Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ulec"

 

"ulec" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-47 z 845

ulec {czasownik}

ulec {czas.} (też: doświadczyć, znieść, znosić, przejść)

Funkcja rolników musi ulec zasadniczej zmianie: w wyniku usystematyzowania produkcji rolnej stali się oni przedsiębiorcami rolnymi i tym samym wspierają rozwój gospodarczy.

The role of farmers needs to undergo a radical change: by systemising agricultural production farmers become agricultural entrepreneurs, and thus promote economic development.

Ramy geopolityczne uległy radykalnej zmianie.

The geopolitical framework has undergone radical change.

Od czasu przyjęcia w 2006 roku planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii, sytuacja gospodarcza uległa znacznej zmianie.

Since the adoption of the 2006 Energy Efficiency Action Plan, the economic environment has undergone significant changes.

Czas trwania gorączki nie uległ skróceniu u pacjentów przechodzących leczenie mieloablacyjne poprzedzające przeszczep szpiku kostnego.

The duration of fever was not reduced in patients undergoing myeloablative therapy followed by bone marrow transplantation.

Niestety rolnictwo przemysłowe, które mogło przyciągnąć część kobiecej siły roboczej do wsi, samo uległo zniszczeniu.

Unfortunately, industrial agriculture, which could have attracted part of the female work force in the villages, itself underwent destructuring.

ulec {czas.} (też: ustąpić, poddać się, poddawać się, podporządkować się)

ulec pod presją

to yield under pressure

Wzrost plonów uległ spowolnieniu, a konsumpcja globalna wzrosła.

We have had slower increases in yields and increasing global consumption.

Była ogromna różnica pomiędzy dziećmi, które wytrwały i tymi które uległy, w przeróżnych aspektach.

There were enormous differences between kids who resisted and kids who yielded, in many ways.

Spośród nastoletnich dziewczyn, które deklarowały seksualną abstynencję i dziewictwo do ślubu -- dziękuję ci George'u Bush -- większość, 60 procent, uległa pokusie w ciągu jednego roku.

Of teenage girls who pledged sexual abstinence and virginity until marriage -- thank you George Bush -- the majority, 60 percent, yielded to sexual temptations within one year.

ulec {czas.} (też: oddać się, poddać się, poddawać się, ulegać)

to surrender {czas.}

Nie możemy ulec pokusie otworzenia puszki Pandory i dlatego gratuluję prezydencji tak jasnego wyrażenia swojego zdania w tej sprawie.

We must not surrender to the temptation to open this Pandora's box and I congratulate the Presidency for stating this clearly.

ulec (opinii) {czas. dk} (też: przełożyć, odraczać, ustąpić, odkładać)

Następnie ulegliśmy życzeniom Rady, gdy ta zaproponowała przeniesienie tury pytań na godzinę 18.00 lub 19.00.

Then the Council asked that Question Time be brought forward to 6 or 7 p.m., and we deferred to its wishes.

ulec {czas.} (też: ulegać)

to succumb {czas.}

Łatwo byłoby ulec pokusie niepodejmowania prób okiełznania szarej strefy.

It would be easy to succumb to the temptation of not trying to keep the informal economy in check.

Jestem wszakże przekonana, że nie wolno nam ulec tej pokusie.

I am convinced, however, that we must not succumb to this temptation.

Nie możemy ulec pokusie narzekania.

We must not succumb to complaining.

Jednocześnie elity polityczne czeka trudny test: ulec czy też nie ulec pokusie populizmu, który zawsze oferuje łatwe rozwiązania.

At the same time, the political elite are facing a difficult test: whether or not to succumb to the lure of populism that always offers easy solutions.

Pragnę nadmienić, iż kraj mojego pochodzenia - Polska - od początku stanowił przykład, jak nie ulec panice i żądać gwarancji bezpieczeństwa szczepionek.

I would like to mention that my home country, Poland, has set an example from the very beginning of how not to succumb to panic and how to demand a guarantee of the vaccines' safety.

ulec {czas.} (też: poddać się, poddawać się, ulegać)

to give in {czas.}

Rada nie może ulec szantażowi ze strony prezydenta Republiki Czeskiej.

The Council cannot give in to the blackmail of the President of the Czech Republic.

Z tego względu nie możemy ulec sformułowaniu, na które naciskało tylko jedno państwo członkowskie.

That is why we cannot give in on wording which is being insisted on by just one Member State.

Europa nie może ulec naciskom Indii, aby z nowego porozumienia handlowego wyłączyć kwestie pozahandlowe.

Europe must not give in to pressure by India to leave non-trade issues out of the new trade agreement.

Dziś prosimy właśnie panią komisarz o udzielenie nam odpowiedzi, czy jest, czy nie jest gotowa ulec żądaniom Rady.

What we are asking the Commissioner to do today is to give us an answer as to whether or not she is going to give in to what the Council wants.

ulec {czas.}

to yield to {czas.}

ulec {czas. dk} (też: ulegać)

ulec {czas. dk} (też: ulegać)

 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "ulec":

 

Podobne tłumaczenia

"ulec" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ulec" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jest to krok w stronę akceptacji tego, że pewnego dnia umrę i ulegnę rozkładowi.

It's also a step towards taking responsibility for my own burden on the planet.

% substancji wydalanej w moczu uległo wydaleniu w ciągu pierwszych 72 godzin.

Ninety-four percent (94 %) of the urinary excretion occurred in the first 72 hours.

Jednak, jak Pani wiadomo, w ostatnim okresie sytuacja uległa istotnemu pogorszeniu.

However, as you are aware, the situation has deteriorated drastically recently.

W konsekwencji działanie przeciwnadciśnieniowe nifedypiny może ulec nasileniu.

As a consequence, the blood pressure lowering effect of nifedipine may be increased.

Po kilku dniach twardówki (białka oczu) oraz skóra mogą ulec zażółceniu (żółtaczka).

After a few days the whites of eyes and skin may become yellowish (jaundice).

Zasada równej płacy za taką samą pracę w tym samym miejscu nie może ulec osłabieniu.

The principle of 'equal pay for equal work in the same place' must not be weakened.

Sytuacja w zakresie praw człowieka w Tunezji uległa radykalnemu pogorszeniu.

There has been an alarming decline in the human rights situation in Tunisia.

Niemniej jednak, jak zauważa Komisja, podstawowa polityka nie uległa zmianie.

However, as the Commission observes, the fundamental policy has not changed.

W miarę indukcji Pgp zwiększone stężenia digoksyny mogą z czasem ulec zmniejszeniu.

The increased digoxin level may lessen over time as Pgp induction develops.

Jednakże wiele rzeczy uległo zmianie w porównaniu z wcześniejszym kryzysem.

However, a number of things have changed in comparison with the earlier crisis.

Dla przykładu, sytuacja więźniów politycznych tak naprawdę nie uległa poprawie.

The situation of political prisoners, for example, has not really improved.

Jej naturalne piękno, drogi dojazdowe i jakość życia uległy całkowitemu zniszczeniu.

Its natural beauty, access routes and quality of life have been completely destroyed.

Żaden rząd, który uległ temu nikczemnemu szantażowi nie zasługuje na szacunek.

No government that succumbed to this despicable blackmail would be worthy of respect.

Działanie zonisamidu może ulec osłabieniu pod wpływem przyjmowania innych leków.

The effect of zonisamide can be reduced by other medicines you are taking.

Dochodzi do wielu nowych konfliktów, a ostatnio sytuacja uległa jeszcze pogorszeniu.

Many conflicts are arising and recently, the situation has only got worse.

Co więcej, w ciągu ostatnich trzech lat czas oczekiwania uległ dalszemu wydłużeniu.

Moreover, waiting times have become even longer over the past three years.

Takie podejście należy do przeszłości, ponieważ budżet Rady uległ zasadniczym zmianom.

This is a thing of the past, as the Council budget has changed fundamentally.

Innymi słowy, czy obecna sytuacja ulegnie poprawie na tyle, na ile jest to możliwe?

In other words, will the current situation be improved, insofar as it can be improved?

Telefony komórkowe mogą ulec przegrzaniu i nawet eksplodować podczas ładowania.

Mobile phones could overheat or even explode during the charging process.

W rezultacie stężenia leku STOCRIN lub innych leków we krwi pacjenta mogą ulec zmianie.

As a result, the amounts of STOCRIN or other medicines in your blood may be affected.
 

Wyniki z forum

"ulec" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

układność · układny · układowy · układy · ukłon · ukłuć · ukłucie · ul · Ula · ulać · ulec · ulecieć · uleczalność · uleczalny · uleczony · uleczyć · ulegać · ulegający · ulegle · uległość · uległy

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.