Search for the most beautiful word
vibrating tamper
new-fangled

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "usunąć"

 

"usunąć" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-54 z 1278

usunąć {czasownik}

usunąć {czas.} (też: zdjąć, wywieźć, wywabić, odczyniać)

Po każdym wstrzyknięciu należy usunąć igłę, InnoLet przechowywać bez założonej igły.

Remove the needle after each injection and store InnoLet without a needle attached.

Można z łatwością dodać lub usunąć użytkowników i dostosować ich dostęp do danych.

You can easily add or remove users, and customize their access to your data.

Po wykonanej iniekcji igłę należy usunąć, a wstrzykiwacz przechowywać bez igły.

Remove the needle after the injection and store the pen without the needle.

Znajdź zakładkę, którą chcesz usunąć, na pasku zakładek lub w menedżerze zakładek.

Find the bookmark that you'd like to remove on the bookmarks bar or bookmark manager.

Należy usunąć jak największą ilość podanej wody przed następnym płukaniem.

Remove as much as possible of the amount administered before the next instillation.

usunąć {czas.} (też: wyjść, puścić, wyjeżdżać, odjechać)

to leave [left|left] {czas.}

Przed wyjściem pacjenta ze szpitala, lekarz lub pielęgniarka powinni usunąć system IONSYS ze skóry pacjenta.

Your doctor or nurse will remove the IONSYS system before you leave hospital.

Teraz jednak razem mamy okazję usunąć bariery, jakie odgradzają ich od przyszłości i zostawić przeszłość za sobą.

Now, together, we have an opportunity to remove the barriers to their future, and leave the past behind.

Upewni si, e w strzykawce nie zostało powietrze: skierowa igł do góry i usun powietrze.

Make sure there is no air left in the syringe: point the needle upwards and push the air out.

Upewni si, e w strzykawce nie zostało powietrze: skierowa igł do góry i usun powietrze.

Make sure there is no air left in the syringe: point the needle upwards and push the air out 8.

Niektórych usunięto ze stanowisk, a jeszcze inni opuścili kraj.

Some have been removed from office; others have left the country.

usunąć {czas.} (też: skasować, wymazać, wykreślić, skreślić)

Przed usunięciem konta Analytics warto przeczytać artykuł Jak można usunąć konto?.

If you'd like to delete your Analytics account, read How can I delete an account?

W kolumnie „Czynności” dla wpisu, który chcesz usunąć, kliknij opcję Usuń.

Under the “Actions” column for the listing you wish to remove, click Delete.

W odpowiednich przypadkach należy usunąć dawkę 2 X 15 mg/ kg masy ciała na dobę.

Delete, where applicable, the dose of 2 X 15 mg/ kg body weight per day.

Jeśli to możliwe, najlepiej usunąć informacje o firmie ze starego konta.

When possible, you'll want to delete the listing from the old account.

Aby usunąć obraz z dokumentu, naciśnij Ctrl+X lub kliknij menu Edycja i wybierz Wytnij.

To delete the image from the document, press Ctrl+X or click the Edit menu and select Cut.

usunąć {czas.} [gastr.] (też: usuwać)

to discard [discarded|discarded] (bones, stalks) {czas.} [gastr.]

W przypadku obecności cząstek stałych lub przebarwień roztwór należy usunąć.

If either particulate matter or discolouration are identified, discard the solution.

Sporządzony, lecz nie zużyty koncentrat należy natychmiast usunąć.

Therefore, please discard unused reconstituted concentrate immediately.

Sporządzony, lecz nie zużyty koncentrat należy natychmiast usunąć.

The refore, please discard unused reconstituted concentrate immediately.

Ponieważ produkt nie zawiera środków konserwujących, cały lek pozostały w fiolce należy usunąć.

Discard any unused portion left in a vial, as the product contains no preservatives.

Bezpośrednio po użyciu usunąć wszystkie niewykorzystane pozostałości produktu.

Discard any unused portion of the product immediately after use.

usunąć {czas.} (też: wyjechać, odjechać, umrzeć, zesłać)

usunąć {czas.} (też: zlikwidować, zapobiec, zażegnać)

usunąć {czas.} (też: usuwać)

to excise [excised|excised] (passage from text) {czas. przech.}

Dlatego uznaliśmy porozumienie SWIFT za istotne narzędzie, które pomoże usunąć zło związane z finansowaniem terrorystów i chronić obywateli na obu brzegach Atlantyku.

We therefore saw the SWIFT agreement as a vital tool to help excise the cancer of terrorist financing and to protect citizens on both sides of the Atlantic.

usunąć {czas.} [med.] (też: wyciąć, wycinać, usuwać)

to excise [excised|excised] {czas. przech.} [med.]

usunąć {czas.} (też: dymisjonować, zdymisjonować, wyprzeć, zmusić do dymisji)

usunąć {czas.} (też: usuwać, wykorzenić, wyplenić, wykorzeniać)

usunąć {czas.} (też: zamykać, zamknąć, usuwać, redukować)

to ax [axed|axed] {czas.} [Amer.]

usunąć {czas.} (też: pozbawić, wyrzucić, zwolnić)

to outplace {czas.}

usunąć {czas.} (też: usuwać, pozbyć się, pozbywać się)

to dispose of (get rid of) {czas.}

Pełny pojemnik usunąć w sposób zgodny ze wskazówkami udzielonymi przez lekarza,

Dispose of the full container as instructed by your doctor, nurse or pharmacist.

Usunąć igłę w bezpieczny sposób, zgodnie z instrukcją lekarza prowadzącego.

Dispose of the needle safely, as instructed by your healthcare professional.

Stosując zewnętrzną nasadkę odkręcić igłę i usunąć ją w bezpieczny sposób.

Using the outer needle cap, unscrew the needle and dispose of it safely.

Informacji, jak usunąć niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady udzieli farmaceuta.

Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required.

Pojemnik ze strzykawką usunąć w sposób zgodny ze wskazówkami danymi przez lekarza,

Dispose of the full puncture-proof container as instructed by your doctor, nurse or pharmacist.

usunąć {czas.}

usunąć {czas.} [med.] (też: usuwać, odciąć, odcinać, odjąć)

to ablate {czas. przech.} [med.]

usunąć {czas.} (też: odchodzić, oddalić się, oddalać się)

to go away {czas.}

usunąć {czas.} (też: usuwać)

to move on (busker, street trader) {czas.} [Bryt.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "usunąć":

 

Podobne tłumaczenia

"usunąć" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "usunąć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Pełny pojemnik usunąć w sposób zgodny ze wskazówkami udzielonymi przez lekarza,

Dispose of the full container as instructed by your doctor, nurse or pharmacist.

Wszelkie pozostałości leku znajdujące się w ampułko- strzykawce należy usunąć.

Any medicinal product remaining in the pre-filled syringe should be disposed of.

Ułatwia to usunięcie nadmiaru żelaza i zapobiega związanym z nim uszkodzeniom.

This helps to correct the iron overload and prevent damage due to excess iron.

Suche powietrze przeniesione za ściane, usunęło większość wilgoci z jego ciała

The dry air convection behind the wall removed most of the moisture from his body

Niewykorzystany produkt należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Any unused product should be discarded in accordance with local requirements.

Aby usunąć wybór jednego lub wielu obiektów, naciśnij Shift i klikaj obiekty.

To deselect one or more objects, press the Shift key and click the object(s).

Komisja Europejska - tak samo jak my w Parlamencie - chce usunąć tę izolację.

The European Commission - and we in Parliament - want to lift this isolation.

Dzięki nowoczesnym technologiom możemy usunąć bariery, które dzisiaj istnieją.

By using modern technologies, we can break down the walls which exist today.

W przypadku obecności cząstek stałych lub przebarwień roztwór należy usunąć.

If either particulate matter or discolouration are identified, discard the solution.

Wszelkie pozostałości leku znajdujące się we wstrzykiwaczu należy usunąć. ia en

Any medicinal product remaining in the pre-filled pen should be disposed of.

Po każdym wstrzyknięciu należy usunąć igłę, InnoLet przechowywać bez założonej igły.

Remove the needle after each injection and store InnoLet without a needle attached.

Można z łatwością dodać lub usunąć użytkowników i dostosować ich dostęp do danych.

You can easily add or remove users, and customize their access to your data.

Jest to godna pożałowania luka prawna, którą należy usunąć ze statutu rzymskiego.

This is a regrettable loophole that should be removed from the Rome Statute.

Najważniejsze bariery usunięte zostaną z dniem wejścia w życie przedmiotowej umowy.

The most substantial barriers will be removed from day one of the agreement.

Nie wiadomo, czy emtrycytabina może zostać usunięta za pomocą dializy otrzewnowej.

It is not known whether emtricitabine can be removed by peritoneal dialysis.

Sprawdzić czy wraz z nasadką usunięta została mała szara osłonka igły strzykawki.

Check that the small grey needle cover of the syringe has been removed with the cap.

Usunąć igłę w bezpieczny sposób, zgodnie z instrukcją lekarza prowadzącego.

Dispose of the needle safely, as instructed by your healthcare professional.

Wszystko, co musimy zrobić, to usunąć z drogi nasze ego, usunąć z drogi nasz egotyzm.

All we have to do is to get our egos out of the way, get our egotism out of the way.

Po wykonanej iniekcji igłę należy usunąć, a wstrzykiwacz przechowywać bez igły.

Remove the needle after the injection and store the pen without the needle.

Aby usunąć regułę, wystarczy kliknąć znak „X” z prawej strony danej reguły.

Notes: ~~~ Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs?
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: dyskryminacja rasowa, gruba ryba, wyglądać schludnie, plama na czyjejś reputacji, przyprawiać kogoś o gęsią skórkę

Podobne słowa

W słowniku rosyjsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.