Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "uczyć się"

 

"uczyć się" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 616

uczyć się {czasownik}

uczyć się [uczę się|uczył się] {czas. zwr.} (też: poznać, poznawać, zauważyć, doświadczać)

Musimy jednakże również uczyć się na doświadczeniach Grecji i innych państw.

However, we must also learn all the lessons from the experience of Greece and others.

Musimy przyjrzeć się, jak inne kraje UE radzą sobie z tymi sprawami i uczyć się od nich.

We must look at how other EU countries deal with these issues and learn from them.

Jeśli nie będziecie uczyć się na błędach, jesteście skazani na powtarzanie ich.

If you do not learn from your mistakes, you are doomed to repeat them.

Bo dopiero zaczynamy uczyć się o tym, skąd pochodzimy i czym jesteśmy.

Because we're just beginning to learn where we came from and what we are.

Są oni przykładem profesjonalizmu, którego mogłoby uczyć się wielu posłów w tym Parlamencie.

They display a professionalism from which a lot of Members of this Parliament could learn.

uczyć się [uczę się|uczył się] {czas. zwr.} (też: studiować, badać, kształcić się, przerabiać)

uczyć się na

to study for

Uważam, że przedstawiciele mniejszości powinni uczyć się języka większości i vice versa.

I believe that it is not only minorities who should have to study the language of the majority, but also vice versa.

Uważam, że trzeba także zwrócić uwagę na młodzież, która chce uczyć się w innych krajach Unii Europejskiej.

I think attention should also be paid to young people who want to study in other Member States of the European Union.

Kiedy zagwarantuje im się ruch bezwizowy, młodzi ludzie będą mogli podróżować, uczyć się i studiować za granicą.

Once these countries have been granted a visa-free regime, young people will be able to travel, learn and study abroad.

Państwa członkowskie mogą uczyć się od Szwecji i innych krajów skandynawskich i podjąć podobne działania.

The Member States that so wish may do well to study Sweden and other Scandinavian countries and copy the measures that they have taken.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "uczyć się":

 

Podobne tłumaczenia

"uczyć się" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "uczyć się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

W tych innych krajach pracę już wykonano, a więc dlaczego nie uczymy się od nich?

Work has been done in those other countries, so why are we not learning from them?

Stwarzając nowe możliwości uczenia się chcemy dać naszym obywatelom większe szanse.

By providing new learning opportunities, we want to offer our citizens more chances.

Musimy jednakże również uczyć się na doświadczeniach Grecji i innych państw.

However, we must also learn all the lessons from the experience of Greece and others.

To szpital, gdzie uczą się studenci Harvardu... jeden z najlepszych szpitali w kraju.

It's the teaching hospital for Harvard -- one of the best hospitals in the country.

Uczą się równie dobrze, jak przy użyciu wiodących programów do nauki języków.

And they learn it about as well as the leading language learning software.

A czasami uczą się, żeby nie lecieć do niebieskiego, ale tam, gdzie idą inne pszczoły.

And sometimes they learn not to go to the blue, but to go to where the other bees go.

Więc dzieci zarówno wiedzą jak i uczą się więcej niż kiedykolwiek byśmy pomyśleli.

So children both know more and learn more than we ever would have thought.

Ale kiedy się bawią, uczą się porządku społecznego i zasad poruszania się przedmiotów.

But when they're playing, they're learning the social order and dynamics of things.

Niektórzy z nas jadali w dobrych restauracjach i uczyli się dobrze gotować.

Some of us were eating in good restaurants and learning how to cook well.

Wiele czynników wpływa na zdolność ludzi do zapamiętywania i uczenia się nowych rzeczy.

Many factors influence people's ability to remember things and learn something new.

Wszędzie, gdzie mieszkałam, uczyłam się języków, ale nigdy ich nie opanowałam.

And everywhere I lived, I learned the languages, but never mastered them.

Uczy się, do czego go używać, po prostu obserwując, co my robimy z ogniem.

He's learning the uses for a fire, just by watching what we do with fire.

Jak pewnie wiecie, neuroprzekaźnikiem związanym z uczeniem się jest dopamina.

As you probably know, the neurotransmitter associated with learning is called dopamine.

I wymagajcie, by ludzie, którzy Was uczą, również przyznawali się do nich i ich czcili.

And demand that the people who teach you acknowledge them and celebrate them too.

Wielu z nich oczywiście się uczymy, ale wiele jest zupełnie podstawowych.

And we learn, of course, many, many pleasures, but many of them are base.

Nie tylko dobrze się go uczą, ale również uczą się w interesujący sposób.

And not only do they learn it as well, but actually it's way more interesting.

Uczymy się, pracujemy, odpoczywamy i podróżujemy poza granicami swojego kraju.

We study, work, relax and travel outside the borders of our own country.

Musimy przyjrzeć się, jak inne kraje UE radzą sobie z tymi sprawami i uczyć się od nich.

We must look at how other EU countries deal with these issues and learn from them.

Z drugiej strony jest to również nieformalny proces edukacji i uczenia się.

On the other hand it is also a non-formal education or learning process.

Znacie to uczucie, kiedy uczycie się nowego słowa, a potem wszędzie to słowo zauważacie?

Now, you know when you learn a new word, and then you start to see that word everywhere?
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: łyżka do opon, kroczyć (ciężko do celu), wskazówka, izentropa, fotoreceptor

Podobne słowa

Więcej w słowniku angielsko-polskim.