Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "to znaczy"

 

"to znaczy" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 388

to znaczy

Dlaczego mamy sytuację, gdzie ceny ogólnie zmieniają się wyłącznie w jednym kierunku, to znaczy w górę?

Why do we have a situation in which prices generally only move in one direction, namely upwards?

Pytanie jest zasadnicze, oprócz tych poważnych kwestii, to znaczy: po co my to robimy?

My question is of a fundamental nature, quite apart from these other serious matters, namely: why are we doing this?

Stoi ona na straży jednego z najważniejszych praw, z którego korzystają obywatele Europy, to znaczy prawa składania petycji.

It safeguards one of the most important rights enjoyed by European citizens, namely, the right of petition.

Tam, gdzie to możliwe, najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie systemu mediacji, to znaczy polubownego porozumienia stron.

Where possible, the best solution would be to set up a system of mediation, namely an amicable agreement between the parties.

W aktualnie obowiązującej dyrektywie usuwa się fundamentalną zasadę wolnego rynku, to znaczy przedsiębiorczość i wsparcie dla niej.

The current directive removes a fundamental principle of the free market, namely, entrepreneurship and support for it.

to znaczy (też: tzn.)

Moja grupa wspiera go tak samo, jak wspiera euro, to znaczy całkowicie.

My group supports it as much as it supports the euro, that is to say, totally.

To znaczy, tworzy to ludzi, którzy robią wszystko tylko dla zachęt.

That is to say, it creates people who only do things for incentives.

To znaczy, zmienić tekst: "polityka zewnętrzna” na "zewnętrzny wymiar strategii lizbońskiej”.

That is to say, to change 'External policies' to 'External Lisbon dimension'.

To znaczy, że jest dużo nierozwijanych obszarów w Prawie Moore'a.

And that is to say that there's a lot of legs left in Moore's Law.

To znaczy, pamiętajcie, moja cała wizja moralności jest taka, że sprowadza się ona do interesowności.

That is to say, remember: my whole view of morality is that it boils down to self-interest.

to znaczy (też: mam na myśli)

Jednak wciąż za mało dzieje się w sporcie - to znaczy, za mało dzieje się dla sportu.

But not enough is happening in sport - I mean, not enough is happening for sport.

To znaczy, jeśli powierzchownie patrzy się na dzieci, wydają się całkiem bezużyteczne.

I mean, after all, if you look at babies superficially, they seem pretty useless.

(Śmiech) To znaczy, co to ma wspólnego z techniką, rozrywką i dizajnem?

(Laughter) I mean, what does this have to do with technology, entertainment and design?

To znaczy: jeśli coś jest w Google, to po co zaśmiecać sobie tym głowę?

I mean, if there's stuff on Google, why would you need to stuff it into your head?

To znaczy, w pewnym sensie to była najpoważniejsza rzecz jaką moglibyście zrobić na expo.

I mean, in a way it was the most serious thing you could possible do at the expo.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "to znaczy":

 

Podobne tłumaczenia

"to znaczy" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to znaczy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

A to znaczy, że czasami faktycznie zmieniamy nasze preferencje, by tego uniknąć.

And this means that sometimes we'll actually switch our preferences to avoid this.

To znaczy, że lekarz może przepisać mniejszą dawkę leku, jeśli jest to konieczne.

This means that your doctor can prescribe a lower dose for you if necessary.

ROS: Nie, ale to znaczy, że twoim priorytetem musi być ich dobro, jak sądzę.

ROD: No, but it means that your priority has to be their well-being first, I think.

Znaczy to, że tranzystor jest odpowiednikiem około 12 równoległych kanałów jonowych.

And that means that a transistor corresponds to about 12 ion channels in parallel.

To znaczy, że wejście i wyjście są w tej samej przestrzeni, co umożliwia takie rzeczy.

And that means input and output are in the same space enabling stuff like this.

To znaczy, że ona zbiera pochwały, a nas przyprowadza, żebyśmy odwalili za nią robotę.

That means she takes the credit and then makes us come out here and do all the work.

CA: Ale czy to znaczy, że przy biurku lub w domu są konieczne projektory, kamery?

CA: But does that mean that, at your desk or in your home, you need projectors, cameras?

Ale to znaczy, że kiedy tyle nie mamy, to nie może być dla nas priorytetowe.

But it's to say, when we don't, it's just simply not our first priority.

(SV) W Szwecji mamy doświadczenie, co to znaczy być w poważnych długach.

(SV) In Sweden, we have experienced what it means to be in serious debt.

To właśnie znaczy bycie ekspertem, to podstawy, które ekspert musi znać.

That's what it means to be an expert, that's the basic stuff an expert needs to know.

Odrzucenie proponowanej przez nas poprawki rzuciło światło na to, co to naprawdę znaczy.

The rejection of our proposed amendment has shed light on what this really means.

To znaczy, zamierzali opublikować mój adres emailowy pod każdą rubryką.

And that is: they intended to publish my email address at the end of every column.

To znaczy, że oni umarli także za Europę, ponieważ Europa bez Rosji nie byłaby kompletna.

That means they also died for Europe, since a Europe without Russia is incomplete.

To znaczy, że próbują robić to, co, według nich, leży w ich interesie.

That is, they are just trying to do what they think is in their own best interest.

Nie znaczy to, że mapa witryny lub zawarte w niej adresy URL są prawidłowe.

To obtain status information about your Sitemap, resubmit it using Webmaster Tools account.

Jest takie stare przysłowie: "To, że czegoś nie widzisz, nie znaczy, że to nie istnieje".

There's an old saying, "Just because you can't see something, doesn't mean it's not there."

Niestety, to znaczy, że musisz spędzić więcej czasu przeglądając je.

Unfortunately, that means you've got to spend more time sorting through them.

Obejmuje ona wszystkie obszary, to znaczy sprawy cywilne i handlowe.

It covers all areas, in other words both civil and commercial matters.

Czy to znaczy, że jeśli...... figurujesz na liście śmierci, możesz ją oszukać?

Does that mean if... you figure out the design, you can cheat death?

To znaczy, że jeśli pięć samochodów czeka, musisz czekać, dopóki wszystkie nie przejadą.

So, why not use a yield sign? Well the meaning of yield is: You must yield the right-of-way.
 

Wyniki z forum

"to znaczy" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

tkwić · tleć · tlen · tlenek · tlenić · tlenkowy · tlenowy · tlić · tnący · to · to-znaczy · toaleta · toaletka · toast · tobie · tobogan · tobół · tobołek · tobołki · toczek · toczeń

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.