Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "składowy"

 

"składowy" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-32 z 32

składowy {przymiotnik}

składowy {przym. m.}

constituent {przym.}

FKMSR i jej organ składowy, RMSR, jest niezależną organizacją.

The IASCF and its underlying constituent body, the IASB, is an independent organisation.

skład {rzeczownik}

skład {m.} (też: kompozycja, twór, ułożenie, wypracowanie)

composition {rzecz.}

Z tego właśnie powodu skład urzędu ds. mediów nie jest naszym zdaniem idealny.

For this reason, the composition of the media authority is, in our eyes, not ideal.

Skład Konferencji Przewodniczących (zmiana art. 23 Regulaminu PE) (głosowanie)

Composition of the Conference of Presidents (amendment of Rule 23) (vote)

Na tej podstawie ustala się dokładny skład naszej pomocy żywnościowej.

On that basis the exact composition of our food assistance will be determined.

W 2009 roku skład grup ekspertów został w pełni ujawniony w rejestrze.

In 2009, the composition of expert groups was fully disclosed in the register.

Poza tym skład geograficzny i profesjonalny organizacji pozostawia dużo do życzenia.

Besides that, its geographical and professional composition leaves something to be desired.

skład {m.} (też: zrzut, obciach)

dump {rzecz.}

Nie chcemy przecież wapienia porzuconego bez ładu i składu w pięknych kanałach.

We don't just want limestone dumped everywhere in all the pretty canals.

skład {m.} (też: magazyn)

storehouse {rzecz.}

skład {m.} (też: makijaż, układ, kosmetyki upiększające)

makeup {rzecz.}

Wydaje się również nieprawdopodobne, aby w przyszłości skład Komisji był zrównoważony pod względem płci.

It also appears that it will not be possible for the Commission to have a balanced gender make-up in future, either.

- (LT) W 2009 r. zmieni się skład zarówno Parlamentu, jak i Komisji. Niemniej ciągłość pracy zostanie utrzymana.

- (LT) In 2009 the make-up of both Parliament and the Commission will change; nevertheless, the continuity of work will be maintained.

na piśmie. - Wraz z moją grupą polityczną, Socjalistami i Demokratami, z wielkim zadowoleniem przyjęłam ostateczny skład nowej Komisji.

in writing. - Along with my political group, the Socialists and Democrats, I was very pleased with the final make-up of the incoming Commission.

Czy Rada może określić dokładny termin rozmieszczenia sił pokojowych UE w Czadzie i jaki będzie skład tych wojsk?

Can the Council state when the exact timing for the overall deployment of EU peacekeeping troops to Chad will take place and what the make-up of this troop deployment will be?

skład {m.}

ingredients {rzecz.}

Inne składniki leku to: w skład rdzenia tabletki wchodzą: skrobia kukurydziana, powidon

The other ingredients are: maize starch, povidone (E1201), crospovidone (E1202), silica

Inne składniki składniki leku to: w skład rdzenia tabletki wchodzą: skrobia kukurydziana,

The other ingredients are: maize starch, povidone (E1201), crospovidone (E1202), silica

Inne składniki leku to: w skład rdzenia tabletki wchodzą: skrobia kukurydziana, powidon

The other ingredients are: maize starch, povidone (E1201), crospovidone (E1202), talc (E553b),

Inne składniki leku wchodzące w skład rdzenia tabletki to: laktoza jednowodna, magnezu

The other ingredients in the tablet core are: lactose monohydrate, magnesium stearate (E 470 B),

Skład leku Xagrid podano w rozdziale 6 niniejszej ulotki.

Check the ingredients of Xagrid listed in Section 6 of this leaflet.

skład {m.} (też: zespół, brygada, ekipa)

squad {rzecz.}

skład {m.} (też: zespół, drużyna, ekipa)

team {rzecz.}

Nasza załoga - w jej skład wchodzą eksperci - udała się w tym roku 20 razy do starych lasów.

Our team -- and we have a team of experts that go out -- we went out 20 times in the old-growth forest last year.

Wybrana została ośmioosobowa grupa ekspertów, w której skład weszli eksperci krajowi oraz eksperci z ramienia Komisji.

A team of eight national and Commission experts was selected.

Wzajemna weryfikacja w trzecim etapie, który jest główną częścią testu, wymaga powołania zespołu, w którego skład wejdzie siedmiu członków z zewnątrz.

The peer review during the third stage, which is the main part of the test, involves a team with seven external members.

skład (zespołu/drużyny) {m.}

line-up {rzecz.}

skład (zespołu/drużyny) {m.}

lineup {rzecz.}

skład {m.} [handl.]

storage area {rzecz.} [handl.]

skład {m.}

constitution (of committee, group) {rzecz.}

IASCF: przegląd statutu - odpowiedzialność publiczna i skład IASB - propozycje zmian (głosowanie)

IASCF: Review of the constitution - Public Accountability and the Composition of the IASB Proposals for Change (vote)

"IASCF: przegląd konstytucji - odpowiedzialność publiczna i skład - propozycje zmiany” (głosowanie)

'IASCF: review of the constitution - Public accountability and the composition of the IASB proposals for change' (vote)

FKMSR: "Przegląd statutu - Publiczna odpowiedzialność i skład RMSR - propozycje zmian” (debata)

'IASCF: Review of the constitution - Public Accountability and the Composition of the IASB Proposals for Change' (debate)

Przykładowo, w Tunezji i w Egipcie w skład komisji zmieniających redakcję konstytucji nie wchodzą ani członkowie partii opozycyjnych, ani kobiety.

For example, in Tunisia and Egypt, the committees re-drafting the constitution do not include members of the opposition parties or women.

Na przykład w Egipcie w skład państwowej komisji powołanej dla opracowania nowej konstytucji wchodzą tylko mężczyźni, a w nowym gabinecie znalazła się zaledwie jedna kobieta minister.

In the case of Egypt, for example, the national committee formed to write the new constitution is composed only of men, and even the new cabinet has only one female minister.

skład {m.} (też: dworzec, zajezdnia, magazyn, remiza)

depot {rzecz.}

skład {m.} (też: makijaż, układ, kosmetyki upiększające)

make-up {rzecz.}

Wydaje się również nieprawdopodobne, aby w przyszłości skład Komisji był zrównoważony pod względem płci.

It also appears that it will not be possible for the Commission to have a balanced gender make-up in future, either.

Prace związane z prowadzeniem domu nie są jednak uwzględniane podczas obliczania towarów i usług wchodzących w skład PKB.

This, however, is not recognised when calculating the goods and services that make up the GDP of a country.

- (LT) W 2009 r. zmieni się skład zarówno Parlamentu, jak i Komisji. Niemniej ciągłość pracy zostanie utrzymana.

- (LT) In 2009 the make-up of both Parliament and the Commission will change; nevertheless, the continuity of work will be maintained.

na piśmie. - Wraz z moją grupą polityczną, Socjalistami i Demokratami, z wielkim zadowoleniem przyjęłam ostateczny skład nowej Komisji.

in writing. - Along with my political group, the Socialists and Democrats, I was very pleased with the final make-up of the incoming Commission.

Mijający czas nie rozwiązał jeszcze tych konfliktów i nie zaleczył ran trzech narodowości wchodzących w skład Bośni-Hercegowiny.

The passage of time has not yet resolved these conflicts and neither has it healed wounds between the three nations that make up Bosnia Herzegovina.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "składowy":

Synonimy (polski) dla "skład":

 

Podobne tłumaczenia

"składowy" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "składowy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Wszyscy pragniemy silnej Unii, a silna Unia to silne jej części składowe.

We all want a strong Union, and a strong Union means a Union of strong parts.

Tazonermina ma duży wpływ na składowe komórkowe układu immunologicznego.

Tasonermin has profound effects on cellular components of the immune system.

Odwrotnie, jeśli nie masz żadnego, wiedziesz puste życie, suma jest mniejsza niż składowe.

Conversely, if you have none of the three, the empty life, the sum is less than the parts.

Ogień działa w oparciu o te trzy składowe, które trzeba znać, by dobrze go kontrolować.

These are the three working elements of fire that you have to have to have a good controlled fire.

Te przeróżne obrazki przedstawiające elementy składowe obrazu -- cała rzecz jest pozbawiona struktury.

The various pictures here of the various elements of the picture -- the whole thing is unstructured.

Jakie są zatem elementy składowe tego kompromisu?

What now are the components of this compromise?

Rozważyć trzeba tu trzy główne części składowe.

There are three main building blocks to be considered.

Energia i dostęp do niej to składowe wojny - wojny o charakterze czasami militarnym, czasami politycznym, a czasami gospodarczym.

Energy and access add up to war - sometimes in military terms, sometimes in political terms, and sometimes in economic terms.

Obszary morskie i lądowe regionu należą do obszarów wrażliwych i stanowią istotne składowe części ekosystemów lądowych.

The maritime and terrestrial areas of this region are vulnerable and represent the essential components of the terrestrial ecosystem.

Wszystkie te elementy składowe, którym dodatkowo towarzyszy podkreślenie współpracy transgranicznej - cel 3 - cieszą się pełnym poparciem.

All of the building blocks, with an extra emphasis on cross-border collaboration - Objective 3 - are receiving full backing.

Co do zasady podzielam ten pogląd, pani komisarz, obawiam się jednak, że sam ten proces, w tym jego poszczególne elementy składowe, nie będzie wcale łatwy.

I agree in principle with this view, Commissioner, but I fear that the process, including its individual components, will not be at all easy.

Komórka wytwarza części składowe, które są jej potrzebne „w locie” z informacji, które zostały dostarczone z jądra przez molekuły, które analizują geny.

And the cell will actually manufacture the parts that it needs on the fly, from information that's brought from the nucleus by molecules that read the genes.

Uważam, że Instytut powinien spełniać funkcję mobilizującą całe terytorium Unii i dlatego jego części składowe nie powinny ominąć żadnego unijnego państwa.

I feel that the Institute should fulfil a mobilising function for the whole of the EU, and consequently its component parts should not leave out any Member State.

Program tych rozmów obejmuje format, cele i harmonogram negocjacji, jak również elementy składowe przyszłego układu. Jesteśmy zatem na etapie negocjowania tej kwestii.

We are therefore in negotiations on this issue.

Na pewno nie planowali odkryć więcej o eksplozjach supernowych, co doprowadziło nas do zrozumienia gdzie części składowe życia powstały we Wszechświecie.

And they certainly didn't intend to describe the mechanics of supernova explosions, which eventually told us where the building blocks of life were synthesized in the universe.

System finansowy faktycznie doświadcza długotrwałego i fundamentalnego kryzysu zaufania, w związku z czym całe elementy składowe jego architektury wymagają ponownego rozważenia.

The financial system, in fact, is experiencing a lasting and fundamental crisis of confidence, and entire chunks of its architecture must be reconsidered.

Szczerze mówiąc, osobiście wyznaję pogląd, że wolna i odpowiedzialna prasa jest warunkiem koniecznym demokracji i państwa prawa, które stanowią integralne składowe trwałego rozwoju.

I frankly take the view that a free and responsible press is an essential precondition for democracy and the legal state, which are integral components for sustainable development.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.