"ulec" - angielskie tłumaczenie

PL

"ulec" po angielsku

volume_up
ulec {czas.}
volume_up
ulec {czas. dk}

PL ulec
volume_up
{czasownik}

ulec (też: ustępować, poddać się, poddawać się, ulegać)
Rada nie może ulec szantażowi ze strony prezydenta Republiki Czeskiej.
The Council cannot give in to the blackmail of the President of the Czech Republic.
W czasach kryzysu zawsze występuje tendencja, żeby ulec pokusie protekcjonizmu.
At a time of crisis, there is always a tendency to give way to the temptation of protectionism.
Z tego względu nie możemy ulec sformułowaniu, na które naciskało tylko jedno państwo członkowskie.
That is why we cannot give in on wording which is being insisted on by just one Member State.
ulec (też: ulegać)
Łatwo byłoby ulec pokusie niepodejmowania prób okiełznania szarej strefy.
It would be easy to succumb to the temptation of not trying to keep the informal economy in check.
Jestem wszakże przekonana, że nie wolno nam ulec tej pokusie.
I am convinced, however, that we must not succumb to this temptation.
Nie możemy ulec pokusie narzekania.
ulec (też: znosić, poddać się, poddawać się, znieść)
W samym środku tych zdarzeń budżet ulegnie podstawowym zmianom.
In the midst of all these developments, the budget will undergo fundamental changes.
Ramy geopolityczne uległy radykalnej zmianie.
The geopolitical framework has undergone radical change.
Należy spodziewać się, że jako peptyd, enfuwirtyd ulega rozkładowi do składających się nań aminokwasów, a następnie, że aminokwasy te ulegną ponownemu wykorzystaniu w puli organizmu.
As a peptide, enfuvirtide is expected to undergo catabolism to its constituent amino acids, with subsequent recycling of the amino acids in the body pool.
ulec (też: poddać się, poddawać się, ulegać, skapitulować)
Nie możemy ulec pokusie otworzenia puszki Pandory i dlatego gratuluję prezydencji tak jasnego wyrażenia swojego zdania w tej sprawie.
We must not surrender to the temptation to open this Pandora's box and I congratulate the Presidency for stating this clearly.
ulec (też: ustąpić, dostarczać, poddać się, poddawać się)
Należy dokonać przeglądu celów, aby osiągnąć najwyższy podtrzymywalny odłów, nawet jeżeli warunki oceaniczne ulegną zmianie wskutek globalnego ocieplenia.
The objectives are to be revised in order to obtain the highest sustainable yield even if oceanic conditions change as a result of global warming.
Wzrost plonów uległ spowolnieniu, a konsumpcja globalna wzrosła.
We have had slower increases in yields and increasing global consumption.
Była ogromna różnica pomiędzy dziećmi, które wytrwały i tymi które uległy, w przeróżnych aspektach.
There were enormous differences between kids who resisted and kids who yielded, in many ways.
ulec
Należy dokonać przeglądu celów, aby osiągnąć najwyższy podtrzymywalny odłów, nawet jeżeli warunki oceaniczne ulegną zmianie wskutek globalnego ocieplenia.
The objectives are to be revised in order to obtain the highest sustainable yield even if oceanic conditions change as a result of global warming.

Przykłady użycia - "ulec" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishulec pod presją
PolishW konsekwencji działanie przeciwnadciśnieniowe nifedypiny może ulec nasileniu.
As a consequence, the blood pressure lowering effect of nifedipine may be increased.
PolishDziałanie zonisamidu może ulec osłabieniu pod wpływem przyjmowania innych leków.
The effect of zonisamide can be reduced by other medicines you are taking.
PolishZasada równej płacy za taką samą pracę w tym samym miejscu nie może ulec osłabieniu.
The principle of 'equal pay for equal work in the same place' must not be weakened.
PolishPo kilku dniach twardówki (białka oczu) oraz skóra mogą ulec zażółceniu (żółtaczka).
After a few days the whites of eyes and skin may become yellowish (jaundice).
PolishTelefony komórkowe mogą ulec przegrzaniu i nawet eksplodować podczas ładowania.
Mobile phones could overheat or even explode during the charging process.
PolishW miarę indukcji Pgp zwiększone stężenia digoksyny mogą z czasem ulec zmniejszeniu.
The increased digoxin level may lessen over time as Pgp induction develops.
PolishNaukowcy przyznają, że w najbliższych 20. latach liczba ta może ulec podwojeniu.
Scientists admit that this figure could double over the next 20 years.
PolishJeśli u pacjenta występuje łuszczyca, może ona ulec zaostrzeniu podczas stosowania leku
If you have psoriasis, it may become worse while you are using ViraferonPeg.
PolishTa sytuacja musi ulec zmianie i od tej pory należy podejmować dobre decyzje.
This needs to be changed, and from now on, good decisions must be taken.
Polishz preparatem Invirase i rytonawirem stężenie wardenafilu może ulec zwiększeniu.
Concentrations of vardenafil may be increased when co-administered with Invirase/ritonavir.
PolishW rezultacie stężenia leku STOCRIN lub innych leków we krwi pacjenta mogą ulec zmianie.
As a result, the amounts of STOCRIN or other medicines in your blood may be affected.
PolishW rezultacie stężenia leku SUSTIVA lub innych leków we krwi pacjenta mogą ulec zmianie.
As a result, the amounts of SUSTIVA or other medicines in your blood may be affected.
PolishMoże ulec zwiększeniu dystrybucja tkankowa leków transportowanych przez glikoproteinę P.
Tissue distribution of drugs which are transported by P-gp may be increased.
PolishRada nie może ulec szantażowi ze strony prezydenta Republiki Czeskiej.
The Council cannot give in to the blackmail of the President of the Czech Republic.
Polishz preparatem Invirase i rytonawirem stężenie wardenafilu może ulec zwiększeniu.
Concentrations of vardenafil may be increased when co-administered with Invirase/ ritonavir.
Polishz mirtazapiną średnie stężenie mirtazapiny w osoczu może ulec zwiększeniu o ponad 50 %.
mirtazapine, the mean plasma concentration of mirtazapine may increase more than 50 %.
PolishJeśli u pacjenta występuje łuszczyca, może ona ulec zaostrzeniu podczas stosowania leku
If you have psoriasis, it may become worse while you are using Peg Intron.
PolishPo odstawieniu leku objawy te mog przej ciowo ulec zaostrzeniu lub dopiero wyst pi.
These symptoms can temporally deteriorate or even arise after discontinuation of treatment.
PolishJeśli u pacjenta występuje łuszczyca, może ona ulec zaostrzeniu podczas stosowania leku
If you have psoriasis, it may become worse while you are using PegIntron.