Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "szybki"

 

"szybki" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-54 z 468

szybki {przymiotnik}

szybki {przym. m.} (też: stały, wartki, chyży, szybkie)

fast {przym.}

Szczególnym przykładem jest szybki wzrost międzynarodowej turystyki na tym obszarze.

A particular example is the fast growth in international tourism in the area.

Mamy nadzieję, że Chorwacja skorzysta z tej szansy i osiągnie szybki postęp.

We hope that Croatia will seize the opportunity and make fast progress.

Przez to, że ich ruch jest szybki, zgodnie z teorią względności, ruchy we wnętrzu są powolne.

Because they're moving real fast, relativity says the internal motions go very slow.

Jeśli chodzi o podejmowanie decyzji przez UE, jest bardzo szybki proces.

This, in terms of Europe's decision-making process, is very fast.

Wszystkim osobom ubiegającym się o azyl należy zapewnić szybki dostęp do rynku pracy.

All asylum seekers should have fast access to the labour market.

szybki {przym. m.} (też: bystry, prędki, wartki, szybkie)

rapid {przym.}

Będziemy również nieustannie wspierać szybki rozwój biopaliw drugiej generacji.

We will also continue to promote the rapid development of second-generation biofuels.

jak pobudzenie, dezorientacja, gorączka, szybki puls lub duże wahania ciśnienia krwi.

confusion, fever, rapid pulse, or wide fluctuations in your blood pressure.

Niezbędne jest więc, aby osiągnąć szybki i całościowy kompromis w sprawie tego wniosku.

It is therefore essential to reach a rapid overall compromise on this proposal.

Szybki rozwój obszarów miejskich jest ciągle trwającym trendem w krajach rozwijających się.

The rapid growth of urban areas is a continuing trend in developing countries.

pogłębiony, szybki oddech senność nudności, wymioty i ból brzucha

deep, rapid breathing drowsiness nausea, vomiting and stomach pain

szybki {przym. m.} (też: prędki, skory, porywczy, śpieszny)

quick {przym.}

Bardzo chcą oni mieć w sieci szybki i łatwy dostęp do tekstów.

They would very much like to have quick and easy access to the content on the web.

Podam jeszcze jeden szybki przykład oblicz interseksualizmu.

Okay, so just one more quick example of a way you can have intersex.

Przerwa w połowie meczu, ludzie wykonują szybki telefon i idą do łazienki.

Halftime, people make a quick call and go to the bathroom.

To bardzo szybki przegląd badania jakie przejrzałem.

This is a very quick overview of all the studies that I looked at.

Taka potrzeba powstała, ponieważ pierwsze prywatne firmy nastawiały się głównie na szybki zysk.

The need for this arose because the original private companies were mainly geared up to making quick profits.

szybki {przym. m.} (też: chyży)

swift {przym.}

Należy w szybki i skuteczny sposób zmienić obowiązujące prawo.

Here, a swift and efficient amendment of the law is required.

Traktat zostanie podpisany w dniu 13 grudnia, po czym nastąpi proces ratyfikacyjny, który powinien być szybki i bezproblemowy.

The Treaty will be signed on 13 December, and the ratification process will follow, which should be swift and problem-free.

Głosuję za przyjęciem przedmiotowej rezolucji, mając nadzieję, że zakończy ona w sposób szybki i pokojowy ten tragiczny kryzys.

I am voting in favour of this resolution in the hope that it will bring a swift and peaceful end to this tragic crisis.

Obecnie handel międzynarodowy jest tak rozbudowany, tak masowy i szybki, że wymaga dobrej koordynacji.

International trade has now developed to such an extent, and become so swift and wide-ranging that good coordination is required.

W Chorwacji mamy do czynienia z brakiem mandatu dla negocjacji umów o readmisji, a życzeniem Rady był szybki postęp w negocjacjach z tym państwem.

For Croatia, there is no mandate for negotiating a readmission agreement and the Council wanted there to be swift progress in the negotiations for this country.

szybki {przym. m.} (też: przebiegły, wartki, szybkie, szybka)

fly {przym.}

Nazwałem ten pojazd, ogólnie, helikop -- volantorem, z Łacińskiego słowa "volant" oznaczającego, zwinny, lekki i szybki lot.

I've called this vehicle, generically, a volantor, after the Latin word "volant," meaning, to fly in a light, nimble manner.

szybki {przym. m.}

speedy {przym.}

Szybki proces leży również w ich interesie, przyczyniając się do poszanowania ich praw.

It is also in the interest of the victims to have a speedy trial so that their rights are respected.

Laurent Gbagbo musi ustąpić i należy wspierać szybki powrót uchodźców do domu.

Laurent Gbagbo must give way and there should be support for the speedy return of refugees to their homes.

Dzięki pańskiej determinacji, panie przewodniczący Sarkozy, Europa zdołała razem zareagować w sposób skoordynowany, skuteczny i szybki.

Thanks to your determination, Mr Sarkozy, Europe has managed to come together to find coordinated, effective and speedy responses.

Czekamy na sprawozdanie komisji specjalnej i liczymy na szybki przegląd umowy, nad którą dzisiaj debatujemy, i zmianę Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

We look forward to the report from the special committee and, in this regard, we anticipate a speedy revision of the agreement that we are debating here today and of Parliament's Rules of Procedure.

szybki {przym. m.} (też: nagły, gwałtowny, pospieszny, pochopny)

precipitate {przym.}

szybki {przym. m.} (też: lekki, zwinny, żwawy, rączy)

nimble {przym.}

Nazwałem ten pojazd, ogólnie, helikop -- volantorem, z Łacińskiego słowa "volant" oznaczającego, zwinny, lekki i szybki lot.

I've called this vehicle, generically, a volantor, after the Latin word "volant," meaning, to fly in a light, nimble manner.

szybki {przym. m.} (też: nagły, następujący po sobie)

pelting {przym.}

szybki {przym. m.} (też: żywy, gotowy, przygotowany)

yare {przym.} [arch.]

szybki {przym. m.} (też: pobieżny, szybko napisany)

quick written {przym.} [pot.]

szybki {przym. m.} (też: szybkobieżny, wysokoobrotowy, wysokoczuły)

high-speed {przym.}

Wszelkie dane wskazują, że popyt na szybki transport przewyższa podaż.

All the evidence suggests that demand for high-speed transport outstrips supply.

A ten sygnał elektryczny jest potem z powrotem przetwarzany na szybki strumień danych.

And that signal is then converted back to a high-speed data stream.

Po pierwsze, warunkiem koniecznym rozwoju handlu elektronicznego jest szybki Internet szerokopasmowy.

Firstly, for the development of e-commerce, high-speed broadband is an absolute prerequisite.

Wiele szkół i domów ma szybki dostęp do Internetu.

Many schools and homes now have high-speed access to the Internet.

Podłączyłem szybki internet -- około metr nad ziemią -- włączyłem i zostawiłem.

I connected high speed internet to it -- it's about three feet off the ground -- turned it on and left it there.

szybki {przym. m.} (też: przyspieszający)

festinant {przym.}

szybki {przym. m.} (też: punktualny, błyskawiczny, natychmiastowy, rychły)

prompt {przym.}

Ponowne podanie abakawiru po wystąpieniu reakcji nadwrażliwości może spowodować szybki nawrót objawów w ciągu kilku godzin.

Restarting abacavir following a hypersensitivity reaction results in a prompt return of symptoms within hours.

Ponowne podanie preparatu Ziagen po wystąpieniu reakcji nadwrażliwości może spowodować szybki nawrót objawów w ciągu kilku godzin.

Restarting Ziagen following a hypersensitivity reaction results in a prompt return of symptoms within hours.

Ponowne rozpoczęcie leczenia abakawirem po wystąpieniu reakcji nadwrażliwości może spowodować szybki nawrót objawów w ciągu kilku godzin.

Restarting abacavir following a hypersensitivity reaction results in a prompt return of symptoms within hours.

Ponowne rozpoczęcie leczenia preparatem Ziagen po wystąpieniu reakcji nadwrażliwości może spowodować szybki nawrót objawów w ciągu kilku godzin.

Restarting abacavir following a hypersensitivity reaction results in a prompt return of symptoms within hours.

Już czas, aby Komisja przedstawiła nam, w jaki sposób zamierza rozpatrywać skargi, aby w przyszłości robić to w możliwie szybki i skuteczny sposób.

It is time the Commission came forward and told us how it intends to deal with complaints in a way that is as prompt and effective as possible in the future.

szybki (danie) {przym. m.}

short-order {przym.} [Amer.]

szybki (danie) {przym. m.}

cruiser {rzecz.} [żegl.]

szybki {przym. m.}

fast-paced {przym.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "szybki":

 

Podobne tłumaczenia

"szybki" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "szybki" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Tak więc wyłaniające się w jej ramach inicjatywy również cechują się szybkim tempem.

Consequently, this urgency is also present in the initiatives that derive from it.

Oprogramowanie rozpoznające mowę jest naprawdę świetne do szybkiego tworzenia maili.

"Speech recognition software is really great for doing emails very quickly.

... po torze zna to romantyczne uczucie którym darzy się szybkie samochody.

-- at the track, you know the romance revolving around those high performance cars.

Proszę odpowiednich komisarzy o szybkie zaproponowanie planu działań w tym zakresie.

I request the competent Commissioners to propose a work plan in this respect urgently.

Tych kilku kroków potrzebnych do realizacji zasady nie podejmuje się w szybkim tempie.

The few steps needed to implement this principle are being taken very slowly.

On był taki szybki? ~~~ Pamiętam jak interfejs z Apple Mac zainstalowano na Apple II.

I remember when they took the Apple Mac interface and they put it back on the Apple II.

dużymi dawkami początkowymi lamotryginy i zbyt szybkim zwiększaniem dawki, niezgodnym z

high initial doses of lamotrigine and exceeding the recommended dose escalation of

Dlatego tym bardziej konieczne jest szybkie przyjęcie odpowiednich reguł rynkowych.

It is therefore even more important to adopt appropriate rules for the markets quickly.

Chciałbym zatem podziękować państwu za wolę tak szybkiego przyjęcia tych uregulowań.

I would therefore like to thank you for your willingness to adopt these laws so quickly.

W ostatnich dniach i godzinach wydarzenia przybierają bardzo szybki obrót.

The train of events has passed very quickly over recent days and hours.

Mamy nadzieję na państwa pomoc w szybkim i definitywnym załatwieniu tej sprawy.

We are hoping for your help in achieving this quickly and conclusively.

Wzywam zatem Radę do szybkiego wydania opinii w sprawie tej inicjatywy.

I therefore call on the Council to give its opinion on this initiative quickly.

Dlatego uważam, że to rozporządzenie wymaga szybkiego wdrożenia w życie dla dobra dzieci.

This regulation must therefore be implemented quickly for the good of the children.

A nam niewątpliwie potrzeba szybkiego i skutecznego utworzenia urzędu.

We do indeed need this office to be established quickly and effectively.

Automatyczne skróty równań umożliwiają szybkie wprowadzanie w równaniu wielu symboli.

You can use automatic equation shortcuts to enter multiple symbols in an equation quickly.

Mocno uchwycić fałd skóry i szybkim ruchem wprowadzić igłę pod skórę pod kątem 45° do 90°.

skin together and insert the needle at a 45° to 90° angle using a dart-like motion.

Nie ma całkowitej pewności jak szybka zmiana klimatu jest już za duża.

There's a lot of uncertainty about exactly how much climate change is too much.

Wydatki publiczne muszą zostać w szybkim tempie ograniczone, inaczej czeka nas katastrofa.

Public expenditure must be reduced quickly otherwise we will be heading for catastrophe.

A jak ty rozważasz tego implikacje, oto szybka historia wszechświata.

And as you think of the implications of that, here's a brief history of the universe.

Szybkie wciśnięcie pokrętła ustawiającego dawkę może utrudnić jego wciskanie.

Pressing the Dose Knob quickly may make the Dose Knob harder to push.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.