Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "szkoda"

 

"szkoda" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-32 z 449

szkoda {rzeczownik}

szkoda {f.} (też: strata, utrata, straty, ubytek)

loss {rzecz.}

Uważam, że jest to ze szkodą nie tylko dla kandydata, ale także dla UE.

I believe that this is a loss, not only for the candidate, but also for the EU.

Ostatnie wydarzenia pokazują, że jedyna szkodą, jaka zaistniała były straty finansowe po stronie rolników europejskich.

The latest developments indicate that the only damage to occur was the financial loss for European farmers.

szkoda {f.} (też: uszkodzenie, uszczerbek, poszkodowanie)

damage {rzecz.}

Nawet jeżeli ceny teraz znów spadają, szkoda już się dokonała.

Even if prices are now falling again the damage has been done.

Ostatnie wydarzenia pokazują, że jedyna szkodą, jaka zaistniała były straty finansowe po stronie rolników europejskich.

The latest developments indicate that the only damage to occur was the financial loss for European farmers.

Europa powinna dążyć do systemu, w którym roszczenia w sprawie odszkodowań byłyby bezpośrednio związane z konkretną szkodą.

In Europe we have to aim for a system where claims for compensation are directly linked to actual damage caused.

Nadużycia są ze szkodą zwłaszcza dla tych podmiotów, które naprawdę starają się złagodzić szkody dla środowiska naturalnego.

Abuses are damaging in particular to those actors who are making true efforts to mitigate environmental damage.

Proponowane rozwiązanie jest ze szkodą dla produkcji żywności.

It will damage food production.

szkoda {f.} (też: uszczerbek)

detriment {rzecz.}

Nie należy wzmacniać rozwoju obszarów wiejskich ze szkodą dla pierwszego filara.

Rural development should not be strengthened to the detriment of the first pillar.

Nie może się to odbywać kosztem lub ze szkodą dla sąsiedztwa południowego.

It should not be done to the detriment or at the expense of the southern neighbourhood.

W praktyce oznacza to środki oszczędnościowe ze szkodą dla obywateli.

In practice, this means austerity measures to the detriment of citizens.

Dopiero co usłyszeliśmy, że nie wolno tworzyć czegoś ze szkodą finansową dla czegoś innego.

We have just heard about not creating one thing to the financial detriment of another.

Niemiecka polityka konkurencji jest prowadzona ze szkodą dla wewnętrznego popytu w Niemczech.

German competition policy is being conducted to the detriment of internal demand in Germany.

szkoda {f.} (też: uszkodzenie, paskuda, uszczerbek)

harm {rzecz.}

Żywimy nadzieję, że nie zostanie wyrządzona żadna szkoda zabytkom dziedzictwa kulturowego należącym do miasta Barcelona.

We hope that no harm will be done to this historic monument of cultural heritage belonging to the city of Barcelona.

Potwierdzeniem tego jest szkoda, jaką wyrządzono tysiącom ofiar, wskutek eksperymentalnych strategii na rzecz liberalizacji narkotyków.

The harm caused to thousands of victims by experimental policies to liberalise drugs confirms that evidence.

Priorytetem stać się musi strategia wychodzenia z kryzysu, która nie będzie ze szkodą dla istniejących miejsc pracy i nie podważy potencjału inwestowania.

We have to prioritise an exit strategy that does not harm existing jobs and does not undermine the capacity to invest.

W ubiegłym tygodniu na konferencji w Brukseli rozmawiałam z rolnikiem z Zimbabwe i szkoda wyrządzona bazie produkcji żywności w tym kraju jest dość przerażająca.

I spoke to a farmer from Zimbabwe just last week at a conference in Brussels and the harm that has been done to the food production base of that country is quite horrific.

Szkodzi im zanieczyszczone powietrze, żywność wychodowana na skażonej glebie zatruwa ich ciała.

And the air is harming them, and the food that's grown from the contaminated land is poisoning them.

szkoda {f.} (też: skaleczenie, rana, szwank, poranienie)

injury {rzecz.}

szkoda {f.} (też: krzywda)

disservice {rzecz.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "szkoda":

 

Podobne tłumaczenia

"szkoda" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "szkoda" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jest to bardzo znacząca debata i szkoda, że odbywa się ona o tak późnej godzinie.

This is a very worthy debate and it is a shame it is being held at this late hour.

Szkoda, że przedmiotowa rezolucja musiała zostać przygotowana na ostatnią chwilę.

It is regrettable that this resolution had to be prepared at the last minute.

Szkoda, że nie usłyszałem dziś planu, w jaki sposób zamierzamy się za to zabrać.

I would have liked to have heard a plan today of how we are going to go about this.

ograniczaniu produkcji, rynków lub rozwoju technicznego ze szkodą dla konsumentów,

limiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers;

Szkoda, że nie zaprezentowaliśmy naszego stanowiska przed posiedzeniem Rady.

It is a shame that we did not present our position during a Council sitting.

Naprawdę szkoda, że nie udało się osiągnąć porozumienia dotyczącego klonów.

It is a real pity that we were unable to reach agreement in relation to clones.

Szkoda, że nie przeprowadzono - automatycznie - uprzednich konsultacji z Parlamentem.

It is a pity that Parliament was not consulted in advance as a matter of course.

Dzieje się to rzecz jasna ze szkodą dla bezpieczeństwa drogowego i dla konkurencji.

Clearly, this is potentially detrimental to road safety and to competition.

Byłaby to wielka szkoda, ponieważ nie jest to wcale zamiarem tego Parlamentu.

This would be very unfortunate, as this is not even Parliament's intention.

Szkoda tylko, że inne kraje należące do strefy euro nie podjęły takich samych kroków.

I only wish that some of the countries in the Eurozone had acted in the same way.

"Podobała mi się twoja książka" powiedział "szkoda, że nie napisałaś jej inaczej."

"I liked your book," he said, "but I wish you had written it differently."

Wielka szkoda, że nie jest zaprojektowany tak, by pomóc autorom w budowaniu plemion.

But what a shame that it's not organized to help authors create movements.

Nie szkodzi fakt, że byli nieskorzy,aby przyznać, iż potrzebowali ocalenia.

Never mind the fact that they were slow to acknowledge they needed saving.

Moim zdaniem szkoda jednak, że ogromne dziedziny nauki zostały wykluczone.

However, I think it is a shame that we have excluded large areas of science.

Szkoda, że pan minister musiał nas opuścić, ponieważ chciałem mu zadać pytanie.

It is a pity that the minister had to leave as I had a question for him.

To niedopuszczalne, aby państwo ingerowało w życie kościoła ze szkodą dla tego drugiego.

It is unacceptable for the state to interfere detrimentally in the life of a church.

Szkoda, że sprawozdania komitetu wciąż w dużej mierze skupiają się na intencjach.

It is unfortunate that the Committee's reports are still very much fixated on intentions.

Szkoda, że nie przedłożono jeszcze konkretnego wniosku legislacyjnego.

It is a pity that we still do not have a concrete legislative proposal on the table.

Szkoda, że zostały podważone awanturniczymi działaniami wobec Izraela.

It is a pity that these efforts were undermined by rash measures in relation to Israel.

Szkoda, że w dokumencie nie ma nic o zbrodniach popełnionych na Ormianach.

It is regrettable, however, that the document makes no reference to the Armenian genocide.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.