Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ulec"

 

"ulec" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-47 z 442

ulec {czasownik}

ulec {czas.} (też: doświadczać, doświadczyć, znieść, znosić)

Funkcja rolników musi ulec zasadniczej zmianie: w wyniku usystematyzowania produkcji rolnej stali się oni przedsiębiorcami rolnymi i tym samym wspierają rozwój gospodarczy.

The role of farmers needs to undergo a radical change: by systemising agricultural production farmers become agricultural entrepreneurs, and thus promote economic development.

Czas trwania gorączki nie uległ skróceniu u pacjentów przechodzących leczenie mieloablacyjne poprzedzające przeszczep szpiku kostnego.

The duration of fever was not reduced in patients undergoing myeloablative therapy followed by bone marrow transplantation.

Po pierwsze ludzie, którzy przeszli tak zwaną diametralną przemianę, którzy mają poczucie, że całe ich życie i wszystkie wartości uległy zmianie.

One is people who underwent what is called a quantum change: they felt their life and their whole values had changed.

ulec {czas.} (też: dać, dostarczać, ustąpić, poddać się)

Była ogromna różnica pomiędzy dziećmi, które wytrwały i tymi które uległy, w przeróżnych aspektach.

There were enormous differences between kids who resisted and kids who yielded, in many ways.

Spośród nastoletnich dziewczyn, które deklarowały seksualną abstynencję i dziewictwo do ślubu -- dziękuję ci George'u Bush -- większość, 60 procent, uległa pokusie w ciągu jednego roku.

Of teenage girls who pledged sexual abstinence and virginity until marriage -- thank you George Bush -- the majority, 60 percent, yielded to sexual temptations within one year.

ulec {czas.} (też: oddać się, poddać się, poddawać się, ulegać)

to surrender {czas.}

Nie możemy ulec pokusie otworzenia puszki Pandory i dlatego gratuluję prezydencji tak jasnego wyrażenia swojego zdania w tej sprawie.

We must not surrender to the temptation to open this Pandora's box and I congratulate the Presidency for stating this clearly.

ulec (opinii) {czas.} (też: ustąpić, odraczać, odroczyć, odkładać)

ulec {czas.} (też: ulegać)

to succumb {czas.}

Łatwo byłoby ulec pokusie niepodejmowania prób okiełznania szarej strefy.

It would be easy to succumb to the temptation of not trying to keep the informal economy in check.

Jestem wszakże przekonana, że nie wolno nam ulec tej pokusie.

I am convinced, however, that we must not succumb to this temptation.

Nie możemy ulec pokusie narzekania.

We must not succumb to complaining.

Jednocześnie elity polityczne czeka trudny test: ulec czy też nie ulec pokusie populizmu, który zawsze oferuje łatwe rozwiązania.

At the same time, the political elite are facing a difficult test: whether or not to succumb to the lure of populism that always offers easy solutions.

Pragnę nadmienić, iż kraj mojego pochodzenia - Polska - od początku stanowił przykład, jak nie ulec panice i żądać gwarancji bezpieczeństwa szczepionek.

I would like to mention that my home country, Poland, has set an example from the very beginning of how not to succumb to panic and how to demand a guarantee of the vaccines' safety.

ulec {czas.} (też: poddać się, poddawać się, ulegać)

to give in {czas.}

Rada nie może ulec szantażowi ze strony prezydenta Republiki Czeskiej.

The Council cannot give in to the blackmail of the President of the Czech Republic.

Z tego względu nie możemy ulec sformułowaniu, na które naciskało tylko jedno państwo członkowskie.

That is why we cannot give in on wording which is being insisted on by just one Member State.

Europa nie może ulec naciskom Indii, aby z nowego porozumienia handlowego wyłączyć kwestie pozahandlowe.

Europe must not give in to pressure by India to leave non-trade issues out of the new trade agreement.

Dziś prosimy właśnie panią komisarz o udzielenie nam odpowiedzi, czy jest, czy nie jest gotowa ulec żądaniom Rady.

What we are asking the Commissioner to do today is to give us an answer as to whether or not she is going to give in to what the Council wants.

ulec {czas.} (też: ulegać)

ulec {czas.}

to yield to {czas.}

ulec {czas.} (też: ulegać)

 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "ulec":

 

Podobne tłumaczenia

"ulec" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ulec" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jednakże polityka ta musi ulec przeformułowaniu, a to wymaga dodatkowych środków.

But this policy has to be redesigned and that also requires additional financing.

Jest to krok w stronę akceptacji tego, że pewnego dnia umrę i ulegnę rozkładowi.

It's also a step towards taking responsibility for my own burden on the planet.

Pobieranie paszy leczniczej przez zwierzęta może ulec zmianie w czasie choroby.

The uptake of medicated feed by animals can be altered as a consequence of illness.

% substancji wydalanej w moczu uległo wydaleniu w ciągu pierwszych 72 godzin.

Ninety-four percent (94 %) of the urinary excretion occurred in the first 72 hours.

W konsekwencji działanie przeciwnadciśnieniowe nifedypiny może ulec nasileniu.

As a consequence, the blood pressure lowering effect of nifedipine may be increased.

Po kilku dniach twardówki (białka oczu) oraz skóra mogą ulec zażółceniu (żółtaczka).

After a few days the whites of eyes and skin may become yellowish (jaundice).

W grupie otrzymującej iloprost klasa NYHA uległa poprawie u 26 % pacjentów (placebo:

In the iloprost group the NYHA class was improved in 26 % of patients (placebo:

Zasada równej płacy za taką samą pracę w tym samym miejscu nie może ulec osłabieniu.

The principle of 'equal pay for equal work in the same place' must not be weakened.

W miarę indukcji Pgp zwiększone stężenia digoksyny mogą z czasem ulec zmniejszeniu.

The increased digoxin level may lessen over time as Pgp induction develops.

Działanie zonisamidu może ulec osłabieniu pod wpływem przyjmowania innych leków.

The effect of zonisamide can be reduced by other medicines you are taking.

W rezultacie stężenia leku STOCRIN lub innych leków we krwi pacjenta mogą ulec zmianie.

As a result, the amounts of STOCRIN or other medicines in your blood may be affected.

Jeśli u pacjenta występuje łuszczyca, może ona ulec zaostrzeniu podczas stosowania leku

If you have psoriasis, it may become worse while you are using PegIntron.

Jeśli u pacjenta występuje łuszczyca, może ona ulec zaostrzeniu podczas stosowania leku

If you have psoriasis, it may become worse while you are using ViraferonPeg.

W rezultacie stężenia leku SUSTIVA lub innych leków we krwi pacjenta mogą ulec zmianie.

As a result, the amounts of SUSTIVA or other medicines in your blood may be affected.

z mirtazapiną średnie stężenie mirtazapiny w osoczu może ulec zwiększeniu o ponad 50 %.

mirtazapine, the mean plasma concentration of mirtazapine may increase more than 50 %.

Jeśli u pacjenta występuje łuszczyca, może ona ulec zaostrzeniu podczas stosowania leku

If you have psoriasis, it may become worse while you are using Peg Intron.

Telefony komórkowe mogą ulec przegrzaniu i nawet eksplodować podczas ładowania.

Mobile phones could overheat or even explode during the charging process.

Oczywiście Aleksander nie mógł utrzymać swojego rządu, który uległ rozdrobnieniu.

And of course, Alexander couldn't sustain a government and it fragmented.

Dowodzi to, że sposób życia ludzi również nie uległ zmianie w tym czasie.

The evidence is that the human way of life didn't change that much during that period.

Zapewnić dokładną hemostazę, aby produkt nie uległ przemieszczeniu z pola operacyjnego.

Provide adequate haemostasis to ensure that the material stays at the surgical site.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

układanka · układarka · układność · układny · układy · ukłon · ukłuć · ukłucie · ul · ulać · ulec · ulecieć · uleczalny · uleczony · uleczyć · ulegać · ulegający · uległość · uległy · ulepek · ulepić

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.