów i chronić obywateli na obu brzegach Atlantyku.
We therefore saw the SWIFT agreement as a vital tool to help excise the cancer of terrorist financing and to protect citizens on both sides of the Atlantic.
usunąć (też: usuwać, odciąć, odjąć, odcinać)
play_circle_outline
to ablate {czas. przech.} [med.]

Przykłady użycia - "usunąć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWszelkie pozostałości leku znajdujące się w ampułko- strzykawce należy usunąć.
Any medicinal product remaining in the pre-filled syringe should be disposed of.
PolishWszelkie pozostałości leku znajdujące się we wstrzykiwaczu należy usunąć. ia en
Any medicinal product remaining in the pre-filled pen should be disposed of.
PolishKomisja Europejska - tak samo jak my w Parlamencie - chce usunąć tę izolację.
The European Commission - and we in Parliament - want to lift this isolation.
PolishNiewykorzystany produkt należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.
Any unused product should be discarded in accordance with local requirements.
PolishPo wykonanej iniekcji igłę należy usunąć, a wstrzykiwacz przechowywać bez igły.
Remove the needle after the injection and store the pen without the needle.
PolishMożna z łatwością dodać lub usunąć użytkowników i dostosować ich dostęp do danych.
You can easily add or remove users, and customize their access to your data.
PolishZnajdź zakładkę, którą chcesz usunąć, na pasku zakładek lub w menedżerze zakładek.
Find the bookmark that you'd like to remove on the bookmarks bar or bookmark manager.
PolishW przypadku obecności cząstek stałych lub przebarwień roztwór należy usunąć.
If either particulate matter or discolouration are identified, discard the solution.
PolishAby usunąć regułę, wystarczy kliknąć znak „X” z prawej strony danej reguły.
Notes: ~~~ Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs?
PolishWszystko, co musimy zrobić, to usunąć z drogi nasze ego, usunąć z drogi nasz egotyzm.
All we have to do is to get our egos out of the way, get our egotism out of the way.
PolishUsunąć osłonkę igły poprzez mocne wyciągniecie jej ze strzykawki (patrz Rysunek 2).
Remove the needle cover by firmly pulling it straight off the syringe (see Diagram 2).
PolishNależy usunąć jak największą ilość podanej wody przed następnym płukaniem.
Remove as much as possible of the amount administered before the next instillation.
PolishUsunąć kapturek z fiolki i przetrzeć wierzch wacikiem zwilżonym 70 % alkoholem.
Remove flip-top from the vial and wipe the top with a 70 % alcohol swab.
PolishUsunąć igłę w bezpieczny sposób, zgodnie z instrukcją lekarza prowadzącego.
Dispose of the needle safely, as instructed by your healthcare professional.
PolishMożna było odizolować Kaddafiego w Trypolisie i zmusić go do odejścia lub usunąć.
It could have isolated Gaddafi in Tripoli and forced him either to go or to be wiped out.
PolishUsunąć kapturek z fiolki i przetrzeć wierzch wacikiem zwilżonym 70 % alkoholem.
Remove flip-top from the vial and wipe the top with a 70% alcohol swab.
PolishMusimy jeszcze popracować nad rozpoznaniem luk oraz zastanowić się, jak je usunąć.
We still have work to do in identifying the gaps and how we are going to fill these gaps.
PolishPrzede wszystkim musimy odrzucić i usunąć renacjonalizację oraz niedofinansowanie.
Above all, we must reject and refuse to renationalise and underfund it.
PolishZużyte strzykawki należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.
The used syringes should be disposed of in accordance with local requirements.
PolishNastępnie usunąć powietrze ze strzykawki i sprawdzić, czy dawka jest właściwa.
Then expel the air from the syringe and check that the dose is correct.