Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "uprawnienia"

 

"uprawnienia" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-27 z 180

uprawnienia {rzeczownik}

uprawnienia {niemęskoos.}

rights {l.mn.}

Moja wykładnia jest jednoznaczna - nasze uprawnienia uległy rozszerzeniu.

I cannot interpret the latter any other way than that our rights have expanded.

Mamy nowe uprawnienia nadzorcze, nowe prawa do informacji i nowe prawo inicjatywy.

We have new supervisory powers, new rights to information and new powers of initiative.

Dlaczego kodeks prawa kanonicznego reguluje uprawnienia obywateli nie będących katolikami?

Why does the Code of Canon Law govern the rights of citizens who are not Catholics?

Osobom o ograniczonej sprawności ruchowej przyznano w tym przypadku dodatkowe uprawnienia.

People with reduced mobility have been granted more rights in this regard here.

Agencja Praw Podstawowych mogłaby otrzymać uprawnienia na mocy konstytucji europejskiej.

The Fundamental Rights Agency would have been given authority by the European Constitution.

uprawnienia {niemęskoos.}

powers {l.mn.}

Traktat z Lizbony daje Parlamentowi dodatkowe uprawnienia w dziedzinie budżetu.

The Treaty of Lisbon gives Parliament additional powers in the area of the budget.

W razie konieczności Komisja wykorzysta również swoje uprawnienia w tej sprawie.

If needed, the Commission will also use its competition powers in that matter.

Uważam, że uprawnienia w tej kwestii należy niezwłocznie przenieść na Euskadi.

I feel that the powers in question should be immediately transferred to Euskadi.

Wejście w życie traktatu lizbońskiego oznacza większe uprawnienia Parlamentu.

The entry into force of the Treaty of Lisbon means greater powers for Parliament.

Traktat lizboński przyznaje Parlamentowi nowe obowiązki i nowe uprawnienia.

The Treaty of Lisbon grants Parliament new responsibilities and new powers.

uprawnienia {niemęskoos.}

entitlements {l.mn.}

I choć rolników wiążą takie same zobowiązania, to jednak uprawnienia ich nie są równe.

However, while their obligations are equal, their entitlements are not.

Ponadto, co ważne, uprawnienia do płatności powinny dotyczyć tylko działających gospodarstw rolnych.

It is also important that only active farmers are included in payment entitlements.

Pracownik powinien mieć szansę zrozumienia, według którego z systemów będą określane jego uprawnienia.

Workers should have the opportunity to know which system will be used to calculate their entitlements.

Musimy również nadać uprawnienia urzędom regulacyjnym, aby mogły one zapewniać właściwe wykonanie tych praw.

We also need to empower regulators to ensure that those entitlements are properly delivered.

Układy te mogą korzystniej określać uprawnienia pracownicze uregulowane w Kodeksie Pracy lub innych przepisach.

These agreements can set more favourable employee entitlements than those in the Labour Code or other regulations.

uprawnienia {niemęskoos.}

uprawnienia {niemęskoos.} (też: prawo, odpowiednie kwalifikacje)

eligibility {rzecz.}

uprawnienie {rzeczownik}

uprawnienie {n.} (też: upoważnienie, sankcja, autoryzacja, uwierzytelnienie)

authorization {rzecz.}

Profesjonalni użytkownicy uzyskają uprawnienia dopiero po odbyciu szkolenia.

Professional users will only be granted authorisation after they have completed a training course.

Uprawnienia do dokonywania połowów w tym regionie otrzyma dwadzieścia osiem sejnerów tuńczykowych i 12 taklowców powierzchniowych.

Authorisation to fish will be granted to 28 tuna seiners and 12 surface long-liners.

Udzielanie uprzedniej zgody na leczenie szpitalne jest instrumentem o kluczowym znaczeniu dla możliwości wykonywania tego rodzaju uprawnień.

Prior authorisation for hospital treatment is the instrument that is key to being able to exercise this power.

Co się więc stanie, jeżeli położna bez takich uprawnień przyjedzie do Francji bez dodatkowego szkolenia i będzie zmuszona wypisać receptę?

What happens when a midwife without such authorisation arrives in France without additional training and has to write a medical prescription?

Nowy protokół obejmuje rekompensatę finansową w okresie trzech lat oraz roczne uprawnienia do połowów na wodach Seszeli dla 48 sejnerów i 12 taklowców.

The new protocol entails a financial contribution for a period of three years and annual authorisation to fish in Seychelles' waters for 48 seiners and 12 long-liners.
authorisation {rzecz.}

Co więcej, należy przede wszystkim wyjaśnić, ze uprawnienia udzielone przed wejściem w życie rozporządzenia pozostaną w mocy.

Furthermore, it must be above all clear that authorisations granted prior to the entry into force of the intended regulation will nevertheless remain valid.

Przyjęcie rozporządzenia wykonawczego pozostawione zostało nadal w gestii Komisji Europejskiej i tak jak we wcześniejszej wersji, w obecnym projekcie przyznaje się Komisji szereg uprawnień.

It remains the case that it is the European Commission that will enact the implementing regulation and, like its predecessor, the draft contains a lot of authorisations for the Commission.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "uprawnienie":

 

Podobne tłumaczenia

"uprawnienia" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "uprawnienia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I na koniec nowe uprawnienia Unii stworzą nowe wymogi dotyczące finansowania.

Finally, the Union's new responsibilities will create new funding requirements.

Dotyczy ono aktów delegowanych oraz uprawnienia kontrolnego Parlamentu Europejskiego.

This concerns delegated acts and the European Parliament's right to scrutiny.

Poświadczenie uprawnienia do opieki zdrowotnej w kraju, w którym wcześniej pracowałeś.

Certificate of entitlement to healthcare in your former country of employment.

Jeśli później dodasz nowe dokumenty do kolekcji, one także odziedziczą te uprawnienia.

If you later add new docs to the collection, they also inherit the permissions.

W następnych kilku dniach nasze uprawnienia i obowiązki znacznie się zwiększą.

In the next few years, our power and our responsibilities will increase significantly.

Po raz pierwszy w tych kwestiach Parlament i Rada mają w tym zakresie równe uprawnienia.

For the first time, Parliament is on an equal footing with the Council on these matters.

Zgodnie z Traktatem UE, Szwecja ma uprawnienia w zakresie podejmowania decyzji.

According to the EU Treaty, Sweden has the decision-making authority.

Czy mogę zmieniać uprawnienia dla poszczególnych dokumentów znajdujących się w kolekcji?

Can you change permissions for individual docs within a collection?

To ustawienie powoduje ograniczenie dostępu tylko do tych osób, którym przyznano uprawnienia.

This setting limits access to only people to whom you give permission.

Kiedy jednak chodzi o sprzeciwienie się innym ludziom, uprawnienia są wystarczające.

Whenever other people are being opposed, the authority is in place.

Niebezpieczne substancje w sprzęcie elektrycznym (uprawnienia wykonawcze Komisji) (głosowanie)

Hazardous substances in electrical and electronic equipment (vote)

Wcześniej Parlament miał w przypadku takich umów wyłącznie uprawnienia konsultacyjne.

Previously, Parliament had only been consulted on such agreements.

Czy gdy dodaję elementy do kolekcji udostępnionej, dokumenty dziedziczą uprawnienia kolekcji?

When I add items to a shared collection, do the docs inherit the permissions of the collection?

Jest on instrumentem wspólnoty, lecz jego uprawnienia wykonywane są na poziomie międzyrządowym.

It is a Community instrument, but within it power is exercised intergovernmentally.

Odwraca on uprawnienia krajowe w obszarze polityki zagranicznej.

It subverts the national competences in the area of foreign policy.

W przeszłości Parlament miał w przypadku takich umów wyłącznie uprawnienia konsultacyjne.

In the past, Parliament was merely consulted on such agreements.

Jak UE powinna wykorzystywać swe znaczne uprawnienia decyzyjne?

How do you think the EU should exert its improved capacity for decision-making?

Program ów rozszerzy uprawnienia UE w sferze uchodźców i azylu.

This programme will extend the EU's competence in the area of refugees and asylum.

Omawiany wniosek dotyczy przede wszystkim uprawnienia Komisji do przyjmowania aktów delegowanych.

This motion is primarily about empowering the Commission to adopt delegated acts.

Państwa członkowskie muszą wykonywać swoje uprawnienia przez swe władze lotnictwa cywilnego.

The Member States must carry out their responsibilities through their civil aviation authorities.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.