Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "Szkoda."

 

"Szkoda." tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-35 z 545

Szkoda.

szkoda {rzeczownik}

szkoda {f.} (też: strata, utrata, straty, ubytek)

loss {rzecz.}

Uważam, że jest to ze szkodą nie tylko dla kandydata, ale także dla UE.

I believe that this is a loss, not only for the candidate, but also for the EU.

Ostatnie wydarzenia pokazują, że jedyna szkodą, jaka zaistniała były straty finansowe po stronie rolników europejskich.

The latest developments indicate that the only damage to occur was the financial loss for European farmers.

Władze Irlandii szacują łączne szkody spowodowane bezpośrednio katastrofą na 520,9 miliona euro.

The Irish authorities estimate total losses caused directly by the disaster to be EUR 520.9 million.

Straty ekonomiczne oraz szkody spowodowane wstrzymaniem handlu to dla sektora rolnego trudne doświadczenie.

The economic damage and the losses resulting from the trade coming to a standstill are hitting the farming sector hard.

Będzie ona miała również wpływ na zdolność rolników do nawiezienia pól gnojowicą oraz pozostawi po sobie ogólne szkody.

It will also affect their ability to spread slurry, and just the general losses that they have.

szkoda {f.} (też: uszkodzenie, uszczerbek, poszkodowanie, zepsucie)

damage {rzecz.}

Ostatnie wydarzenia pokazują, że jedyna szkodą, jaka zaistniała były straty finansowe po stronie rolników europejskich.

The latest developments indicate that the only damage to occur was the financial loss for European farmers.

Europa powinna dążyć do systemu, w którym roszczenia w sprawie odszkodowań byłyby bezpośrednio związane z konkretną szkodą.

In Europe we have to aim for a system where claims for compensation are directly linked to actual damage caused.

Nadużycia są ze szkodą zwłaszcza dla tych podmiotów, które naprawdę starają się złagodzić szkody dla środowiska naturalnego.

Abuses are damaging in particular to those actors who are making true efforts to mitigate environmental damage.

Proponowane rozwiązanie jest ze szkodą dla produkcji żywności.

It will damage food production.

Szkoda, że środki na ten cel są przyznawane wiele miesięcy po wystąpieniu szkód, co może wpływać negatywnie na efektywność udzielanej pomocy.

A pity that funds for that purpose are being allocated many months after the damage was incurred, which can make the aid less effective.

szkoda {f.} (też: uszkodzenie, paskuda, uszczerbek)

harm {rzecz.}

Priorytetem stać się musi strategia wychodzenia z kryzysu, która nie będzie ze szkodą dla istniejących miejsc pracy i nie podważy potencjału inwestowania.

We have to prioritise an exit strategy that does not harm existing jobs and does not undermine the capacity to invest.

W ubiegłym tygodniu na konferencji w Brukseli rozmawiałam z rolnikiem z Zimbabwe i szkoda wyrządzona bazie produkcji żywności w tym kraju jest dość przerażająca.

I spoke to a farmer from Zimbabwe just last week at a conference in Brussels and the harm that has been done to the food production base of that country is quite horrific.

Chodzi tu kwestię wspólnych interesów, a niepewność szkodzi wszystkim Europejczykom.

It is a question of common interest and uncertainty harms all Europeans.

Każdy, kto nadmiernie wydobywa surowce działa na szkodę przyszłego pokolenia.

Anyone who over-exploits raw materials is harming the next generation.

Cały światowy system finansowy, w swej obecnej postaci, szkodzi gospodarce realnej.

The entire global financial system, such as it exists today, is harmful to the real economy.

szkoda {f.} (też: uszczerbek)

detriment {rzecz.}

W praktyce oznacza to środki oszczędnościowe ze szkodą dla obywateli.

In practice, this means austerity measures to the detriment of citizens.

Dopiero co usłyszeliśmy, że nie wolno tworzyć czegoś ze szkodą finansową dla czegoś innego.

We have just heard about not creating one thing to the financial detriment of another.

Niemiecka polityka konkurencji jest prowadzona ze szkodą dla wewnętrznego popytu w Niemczech.

German competition policy is being conducted to the detriment of internal demand in Germany.

To oni windują ceny żywności ze szkodą dla rolników i konsumentów.

They are the ones who are driving up food prices to the detriment of farmers and consumers.

Wszystkie trzy ze sobą współzawodniczą, ze szkodą dla wszystkich.

All three are competing with each other, to everyone's detriment.

szkoda {f.} (też: skaleczenie, rana, szwank, poranienie)

injury {rzecz.}

W ciągu jednego dziesięciolecia, jak państwu wiadomo, wartość szkód powstałych wskutek klęsk żywiołowych podwoiła się do niemal 14 miliardów rocznie.

Within one decade, as you are aware, the injuries caused by natural disasters have doubled to almost 14 billion annually.

Około 68 000 kobiet umiera co roku na skutek przeprowadzanych w ryzykownych warunkach aborcji, a miliony kobiet odnoszą obrażenia na całe życie lub inne szkody na zdrowiu.

Approximately 68 000 women die every year as a result of unsafe abortions and millions of women incur life-long injuries or other damage to their health.

szkoda {f.} (też: krzywda, niedźwiedzia przysługa)

disservice {rzecz.}

szkoda {f.} (też: krzywda, paskuda, urwis, psoty)

mischief {rzecz.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "szkoda":

 

Podobne tłumaczenia

"Szkoda." - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Szkoda." po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Szkoda, że przedmiotowa rezolucja musiała zostać przygotowana na ostatnią chwilę.

It is regrettable that this resolution had to be prepared at the last minute.

Szkoda, że nie zaprezentowaliśmy naszego stanowiska przed posiedzeniem Rady.

It is a shame that we did not present our position during a Council sitting.

Naprawdę szkoda, że nie udało się osiągnąć porozumienia dotyczącego klonów.

It is a real pity that we were unable to reach agreement in relation to clones.

Dzieje się to rzecz jasna ze szkodą dla bezpieczeństwa drogowego i dla konkurencji.

Clearly, this is potentially detrimental to road safety and to competition.

Byłaby to wielka szkoda, ponieważ nie jest to wcale zamiarem tego Parlamentu.

This would be very unfortunate, as this is not even Parliament's intention.

Szkoda tylko, że inne kraje należące do strefy euro nie podjęły takich samych kroków.

I only wish that some of the countries in the Eurozone had acted in the same way.

Moim zdaniem szkoda jednak, że ogromne dziedziny nauki zostały wykluczone.

However, I think it is a shame that we have excluded large areas of science.

Wielka szkoda, że nie jest zaprojektowany tak, by pomóc autorom w budowaniu plemion.

But what a shame that it's not organized to help authors create movements.

Nie szkodzi fakt, że byli nieskorzy,aby przyznać, iż potrzebowali ocalenia.

Never mind the fact that they were slow to acknowledge they needed saving.

Szkoda, że pan minister musiał nas opuścić, ponieważ chciałem mu zadać pytanie.

It is a pity that the minister had to leave as I had a question for him.

Takie ataki wywołują napięcia i przynoszą szkodę dobrej reputacji kraju.

Such attacks result in tension and they are detrimental to the good name of the country.

Szkoda, że sprawozdania komitetu wciąż w dużej mierze skupiają się na intencjach.

It is unfortunate that the Committee's reports are still very much fixated on intentions.

Tendencja do stosowania praktyk protekcjonistycznych już szkodzi przedsiębiorstwom w UE.

A tendency to protectionist practices is already hurting EU businesses.

Niewłaściwe stosowanie powoduje szkody w organizmie, ujawniające się w postaci nowotworu.

Incorrect application results in organism failures that manifest themselves as cancer.

Szkoda, że nie przedłożono jeszcze konkretnego wniosku legislacyjnego.

It is a pity that we still do not have a concrete legislative proposal on the table.

Szkoda, że nie ma tu nikogo z Rady, kto mógłby nam odpowiedzieć na to pytanie.

It is a shame no one from the Council is here to answer that question.

Szkoda, że w dokumencie nie ma nic o zbrodniach popełnionych na Ormianach.

It is regrettable, however, that the document makes no reference to the Armenian genocide.

Brak konkurencji szkodzi bezpośrednio konsumentom jak również gospodarce.

Absence of competition is directly detrimental to consumers, as it also is to the economy.

Szkodzi to przede wszystkim terenowi wokół lotniska i jego mieszkańcom.

This primarily hits the area around airports and those who live there.

Jestem też przekonana, że Unia Europejska szkodzi w tym przypadku swoim własnym interesom.

I am also convinced that the European Union is undermining its own interests here.
 

Wyniki z forum

"Szkoda." po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.