polsko-angielskie tłumaczenie słowa "szkoda"

PL szkoda polskie tłumaczenie

szkoda {f.}

PL szkoda
play_circle_outline
{żeński}

szkoda (też: uszkodzenie, uszczerbek, paskuda)
Żadnych szkód dla rozwijających się owoców ani zawiązków.
No harm to the developing fruit. ~~~ No harm to the fruit set.
Oznacza to, że ofiarom nie można zrekompensować poniesionej szkody.
This means that the victims cannot be compensated for the harm they have suffered.
Dotychczas przeprowadzone reform wyrządziły rolnictwu Węgier jedynie szkodę.
The reforms to date have done nothing but harm to Hungarian agriculture.
szkoda (też: uszkodzenie, zepsucie, uszczerbek, poszkodowanie)
Proponowane rozwiązanie jest ze szkodą dla produkcji żywności.
Po latach może wyrządzić prawdziwe szkody, poważne uszkodzenia układu krążenia.
And this, over the years, can cause real damage, cardiovascular damage.
Ostatnie wydarzenia pokazują, że jedyna szkodą, jaka zaistniała były straty finansowe po stronie rolników europejskich.
The latest developments indicate that the only damage to occur was the financial loss for European farmers.
szkoda (też: uszczerbek)
W praktyce oznacza to środki oszczędnościowe ze szkodą dla obywateli.
In practice, this means austerity measures to the detriment of citizens.
Wszystkie trzy ze sobą współzawodniczą, ze szkodą dla wszystkich.
All three are competing with each other, to everyone's detriment.
Odbywa się to przeważnie ze szkodą dla Parlamentu Europejskiego.
This has mainly been to the detriment of the European Parliament.
szkoda (też: ubytek, straty, przegrana, strata)
Uważam, że jest to ze szkodą nie tylko dla kandydata, ale także dla UE.
I believe that this is a loss, not only for the candidate, but also for the EU.
Ostatnie wydarzenia pokazują, że jedyna szkodą, jaka zaistniała były straty finansowe po stronie rolników europejskich.
The latest developments indicate that the only damage to occur was the financial loss for European farmers.
Jeźli czyja robota zgore, ten szkodę podejmie; lecz on sam będzie zachowany, wszakże tak jako przez ogień.
If any man's work shall be burned, he shall suffer loss: but he himself shall be saved; yet so as through fire.
szkoda (też: uraz, skaleczenie, rana, kontuzja)
Ofiarom należy również zapewnić wystarczające odszkodowania za poniesione straty czy szkody.
Victims should also be offered adequate compensation for the damage or injury they have suffered.
To spowalnia proces dalszych poszukiwań i czyni ogromne krzywdy moralne i szkody gospodarcze.
This slows down the process of continuing to search for the source, and causes serious moral injury and huge economic damage.
Aby chronić nasz przemysł przed wzrostem importu, który mógłby spowodować szkody lub stworzyć taką groźbę, umowa o wolnym handlu zawiera skuteczny mechanizm ochronny.
To protect our industry against import increases causing or threatening injury, the FTA contains an effective safeguard mechanism.
szkoda (też: krzywda, niedźwiedzia przysługa)
Odrzucenie takiej okazji do współpracy oznaczałoby szkodę dla polityki dotyczącej zmian klimatycznych.
Throwing that away would be doing a disservice to climate change policy.
Czynimy szkodę naszym dzieciom, jeśli wywołujemy w nich przeświadczenie, że brak im tego, co potrzebne, by się przystosować.
And we do a disservice to our kids when we make them feel that they're not equipped to adapt.
Mówimy o gwałtach, przemocy, handlu, i tak dalej, ale też oddziały ONZ, które tam stacjonują, nie chodzą w blasku chwały, lecz faktycznie wyrządzają szkodę.
We are talking about rape, violence, trading and so on, but the United Nations troops there are not covering themselves in glory and are actually doing a disservice.
szkoda (też: krzywda, intrygi, paskuda, urwis)

Synonimy (polski) dla "szkoda":

szkoda

Przykłady użycia - "szkoda" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishszkoda, że cię tu nie ma
Polishpostępowanie ze szkodą dla śledztwa
PolishSzkoda, że przedmiotowa rezolucja musiała zostać przygotowana na ostatnią chwilę.
It is regrettable that this resolution had to be prepared at the last minute.
PolishSzkoda tylko, że inne kraje należące do strefy euro nie podjęły takich samych kroków.
I only wish that some of the countries in the Eurozone had acted in the same way.
PolishNaprawdę szkoda, że nie udało się osiągnąć porozumienia dotyczącego klonów.
It is a real pity that we were unable to reach agreement in relation to clones.
PolishByłaby to wielka szkoda, ponieważ nie jest to wcale zamiarem tego Parlamentu.
This would be very unfortunate, as this is not even Parliament's intention.
PolishSzkoda, że nie zaprezentowaliśmy naszego stanowiska przed posiedzeniem Rady.
It is a shame that we did not present our position during a Council sitting.
PolishDzieje się to rzecz jasna ze szkodą dla bezpieczeństwa drogowego i dla konkurencji.
Clearly, this is potentially detrimental to road safety and to competition.
PolishSzkoda, że pan minister musiał nas opuścić, ponieważ chciałem mu zadać pytanie.
It is a pity that the minister had to leave as I had a question for him.
PolishSzkoda, że sprawozdania komitetu wciąż w dużej mierze skupiają się na intencjach.
It is unfortunate that the Committee's reports are still very much fixated on intentions.
PolishMoim zdaniem szkoda jednak, że ogromne dziedziny nauki zostały wykluczone.
However, I think it is a shame that we have excluded large areas of science.
PolishWielka szkoda, że nie jest zaprojektowany tak, by pomóc autorom w budowaniu plemion.
But what a shame that it's not organized to help authors create movements.
PolishSzkoda, że nie ma tu nikogo z Rady, kto mógłby nam odpowiedzieć na to pytanie.
It is a shame no one from the Council is here to answer that question.
PolishSzkoda, że nie przedłożono jeszcze konkretnego wniosku legislacyjnego.
It is a pity that we still do not have a concrete legislative proposal on the table.
PolishSzkoda, że w dokumencie nie ma nic o zbrodniach popełnionych na Ormianach.
It is regrettable, however, that the document makes no reference to the Armenian genocide.
PolishA my na to: "Trochę szkoda, bo potrzebujemy 100 mln ekranów rocznie".
And I said, "Well, that's kind of too bad, because we need 100 million units a year."
PolishNiestety, jedyną rzeczą, która zostanie osiągnięta, będzie szkoda dla reputacji mojego kraju.
Regrettably, the only thing they achieve is undermining the good name of my country.
PolishSzkoda, że dzieje się tak, kiedy mówimy o tak ważnych sprawach.
This is regrettable when we are dealing with a subject as important as this one.
PolishSzkoda tylko, że nikt nigdy do tego nie dorósł, i, od tamtego czasu, usiłuje się to stłamsić.
Too bad nobody ever woke up to it, and they've been trying to suppress it since then.
PolishSzkoda, że motywacją do podjęcia tego kroku musiał być kryzys gospodarczy.
It is a pity that it took an economic crisis to motivate this step.