Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "szary"

 

"szary" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-34 z 105

szary {przymiotnik}

szary {przym. m.} (też: siwy)

grey {przym.} [Bryt.]

Zobaczysz szary komunikat ze stanem wskazujący postęp synchronizacji lub czas ostatniej synchronizacji listy dokumentów.

You'll see a grey status message indicating sync progress or the time when your Documents List was last synced.

Nasz budżet nie był bielszy niż biel, ale intensywnie szary, a miejscami ciemniejszy od czerni, i bardzo mnie to martwi.

Our budget was not whiter than white, but greyer than grey and darker than dark and I am very unhappy about that.

Fiolka o objętości 10 ml ze szkła typu 1 oraz szary, wykonany z bromobutylu korek pokryty aluminiową folią z niebieskim zamknięciem.

Type 1 glass 10 ml-vial with a grey bromobutyl stopper and an aluminium seal, with a royal blue cap.

Tusz (szary) do nadruku:

Printing ink grey:

To były pierwsze sklonowane cielaki, pierwszy sklonowany wilk szary. ~~~ pierwsze sklonowane prosiątka: pierwsze sklonowane prosiątka: Alexis, Chista, Carrel, Janie i Kropkacom.

These were the first cloned calves, the first cloned grey wolves, and then, finally, the first cloned piglets: Alexis, Chista, Carrel, Janie and Dotcom.

szary {przym. m.}

gray {przym.} [Amer.]

Liczby pośrednie dają szary obszar niepewności.

And numbers in between give you the gray levels of uncertainty.

Szary rynek to poważny problem.

The gray market's a big issue.

Aby do arkusza kalkulacyjnego dodać wiersz lub kolumnę, kliknij prawym przyciskiem myszy szary obszar zawierający literę kolumny lub numer wiersza.

To add a row or column to a spreadsheet, right-click on the gray area containing the column letter or the row number.

Jest on szary.

It's gray.

Szary budynek warsztatu na prawo zostanie zburzony, a w jego miejscu powstanie kilka małych sal wzdłuż tej oto alei, jaką stworzyliśmy.

The garage on the right -- the gray structure -- will be torn down, finally, and several small classrooms will be placed along this avenue that we've created, this campus.

szary {przym. m.} (też: nudny, smutny, posępny, ponury)

dreary {przym.}

szary {przym. m.} (też: popielaty, jesionowy, popiołowy, ziemisty)

ashen {przym.}

szary {przym. m.} (też: popielaty)

ashy {przym.}

szary {przym. m.} (też: bury, ponury)

drab {przym.}

szary {przym. m.} (też: nudny, posępny, ponury, monotonny)

drear {przym.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "szary":

 

Podobne tłumaczenia

"szary" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "szary" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

A co z szarą strefą bankowości, z jej ekstremalnym zadłużeniem i spekulacją?

What about the 'shadow' banking sector, with its extreme leveraging and speculation?

Czymś innym, czego brakuje w tym sprawozdaniu, jest pomiar szarej strefy.

Something else I think is lacking in this report is measuring the black economy.

wysyła sygnały do struktury mózgu zwanej ciałem grzybkowatym, zaznaczonej tu na szaro.

So this anatomy suggests that the mushroom bodies have something to do with action choice.

Niepokoi nas również rozległa korupcja, która szerzy się w tym kraju.

We are also very worried about the extensive corruption that is to be found in the country.

Innymi słowy, idzie o więcej miejsc pracy, lecz także o rozwiązanie problemu szarej strefy.

In other words, it is about more jobs, but it is also about tackling the black economy.

Panie przewodniczący! Realia społeczne Europy są takie, że szerzy się ubóstwo.

Mr President, the social reality of Europe is that poverty is rife.

W krajach rozwijających się wysychają gleby i szerzą się epidemie.

In developing countries, the land is drying out and diseases are spreading.

że w twojej spowitej półmrokiem kuchni, twojej pralni, na twoim szarym betonowym podwórzu,

that in your dim kitchen, your laundry, your bleak concrete yard,

Normalność nie istnieje. ~~~ Jeśliby istniała, kto by chciał poznać taką normalną, szarą osobę?

There's no normal, and would you want to meet that poor, beige person if they existed?

Rotawirus łatwo szerzy się drogą ręce- usta poprzez kontakt z kałem zakażonej osoby.

Rotavirus is easily spread from hand-to-mouth due to contact with stools from an infected person.

Łatwo byłoby ulec pokusie niepodejmowania prób okiełznania szarej strefy.

It would be easy to succumb to the temptation of not trying to keep the informal economy in check.

Po Tunezji przyszła teraz kolej na Egipt, a dalsza fala protestów szerzy się na Bliskim Wschodzie.

After Tunisia, now it is Egypt's turn, with further protests spreading throughout the Middle East.

Należy jednym pociągnięciem zdjąć szarą nasadkę Osłonka zabezpieczająca

Do not try to put the needle cap back onto the pre-filled pen

Niestety problem ten się szerzy. Dotyka on każdą społeczność.

Unfortunately, this problem is rife and it affects every community.

Nie wiem, czy zwykły, szary obywatel rozumie, co to oznacza.

I do not know whether the ordinary man or woman in the street understands what we mean by that.

Więc na scenę wkracza padlinożerca, którym jest wielki sześcioszpar szary.

So this scavenger comes in, which is a giant sixgill shark.

Ubóstwo nie zmniejsza się, a szerzy i to z każdym rokiem.

Poverty is not diminishing, but spreading with each year that passes.

Ksenofobia się szerzy - handel kobietami i dziewczętami.

Xenophobia's on the rise. ~~~ The trafficking of women and girls.

Nie docenia się w ten sposób sposobu, w jaki się ona szerzy, szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej.

This underestimates the way in which it is spreading, especially in Central and Eastern Europe.

Szczególnie, ciągle jeszcze niezbędne jest osiągnięcie postępów w zwalczaniu szarej strefy i korupcji.

There is still a particular need for progress in the struggle against the informal economy and corruption.
 

Wyniki z forum

"szary" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.