polsko-angielskie tłumaczenie słowa "szkoda"

PL szkoda polskie tłumaczenie

szkoda {f.}

PL szkoda
play_circle_outline
{żeński}

szkoda (też: uszkodzenie, uszczerbek, paskuda)
Priorytetem stać się musi strategia wychodzenia z kryzysu, która nie będzie ze szkodą dla istniejących miejsc pracy i nie podważy potencjału inwestowania.
We have to prioritise an exit strategy that does not harm existing jobs and does not undermine the capacity to invest.
W ubiegłym tygodniu na konferencji w Brukseli rozmawiałam z rolnikiem z Zimbabwe i szkoda wyrządzona bazie produkcji żywności w tym kraju jest dość przerażająca.
I spoke to a farmer from Zimbabwe just last week at a conference in Brussels and the harm that has been done to the food production base of that country is quite horrific.
szkoda (też: uszkodzenie, zepsucie, uszczerbek, poszkodowanie)
Proponowane rozwiązanie jest ze szkodą dla produkcji żywności.
Ostatnie wydarzenia pokazują, że jedyna szkodą, jaka zaistniała były straty finansowe po stronie rolników europejskich.
The latest developments indicate that the only damage to occur was the financial loss for European farmers.
Europa powinna dążyć do systemu, w którym roszczenia w sprawie odszkodowań byłyby bezpośrednio związane z konkretną szkodą.
In Europe we have to aim for a system where claims for compensation are directly linked to actual damage caused.
szkoda (też: uszczerbek)
W praktyce oznacza to środki oszczędnościowe ze szkodą dla obywateli.
In practice, this means austerity measures to the detriment of citizens.
Wszystkie trzy ze sobą współzawodniczą, ze szkodą dla wszystkich.
All three are competing with each other, to everyone's detriment.
Odbywa się to przeważnie ze szkodą dla Parlamentu Europejskiego.
This has mainly been to the detriment of the European Parliament.
szkoda (też: ubytek, straty, przegrana, strata)
Uważam, że jest to ze szkodą nie tylko dla kandydata, ale także dla UE.
I believe that this is a loss, not only for the candidate, but also for the EU.
Ostatnie wydarzenia pokazują, że jedyna szkodą, jaka zaistniała były straty finansowe po stronie rolników europejskich.
The latest developments indicate that the only damage to occur was the financial loss for European farmers.
szkoda (też: uraz, skaleczenie, rana, kontuzja)
szkoda (też: krzywda, niedźwiedzia przysługa)
szkoda (też: krzywda, intrygi, paskuda, urwis)

Synonimy (polski) dla "szkoda":

szkoda

Przykłady użycia - "szkoda" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishszkoda, że cię tu nie ma
Polishpostępowanie ze szkodą dla śledztwa
PolishSzkoda, że przedmiotowa rezolucja musiała zostać przygotowana na ostatnią chwilę.
It is regrettable that this resolution had to be prepared at the last minute.
PolishSzkoda tylko, że inne kraje należące do strefy euro nie podjęły takich samych kroków.
I only wish that some of the countries in the Eurozone had acted in the same way.
PolishNaprawdę szkoda, że nie udało się osiągnąć porozumienia dotyczącego klonów.
It is a real pity that we were unable to reach agreement in relation to clones.
PolishByłaby to wielka szkoda, ponieważ nie jest to wcale zamiarem tego Parlamentu.
This would be very unfortunate, as this is not even Parliament's intention.
PolishSzkoda, że nie zaprezentowaliśmy naszego stanowiska przed posiedzeniem Rady.
It is a shame that we did not present our position during a Council sitting.
PolishDzieje się to rzecz jasna ze szkodą dla bezpieczeństwa drogowego i dla konkurencji.
Clearly, this is potentially detrimental to road safety and to competition.
PolishSzkoda, że pan minister musiał nas opuścić, ponieważ chciałem mu zadać pytanie.
It is a pity that the minister had to leave as I had a question for him.
PolishSzkoda, że sprawozdania komitetu wciąż w dużej mierze skupiają się na intencjach.
It is unfortunate that the Committee's reports are still very much fixated on intentions.
PolishMoim zdaniem szkoda jednak, że ogromne dziedziny nauki zostały wykluczone.
However, I think it is a shame that we have excluded large areas of science.
PolishWielka szkoda, że nie jest zaprojektowany tak, by pomóc autorom w budowaniu plemion.
But what a shame that it's not organized to help authors create movements.
PolishSzkoda, że nie ma tu nikogo z Rady, kto mógłby nam odpowiedzieć na to pytanie.
It is a shame no one from the Council is here to answer that question.
PolishSzkoda, że nie przedłożono jeszcze konkretnego wniosku legislacyjnego.
It is a pity that we still do not have a concrete legislative proposal on the table.
PolishSzkoda, że w dokumencie nie ma nic o zbrodniach popełnionych na Ormianach.
It is regrettable, however, that the document makes no reference to the Armenian genocide.
PolishA my na to: "Trochę szkoda, bo potrzebujemy 100 mln ekranów rocznie".
And I said, "Well, that's kind of too bad, because we need 100 million units a year."
PolishNiestety, jedyną rzeczą, która zostanie osiągnięta, będzie szkoda dla reputacji mojego kraju.
Regrettably, the only thing they achieve is undermining the good name of my country.
PolishSzkoda, że dzieje się tak, kiedy mówimy o tak ważnych sprawach.
This is regrettable when we are dealing with a subject as important as this one.
PolishSzkoda tylko, że nikt nigdy do tego nie dorósł, i, od tamtego czasu, usiłuje się to stłamsić.
Too bad nobody ever woke up to it, and they've been trying to suppress it since then.
PolishSzkoda, że motywacją do podjęcia tego kroku musiał być kryzys gospodarczy.
It is a pity that it took an economic crisis to motivate this step.