polsko-angielskie tłumaczenie słowa "udowodnienie"


Bezokolicznik czasownika udowodnienie: udowodnić

PL udowodnienie polskie tłumaczenie

udowodnić {czas.}

PL udowodnić
play_circle_outline
{czasownik}

udowodnić (też: potwierdzać, dowieść, udowadniać, dokazać)
Bardzo łatwo udowodnić, że te zarzuty są bezpodstawne.
It is very easy to prove that there is no basis for these allegations.
Dzieje się tak dlatego, że trudno jest udowodnić, że świadczone usługi były złej jakości.
This is because it is difficult to prove that the service rendered was of poor quality.
Zwycięzca nie zawsze ma rację, choć zawsze próbuje udowodnić, że ma rację.
The victor is not always right, although they always try to prove they are right.

Synonimy (polski) dla "udowodnić":

udowodnić

Przykłady użycia - "udowodnienie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJednak istnienie karteli a udowodnienie, że istnieją, to dwie różne sprawy.
Now cartels existing and proving that they exist are two different matters.
PolishMożesz zostać poproszony o udowodnienie, że jesteś legalnym posiadaczem pojazdu.
You may be asked to prove that you are the legal owner of the vehicle.
PolishUdowodnienie tego doświadczalnie zajmie kilka lat, ale zamierzam spróbować.
It'll take a few years to prove it, experimentally, but I'm going to try.
PolishKomisja i Rada mają dziewięć miesięcy na udowodnienie swych szczerych zamiarów urzeczywistnienia społecznej Europy.
The Commission and the Council have nine months to prove their bona fides on social Europe.
PolishNależy niszczyć bardzo zanieczyszczone partie i trzeba umożliwić udowodnienie, że tak się faktycznie stało.
Highly contaminated batches must be destroyed, and it must be possible to prove that this has indeed been done.
PolishZbliżają się igrzyska olimpijskie, które są dla Chin dobrą okazją na udowodnienie prawdziwego zapału do reform.
The Olympic Games are coming up, and they give China good reason to furnish proof of genuine reforming zeal.
PolishPreparat Valtropin został poddany badaniom mającym na celu udowodnienie, że jest on porównywalny z lekiem referencyjnym (Humatrope).
Valtropin was studied to show that it is comparable with the reference medicine, Humatrope.
PolishPreparat Biograstim został poddany badaniom mającym na celu udowodnienie, że jest on porównywalny z lekiem referencyjnym - Neupogenem.
Biograstim was studied to show that it is comparable to the reference medicine, Neupogen.
PolishJeżeli chodzi o udowodnienie wiarygodności, konieczne jest faktyczne zapewnienie tych 7,2 miliarda euro przed konferencją w Meksyku.
In terms of showing credibility, the EUR 7.2 billion must actually be realised before Mexico.
PolishPreparat Tevagrastim został poddany badaniom mającym na celu udowodnienie, że jest on porównywalny z lekiem referencyjnym - Neupogenem.
Tevagrastim was studied to show that it is comparable to the reference medicine, Neupogen.
PolishPreparat Ratiograstim został poddany badaniom mającym na celu udowodnienie, że jest on porównywalny z lekiem referencyjnym - Neupogenem.
Ratiograstim was studied to show that it is comparable to the reference medicine, Neupogen.
PolishTeraz jest czas na przyjęcie proaktywnej postawy wobec dostępu do rynku, udowodnienie, że bariery w handlu nikomu nie pomogą.
Now is the time to be proactive about market access, to make the case that trade barriers will help nobody.
PolishPrzecież w interesie nas wszystkich leży udowodnienie, że można zmienić nasze podejście do środowiska, w jakim żyjemy.
It is, after all, in the interest of us all to prove that it is possible to change our attitude to our environment.
PolishDziękuję obojgu państwu za udowodnienie takiej możliwości, co świadczy o słuszności tego, o co wielu z nas od tak dawna zabiegało.
Thank you both for demonstrating that, which has made the point that many of us have long sought to make.
PolishPodmiot aplikujący został także poproszony o udowodnienie korzystnego wpływu perindoprilu poza efektem redukcji ryzyka zawału serca.
The Applicant was also requested to justify the beneficial effect of Perindopril beyond a mere reduction of MI.
PolishJest to obszar ułatwiający dążenie do modernizacji i zrównoważonego wzrostu, a także udowodnienie pewnej solidarności.
This is an area that facilitates the pursuit of modernisation and sustainable growth as well as demonstrating some solidarity.
PolishPreparat Filgrastim ratiopharm został poddany badaniom mającym na celu udowodnienie, że jest on porównywalny z lekiem referencyjnym - Neupogenem.
Filgrastim ratiopharm was studied to show that it is comparable to the reference medicine, Neupogen.
PolishProduktów tych nie należy dopuszczać do obrotu, jeśli niemożliwe jest rozstrzygające udowodnienie ich nieszkodliwości.
If it is not possible to prove conclusively that these products are not hazardous, then they should not be allowed onto the market.
PolishPrzecież praktycznie niemożliwe jest udowodnienie, że coś nie miało miejsca, a o wiele łatwiej - że coś się faktycznie wydarzyło.
After all, it is nigh on impossible to prove that something is not the case and far easier to prove that something is the case.
PolishOczywiste jest, że producenci i importerzy powinno odpowiadać za udowodnienie, że produkt jest nieszkodliwy.
I would add that, wrongly perhaps, this is what most consumers already believe.