Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "usunąć"

 

"usunąć" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-56 z 1250

usunąć {czasownik}

usunąć {czas. dk} (też: wywieźć, wywabić, odczynić, skasować)

Można z łatwością dodać lub usunąć użytkowników i dostosować ich dostęp do danych.

You can easily add or remove users, and customize their access to your data.

Po wykonanej iniekcji igłę należy usunąć, a wstrzykiwacz przechowywać bez igły.

Remove the needle after the injection and store the pen without the needle.

Znajdź zakładkę, którą chcesz usunąć, na pasku zakładek lub w menedżerze zakładek.

Find the bookmark that you'd like to remove on the bookmarks bar or bookmark manager.

Należy usunąć jak największą ilość podanej wody przed następnym płukaniem.

Remove as much as possible of the amount administered before the next instillation.

Usunąć osłonkę igły poprzez mocne wyciągniecie jej ze strzykawki (patrz Rysunek 2).

Remove the needle cover by firmly pulling it straight off the syringe (see Diagram 2).

usunąć {czas. dk} (też: wychodzić, wyjść, puścić, porzucić)

to leave [left|left] {czas.}

Przed wyjściem pacjenta ze szpitala, lekarz lub pielęgniarka powinni usunąć system IONSYS ze skóry pacjenta.

Your doctor or nurse will remove the IONSYS system before you leave hospital.

Teraz jednak razem mamy okazję usunąć bariery, jakie odgradzają ich od przyszłości i zostawić przeszłość za sobą.

Now, together, we have an opportunity to remove the barriers to their future, and leave the past behind.

Upewni si, e w strzykawce nie zostało powietrze: skierowa igł do góry i usun powietrze.

Make sure there is no air left in the syringe: point the needle upwards and push the air out.

Upewni si, e w strzykawce nie zostało powietrze: skierowa igł do góry i usun powietrze.

Make sure there is no air left in the syringe: point the needle upwards and push the air out 8.

Niektórych usunięto ze stanowisk, a jeszcze inni opuścili kraj.

Some have been removed from office; others have left the country.

usunąć {czas. dk} (też: wykreślić, wymazać, skreślić, skasować)

Jeśli to możliwe, najlepiej usunąć informacje o firmie ze starego konta.

When possible, you'll want to delete the listing from the old account.

Aby usunąć przypis, kliknij ikonę kosza znajdującą się w prawym górnym rogu tego przypisu.

To delete a footnote, click the trash can icon in the top right corner of the footnote.

Aby usunąć pojedynczy wynik wyszukiwania, kliknij przycisk Edytuj i dotknij ikony X.

To delete individual search results, click the Edit button and tap X.

Aby usunąć wiadomość, wybierz ikonę folderu i przenieś wiadomość do folderu „Trash” (Kosz).

To delete a message, tap the Folder icon and move the message to 'Trash.'

Możesz też wybrać poszczególne elementy i kliknąć Usuń na zawsze, aby usunąć je z Kosza.

You can also select individual items and click Delete forever to purge them from your Trash.

usunąć {czas. dk} [gastr.] (też: usuwać)

to discard [discarded|discarded] (bones, stalks) {czas.} [gastr.]

W przypadku obecności cząstek stałych lub przebarwień roztwór należy usunąć.

If either particulate matter or discolouration are identified, discard the solution.

Sporządzony, lecz nie zużyty koncentrat należy natychmiast usunąć.

Therefore, please discard unused reconstituted concentrate immediately.

Sporządzony, lecz nie zużyty koncentrat należy natychmiast usunąć.

The refore, please discard unused reconstituted concentrate immediately.

Ponieważ produkt nie zawiera środków konserwujących, cały lek pozostały w fiolce należy usunąć.

Discard any unused portion left in a vial, as the product contains no preservatives.

Bezpośrednio po użyciu usunąć wszystkie niewykorzystane pozostałości produktu.

Discard any unused portion of the product immediately after use.

usunąć {czas. dk} (też: wyjechać, zesłać, odjechać, umrzeć)

usunąć {czas. dk} [med.] (też: wyciąć, usuwać, wycinać)

to excise [excised|excised] {czas. przech.} [med.]

Dlatego uznaliśmy porozumienie SWIFT za istotne narzędzie, które pomoże usunąć zło związane z finansowaniem terrorystów i chronić obywateli na obu brzegach Atlantyku.

We therefore saw the SWIFT agreement as a vital tool to help excise the cancer of terrorist financing and to protect citizens on both sides of the Atlantic.

usunąć {czas. dk} (też: zapobiec, zażegnać, zlikwidować)

usunąć {czas. dk} (też: zmusić do dymisji, wypierać, wyprzeć, zdymisjonować)

usunąć {czas. dk} (też: zamknąć, zamykać, usuwać, obciąć)

to ax [axed|axed] {czas.} [Amer.]

usunąć {czas. dk} (też: wykorzenić, wyplenić, usuwać, wykorzeniać)

usunąć {czas. dk} (też: pozbawić, wyrzucić, zwolnić)

to outplace {czas.}

usunąć {czas. dk} (też: pozbywać się, pozbyć się, usuwać)

to dispose of (get rid of) {czas.}

Usunąć igłę w bezpieczny sposób, zgodnie z instrukcją lekarza prowadzącego.

Dispose of the needle safely, as instructed by your healthcare professional.

Stosując zewnętrzną nasadkę odkręcić igłę i usunąć ją w bezpieczny sposób.

Using the outer needle cap, unscrew the needle and dispose of it safely.

Informacji, jak usunąć niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady udzieli farmaceuta.

Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required.

Pojemnik ze strzykawką usunąć w sposób zgodny ze wskazówkami danymi przez lekarza,

Dispose of the full puncture-proof container as instructed by your doctor, nurse or pharmacist.

Strzykawkę i igłę należy usunąć w bezpieczny sposób w zamkniętym pojemniku.

Dispose of the syringe and needles safely in a closed container.

usunąć {czas. dk} (też: naprawić, ponownie pośredniczyć, korygować, renegocjować)

to remediate {czas.}

usunąć {czas. dk} (też: usuwać, odsunąć, odsuwać, zgarnąć)

to brush aside (move away) {czas.}

usunąć {czas. dk} (też: likwidować, znieść, obalać, skasować)

Teraz musimy ustalić i usunąć wąskie gardła uniemożliwiające nam pełne wykorzystywanie kolei.

We must now find and abolish the bottlenecks that stop us taking full advantage of railways.

usunąć {czas. dk} [med.] (też: odciąć, odjąć, odcinać, odejmować)

to ablate {czas. przech.} [med.]

usunąć {czas. dk} (też: odchodzić, oddalić się, oddalać się)

to go away {czas.}

usunąć {czas. dk} (też: usuwać)

to move on (busker, street trader) {czas.} [Bryt.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "usunąć":

 

Podobne tłumaczenia

"usunąć" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "usunąć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Wszelkie pozostałości leku znajdujące się w ampułko- strzykawce należy usunąć.

Any medicinal product remaining in the pre-filled syringe should be disposed of.

Ułatwia to usunięcie nadmiaru żelaza i zapobiega związanym z nim uszkodzeniom.

This helps to correct the iron overload and prevent damage due to excess iron.

Niewykorzystany produkt należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Any unused product should be discarded in accordance with local requirements.

Komisja Europejska - tak samo jak my w Parlamencie - chce usunąć tę izolację.

The European Commission - and we in Parliament - want to lift this isolation.

W przypadku obecności cząstek stałych lub przebarwień roztwór należy usunąć.

If either particulate matter or discolouration are identified, discard the solution.

Wszelkie pozostałości leku znajdujące się we wstrzykiwaczu należy usunąć. ia en

Any medicinal product remaining in the pre-filled pen should be disposed of.

Można z łatwością dodać lub usunąć użytkowników i dostosować ich dostęp do danych.

You can easily add or remove users, and customize their access to your data.

Nie wiadomo, czy emtrycytabina może zostać usunięta za pomocą dializy otrzewnowej.

It is not known whether emtricitabine can be removed by peritoneal dialysis.

Sprawdzić czy wraz z nasadką usunięta została mała szara osłonka igły strzykawki.

Check that the small grey needle cover of the syringe has been removed with the cap.

Usunąć igłę w bezpieczny sposób, zgodnie z instrukcją lekarza prowadzącego.

Dispose of the needle safely, as instructed by your healthcare professional.

Wszystko, co musimy zrobić, to usunąć z drogi nasze ego, usunąć z drogi nasz egotyzm.

All we have to do is to get our egos out of the way, get our egotism out of the way.

Po wykonanej iniekcji igłę należy usunąć, a wstrzykiwacz przechowywać bez igły.

Remove the needle after the injection and store the pen without the needle.

Aby usunąć regułę, wystarczy kliknąć znak „X” z prawej strony danej reguły.

Notes: ~~~ Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs?

Rozbieżności przedstawione na początku niniejszego dokumentu zostały usunięte.

The divergences identified at the start of the referral have been resolved.

Przed jej ogłoszeniem było wiadomo, że sporne punkty miały zostać usunięte.

Prior to publication, it became known that the disputed points were to be dropped.

Należy usunąć jak największą ilość podanej wody przed następnym płukaniem.

Remove as much as possible of the amount administered before the next instillation.

Zarówno walsartan jak i amlodypina nie dają się usunąć poprzez hemodializę.

Both valsartan and amlodipine are unlikely to be removed by haemodialysis.

Usunąć osłonkę igły poprzez mocne wyciągniecie jej ze strzykawki (patrz Rysunek 2).

Remove the needle cover by firmly pulling it straight off the syringe (see Diagram 2).

Google sprawdzi Twoją prośbę i być może usunie te informacje z wyników wyszukiwania.

Google will review the request and may remove the information from our search results.

Kiedy przepuścimy ją przez kominy słoneczne, faktycznie usuniemy 95% tej substancji.

When we put it through our solar chimney, we remove actually about 95 percent of that.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W słowniku rosyjsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.