polsko-angielskie tłumaczenie słowa "szybki"

PL szybki polskie tłumaczenie

szybki {przym. m.}

PL szybki
play_circle_outline
{przymiotnik rodzaju męskiego}

szybki (też: chyży, stały, wartki, stałe)
Szczególnym przykładem jest szybki wzrost międzynarodowej turystyki na tym obszarze.
A particular example is the fast growth in international tourism in the area.
Szybki rozwój indyjskiej gospodarki wpływa na popyt na energię.
India has a fast-growing economy, which is having an impact on the demand for energy.
Szybki zarobek zawsze odbywa się kosztem mniejszych podmiotów.
A fast buck is always at the expense of the smallest players.
szybki (też: bystry, wartki, prędki, szybka)
Będziemy również nieustannie wspierać szybki rozwój biopaliw drugiej generacji.
We will also continue to promote the rapid development of second-generation biofuels.
Niezbędne jest więc, aby osiągnąć szybki i całościowy kompromis w sprawie tego wniosku.
It is therefore essential to reach a rapid overall compromise on this proposal.
jak pobudzenie, dezorientacja, gorączka, szybki puls lub duże wahania ciśnienia krwi.
confusion, fever, rapid pulse, or wide fluctuations in your blood pressure.
szybki (też: wartki, przebiegły, szybka, szybkie)
Nazwałem ten pojazd, ogólnie, helikop -- volantorem, z Łacińskiego słowa "volant" oznaczającego, zwinny, lekki i szybki lot.
I've called this vehicle, generically, a volantor, after the Latin word "volant," meaning, to fly in a light, nimble manner.
szybki (też: lekki, zwinny, żwawy, fertyczny)
Nazwałem ten pojazd, ogólnie, helikop -- volantorem, z Łacińskiego słowa "volant" oznaczającego, zwinny, lekki i szybki lot.
I've called this vehicle, generically, a volantor, after the Latin word "volant," meaning, to fly in a light, nimble manner.
szybki
Szybki proces leży również w ich interesie, przyczyniając się do poszanowania ich praw.
It is also in the interest of the victims to have a speedy trial so that their rights are respected.
Laurent Gbagbo musi ustąpić i należy wspierać szybki powrót uchodźców do domu.
Laurent Gbagbo must give way and there should be support for the speedy return of refugees to their homes.
Dzięki pańskiej determinacji, panie przewodniczący Sarkozy, Europa zdołała razem zareagować w sposób skoordynowany, skuteczny i szybki.
Thanks to your determination, Mr Sarkozy, Europe has managed to come together to find coordinated, effective and speedy responses.
szybki (też: pobieżny, szybko napisany)
szybki (też: śpieszny, prędki, szybka, szybkie)
To bardzo szybki przegląd badania jakie przejrzałem.
This is a very quick overview of all the studies that I looked at.
Przerwa w połowie meczu, ludzie wykonują szybki telefon i idą do łazienki.
Halftime, people make a quick call and go to the bathroom.
Podam jeszcze jeden szybki przykład oblicz interseksualizmu.
Okay, so just one more quick example of a way you can have intersex.
szybki (też: nagły, gwałtowny, pochopny, pospieszny)
szybki (też: chyży)
Należy w szybki i skuteczny sposób zmienić obowiązujące prawo.
Here, a swift and efficient amendment of the law is required.
Obecnie handel międzynarodowy jest tak rozbudowany, tak masowy i szybki, że wymaga dobrej koordynacji.
International trade has now developed to such an extent, and become so swift and wide-ranging that good coordination is required.
Głosuję za przyjęciem przedmiotowej rezolucji, mając nadzieję, że zakończy ona w sposób szybki i pokojowy ten tragiczny kryzys.
I am voting in favour of this resolution in the hope that it will bring a swift and peaceful end to this tragic crisis.
szybki (też: przygotowany, gotowy, żywy)
play_circle_outline
yare {przym.} [arch.]
szybki (też: szybkobieżny, wysokoobrotowy, wysokoczuły)
Wszelkie dane wskazują, że popyt na szybki transport przewyższa podaż.
All the evidence suggests that demand for high-speed transport outstrips supply.
A ten sygnał elektryczny jest potem z powrotem przetwarzany na szybki strumień danych.
And that signal is then converted back to a high-speed data stream.
Wiele szkół i domów ma szybki dostęp do Internetu.
Many schools and homes now have high-speed access to the Internet.
szybki (też: nagły, następujący po sobie)
szybki (też: błyskawiczny, akuratny, natychmiastowy, rychły)
Ponowne podanie abakawiru po wystąpieniu reakcji nadwrażliwości może spowodować szybki nawrót objawów w ciągu kilku godzin.
Restarting abacavir following a hypersensitivity reaction results in a prompt return of symptoms within hours.
Ponowne podanie preparatu Ziagen po wystąpieniu reakcji nadwrażliwości może spowodować szybki nawrót objawów w ciągu kilku godzin.
Restarting Ziagen following a hypersensitivity reaction results in a prompt return of symptoms within hours.
Ponowne rozpoczęcie leczenia abakawirem po wystąpieniu reakcji nadwrażliwości może spowodować szybki nawrót objawów w ciągu kilku godzin.
Restarting abacavir following a hypersensitivity reaction results in a prompt return of symptoms within hours.
szybki (też: przyspieszający)

trending_flat
"danie"

szybki
play_circle_outline
cruiser {rzecz.} [żegl.]
szybki
play_circle_outline
short-order {przym.} [Amer.]

Przykłady użycia - "szybki" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishszybki pit stop pod koniec wyścigu (wynikający z ze złej strategii zespołu)
PolishWszelkie dane wskazują, że popyt na szybki transport przewyższa podaż.
All the evidence suggests that demand for high-speed transport outstrips supply.
PolishOn był taki szybki? ~~~ Pamiętam jak interfejs z Apple Mac zainstalowano na Apple II.
I remember when they took the Apple Mac interface and they put it back on the Apple II.
PolishW ostatnich dniach i godzinach wydarzenia przybierają bardzo szybki obrót.
The train of events has passed very quickly over recent days and hours.
PolishA ja odpowiedziałem, Boże, ten laptop będzie szybki jak błyskawica!
And somebody -- to remain nameless -- called our laptop a "gadget" recently.
PolishA ten sygnał elektryczny jest potem z powrotem przetwarzany na szybki strumień danych.
And that signal is then converted back to a high-speed data stream.
PolishMamy nadzieję na jego szybki powrót oraz podjęcie przez niego obowiązków i normalnego życia.
We hope to see him back soon to take up his duties and a normal life.
PolishW mojej ocenie w sposób zdecydowany i szybki należy zająć się kwestią rozwoju transportu kolejowego.
In my opinion, the matter of rail transport should be tackled decisively and quickly.
PolishPodłączyłem szybki internet -- około metr nad ziemią -- włączyłem i zostawiłem.
I connected high speed internet to it -- it's about three feet off the ground -- turned it on and left it there.
PolishPo pierwsze, warunkiem koniecznym rozwoju handlu elektronicznego jest szybki Internet szerokopasmowy.
Firstly, for the development of e-commerce, high-speed broadband is an absolute prerequisite.
Polishból gardła i krtani, wyciek wodnisty z nosa, szybki oddech, przekrwienie górnych dróg oddechowych
bronchospasm, pharyngolaryngeal pain, rhinnorhoea, tachypnoea, upper respiratory tract congestion
PolishTen bardzo rzadki rodzaj chłoniaka T- komórkowego ma bardzo szybki przebieg i zwykle kończy się śmiercią.
This rare type of T-cell lymphoma has a very aggressive disease course and is usually fatal.
PolishWiele szkół i domów ma szybki dostęp do Internetu.
Many schools and homes now have high-speed access to the Internet.
PolishFaktem jest, że wzrost w dziedzinie odnawialnych źródeł energii nie będzie tak szybki, jak byśmy tego chcieli.
The fact is that renewable energy sources will not be able to grow as quickly as we would wish.
PolishPacjent powinien mieć zapewniony szybki kontakt z lekarzem.
correct storage of your insulin while travelling,
PolishUsain Bolt jest szybki, ale wiewiórka skopie mu tyłek.
Usain Bolt can get his ass kicked by a squirrel.
PolishPacjent powinien mieć zapewniony szybki kontakt z lekarzem.
PolishOczekuję na szybki postęp programu Światowego Partnerstwa Energii Jądrowej, opracowanego przez rząd Busha (ang.
And so I would like to see the GNEP program, that was developed in the Bush administration, go forward aggressively.
PolishŻywię nadzieję, szczególnie co do tego, że uda nam się zrobić szybki postęp w pracach nad dwoma wnioskami, których zakres jest węższy.
I would, in particular, hope that we can make early progress on two proposals whose scope is more limited.
PolishW nutach widzę, że utwór jest szybki.